Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2017 РОЦІ

Провадження освітньої діяльності у Львівському торговельно-економічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 8 вересня 2016 року та акту узгодження, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151.

Правила прийому розроблені приймальною комісією Львівського торговельно-економічного університету (надалі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 (далі – Умови прийому). 

І. Загальні положення

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, визначених п. 2 Умов прийому.

1.2. Львівський торговельно-економічний університет (далі – Університет) оголошує прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання  для підготовки фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії, формами навчання в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (таблиця 1, додаток 1). Кількість місць ліцензованих обсягів прийому за окремими спеціалізаціями в межах спеціальності може змінюватись, виходячи з кількості поданих заяв. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня до 31 грудня.

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

Таблиця 1
Перелік спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою у Львівському торговельно-економічному університеті за ступенями бакалавра та магістра

№ з/п

Шифр  галузі

Галузь знань

Код   спеціальності

Найменування  спеціальності

Спеціалізації ступеня

бакалавра

магістра

1

05

Соціальні та поведін­кові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

Економіка підприємства

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

2

06

Журна­лістика

061

Журналістика

Реклама у бізнесі

-

3

07

Управ­ління та адмініст­рування

071

Облік і оподаткуван­ня

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент

Управління іннова­ційною діяльністю

Управління фінансово-еконо­мічною безпекою

075

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

Товарознавство та комерційна діяльність

Товарознавство та експертиза в митній справі

Товарознавство та експертиза в митній справі

4

08

Право

081

Право

Право

Право

5

12

Інформа­ційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

-

6

18

Вироб­ництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології

Харчові технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

-

7

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

Туризм

-

8

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини*

Міжнародний бізнес

-

Міжнародний бізнес (англійська мова навчання)*

-

Примітка: * – тільки денна форма навчання.
1.3. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Університет.

1.4. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;

особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

1.5. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Університеті, мають рівні права та обов’язки.

1.6. Прийом до Університету на всі ступені здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.7. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

1.8. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитках гарантовано.  Вступники проживають у двохмісних та трьохмісних кімнатах, забезпечених усіма необхідними побутовими умовами.

Гуртожитки знаходяться за адресами:
гуртожиток № 2 – вул. Тернопільська, 8 (кількість місць – 620);
гуртожиток № 3 – вул. пр. Червоної Калини, 7 (кількість місць – 530);
гуртожиток № 4 – вул. пр. Червоної Калини, 7а (кількість місць – 530).

Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку регулюються “Положенням про порядок поселення і проживання вступників, студентів та аспірантів у гуртожитках Львівського торговельно-економічного університету”, затвердженим Вченою радою Університету, протокол № 7 від 25.04.2016 р. і оприлюдненим на веб-сайті Університету.

ІІ. Організація прийому до Університету

2.1. Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Університету, затвердженим вченою радою Університету у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Університету оприлюднюється на веб-сайті Університету.

2.2. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, правил прийому до Університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та/або виконання процедур вступної кампанії.

2.4. Усі питання, які пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

ІІІ. Конкурсний відбір

3.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі фахового вступного випробування;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування – у формі фахового вступного випробування;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного випробовування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого цими Правилами, Умовами прийому та Положенням про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2017 року № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 року за № 575/30343 (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю);
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний відбір здійснюється за середнім балом додатку до диплома бакалавра, спеціаліста або магістра;
 • для вступу на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу конкурсний відбір здійснюється за середнім балом успішності, який обраховується з урахуванням оцінок за екзамени й диференційовані заліки за весь термін навчання студента в Університеті;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідно до правил прийому до аспірантури та докторантури, наведених у додатку 11. Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджує вчена рада Університету як додаток до правил прийому та оприлюднює їх на своєму веб-сайті. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 1 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року.

3.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил та Умов прийому.

3.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення, територія населених пунктів на лінії зіткнення) або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
 • Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.
 • Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев'ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.
 • Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
 • Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.
 • Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.
 • Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

3.4. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року, можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у вищому навчальному закладі.

ΙV. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

4.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів у державних вищих навчальних закладах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних вищих навчальних закладах (регіональне замовлення);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, в переліку спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому).

Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

4.3. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

 • особи, зазначені в абзацах другому-четвертому пункту 3.3 розділу ІІІ цих Правил;
 • особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому пункту 3.3 розділу ІІІ цих Правил;
 • особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3.3 розділу ІІІ цих Правил;
 • діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;
 • особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах певної адміністративно-територіальної одиниці при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.
 • Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
 • Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 4.9 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
 • Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2, яка визначена в пункті 4.10 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти незалежно від форми вступних випробувань.
 • Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому - дванадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами та Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.
 • Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
 • Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
 • Особи, зазначені в абзаці п'ятнадцятому  цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3, яка визначена в пункті 4.11 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
 • Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1 або квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

4.4. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України визначені у розділі 13 цих Правил. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими законодавством. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

4.5. Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок державного бюджету здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок місцевих бюджетів (відповідно до підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України) та за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано державним або регіональним замовником у розрізі вищих навчальних закладів та форм навчання.

4.6. Обсяг прийому за державним замовленням за рахунок державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника, в розрізі форм навчання.

Максимальний обсяг державного замовлення вищого навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти за кожною спеціальністю визначається вищим навчальним закладом і не може перевищувати:

110% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на три місця більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2016 році складав менше 30 місць;

100% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року в інших випадках;

10 осіб, якщо відповідно до третього, четвертого абзаців цього пункту визначається менша величина, або якщо державне замовлення в 2016 році складало не більше 8 осіб, або не надавалось взагалі (окрім заочної форми навчання).

Вищі навчальні заклади можуть самостійно утворювати в межах кожної спеціальності та форми навчання відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.
Мінімальні обсяги державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій можуть визначатись вищими навчальними закладами в обсязі не менше двох осіб. В інших випадках мінімальний обсяг державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції вважається рівним одній особі.

Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться до Єдиної бази в тижневий строк після погодження з державним замовником.

4.7. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та закриті конкурсні пропозиції визначається вищим навчальним закладом у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

4.8. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Університетом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

4.9. Квоти-1 встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

4.10. Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в уповноважених вищих навчальних закладах у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

4.11. Квота-3 встановлюється вищим навчальним закладом за погодженням з державним або регіональним замовником для закритих конкурсних пропозицій у межах п’ятдесяти відсотків загального обсягу державного або регіонального замовлення доведеного цьому вищому навчальному закладу.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

Період

Графік роботи

Перерва

01.09.2016 р. - 11.07.2017 р.

пн.-пт.: 09.00-17.30

сб.-нд.: вихідні

13.00 - 14.00

12.07.2017 р. - 11.08.2017 р.

пн.-пт.: 09.00 - 18.00

сб. 09.00 - 15.00

нд. -вихідний*

13.00 - 14.00

12.08.2017 р. - 31.08.2017 р.

пн.-пт.: 09.00-17.30

сб.-нд.: вихідні

13.00 - 14.00

Примітка:

* за виключенням днів, які припадають на дні проведення вступних випробувань, оголошення результатів, рейтингів.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.

5.2. Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра вступників до Університету на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів

о 18.00 годині 20 липня 2017 року

о 18.00 годині 20 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 26 липня 2017 року

о 18.00 годині 26 липня 2017 року

Строки проведення співбесід

21 липня - 23 липня 2017 року

21 липня - 23 липня 2017 року

Строки проведення вступних іспитів

21 липня - 26 липня 2017 року

21 липня - 26 липня 2017 року

Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12 години 24 липня 2017 року

не пізніше 12 години 24 липня 2017 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди

о 18.00 годині

25 липня 2017 року

о 18.00 годині

25 липня 2017 року

Терміни зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 години 26 липня 2017 року

не пізніше 12.00 години 26 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів

не пізніше 12 години 01 серпня 2017 року

не пізніше 12 години 01 серпня 2017 року

Зараховані за результатами співбесіди особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням.

5.3. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 5 серпня;
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.

5.4. Зарахування вступників на денну і заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти проводиться:

за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 7 серпня;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 11 серпня.

Дозарахування вступників на денну і заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти (за наявності вакантних місць) за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 30 вересня.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, проводиться не пізніше 18 серпня.

5.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18.00 годині 24 липня 2017 року

о 18.00 годині 24 липня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

25 липня - 31 липня 2017 року

25 липня - 31 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 01 серпня 2017 року

не пізніше 12 години 01 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 11 серпня 2017 року

не пізніше 11 серпня 2017 року

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться з 12 липня до 18.00 години 23 липня 2017 року. Попереднє тестування проводиться 24 липня 2017 року. Вступні випробування, оприлюднення рейтингового списку вступників та зарахування відбуваються у строки, визначені абзацом першим цього пункту.

Дозарахування вступників на денну і заочну форми навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за наявності вакантних місць) за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 30 вересня.

