Воронко Роман Михайлович

доктор економічних наук, професор кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету

ORCID ID: 0000-0003-3796-2556
Researcher ID: F-8536-2019

У 1985 році закінчив Львівський торговельно-економічний інститут з відзнакою (випускник економічного факультету, спеціальності “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”). Після закінчення інституту працював заступником головного бухгалтера Староконстянтинівської райспоживспілки Хмельницької ОСС. З листопада 1985 р. до травня 1987 р. служив в армії. З липня 1987 р. до вересня 1990 р. працював на посаді економіста та заступника головного бухгалтера Перемишлянського споживчого товариства Львівської ОСС. З вересня 1990 року пройшов шлях від асистента кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності до професора, заступника завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.

Кандидатську дисертацію на тему “Облік і контроль витрат на підприємствах заготівельно-переробного комплексу споживчої кооперації” за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит захистив 28 січня 1997 року у спеціалізованій вченій раді К-04.15.01 Львівської комерційної академії і здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

Докторську дисертацію на тему “Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України” за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) захистив 28 листопада 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету і на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2018 року здобув науковий ступінь доктора економічних наук.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2000 року, протокол № 2/13-Д  Воронку Р. М. присвоєно вчене звання доцента.

Читає дисципліни: “Облік у зарубіжних країнах”, “Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту”,  “Основи аудиту”, “Аудит”, “Контроль в бюджетних установах”, “Організація і методика аудиту”.

Активно використовує і поєднує досвід практичної роботи з науково-педагогічною діяльністю. Практичний досвід обліково-контрольної, аудиторської і консалтингової діяльності отримав працюючи на обліково-економічних посадах у системі споживчої кооперації та аудитором в аудиторській фірмі “Львівакадемаудит” (з 1995 року до теперішнього часу).
Наукові праці Воронка Р. М. опубліковані в провідних українських фахових виданнях, а також у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Приймав участь у низці науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Воронко Р. М. є автором і співавтором більше 135 наукових і навчально-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності. З них, п’ять навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів:

1. Рудницький В. С., Воронко Р. М. Збірник задач з аудиту. – Київ : НМЦ Укоопспілки “Укоопосвіта”. – 1996. – 117 с. – 7 друк. арк.;
2. Благун І.  Г. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник / І.  Г. Благун , Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів : “Магнолія-2006”, 2007. – 224 с. (12,75 друк. арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-302 від 08.02.07р.);
3. Воронко Р. М. Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. – 3-є вид. / Р. М. Воронко. – Львів : “Магнолія-2006”, 2017. – 744 с. (41,67 друк. арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-984 від 07.05.2008р.);
4. Воронко Р. М., Контроль в бюджетних установах : навчальний посібник / Р. М. Воронко, Р. В. Крохта, С. Д. Любенко, І. І. Стеців. – Львів : “Новий світ – 2000”. – 2010. – 503 с.  (31,5 друк. арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/ІІ-Г-2802 від 02.04.2010р.);
5. Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту:  навчальний посібник. – 2-е вид. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : “Магнолія-2006”, 2018. – 522 с. (32,62 друк. арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-166 від 12.01.2011р.).

У тому числі, 4 навчальних посібники з грифом МОН України, один з яких “Облік у зарубіжних країнах” виданий одноосібно. Воронко Р. М. є одним із авторів Економічної енциклопедії, приймав участь у розробці галузевих інструкцій для споживчої кооперації.

Основні наукові праці:

Монографії:

Воронко Р. М. Контроль у системі споживчої кооперації України: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 448 с.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

