Воронко Оксана Стефанівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.

ORCID ID: 0000-0002-8235-611Х
Researcher ID: F-8553-2019

У 1993 році закінчила Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів». З початку утворення кафедри пройшла шлях від старшого лаборанта до доцента кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету. Отримала практичний досвід аудиторської і консалтингової діяльності, працюючи аудитором і головним бухгалтером в аудиторській фірмі «Львівакадемаудит».

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики» у спеціалізованій Вченій раді Тернопільської академії народного господарства.

Доц. Воронко О.С. є заступником завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткування з виховної роботи та виробничої практики студентів.

Читає курси «Теорія економічного аналізу», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності»,»Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств», «Аналіз господарської діяльності торговельних підприємств», «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки», проводить тренінг з курсу «Аналіз господарської діяльності», займається проблематикою, пов’язаною з методологією і організацією економічного аналізу, приймає участь у виконанні науково-дослідних тем.       

Розроблено дистанційні курси з курсу «Теорія економічного аналізу»,«Аналіз господарської діяльності торговельних підприємств, Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств»,»Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки»,»Аналіз господарської діяльності»,Тренінг з аналізу господарської діяльності.

Доцент Воронко О.С. є автором більш як тридцяти наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності.

Воронко О.С. є співавтором навчального посібника:

  • Економічний аналіз. Ч. 2.Аналіз господарсько-фінансової діяльності.- Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005.-197с. (Приходько Н.С.,Штепа Н.П).
  • Економічний аналіз –Львів: Новий світ , 2017.-300с.(у співавторстві Штепа Н.П.) (Гриф Міністерства освіти лист №1/1-10592 від 17.02.2010р).

Наукові праці  у фахових виданнях за останні роки:

1. Концептуальна модель економічного аналізу в умовах ринку // Наукові записки ЛУ БП № 4, Львів,2010.-69-72с.

2. Принципи організації обліку та аналізу операцій з основними засобами // Науковий збірник 1Х міжнародна  наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія та організація»,25.03.2011р.Київ 2011.

3. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів //Вісник Львівської комерційної академії/ Збірник наукових праць.-Львів: Видавництво ЛКА,2011.-Вип.36. – 62-65с.

4. Визначення окремих характеристик фінансово-економічного контролю //  Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Випуск 7(25), -Ч.3 – Луцьк: 2010. –576с.  – С.284-292.

5. Вплив якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу господарської діяльності // Торгівля, комерція, підприємництво:збірник наукових праць.- Львів:ЛКА,2014.-Вип.16.-228с. С.208-211.

6. Особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління економічною безпекою //Вісник Львівської комерційної академії-Львів: Видавництво ЛКА,2016,Вип.50.-200с. с.148-153.

7.Роль економетричного аналізу у вирішенні завдань внутрішнього контролю на підприємстві// Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Випуск 54. – 140 с. – С. 126-132. – (Економічні науки). – 0,8/0,4 друк. арк.

8. Використання аналізу фінансових результатів у цілях контролю і управління// Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Випуск 22. – 162 с. – С. 43-49. – (Серія економічна). – 0,9/0,5 друк. арк.

Доцент Воронко О.С. є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій:

1. Комісійні операції:характеристика та перспективи здійснення //  Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Тези доповідей науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012.-408с. С.343-346.

2. Проблеми управління дебіторською та кредиторською заборгованістю в сучасних умовах //Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції. - Львів:  Видавництво Львівської комерційної академії, 2013.-176с.С.93-96.

3. Роль аналітичної інформації у підвищенні ефективності діяльності підприємства // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту:стан, проблеми та перспективи розвитку.Матеріали YII міжнародної науково-практичної конференції.-Львів:ЛКА,2014.—346с. С.230-232.

4. Сучасний стан економічного аналізу та його роль в системі управління підприємством// Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції:збірник матеріалів IY всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції,25 березня 2015р.-Львів:ЛКА,2015.-164с. С.62-65

5.Напрями розвитку економічного аналізу в сучасних умовах// Глобалізаційні та євро інтеграційні процеси в розвитку національних економік:матеріали  між народ. Наук.-практ. Інтернет-конф.29 квітня 2015р. (ЛКА, м.Львів)- Тернопіль:Крок, 2015.—239с.

6.Функціонально-вартісний аналіз як інструмент підвищення ефективності виробництва//Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції:наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів та навчально-наукового комплексу «Академія» 12-13 травня 2015р., с.263-265.

7. Функціонально-вартісний аналіз як метод управління витратами// Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ,Ів.-Франківськ,2015р.с.167-168.

8.Теоретико-методичні аспекти аналізу фінансової стійкості підприємства//Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень:матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції,20 листопада 2015р-Львів:ЛКА,2015 с.158-160

9. Інформаційно-аналітичне забезпечення  економічної безпеки  промислових підприємств //Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції:наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів та навчально-наукового комплексу «Академія» 13-14травня 2016р.,

10. Особливості  SWOT- аналізу в управлінні підприємством// Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі:теорія, методологія,організація обліку та оподаткування:матеріали міжнародних науково-практичних конференцій 11-12травня2017р.(ТНТУім.І.Пулюя,м.Тернопіль,ФОП Поляниця В.А.,2017р.-187с. (с.57-58)

11. Місце аналітичних досліджень в управлінні грошовими потоками підприємства // Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки:тези доповідей 1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Ужгород,21 квітня 2017р.)-Ужгород,Видавництво УжНУ»Говерла»,2017.-468с. (241-243с.)

12. Аналіз ефективності використання необоротних активів підприємства// Матеріали 111 Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» м. Львів 27-28 квітня 2017р.(с.51-52)

13. Значення економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства// Фінансово-економічний розвиток України в умовах Трансформаційних перетворень:матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 квітня  2017р)ЛТЕУ,Львів).-Тернопіль:Крок,2017-277с.

14. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства// Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 440 с.

15. Роль внутрішнього контролю у формуванні інформаційного забезпечення менеджменту// Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок:інституції та інструменти» 3-6 червня 2018,Львів Видавництво Львівської політехніки,2018с.132с. (с.20-21)

16. Основні інструменти контролю управлінських рішень // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» (с.163-165)

17. Управлінські аспекти аналізу основних засобів на підприємстві//Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації

18. Використання економетричного аналізу у процесі здійснення внутрішнього контролю на підприємстві// Матеріали наукової конференції  професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції

19. Оцінка збалансованості та аналіз ефективності грошового потоку// Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліку,контролю,аудиту,аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці»

20. Основні принципи економічного аналізу і завдання в управлінні виробництвом// Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 31 травня-01 червня 2018 року. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 371 с. – С. 160-162. – 0,15 / 0,08 друк. арк.

21. Роль внутрішнього контролю у формуванні інформаційного забезпечення менеджменту// Фінансовий ринок: інституції та інструменти: матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 3-6 червня 2018 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 132 с. – С. 20-21. – 0,12/0,06 друк. арк.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 05 вересня по 27 вересня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України