Герасименко Тамара Олегівна

кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту економіки та фінансів.

ORCID ID: 0000-0002-4684-4773
Researcher ID: F-8903-2019

У 1991 році закінчила з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності” (кваліфікація – економіст).

З грудня 1991 року до грудня 1994 року – навчалася в аспірантурі за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”, після закінчення якої з січня 1995 р. працювала на посаді асистента кафедри аудиту.

Кандидатську дисертацію на тему: “Інформаційно-методологічні проблеми аналізу фінансового стану споживчих товариств” захистила 30 листопада 1995 року у спеціалізованій Вченій раді Львівської комерційної академії (наук. керівник: проф. Гриніва Б. В.).

З 1997 року працює на посаді доцента кафедри аудиту (з 2016 р. – кафедрі аудиту, аналізу та оподаткування). 

Вчене звання доцента присвоєно 25 червня 1998 року.

З листопада 2008 року до січня 2009 року була заступником директора Інституту економіки та фінансів.

Впродовж 1993-2010 р.р. за сумісництвом працювала головним бухгалтером виробничого підприємства.

З січня 2009 року виконувала обов'язки директора Інституту економіки та фінансів, а з березня 2010 року – директор Інституту економіки та фінансів.

Доц. Герасименко Т. О. викладає дисципліни:

  • “Аналіз господарської діяльності”.
  • “Аналіз господарської діяльності торговельних підприємств”.
  • “Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств”.
  • “Фінансовий аналіз”.
  • “Стратегічний аналіз”.

Доц. Герасименко Т. О. є членом спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 

Під її керівництвом виконують дисертаційні дослідження 2 аспіранти кафедри.

Доц. Герасименко Т. О. має більше 80 праць наукового і навчально-методичного характеру, є співавтором навчального посібника з грифом МОНУ (Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності : [навч. посібник] / Т. О. Герасименко, М. О. Мазуренко. – Львів, 2014. –320 с.).

Наукові праці у фахових виданнях за останні роки:

1. Герасименко Т. О. Класифікація видів і напрямів економічного аналізу: історичний аспект [Текст] / Т. О. Герасименко // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак та ін.]. – Львів : Львівська комерційна академія, 2011. – Вип. 36. – (Серія економічна) – С.73-78.

2. Герасименко Т. О. Питання сутності аналітичного процесу на підприємстві [Текст] / Т. О. Герасименко // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : ВПЦ Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2011. – Вип. 9. – Частина 3. – С. 75-77.

3. Герасименко Т. О. Аналіз як інструмент ефективного управління бізнес-процесами страхових компаній [Текст] / Т. О. Герасименко // Вісник ЛКА, 2015. – № 47 (Серія економічна). – С. 37-41.

4. Герасименко Т. О. Розробка стратегії розвитку підприємств ресторанного бізнесу [Текст] / Т. О. Герасименко // Вісник ЛКА, 2015. – № 49 (Серія економічна). –С. 22-25.

5. Герасименко Т. О. Теоретико-методологічні проблеми розвитку економічного аналізу у контексті зміни його парадигми [Текст] / Т. О. Герасименко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. - Міжнародний науковий журнал. - 2016. - Випуск 3. С. 58-68.

6. Герасименко Т. О. Туризм як пріоритетний напрям сталого розвитку національної економіки [Текст] / Т. О. Герасименко, Т. В. Савченко // Економічний дискурс. - 2017. - Вип. 4 - С. 23-35.

Участь у міжнародних та вітчизняних наукових та науково-практичних конференціях за останні роки:

1. Герасименко Т. О. Об’єкт та суб’єкт в економічному аналізі [Текст] / Т.  О.  Герасименко // Інтеграційні фінансово-економічні напрями розвитку України : матеріали II - ої наук.-практ. інтер.-конф., 27 лютого 2013 р. – Львів : ЛКА, 2013. – С. 16-17.

2. Герасименко Т. О. Функції економічного аналізу : сучасна інтерпретація [Текст] / Т. О. Герасименко // Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів : матеріали II - ої всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 29 березня 2013 р. [відп. за вип. : проф. Куцик П. О.] – Львів : ЛКА, 2013. – 176 с. – С. 142-144.

3. Герасименко Т. О. До питання державного регулювання внутрішньої торгівлі в Україні [Текст] / Т. О. Герасименко // Внутрішня торгівлі : розвиток та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2013 р. – Львів : ЛКА, 2013. – 188 с. – С. 159-161.

4. Герасименко Т. О. Внутрішня управлінська звітність підприємств:теоретико-організаційні аспекти [Текст] / Т. О. Герасименко, Т.  І. Кобилюх // Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої всеукр. наук.-практичн. інтернет-конф., 28 лютого 2014 р. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 15-18.

5. Герасименко Т. О. Теоретико-методичні проблеми аналізу показників балансу [Текст] / Т. О. Герасименко, М. В. Пономаренко // Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Всеукр. наук.-практичн. інтернет-конф., 28 лютого 2014 р. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 18-21.

6. Герасименко Т. О. До питання доцільності виокремлення управлінського аналізу як виду [Текст] / Т. О. Герасименко // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту:стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII наук.-практичн. конф., 16-17 травня 2014 р. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 232-234.

7. Герасименко Т. О. Стратегічний аналіз у контексті еволюції менеджменту: проблеми теорії і практики [Текст] / Т. О. Герасименко // Економічний дискурс : міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 17-19.

8. Герасименко Т. О. Класифікація та характеристика принципів економічного аналізу як структурного елементу його методології [Текст] / Т. О. Герасименко // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доповідей II-ої Міжнародної наук.-практичн. конф., 24-25 жовтня 2014 р. – Львів : НУ Львівська політехніка, 2014. – С. 42-43.

9. Герасименко Т. О. Динаміка глобалізаційних процесів в Україні за часів її незалежності [Текст] / Т. О. Герасименко // Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції : матеріали IV-ої всеукр. наук.-практичн. інтернет-конф., 25 березня 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 7-8.

10. Герасименко Т. О. Ідентифікація як основа запровадження процесно-орієнтованого управління страховою компанією [Текст] / Т.  О.  Герасименко // Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік : матеріали II-ої міжнарод. наук.-практичн. інтернет-конф., 29 квітня 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С.  83-85.

11. Герасименко Т. О. Аналітичний супровід управління бізнес-процесами страхової компанії [Текст] / Т. О. Герасименко // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів, 12-13 травня 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 16-17.

12. Герасименко Т. О. Функціонально-вартісний аналіз: відродження, затребуване процесно-орієнтованим управлінням [Текст] / Т. О. Герасименко // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали V всеукр. наук.-практичн. конф., 20 листопада 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 163-164.

13. Герасименко Т. О. Оперативний аналіз страхового портфеля [Текст] / Т.  О. Герасименко // Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік : матеріали міжнарод. наук.-практичн. конф. 31 березня 2016 р. – Ч.  1. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 224-226.

14. Герасименко Т. О. Теоретико-методологічна проблематика розвитку економічного аналізу в сучасних умовах [Текст] / Т. О. Герасименко // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції проф.-викл. складу і аспірантів ЛТЕУ / [відп. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : Растр - 7, 2016. – С.  19 - 21.

15. Герасименко Т. О. До питання сутності обліково-аналітичної системи підприємства [Текст] / Т. О. Герасименко // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 6-7 квіт. 2017 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль. - С. 206 - 208.

16. Герасименко Т. О. Методичні аспекти аналізу податкового навантаження на бізнес [Текст] / Т. О. Герасименко // Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС : матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 24 травня 2017 р. - К. : Алерта, 2017. - С. 127-129

17. Герасименко Т. О. Теоретико - організаційні аспекти формування аналітичного забезпечення управління діяльністю торговельних підприємств [Текст] / Т. О. Герасименко // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. / [відповід. за випуск . : проф. Семак Б. Б.]. Львів : ЛТЕУ, 2017. - С. 126-127.

18. Герасименко Т. О. Теоретико - методичні аспекти стратегічного аналізу суб'єктів бізнесу [Текст] / Т. О. Герасименко // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали VII всеукраїнської наук. - практ. конф. 26 квітня 2018 р. (ЛТЕУ, м. Львів.) Тернопіль : Крок, 2018. - С. 18-19.

Нагороди:

1. Грамота Правління Укоопспілки та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України, 2010 р.

2. Почесна трудова відзнака “Знак Пошани” Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), 2015 р.

3. Подяка Прем'єр-міністра України (№ 19006 від 06.12.2016 р.).

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 02 вересня по 02 жовтня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України