5.6. Прийом заяв і документів від осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться з 12 липня до 18.00 години 31 липня 2017 року. Конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників – не пізніше 11 серпня 2017 року.

Прийом заяв і документів від осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план і вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в Університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться з 12 липня до 18.00 години 31 липня 2017 року. Конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників – не пізніше 11 серпня 2017 року.

5.7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі ступеня бакалавра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 25 липня 2017 року

о 18.00 годині 25 липня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

26 - 31 липня 2017 року

26 - 31 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтин­гового списку вступників

не пізніше 12 години01 серпня 2017 року

не пізніше 12 години01 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 11 серпня2017 року

не пізніше 11 серпня2017 року

Дозарахування вступників на денну і заочну форми навчання на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра (за наявності вакантних місць) за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 30 вересня.

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проводиться з 12 липня до 18.00 години 24 липня 2017 року. Попереднє тестування проводиться 25 липня 2017 року. Вступні випробування, оприлюднення рейтингового списку вступників та зарахування відбуваються у строки, визначені абзацом першим цього пункту.

У випадку наявності вакантних місць додатковий прийом заяв і документів від осіб, які вступають до Університету на заочну форму навчання на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра проводиться з 04 вересня до 18.00 години 22 вересня 2017 року. Вступні випробування, оприлюднення рейтингового списку вступників та зарахування відбуваються у період з 23 до 30 вересня 2017 року.

5.8. Прийом заяв і документів, для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в Університеті проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі ступеня бакалавра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати додаткове вступне випробування

о 18.00 годині 17 липня 2017 року

о 18.00 годині 17 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 25 липня 2017 року

о 18.00 годині 25 липня 2017 року

Строки проведення додаткового вступного  випробування

18 – 20 липня 2017 року

18 – 20 липня 2017 року

Строк проведення єдиного фахового вступного випробування

о 10 год. 00 хв.

3 серпня 2017 року

о 10 год. 00 хв.

3 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рекомендованих до зарахування за результатами єдиного фахового вступного випробування

не пізніше 12 год. 00 хв.

29 серпня 2017 року

не пізніше 12 год. 00 хв.

29 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 05 вересня

 2017 року

не пізніше 05 вересня

 2017 року

VΙ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Університету

6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3.3 розділу ІІІ цих Правил або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 4.3 розділу ІV цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3.3 розділу ІІІ цих Правил або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені пунктом 4.3 розділу ІV цих Правил, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі. В Університеті створюється консультаційний центр при приймальні комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до такого консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

В Університеті створюється консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

6.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

6.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. 

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи до приймальної комісії Університету на загальних підставах.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»);».
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

6.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3.3 розділу ІІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 4.3 розділу ІV  цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

6.8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-дванадцятим пункту 4.3 розділу ІV  цих Правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 9.1 розділу IX цих Правил або при укладанні договору про надання освітніх послуг між Університетом та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.

6.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університету на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

6.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 614/27059.

6.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу  щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

VIΙ. Організація і проведення конкурсу

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором Університету (другий предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання на вибір вступника з двох предметів, запропонованих Університетом (третій предмет) (додаток 5).

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

7.2. Конкурсний бал для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 7), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4 Умов прийому).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються Університетом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 становлять 0,3 кожний; К4 становить 0,1; К5 становить 0. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1 (додаток 5).

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 або 2016 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,01 для всіх конкурсних пропозицій Університету;
ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації) галузі знань 18 «Виробництво та технології»: 181 «Харчові технології», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», які передбачені в додатку 4 Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
ПЧК дорівнює 1,00 для всіх конкурсних пропозицій Університету.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

7.3. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі, визначається рішенням приймальної комісії.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців ступеня бакалавра, за умови вступу на відповідну спеціальність, навчання на якій здійснюється за інтегрованими навчальними планами, проводяться вступні випробування у формі тестування з фахових дисциплін.

Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі, визначається рішенням приймальної комісії. За рівних результатів вступного випробування перевагу має абітурієнт з вищим середнім балом додатка до диплома молодшого спеціаліста.

В якості додаткового вступного випробування для осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться попереднє тестування за спеціальностями з відповідних фахових дисциплін:

«Економіка» – основи економіки;
«Облік і оподаткування» – основи бухгалтерського обліку;
«Фінанси, банківська справа та страхування» – основи фінансів;
«Менеджмент» – основи менеджменту;
«Маркетинг» – основи маркетингу;
«Комп’ютерні науки» – основи алгоритмізації;
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – товарознавство і комерційна діяльність;
«Харчові технології» – основи технології харчування;
«Готельно-ресторанна справа» – основи готельно-ресторанної справи;
«Туризм» – основи туризму;
«Право» – основи правознавства.

