Козій І.В.

кандидат філософських наук
доцент кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: koziji1973@gmail.com

Рік народження – 1973

Науково-педагогічна біографія

У 2000 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю „Філософія”. Присвоєно кваліфікацію магістра філософії, диплом магістра від 05.07.2000 р.
З 2000 р. – працював асистентом, а в подальшому доцентом кафедри філософії і культури.
З 1 жовтня 2019 року по теперішній час – доцент кафедри історії і філософії.
У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему «Соціально-філософські погляди Дмитра Донцова».
У червні 2007 року присуджено вчене звання доцента кафедри філософії і культури.
Стаж педагогічної роботи у вищій школі 19 років. Коло наукових зацікавлень: історія української філософії початку ХХ ст.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Філософія.
2. Логіка.
3. Культурологія.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-5827-6603
Researcher ID: F-9152-2019

Є автором близько 50 наукових публікацій. Серед них: Історіософські погляди С. Ю. Семковського // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2006. – № 4. – с. 131-135; Проблема діалектики у філософії В. Юринця // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2006. – № 3 (17). – с. 14-18; Філософія ірраціоналізму у творчості українських мислителів 20–30 років ХХ століття // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Серія: філософія, соціологія, політологія. – Одеса, 2006. – № 2 (18). – с. 54-58; Постать та діяльність С. Семковського в контексті української радянської філософії 20–30-х років (історико-філософський аналіз) // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 17. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – с. 242-247; Соціально-філософські погляди С. Ю. Семковського // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 18. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – с. 256-261; Філософія позитивізму М.Іванейка в контексті української національної ідеї // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: філософія. №15, 2007. – с. 34-39; Філософія прагматизму і фікціонізму в оцінці Д. Скитського // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2007. – № 5 (55). – с. 69-73; Історико-філософські погляди П. Демчука // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Серія: філософія, соціологія, політологія. – Одеса, 2007. – № 1 (19). – с. 51-55; Проблема позитивізму в традиції українського філософського дискурсу у творчості М. Іванейка // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 17. – Київ-Полтава, 2007. – с. 69-80; Філософія ірраціоналізму Мирослава Гоци // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 18. – Київ-Полтава, 2007. – c. 40-50; Аналіз основних векторів розвитку української філософії представниками греко-католицької церкви (20–30-ті роки ХХ ст.) // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 20. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – с. 169-174; Володимир Юринець як історик філософії // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2007. Вип. 10. – с. 171-179; Проблема нації у філософії А. Крушельницького // Інтелект. Особистість. Цивілізація: Темат. зб. наук. пр. із соц.-філос. пробл. Вип. 6. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – с. 224-231; Філософські погляди В. Левинського // Нова парадигма. – Вип. 74. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – с. 19-27; Матеріалізація філософії Гегеля Я. Блудовим // Нова парадигма. – Вип. 80. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – с. 22-31; Р. Левик як популяризатор філософії марксизму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: філософія. №16, 2008. – с. 28-33; Історіософські погляди Юрія Липи // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2008. – № 1. – с. 60-65; Діалектико-матеріалістична натурфілософія С. Задернівського // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2008. – № 1 (22). – с. 26-30; Степан Тудор як представник української радянської філософії // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2008. – № 2 (58). – с. 95-98; Соціально-філософські погляди Гавриїла Костельника // Перспективи. – Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса, 2008. – № 3 (43). – с. 32-37; Морально-християнські імперативи як складові формування українського націоналізму // Перспективи. – Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса, 2009. – № 2 (46). – с. 82-86.

Протягом 2015-2019 рр.:

•    Козій І. Ідеологічний «наступ» філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20 – 30-ті рр. XX ст. // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К.: ВІР УАН, 2016. – Випуск 105. – С. 247.
•    Козій І. Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX ст. // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К.: ВІР УАН, 2016. – Випуск 106. – С. 227-230.
•    Козій І. Криза свідомості раціонально-логічної парадигми: екзистенційно-персоналістський аспект / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (11). Ч. 2. Філософські науки. – 246 с. – С. 170-173, (у співавторстві). 
•    Козій І. Феномен української радянської філософії / І. В. Козій // Науково-теоретичний альманах «Грані» - 2018. Т. 21, № 12. - С. 34-41.

Навчально-методична робота

•    Козій І. В. Філософія: навчальний посібник / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів : Видавництво "Растр-7", 2015. – 360 с.
•    Козій І. В. Логіка: навчальний посібник / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 244 с.
•    Світова культура та мистецтво: опорний конспект лекцій, методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи, тестові завдання для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 68 с.
•    Професійна психологія: опорний конспект лекцій, методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи, тестові завдання для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 72 с.
•    Професійна етика юриста: опорний конспект лекцій, методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи, тестові завдання для студентів спеціальності 081 "Право" денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 67 с.
•    Філософія: опорний конспект лекцій, матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів, тестові завдання для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання ступеня бакалавр / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 74 с.
•    Філософія: комплекс навчально-методичних матеріалів до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 60 с.
•    Логіка: комплекс навчально-методичних матеріалів до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 56 с.
•    Культурологія: Методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тезисний конспект лекцій, тестові завдання для здобувачів вищої освіти (бакалаврського рівня) з усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 36 с.
•    Дистанційний курс з дисципліни «Філософія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=685
•    Дистанційний курс з дисципліни «Логіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=564
•    Дистанційний курс з дисципліни «Культурологія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=783

Підвищення кваліфікації

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра філософії мистецтв (08.10.2018 р. – 17.11.2018 р.). Тема “Підвищення науково-педагогічної майстерностіˮ.

Перелік нагород та заохочень

Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р.).

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен