Головацька Світлана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету

ORCID ID:  0000-0002-1671-1718
Researcher ID: G-2576-2019

Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і контроль господарської діяльності» та аспірантуру на кафедрі бухгалтерського обліку за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У спеціалізованій Вченій раді Львівської комерційної академії захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Облік і контроль витрат та виконаних робіт у підрядних будівельних організаціях” (на матеріалах підрядних будівельних організацій споживчої кооперації України) ((диплом ДК №002860).

Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку присвоєно у 2003 р. (атестат ДЦ №006931 від 18.02.2003 р.)

Проф. Головацька С.І. бере участь у виконанні науково-дослідних тем: “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, організація” (державний реєстраційний номер 0111U010539); “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки” (державний реєстраційний номер 0111U010540).

Сфера наукових інтересів: методика і організація управлінського обліку та контролю, управління витратами у системі контролінгу на підприємствах різних галузей економіки України, міжнародні стандарти фінансової звітності, консолідація фінансової звітності.

Під її керівництвом захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності):

1.    Білинська Н.Є. - “Позабалансовий облік в інформаційній системі підприємства” - 2014 р.,
2.    Бурдейна Л.В. “Оцінка та облік виробничих запасів в інформаційній системі підприємства” - 2015р.,
3.    Хаймьонова Н.С. Управлінський облік і контроль  за цінтрами відповідальності у системі управління витратами підприємства - 2016р.,
4.    Сашко О.П. Інформаційно-облікове забезпечення контролінгу витрат підприємства - 2016р.

Проф. Головацька С.І. Є автором понад 130 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. співавтор 1 підручника та 3 навчально-методичних посібників.

Основні наукові праці останніх років

Монографії:

1. Обліково-аналітичний інструментарій контролінгу в управлінні витратами підприємства : монографія / С.І. Головацька, О.П. Сашко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 360 с.
2. Теоретико-методологічні аспекти обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання» : колективна монографія, - Видавництво Херсонського національного технічного університету, 2018.

Підручники та посібники:

1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: підручник / Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А., Головацька С.І., Корягін М.В. -  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 280 с.
2. Консолідація фінансової звітності: навчальний посібник / Куцик П.О., Головацька С.І. -  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 306 с.

Праці у фахових виданнях та виданнях, що включені до наукометричних баз:

1.    Інформаційно-аналітичне забезпечення управління обєктами позабалансового обліку // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. − Миколаїв, 2015. – Вип. 3. − С. 835-841.
2.     Особливості обліку та оцінки виробничих запасів підприємств  // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. − Миколаїв, 2015. – Вип. 5. − С. 966-969.
3.    Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат підприємства  // Економічні науки : зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. – 2015. – Вип. 12 (45). – Ч. 1. – С. 74-80. – (Серія “Облік і фінанси”).
4.    Головацька С. І. Методичний інструментарій бюджетування у системі управління витратами підприємства // Вісник Львівської комерційної академії. – 2015. – Вип. 47. – С. 42-46. – (Серія економічна).
5.    Деякі проблемні питання обліку виробничих запасів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України  // Вісник Львівської комерційної академії. – 2015. – Вип. 49. – С. 138-143. – (Серія економічна).
6.    Концепція центрів відповідальності у системі управлінського обліку витрат підприємства  // Вісник Львівської комерційної академії. – 2015. – Вип. 49. – С. 143-146. – (Серія економічна).
7.    Методичний інструментарій трансфертного ціноутворення у системі управління витратами підприємства // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців [відп. ред.]. – Львів, 2014. – Вип. 6 (110). – С. 75- 84.
8.    Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку витрат підприємства за центрами відповідальності  // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове видання. − Вип. № 10. − С. 973-977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : globalnational.in.ua.
9.    Головацька С. І. Облікова політика підприємства: організаційні аспекти бюджетування витрат  // Торгівля. Підприємництво. Комерція : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів, 2015. – № 19. − С. 82-85.
10.    Головацька С. І. Внутрішній контроль витрат підприємства: організаційно-методичні аспекти // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Львів, 2016. – № 5. − С. 36-40.
11.    Оцінка ефективності контролінгу у системі управління підприємства // Науковий журнал “Економічний аналіз”–, 2017. – Том № 27. − С. 145-155.
12.     Методично-організаційні аспекти бюджетування за центрами відповідальності підприємств з виробництва пива // Міжнародний журнал “Економічний дискурс”, випуск №4, с. 36-42.
13.     Організаційні аспекти забезпечення ризиків діяльності підприємства за міжнародними стандартами // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – № 10 (252).
14.    Облікова полятика підприємств з виробництва пива: вплив організаційно-технологічних особливостей // Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”, випуск №14, с. 332-336.
15.    Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат і виконаних робіт будівельних підприємств // Вісник Львівської комерційної академії.  − Лвів, 2018. – Вип. 55, с.95-100.

Проф. Головацька С.І. здійснює викладання дисциплін “Бухгалтерський облік”, «Фінансовий облік»,  «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», “Консолідація фінансової звітності”.

З 2002 року  по сьогоднішній час проф. Головацька С.І. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Головацька С.І. поєднує наукову та практичну діяльність: Аудиторською палатою України присвоєно кваліфікацію аудитора (сертифікат серії А №004321), член Палати аудиторів України та член Асоціації міжнародних сертифікованих бухгалтерів і аудиторів України (сертифікат рівня САР «Міжнародний бухгалтер-практик»).

У 2018р. за Програмою міжнародного співробітництва “Erasmus +” пройшла стажування у Вроцлавському економічному університеті (Польща) за тематикою “Сonsolidated financial statements” (сертифікат STA 201/2018 Project 2018-1-PL01-KA107-047676).

За сумлінну працю, активну громадську діяльність та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців Головацька С.І. нагороджена відзнакою «Почесна грамота Центральної спілки споживчих товариств України” та Подякою Львівської облдержадміністрації.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 02 вересня по 02 жовтня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України