Оцінювання додаткового вступного випробування здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі у вступних випробуваннях, визначається рішенням приймальної комісії. За умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста вступник допускається до складання фахових вступних випробувань згідно додатку 3 до цих Правил.

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, використовується значення середнього бала додатка до диплома бакалавра (у випадку, якщо абітурієнт не здобував ступінь бакалавра – диплому спеціаліста або магістра), розрахованого за 100-бальною або 5-бальною шкалою з округленням відповідно до цілих та десятих частин бала і переведеного у 200-бальну шкалу за таблицями відповідності, наведеними у додатках 9 і 10 до цих Правил.

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план і вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в Університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу використовується значення середнього бала успішності за підсумками перших років навчання, розрахованого за 100-бальною шкалою з округленням відповідно до цілих частин бала і переведеного у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 9 до цих Правил.

При розрахунку середнього бала враховуються всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, диференційованих заліків, практик, оцінки за атестацію здобувачів вищої освіти.

7.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування;
для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення;

другий блок – тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право;

третій блок – тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова) (додаток 4).

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» до Львівського торговельно-економічного університету у 2017 році (додаток 12).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Конкурсний бал  для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*ІМ + К2*ФВ + К3*Д ,

де ІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови, ФВ – оцінка з фахового випробування, Д – середній бал документа про попередній рівень освіти (додатка до диплома бакалавра, спеціаліста, магістра). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 встановлюються Університетом з точністю до 0,1: К1 дорівнює 0,3;  К2 дорівнює 0,5; К3 дорівнює 0,2. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Оцінювання знань вступників на вступних випробування здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі, визначається рішенням приймальної комісії.
Середній бал документа про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) обчислюється за 100-бальною або 5-бальною шкалою і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицями відповідності, наведеними у додатках 9, 10 до цих Правил з округленням до десятих значень бала. При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, диференційованих заліків, практик, оцінки за атестацію здобувачів вищої освіти.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
В якості додаткового вступного випробування для осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проводиться попереднє тестування за спеціальностями з відповідних фахових дисциплін, зокрема: “Міжнародні економічні відносини” – міжнародні економічні відносини; “Фінанси, банківська справа та страхування” – фінанси, гроші і кредит; “Облік і оподаткування” – бухгалтерський облік; “Економіка” – економіка підприємства; “Маркетинг” – маркетинг; “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – товарознавство (теоретичні основи товарознавства, товарознавство продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів); “Менеджмент” – менеджмент; “Публічне управління та адміністрування” – менеджмент; “Готельно-ресторанна справа” – організація обслуговування у закладах ресторанного господарства, “Харчові технології” – технологія продукції ресторанного господарства.

Оцінювання додаткового вступного випробування здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі у вступних випробуваннях, визначається рішенням приймальної комісії. За умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста) вступник допускається до складання вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування.

7.7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з спеціальності, іноземної мови та філософії, визначені Правилами прийому до аспірантури та докторантури (додаток 11).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

7.8. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії Університету не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Університету. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

7.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
Апеляції подаються в приймальну комісію в письмовій формі, реєструються і розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання.

Апеляційну заяву абітурієнт подає особисто. Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і не розглядаються.

Апеляції щодо оцінки зі співбесіди подаються в день проведення співбесіди, а з письмового екзамену (тестування) подаються не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів письмового екзамену. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

Не приймаються до розгляду апеляційні заяви від абітурієнтів, які були усунені від складання екзамену за користування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням).

Апеляційні заяви розглядаються в день їх подання або наступного робочого дня з 15 години.  Розгляд апеляційної заяви проводиться у присутності членів апеляційної комісії та абітурієнта – заявника. Апеляція розглядається не менш як трьома членами апеляційної комісії, в тому числі з обов'язковою участю вчителя відповідного предмету – члена апеляційної комісії.

При необхідності голова апеляційної комісії запрошує на розгляд заяви голову відповідної предметної екзаменаційної комісії та екзаменаторів, які приймали екзамен або перевіряли письмову роботу. На засіданні апеляційної комісії може бути присутнім співробітник Центру незалежного оцінювання якості освіти або приймальної комісії Університету.

