Лупак Руслан Любомирович

д.е.н., доцент, професор кафедри економіки, заступник завідувача кафедри економіки з навчальної роботи

ORCID ID: 0000-0002-1830-1800
Researcher ID: I-2980-2017

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189037710

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UliL_9wAAAAJ&scilu

Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/2106107/lupak-ruslan

Освіта, наукові ступені, вчене звання:

2005 р. – закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства (диплом з відзнакою).

2008 р. – захистив у Львівській комерційній академії дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення» за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (pdf).

2015 р. – присвоєно рішенням Атестаційної колегії МОН України вчене звання доцента.

2018 р. – захистив у Національному інституті стратегічних досліджень (м. Київ) дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави: регіональний аспект» за спец. 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) (pdf).

Нагороди:

 • лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні» (Указ Президента України № 642/2012 від 16.11.2012);
 • лауреат премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів Львівської області (розпорядження голови Львівської ОДА № 1036/0/5-17 від 01.11.2017);
 • переможець ІІ Конкурсу наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М. І. Долішнього (диплом від 18.04.2018);
 • переможець V Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» (сертифікат від 15.04.2011);
 • нагороджений почесними грамотами Львівського торговельно-економічного університету (Львівської комерційної академії) за успіхи у навчально-виховній роботі, суспільно-громадській, науково-дослідній та іншій діяльності (2016, 2017, 2019 рр.);
 • отримав подяки від галузевих комісій Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт за сприяння розвитку студентської науки та високий професіоналізм при підготовці наукової роботи переможця (2016, 2019 рр.).

Науково-дослідна робота

Автор понад 90 наукових праць, з них 65 у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, у тому числі чотири у виданнях, що входять до наукометричних баз SciVerse Scopus та Web of Science (pdf). Учасник понад 70 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (круглих столів, семінарів).

Виконавець кафедральних науково-дослідних тем та активний учасник наукової школи «Економічні проблеми розвитку сфери торгівлі». Виконує функції члена редакційної колегії наукового видання «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки», включеного до переліку наукових фахових видань України.

У рамках досліджень Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ) брав участь у підготовці аналітично-інформаційного тижневого моніторингу економіки західних регіонів України (2016-2018 рр.) та готував щоквартальні стратегічні моніторинги розвитку Львівської області (2011-2016 рр.). Виконував дослідження у рамках грантів Президента України за конкурсними проектами Державного фонду фундаментальних досліджень (Ф-63, Ф-78).

У співавторстві із вітчизняними та зарубіжними науковцями підготував:

12 монографій, з них одна одноосібна та дві за спільною редакцією:

 • «Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства» (2012 р.) (.pdf);
 • «Інвестиційна привабливість ресурсного потенціалу торговельного підприємства» (2012 р.) (.pdf);
 • «Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України» (2014 р.) (.pdf);
 • Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України» (2016 р.); 
 • «System transformations of the national economy: challenges and expectations» (2016 р.); 
 • «Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі » (2016 р.)  (.pdf );
 • «Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації» (2017 р.);
 • «Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції» (2018 р.) (.pdf);
 • «Державна політика імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки України: пріоритети та інструменти реалізації» (2018 р.) (.pdf);
 • «Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки» (2019 р.) (.pdf);
 • «Безпека та конкурентні стратегії України в глобальній економіці» (2019 р.);
 • «Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення» (2019 р.);

три навчальні посібники:

 • «Бізнес-планування» з грифом МОН (2013 р.) (.pdf),
 • «Інтелектуальна власність» (2015 р.) (.pdf),
 • «Конкурентоспроможність підприємства» (2016 р.) (.pdf);

два підручники:

 • «Економічна безпека» з грифом МОН (2015 р.),
 • «Біржова діяльність» (2017 р.).

три Щорічні Послання Президента України до Верховної Ради України:

 • Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки (2014 р.);
 • Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році;
 • Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році,

п’ять аналітичних записок, надісланих до Адміністрації Президента України та інших органів виконавчої державної влади:

 • Напрями стимулювання розвитку малого підприємництва на периферійних територіях західних регіонів України (2013 р.);
 • Напрями підвищення інвестиційної привабливості прикордонних територій західних регіонів України (2014 р.);
 • Пріоритети забезпечення інноваційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії (2016 р.);
 • Інструменти державної політики імпортозаміщення на ринку непродовольчих споживчих товарів (2017 р.);
 • Засоби посилення нематеріальної складової конкурентоспроможності реального сектору економіки України (2018 р.),

чотири аналітичні доповіді, надісланих до Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

 • Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період (2011 р.);
 • Євро-2012: напрями реалізації нагромадженого потенціалу регіонального розвитку (2012 р.);
 • Організаційно-економічні механізми та засоби нарощування і ефективного використання потенціалу розвитку прикордонних територій західних регіонів України (2014 р.);
 • Дисбаланси та механізми розвитку внутрішнього ринку України в умовах військових дій на Донбасі (2015 р.),

38 навчально-методичних вказівок та завдань до семінарських, практичних занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів (здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів) з курсів «Міжнародна економічна діяльність України», «Конкурентоспроможність підприємства», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», «Економіка підприємств сфери обслуговування», «Бізнес-планування», «Проектний аналіз», «Економіка біржової торгівлі», «Економіка підприємства», «Управління вартістю підприємства», «Управління витратами», «Економіка підприємства споживчої кооперації», «Вступ до спеціальності», «Економіка торговельного підприємства», «Університетська освіта».

Підвищення кваліфікації (міжнародне стажування):

2012 р. – Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові;
2013 р. – Політехнічний інститут у м. Браганца (Португалія) у рамках проекту Tempus IV «La MANCHE: Leading and Managing Change in Higher Education»;
2018 р. – Львівський національний університет ім. Івана Франка (кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби).

Робота із студентами (консультування у написанні дипломних, курсових та наукових робіт (статей, тез доповідей)):

 • отримано студентами призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з напряму «Економіка та управління підприємствами» (2014, 2016 рр.) та зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» (2019 р.);
 • опубліковано спільно з студентами 15 статей у фахових наукових виданнях України, з них сім у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз та 47 публікацій апробаційного характеру, з них 18 на міжнародних науково-практичних конференціях.

Наукові інтереси:

Дослідження теоретико-методологічних та прикладних положень модернізації державної системно-структурної політики розвитку внутрішнього споживчого ринку враховуючи соціально-економічні аспекти регіонального розвитку та вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій економічної безпеки держави, вивчення особливостей системи економічного управління конкурентоспроможністю підприємств різних галузевих сфер.

Працює на кафедрі економіки з 2008 року.

Адреса поштової скриньки: economist_555(at)ukr.net

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України