1. Воронко Р. М. Місце і роль контролю в управлінні розвитком підприємства / К. І. Редченко, Р. М. Воронко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – Вип. 2 (26). – 334 с. – С. 280-295.
2. Воронко Р. М. Нормативно-правове регулювання внутрішньогосподарського контролю підприємств і організацій споживчої кооперації України / Р. М. Воронко // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць.  – Львів : Львівська комерційна академія, 2013.  – Вип. 15. – 210 с. – С. 146-154.
3. Воронко Р. М. Субъекты внутреннего контроля предприятий потребительской кооперации и их функции / Р. М. Воронко // Проблемы современной науки: сборник научных трудов. – Ставрополь : Логос, 2014. Выпуск 11. Часть 2. – 125 с. – С. 38-46.
4. Воронко Р. М. Предметна сфера і об’єкти внутрішньогосподарського контролю підприємств і організацій споживчої кооперації України / Р. М. Воронко // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014.  – Випуск 44. – 176 с. – С. 163-168. – (Серія економічна).
5. Воронко Р. М. Сутнісні характеристики внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та їх організаційна взаємодія / Р. М. Воронко, І. А. Басіста //  Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць.  – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 17. – 208 с. – С. 79-88.
6. Воронко Р. Контроль інвестиційних проектів / Р. Воронко, Ю. Шимоняк // Облік, економіка, менеджмент : наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць  / Відповід. ред. І. Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015.  – Випуск 1 (5). Частина 1. – С. 1-200. – С. 23-31.
7. Воронко Р. М. Развитие управленческого контроля: на пути к культуре результативного менеджмента / К. И. Редченко, Р. М. Воронко // Вестник Астраханского государственного технического университета.  – Астрахань, 2015. – № 1 (март). – С. 115-125. – (Серия : Экономика).
8. Воронко Р. М. Внутрішній контроль як невід’ємна складова системи управління підприємств та організацій споживчої кооперації / Р. М. Воронко // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2015. – Випуск 1 (45). Том 2. – 432 с. – С. 376-381. – (Серія “Економіка”).
9. Воронко Р. М. Удосконалення ревізійної роботи на різних рівнях управління кооперативним господарством / Р. М. Воронко //  Журнал “Глобальні та національні проблеми економіки” – електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 2015. – Випуск № 4. – С. 968-974. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : global-national.in.ua.
10. Воронко Р. М. Проблеми розвитку обліково-контрольних систем: інформаційний аспект / К. І. Редченко, Р. М. Воронко // WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 2(2) 2015 / EUROPEAN COOPERATION. – Vol. 2 (2) 2015. – С. 13-24.
11. Воронко Р. М. Оценка эффективности контроля: риск-ориентированный подход / Р. М. Воронко // Экономика и предпринимательство. – Москва, 2015. – № 6 (ч. 1). – С. 1090-1093.
12. Воронко Р. М. Метастратегії формування внутрішнього контролю в організації / Р. М. Воронко // Облік і фінанси.  –  2015. –  № 2 (68). – С. 101-108.
13. Воронко Р. М. Концептуальні підходи до визначення і класифікації  принципів внутрішнього контролю / Р. М. Воронко // Вісник Львівської комерційної академії.  – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015.  – Випуск 48. – 140 с. – С. 32-38. – (Серія економічна).
14. Воронко Р. М. Використання принципів внутрішнього контролю в процесі його побудови у системі споживчої кооперації України / Р. М. Воронко //  Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць.  – Львів : Львівська комерційна академія, 2015.  – Вип. 18. – 138 с. – С. 51-56.
15. Воронко Р. М. Розвиток теорії аудиту : дилема “принципи або правила” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ : Видавництво ІФНТУНГ,  2015. – № 2 (12). – 183 с. – С. 74-81. – (Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”).
16. Воронко Р. М. Послідовність проведення та інформаційне забезпечення внутрішнього контролю / Р. М. Воронко // Вісник Львівської комерційної академії.  – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2016.  – Випуск 50. – 200 с. – С. 122-129. – (Серія економічна).
17. Воронко Р. М. Управлінська звітність в системі внутрішнього контролю / Р. М. Воронко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. – 2016. – Випуск 3. – С. 85-95.
18. Воронко Р. М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України / Р. М. Воронко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 862. – С. 40-48.

Останнім часом працює над удосконаленням курсів “Облік у зарубіжних країнах”, “Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту”, “Аудит”, “Організація і методика аудиту” та займається проблематикою, пов’язаною з методологією і організацією контролю, досліджує теоретичні і практичні аспекти фінансового й управлінського обліку та аудиту. Постійно вдосконалює свою кваліфікацію проходячи систематично стажування у провідних вищих навчальних закладах України.

Керує написанням дисертаційних робіт аспірантів денної і заочної форм навчання, приймає участь у виконанні науково-дослідних тем.

Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (наказ Міністерства освіти і науки України № 1362 від 21.11.2008 р.), Почесною трудовою відзнакою “Знак пошани” Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (постанова правління Укоопспілки від 18.08.09 р. №43-к) та нагрудним знаком “Василь Сухомлинський” (наказ Міністерства освіти і науки України № 634-к від 2.12.2016 р.).

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 05 вересня по 27 вересня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України