Куцик Петро Олексійович

доктор економічних наук, професор, ректор Львівського торговельно-економічного університету

ORCID ID:  0000-0001-5795-9704
Researcher ID: G-9204-2019

У 1990 році закінчив Львівський торговельно-економічний інститут, отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. Трудову діяльність розпочав у серпні 1990 року на посаді голови ревізійної комісії Великоберезнянської РСС Закарпатської ОСС. З грудня 1990 року по грудень 1993 року навчався в аспірантурі Львівського торговельно-економічного інституту.

Науково-педагогічну роботу у вищому навчальному закладі розпочав у 1993 році. Доктор економічних наук з 2020 р., професор з 2011 р., заступник декана економічного факультету у 2001-2003 рр., заступник директора Інституту економіки та фінансів в 2003-2005 рр., директор Інституту у 2005-2007 рр., перший проректор університету в 2007-2014 рр., Ректор Львівського торговельно-економічного університету з 2014 р.

Наукові інтереси: Опубліковано 343 наукових і навчально-методичних праць, з них 258 наукових. Є автором і співавтором 20 навчальних підручників і посібників, 23 монографій. Під науковим керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій, що є складовою наукової школи кафедри бухгалтерського обліку і кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Головний редактор “Вісника Львівського торговельно-економічного університету. Серія “Економічні наукиˮ, Збірника наукових праць “Підприємництво і торгівляˮ.

Керівник двох науково-дослідних тем: “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю у системі управління підприємств основних галузей економіки” (державний реєстраційний номер 0111U010540) та “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, організаціяˮ (державний реєстраційний номер 0111U010539).

Протягом 1990-2020 років брав участь у засіданнях круглих столів, був учасником понад 120 міжнародних і всеукраїнських конференцій з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та розвитку національної економіки.

Нагороди: “Відмінник освіти України”, 2007 р.; “Знак пошани”, 2007 р.; Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 р.; Почесна грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України, 2016 р.; Нагорода МОН України “За наукові та освітні досягненняˮ, 2016 р.; Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки Україниˮ, 2017 р.; Почесна грамота Львівської обласної ради, 2018 р.; Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації, 2019 р.

Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка.

Сертифікований практикуючий аудитор з 1994 р., член Спілки аудиторів України.

Основні праці

Монографії:

1. Куцик П. О. Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства : монографія / П. О. Куцик, О. М. Мазуренко. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2014. – 288 с. 

2. Куцик П. О. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів : монографія / П. О. Куцик, М. Я Вірт, І. В. Гончарук, В. І. Куцик, М. Ю. Барна ; [за заг. ред. П. О. Куцик]. – Львів : Растр-7, 2014. – 296 с.

3. Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 594 с. – (36,5 друк. арк.).

4. Куцик П. О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с. (11,85 друк. арк. – автором розглянуто стан та розвиток методології бухгалтерського обліку).

5. Куцик П. О. Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління [Текст] : монографія / П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, В. О. Шевчук, Д. О. Харинович-Яворська. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 370 с. 

6. Куцик П. О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська [за заг. ред. П. О. Куцика]. – Львів : Видавництво “Растр-7ˮ, 2015. – 312 с.

7. Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – К. : Інтерсервіс, 2016. – 276 с. 

8. Куцик П. О. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства [Текст] : монографія / П. О. Куцик, І. М. Дрогобицький, З. П. Плиса, Х. І. Скоп. – Львів : Растр-7, 2016. –  268 с.

9. Куцик П. О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : монографія / П. О. Куцик ; ЛТЕУ. — Львів : ЛТЕУ, 2017. — 408 с.

10. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 280 с.

Праці у фахових виданнях:

1. Куцик П. О. Парадигма контролінгу – медіатор для неприбуткового сектору, ринку і держави / П. О. Куцик // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 3 (21). – С. 125-127. 

2. Куцык П. А. Внутренний контроль затрат на исследования и разработки: методические аспекты / П. А. Куцык, Т. Я. Сенчук // Проблемы современной науки : сбор. науч. трудов. – Вып.14. – Ставрополь : Логос, 2014. – 182 с. – С. 144-152.

3. Куцык П. А. Критерии эффективности в управлении предприятием // П. А. Куцык, Г. Ф. Герега // Проблемы современной науки : сбор. науч. трудов. – Вып.14. – Ставрополь : Логос, 2014. – 182 с. – С. 135-143. 

