Редченко Костянтин Іванович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування

ORCID ID:  0000-0001-8234-4074
Researcher ID: F-3039-2013
Scopus Author ID: 12243631400

У 1994 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут (спеціальність “Економічна інформатика і АСУ”).

Викладацьку діяльність розпочав у 1994 році асистентом кафедри аудиту Львівської комерційної академії. У 1995-1997 роках навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”. У вересні 1997 року захистив одну з перших в Україні кандидатських дисертацій, присвячених аудиту (“Аудит фінансової звітності торговельних підприємств з використанням комп'ютерної техніки”), після чого працював на посадах старшого викладача (1997-1999), доцента (1999-2013) і професора (з 2013 р.) кафедри аудиту ЛКА. З червня 2013 року – завідувач кафедри аудиту.

У грудні 2012 року у спеціалізованій вченій раді Національної академії статистики, обліку і аудиту захистив докторську дисертацію на тему “Аудит стратегій розвитку підприємства: методологія та організація”. 

Протягом роботи на кафедрі читав курси “Аудит”, “Основи аудиту”, “Методика і організація аудиту”, “Контроль і ревізія”, “Контролінг”, “Облік у зарубіжних країнах”, “Стратегічний аналіз”, “Управлінський контроль” для студентів різних спеціальностей денної, заочної та післядипломної форм навчання. 

В якості наукового керівника підготував трьох аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації – Підлипна Р. П. (2010 р.), Гелей Л. О. (2013 р.), Мельник Т. М. (2015 р.). Протягом 2011-2013 рр. був членом Спеціалізованої вченої ради, а в липні 2014 року призначений головою Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності) у Львівській комерційній академії.

Автор більше 130 друкованих праць, виданих в Україні, Росії, Великобританії, Польщі, США, Німеччині. Автор монографій: “Аудит стратегічних управлінських рішень, прогнозів та проектів” (2001), “Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством” (2011), “Управленческий контроль: инструменты и решения” (видана у Німеччині у 2015 році). Співавтор першої і другої частин колективної монографії вчених ЛКА “Економічні системи” (2006, 2011), фундаментальної праці з історії облікової думки “Two Hundred Years of Accounting Research” (видана у Великобританії у 2008 році), монографії “Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі” (разом з Л. О. Гелей).

Одноосібно або в співавторстві опублікував низку навчальних посібників, серед яких “Фінансовий облік та аналіз комерційної діяльності підприємства” (1996), “Стратегічний аналіз” (2002), “Стратегічний аналіз у бізнесі” (2003), “Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту” (2010), “Закупівельні групи в Україні: нові можливості для бізнесу” (2015) та ін.

Має значний досвід практичної роботи у сфері професійних послуг (аудит, консалтинг, інформаційні технології) та банківському бізнесі. У 1990-х роках працював в ОД АКБ “Укрсоцбанк”, аудиторській фірмі “ЛьвівАкадемАудит”, з 2003 року – партнер групи компаній Nexia DK. Auditors & Consultants (входить до 10 найбільших аудиторських компаній України). Одночасно протягом 2002-2013 років – провідний консультант ДП “Захід-СТАТУС” ТзОВ “ІАМЦАУ “СТАТУС” при Аудиторській Палаті України. 

Сертифікований професійний проектний менеджер (IPMA, level C), керував низкою складних консалтингових проектів та програм у галузі стратегічного і фінансового менеджменту, управлінського обліку, внутрішнього контролю і реінжинірингу бізнес-процесів. 

У 2002 – 2015 роках неодноразово проводив авторські семінари для вищого керівництва українських та зарубіжних компаній з управлінського обліку, стратегічного менеджменту, корпоративного управління та контролю, клієнтоорієнтованості бізнесу. 

Сфера наукових інтересів:

1. Теорія і практика аудиту

2. Внутрішній контроль та інтегрована корпоративна звітність

3. Управлінський облік та інструменти вимірювання результативності бізнесу

4. Історія бухгалтерського обліку та аудиту

5. Загальний, стратегічний і фінансовий менеджмент

6. Управління бізнес-процесами

7. Технології управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)

Основні наукові праці за останні роки:

 1. Редченко К. І. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством : [моногр.] / Редченко К. І. – Львів : Видавництво ЛКА, 2011. – 360 c. – 22,5 друк. арк.

2. Редченко К. И. Управленческий контроль: инструменты и решения : [моногр.] / К. И. Редченко. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 100 c. – 6,0 друк. арк.

3. Редченко К. І. Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі : [монографія] / Гелей Л. О., Редченко К. І. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 224 с. – 13,0 друк. арк.

4. Редченко К. І. Експертні дослідження у стратегічному аудиті / К. І. Редченко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2011. – Вип. 35. – С. 303–307. – 0,35 друк. арк. 

5. Редченко К. І. Концептуальні основи розвитку контролю на стратегічному рівні управління підприємством / К. І. Редченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць ; серія “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз”. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 324–334. – 0,75 друк. арк.

6. Редченко К. І. Інформаційні технології та аудит: стратегічний контекст / К. І. Редченко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 722. – С. 386–389. – 0,4 друк. арк.

7. Редченко К. І. Місце і роль контролю в управлінні розвитком підприємства / К. І. Редченко, Р. М. Воронко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнародний збірник наукових праць ; Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – Вип. 5. – С. 280-294. – 1,0 друк. арк.

8. Редченко К. І. До питання розвитку сучасних інформаційних систем обліку і контролю / К. І. Редченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнародний збірник наукових праць ; Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – № 3. – С. 339-352. – 0,85 друк. арк.

9. Редченко К. І. Концепція раннього попередження у сучасних системах управлінського контролю / К. І. Редченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Економіка”. – 2015. - № 1 (3). – С. 212-217. – 0,7 друк. арк.

10. Редченко К. І. Тестування як інструмент аудиту: стратегічний аспект / К. І. Редченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 1032-1036. – 0,5 друк. арк.

11. Редченко К. І. До питання дивергенції стратегічного та управлінського контролю / К. І. Редченко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2015. – Вип. 48. – С.22-27. – 0,75 друк. арк.

12. Редченко К. І. Аналіз стратегій розвитку закупівельних груп / К. І. Редченко // Вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – 2015. – Вип. 13, частина 3. – С. 158-161. – 0,4 друк. арк.

13. Редченко К. І. Стратегічний аспект створення закупівельних груп в Україні / К.І. Редченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Економіка і менеджмент”. – 2015. – Вип. 11. – С. 97-100. – 0,5 друк. арк.

14. Редченко К. І. Розвиток бухгалтерського обліку в Китаї: історія та сучасність / К. І. Редченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 7. – С. 872-875. – 0,4 друк. арк.

15. Редченко К. И. Развитие управленческого контроля: на пути к культуре результативного менеджмента / К. И. Редченко, Р. М. Воронко // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия “Экономика”. – 2015. – № 1. – С. 115-125. – 0,8 друк. арк. 

16. Редченко К. І. Проблеми розвитку обліково-контрольних систем: інформаційний аспект / К. І. Редченко, Р. М. Воронко // WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA. – 2015. – Vol. 2, No. 2. – С. 13-24. – 0,85 друк. арк.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 05 вересня по 27 вересня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України