Голова апеляційної комісії після закінчення кожного її засідання подає відповідальному секретарю приймальної комісії протокол про наслідки розгляду апеляційних заяв.

Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.
За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки вступного випробування, про що складається протокол апеляційної комісії. У разі необхідності зміни оцінки (як у сторону її збільшення, так і в сторону її зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та аркуші результатів вступних випробувань абітурієнта.

Остаточне рішення про зміну екзаменаційної оцінки приймається на засіданні приймальної комісії на підставі рішення апеляційної комісії.
Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

Висновок апеляційної комісії повідомляється в усній формі особі, яка звернулася з апеляцією, в день її розгляду.

Всі інші питання, пов’язані з організацією роботи апеляційної комісії регулюються положенням про Апеляційну комісію Львівського торговельно-економічного університету.

7.11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази і оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії  Університету не пізніше наступного робочого дня після їх проведення.

7.12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Університеті.

7.13. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

7.14. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 8.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 1. за конкурсним балом від більшого до меншого;
 2. за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
 3. за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Університету.

8.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 5 Умов прийому) та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті Університету відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.3 цього розділу.

8.6. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форми) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 5 Умов прийому).

У разі, якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.

8.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил.

8.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті Університету, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

IX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

9.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету. Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

9.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІ та ХІІ цих Правил.

9.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб аналогічний, визначеному у пунктах 9.1-9.2 цього розділу.

Рекомендації для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надаються за всіма заявами, поданими вступниками.

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування

10.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 9.1 розділу IX цих Правил.

10.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення», приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.

10.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 9.1 розділу IX цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між Університетом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

10.4. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається у послідовності визначеній пунктами 10.1-10.3 цього розділу.

10.5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

ХІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

11.1. Університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VIIІ цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу Х цих Правил.

11.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VIІI цих Правил.

11.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

 • особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-восьмим пункту 4.3 розділу ІV цих Правил незалежно від конкурсного бала;
 • особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим, третім, дев'ятим-дванадцятим пункту 4.3 розділу ІV цих Правил в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VIIІ цих Правил, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому));
 • особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами четвертим та тринадцятого пункту 4.3 розділу ІV цих Правил у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VIIІ цих Правил, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому));
 • особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VIIІ цих Правил (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 4 до Умов прийому).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від більшого до меншого конкурсного бала в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому пункту 11.3 цього розділу, Університет використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в Університеті. Університет повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 11.3 цього розділу, Університет надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

12.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.

12.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 14.5 розділу XІV цих Правил.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Університету за власним бажанням, відраховані з Університет за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

12.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що видається відповідний наказ.

12.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 12.2-12.3 цього розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Університету за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

12.5. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

12.6. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким надано спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до абзацу тринадцятим пункту 4.3 розділу ІV цих Правил. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

XIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету

13.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

13.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

13.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися вищими навчальними закладами:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і  01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

13.4. Іноземці подають до Університету такі документи:

1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

13.5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання,  зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

13.6. Строки прийому заяв, проведення співбесід та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Університету, визначаються приймальною комісією.

13.7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до Університету на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Університету.

13.8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до Університету за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

14.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

Для одержання акредитації журналісти повинні надати до приймальної комісії відповідну заявку. Заявка на акредитацію подається до приймальної комісії на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (ЗМІ) і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

 • повне найменування ЗМІ;
 • його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);
 • тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);
 • юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);
 • прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;
 • номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;
 • прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);
 • прізвище, ім'я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі.

Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують 3 днів з дня отримання заявки на акредитацію.

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці приймальної комісії Університету.

Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до приміщення, де проводяться засідання приймальної комісії.

14.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

14.3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

14.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

14.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

14.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

Розглянуто на засіданні приймальної комісії

Протокол № 44  від 28 листопада 2016 року

Зі змінами, розглянутими на засіданнях приймальної комісії

Протокол № 2 від 14 лютого 2017 року
Протокол № 4 від 28 березня 2017 року
Протокол № 11 від 26 травня 2017 року
Протокол № 12 від 16 червня 2017 року

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                                          Р. В. Бойко

Контакти

адреса:
79005 м. Львів, вул. Туган - Барановського, 10, кімната 108

тел.:
(032) 275-68-66,
(032) 295-81-17

факс:
(032) 275-65-50

e-mail:
academy(at)lac.lviv.ua

web-сторінка:
http://www.lac.lviv.ua

Титульний лист правил прийому

Зміни до правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету

ЛТЕУ запрошує на навчання на нову спеціальність