4. Куцик П. О. Управління економічною ефективністю торговельного підприємства / П. О. Куцик, Г. Ф. Герега // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наук. праць /  [ред. кол.: В. В. Апопій, П. О. Куцик, В. О. Шевчук та ін.]. – Львів : ЛКА, 2014. – Вип. 17. – С. 6-11. 

5. Куцик П. Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 5. – С.11-18. 

6. Куцик П. Механізми діяльності та стратегії розвитку транснаціональних корпорацій як ключових акторів сучасної глобалізованої економіки / П. Куцик, О. Ковтун, Г. Башнянин // Економіст. – 2015. – № 2. – С. 18-24. 

7. Куцик П. О. Джерела і стратагеми розвитку та забезпечення конкурентного лідерства сучасних корпорацій у глобальній економіці // П. О. Куцик, О. Ковтун, Г. Башнянин // Економіка України. – 2015. – № 7. – С. 72-86. (включений до наукометричних баз).    

8. Куцик П. Сутність та особливості формування стратегічної звітності на основі бухгалтерського інжинірингу / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 7. – С.26-33.

9. Куцик П. О. Бізнес-модель компанії та її відображення у корпоративній звітності / П. О. Куцик // Вісник Львівської комерційної академії (Серія економічна) / [ред. кол. : Г. І. Башнянин, П. О. Куцик, Б. Б. Семак та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 49. – 278 с. – С. 8-21. 

10. Куцик П. О. Прогнозна фінансова звітність: проблемні аспекти і перспективи використання підприємствами / П. О. Куцик // Міжнародний науковий журнал. – 2015. – № 9. (включений до наукометричних баз). 

11. Куцик П. Облік доходів і результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / П. Куцик, О. Домбик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 1. – С.26-32. 

12. Куцык П. А. Качество бухгалтерской отчетности как информационного продукта учетной системы // П. А. Куцык, М. В. Корягин // Международный бухгалтерский учет. – 2016. – № 2. – С. 34-48. (включений до наукометричної бази РИНЦ).

13. Куцик П. О. Сучасні системи управління нематеріальними активами підприємства / П. О. Куцик, Х. І. Скоп // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал. – 2016 – № 2 (72). – С. 75-86. (включений до наукометричних баз EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, Research Bible, Socolar, Google Scholar). 

14. Куцик П. О. Процесний підхід до розробки корпоративних регламентів обліку і звітності / П. О. Куцик, В. О. Шевчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – Том. 23 – № 1. – 189 с. – С. 174-182. – 1,12 друк. арк. (включений до наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Cite Factor та ін.)

Підручники та навчальні посібники:

1. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: навчальний  посібник / за ред. Озерана В. О., Куцика П. О., Волошина А. М. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 660 с. (Гриф МОН України)

2. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації : навчальний  посібник / П. О. Куцик, В. О. Озеран, А. М.,Волошин, Ф. Ф. Макарук – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 306 с. (Гриф МОН України)

3. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : навчальний  посібник / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук . – Львів : Видавництво ПП "Магнолія 2006" 2010. –504с. (Гриф МОН України)

4. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навчальний  посібник / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. – Львів : Видавництво "Магнолія 2006". - 478с. (Гриф МОН України).

5. Облік у системі “1С Підприємство” : навчальний  посібник / П. О. Куцик, Ф. Ф. Макарук, В. І. Плеша. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 252 с.

6. Фінансовий облік : навчальний  посібник / П. О. Куцик. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 286 с.

7. Глобальна економіка : підручник / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 704 с. (Гриф МОН України).

8. Фінансовий облік I : навчальний  посібник / П. О. Куцик. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 162 с.

9. Фінансовий облік II : навчальний  посібник / П. О. Куцик. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 132 с.

10. Звітність підприємств : навчальний  посібник / П. О. Куцик, О. А. Полянська, Р. А. Марценюк. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 138 с.

11. Бухгалтерський облік : навчальний  посібник / П. О. Куцик, О. М. Чабанюк, Ф. Ф. Макарук. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 364 с. 

12. Управління фінансовими ризиками : навчальний  посібник / П. О. Куцик, Т. Г. Васильців та ін. – Львів : Растр-7, 2016. –  320 с.

Корягін М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с.

Монографія у .pdf форматі.

Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2016. – 276 с.

Монографія у .pdf форматі.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Щодо переходу на дистанційна форму навчання!

З 19 до 4 грудня 2020 р. освітній процес буде відбуватиметься у  дистанційній формі.

ЛТЕУ

Чи варто завжди довіряти рейтингам?

Прозорість у формуванні рейтингів чи суб’єктивізм?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен