Воронко Оксана Стефанівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.

ORCID ID: 0000-0002-8235-611Х
Researcher ID: F-8553-2019

У 1993 році закінчила Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів». З початку утворення кафедри пройшла шлях від старшого лаборанта до доцента кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету. Отримала практичний досвід аудиторської і консалтингової діяльності, працюючи аудитором і головним бухгалтером в аудиторській фірмі «Львівакадемаудит».

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики» у спеціалізованій Вченій раді Тернопільської академії народного господарства.

Доц. Воронко О.С. є заступником завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткування з виховної роботи та виробничої практики студентів.

Читає курси «Теорія економічного аналізу», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності»,»Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств», «Аналіз господарської діяльності торговельних підприємств», «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки», проводить тренінг з курсу «Аналіз господарської діяльності», займається проблематикою, пов’язаною з методологією і організацією економічного аналізу, приймає участь у виконанні науково-дослідних тем.       

Розроблено дистанційні курси з курсу «Теорія економічного аналізу»,«Аналіз господарської діяльності торговельних підприємств, Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств»,»Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки»,»Аналіз господарської діяльності»,Тренінг з аналізу господарської діяльності.

Доцент Воронко О.С. є автором більш як тридцяти наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності.

Воронко О.С. є співавтором навчального посібника:

  • Економічний аналіз. Ч. 2.Аналіз господарсько-фінансової діяльності.- Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005.-197с. (Приходько Н.С.,Штепа Н.П).
  • Економічний аналіз –Львів: Новий світ , 2017.-300с.(у співавторстві Штепа Н.П.) (Гриф Міністерства освіти лист №1/1-10592 від 17.02.2010р).

Наукові праці  у фахових виданнях за останні роки:

1. Концептуальна модель економічного аналізу в умовах ринку // Наукові записки ЛУ БП № 4, Львів,2010.-69-72с.

2. Принципи організації обліку та аналізу операцій з основними засобами // Науковий збірник 1Х міжнародна  наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія та організація»,25.03.2011р.Київ 2011.

3. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів //Вісник Львівської комерційної академії/ Збірник наукових праць.-Львів: Видавництво ЛКА,2011.-Вип.36. – 62-65с.

4. Визначення окремих характеристик фінансово-економічного контролю //  Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Випуск 7(25), -Ч.3 – Луцьк: 2010. –576с.  – С.284-292.

5. Вплив якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу господарської діяльності // Торгівля, комерція, підприємництво:збірник наукових праць.- Львів:ЛКА,2014.-Вип.16.-228с. С.208-211.

6. Особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління економічною безпекою //Вісник Львівської комерційної академії-Львів: Видавництво ЛКА,2016,Вип.50.-200с. с.148-153.

7.Роль економетричного аналізу у вирішенні завдань внутрішнього контролю на підприємстві// Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Випуск 54. – 140 с. – С. 126-132. – (Економічні науки). – 0,8/0,4 друк. арк.

8. Використання аналізу фінансових результатів у цілях контролю і управління// Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Випуск 22. – 162 с. – С. 43-49. – (Серія економічна). – 0,9/0,5 друк. арк.

Доцент Воронко О.С. є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій:

1. Комісійні операції:характеристика та перспективи здійснення //  Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Тези доповідей науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012.-408с. С.343-346.

2. Проблеми управління дебіторською та кредиторською заборгованістю в сучасних умовах //Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції. - Львів:  Видавництво Львівської комерційної академії, 2013.-176с.С.93-96.

3. Роль аналітичної інформації у підвищенні ефективності діяльності підприємства // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту:стан, проблеми та перспективи розвитку.Матеріали YII міжнародної науково-практичної конференції.-Львів:ЛКА,2014.—346с. С.230-232.

4. Сучасний стан економічного аналізу та його роль в системі управління підприємством// Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції:збірник матеріалів IY всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції,25 березня 2015р.-Львів:ЛКА,2015.-164с. С.62-65

5.Напрями розвитку економічного аналізу в сучасних умовах// Глобалізаційні та євро інтеграційні процеси в розвитку національних економік:матеріали  між народ. Наук.-практ. Інтернет-конф.29 квітня 2015р. (ЛКА, м.Львів)- Тернопіль:Крок, 2015.—239с.

6.Функціонально-вартісний аналіз як інструмент підвищення ефективності виробництва//Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції:наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів та навчально-наукового комплексу «Академія» 12-13 травня 2015р., с.263-265.

7. Функціонально-вартісний аналіз як метод управління витратами// Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ,Ів.-Франківськ,2015р.с.167-168.

8.Теоретико-методичні аспекти аналізу фінансової стійкості підприємства//Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень:матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції,20 листопада 2015р-Львів:ЛКА,2015 с.158-160

9. Інформаційно-аналітичне забезпечення  економічної безпеки  промислових підприємств //Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції:наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів та навчально-наукового комплексу «Академія» 13-14травня 2016р.,

10. Особливості  SWOT- аналізу в управлінні підприємством// Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі:теорія, методологія,організація обліку та оподаткування:матеріали міжнародних науково-практичних конференцій 11-12травня2017р.(ТНТУім.І.Пулюя,м.Тернопіль,ФОП Поляниця В.А.,2017р.-187с. (с.57-58)

11. Місце аналітичних досліджень в управлінні грошовими потоками підприємства // Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки:тези доповідей 1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Ужгород,21 квітня 2017р.)-Ужгород,Видавництво УжНУ»Говерла»,2017.-468с. (241-243с.)

12. Аналіз ефективності використання необоротних активів підприємства// Матеріали 111 Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» м. Львів 27-28 квітня 2017р.(с.51-52)

13. Значення економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства// Фінансово-економічний розвиток України в умовах Трансформаційних перетворень:матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 квітня  2017р)ЛТЕУ,Львів).-Тернопіль:Крок,2017-277с.

14. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства// Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 440 с.

15. Роль внутрішнього контролю у формуванні інформаційного забезпечення менеджменту// Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок:інституції та інструменти» 3-6 червня 2018,Львів Видавництво Львівської політехніки,2018с.132с. (с.20-21)

16. Основні інструменти контролю управлінських рішень // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» (с.163-165)

17. Управлінські аспекти аналізу основних засобів на підприємстві//Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації

18. Використання економетричного аналізу у процесі здійснення внутрішнього контролю на підприємстві// Матеріали наукової конференції  професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції

19. Оцінка збалансованості та аналіз ефективності грошового потоку// Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліку,контролю,аудиту,аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці»

20. Основні принципи економічного аналізу і завдання в управлінні виробництвом// Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 31 травня-01 червня 2018 року. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 371 с. – С. 160-162. – 0,15 / 0,08 друк. арк.

21. Роль внутрішнього контролю у формуванні інформаційного забезпечення менеджменту// Фінансовий ринок: інституції та інструменти: матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 3-6 червня 2018 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 132 с. – С. 20-21. – 0,12/0,06 друк. арк.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен