Воронко Роман Михайлович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету

ORCID ID: 0000-0003-3796-2556
Researcher ID: F-8536-2019

У 1985 році закінчив Львівський торговельно-економічний інститут з відзнакою (випускник економічного факультету, спеціальності “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”). Після закінчення інституту працював заступником головного бухгалтера Староконстянтинівської райспоживспілки Хмельницької ОСС. З листопада 1985 р. до травня 1987 р. служив в армії. З липня 1987 р. до вересня 1990 р. працював на посаді економіста та заступника головного бухгалтера Перемишлянського споживчого товариства Львівської ОСС. З вересня 1990 року пройшов шлях від асистента кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності до професора, заступника завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.

Кандидатську дисертацію на тему “Облік і контроль витрат на підприємствах заготівельно-переробного комплексу споживчої кооперації” за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит захистив 28 січня 1997 року у спеціалізованій вченій раді К-04.15.01 Львівської комерційної академії і здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

Докторську дисертацію на тему “Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України” за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) захистив 28 листопада 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету і на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2018 року здобув науковий ступінь доктора економічних наук.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2000 року, протокол № 2/13-Д  Воронку Р. М. присвоєно вчене звання доцента.

Читає дисципліни: “Облік у зарубіжних країнах”, “Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту”,  “Основи аудиту”, “Аудит”, “Контроль в бюджетних установах”, “Організація і методика аудиту”.

Активно використовує і поєднує досвід практичної роботи з науково-педагогічною діяльністю. Практичний досвід обліково-контрольної, аудиторської і консалтингової діяльності отримав працюючи на обліково-економічних посадах у системі споживчої кооперації та аудитором в аудиторській фірмі “Львівакадемаудит” (з 1995 року до теперішнього часу).
Наукові праці Воронка Р. М. опубліковані в провідних українських фахових виданнях, а також у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Приймав участь у низці науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Воронко Р. М. є автором і співавтором більше 135 наукових і навчально-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності. З них, п’ять навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів:

1. Рудницький В. С., Воронко Р. М. Збірник задач з аудиту. – Київ : НМЦ Укоопспілки “Укоопосвіта”. – 1996. – 117 с. – 7 друк. арк.;
2. Благун І.  Г. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник / І.  Г. Благун , Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів : “Магнолія-2006”, 2007. – 224 с. (12,75 друк. арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-302 від 08.02.07р.);
3. Воронко Р. М. Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. – 3-є вид. / Р. М. Воронко. – Львів : “Магнолія-2006”, 2017. – 744 с. (41,67 друк. арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-984 від 07.05.2008р.);
4. Воронко Р. М., Контроль в бюджетних установах : навчальний посібник / Р. М. Воронко, Р. В. Крохта, С. Д. Любенко, І. І. Стеців. – Львів : “Новий світ – 2000”. – 2010. – 503 с.  (31,5 друк. арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/ІІ-Г-2802 від 02.04.2010р.);
5. Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту:  навчальний посібник. – 2-е вид. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : “Магнолія-2006”, 2018. – 522 с. (32,62 друк. арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-166 від 12.01.2011р.).

У тому числі, 4 навчальних посібники з грифом МОН України, один з яких “Облік у зарубіжних країнах” виданий одноосібно. Воронко Р. М. є одним із авторів Економічної енциклопедії, приймав участь у розробці галузевих інструкцій для споживчої кооперації.

Основні наукові праці:

Монографії:

Воронко Р. М. Контроль у системі споживчої кооперації України: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 448 с.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

1. Воронко Р. М. Місце і роль контролю в управлінні розвитком підприємства / К. І. Редченко, Р. М. Воронко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – Вип. 2 (26). – 334 с. – С. 280-295.
2. Воронко Р. М. Нормативно-правове регулювання внутрішньогосподарського контролю підприємств і організацій споживчої кооперації України / Р. М. Воронко // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць.  – Львів : Львівська комерційна академія, 2013.  – Вип. 15. – 210 с. – С. 146-154.
3. Воронко Р. М. Субъекты внутреннего контроля предприятий потребительской кооперации и их функции / Р. М. Воронко // Проблемы современной науки: сборник научных трудов. – Ставрополь : Логос, 2014. Выпуск 11. Часть 2. – 125 с. – С. 38-46.
4. Воронко Р. М. Предметна сфера і об’єкти внутрішньогосподарського контролю підприємств і організацій споживчої кооперації України / Р. М. Воронко // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014.  – Випуск 44. – 176 с. – С. 163-168. – (Серія економічна).
5. Воронко Р. М. Сутнісні характеристики внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та їх організаційна взаємодія / Р. М. Воронко, І. А. Басіста //  Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць.  – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 17. – 208 с. – С. 79-88.
6. Воронко Р. Контроль інвестиційних проектів / Р. Воронко, Ю. Шимоняк // Облік, економіка, менеджмент : наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць  / Відповід. ред. І. Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015.  – Випуск 1 (5). Частина 1. – С. 1-200. – С. 23-31.
7. Воронко Р. М. Развитие управленческого контроля: на пути к культуре результативного менеджмента / К. И. Редченко, Р. М. Воронко // Вестник Астраханского государственного технического университета.  – Астрахань, 2015. – № 1 (март). – С. 115-125. – (Серия : Экономика).
8. Воронко Р. М. Внутрішній контроль як невід’ємна складова системи управління підприємств та організацій споживчої кооперації / Р. М. Воронко // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2015. – Випуск 1 (45). Том 2. – 432 с. – С. 376-381. – (Серія “Економіка”).
9. Воронко Р. М. Удосконалення ревізійної роботи на різних рівнях управління кооперативним господарством / Р. М. Воронко //  Журнал “Глобальні та національні проблеми економіки” – електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 2015. – Випуск № 4. – С. 968-974. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : global-national.in.ua.
10. Воронко Р. М. Проблеми розвитку обліково-контрольних систем: інформаційний аспект / К. І. Редченко, Р. М. Воронко // WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 2(2) 2015 / EUROPEAN COOPERATION. – Vol. 2 (2) 2015. – С. 13-24.
11. Воронко Р. М. Оценка эффективности контроля: риск-ориентированный подход / Р. М. Воронко // Экономика и предпринимательство. – Москва, 2015. – № 6 (ч. 1). – С. 1090-1093.
12. Воронко Р. М. Метастратегії формування внутрішнього контролю в організації / Р. М. Воронко // Облік і фінанси.  –  2015. –  № 2 (68). – С. 101-108.
13. Воронко Р. М. Концептуальні підходи до визначення і класифікації  принципів внутрішнього контролю / Р. М. Воронко // Вісник Львівської комерційної академії.  – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015.  – Випуск 48. – 140 с. – С. 32-38. – (Серія економічна).
14. Воронко Р. М. Використання принципів внутрішнього контролю в процесі його побудови у системі споживчої кооперації України / Р. М. Воронко //  Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць.  – Львів : Львівська комерційна академія, 2015.  – Вип. 18. – 138 с. – С. 51-56.
15. Воронко Р. М. Розвиток теорії аудиту : дилема “принципи або правила” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ : Видавництво ІФНТУНГ,  2015. – № 2 (12). – 183 с. – С. 74-81. – (Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”).
16. Воронко Р. М. Послідовність проведення та інформаційне забезпечення внутрішнього контролю / Р. М. Воронко // Вісник Львівської комерційної академії.  – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2016.  – Випуск 50. – 200 с. – С. 122-129. – (Серія економічна).
17. Воронко Р. М. Управлінська звітність в системі внутрішнього контролю / Р. М. Воронко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. – 2016. – Випуск 3. – С. 85-95.
18. Воронко Р. М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України / Р. М. Воронко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 862. – С. 40-48.

Останнім часом працює над удосконаленням курсів “Облік у зарубіжних країнах”, “Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту”, “Аудит”, “Організація і методика аудиту” та займається проблематикою, пов’язаною з методологією і організацією контролю, досліджує теоретичні і практичні аспекти фінансового й управлінського обліку та аудиту. Постійно вдосконалює свою кваліфікацію проходячи систематично стажування у провідних вищих навчальних закладах України.

Керує написанням дисертаційних робіт аспірантів денної і заочної форм навчання, приймає участь у виконанні науково-дослідних тем.

Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (наказ Міністерства освіти і науки України № 1362 від 21.11.2008 р.), Почесною трудовою відзнакою “Знак пошани” Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (постанова правління Укоопспілки від 18.08.09 р. №43-к) та нагрудним знаком “Василь Сухомлинський” (наказ Міністерства освіти і науки України № 634-к від 2.12.2016 р.).

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен