Тімченко Олександр Павлович

доктор філософських наук
професор кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: Timchenkooo1952@gmail.com

Рік народження – 1952

Науково-педагогічна біографія
У 1980 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Філософія”.
З 1980 р.- працював асистентом, доцентом (2001 р.), професором (2014 р.) кафедри філософії і культури.
З 2008 – 2019 р. р – завідувач кафедри філософії і культури.
З 1 жовтня 2019 року по теперішній час – професор кафедри історії і філософії.
У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії на тему “Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва”.
У квітні 2014 року присуджено вчене звання професора кафедри філософії і культури.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Філософія.
2. Логіка.
3. Культурологія.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0003-2431-9780
Researcher ID: F-9069-2019

Автор монографії та понад 40 фахових статей. Співавтор підручника, дев'яти посібників, чисельних наукових та навчально-методичних праць. Серед них: Бердяєв: право на творчість // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – К.: Знання України, 2006. – Вип. 21. – С. 266-274.; Соціальні аспекти релігійно-гуманістичних установок екзистенціальної антропології Бердяєва // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – К: „ІНТАС”, 2007. – Вип. 24. – С. 33-41.; Людина – центральний суб’єкт філософії свободи Миколи Бердяєва // Філософські перипетії. Вісник Харківського нац. ун-ту ім. Каразіна. Серія : Філософія, 2007, № 776. – С. 109-120.; Ідейні джерела історіософського методу М. Бердяєва / О.П. Тімченко // Наукові записки Харківського ун-ту. Соціальна філософія, психологія, 2007, № 2 (28). – С. 34-44.; Національні джерела культури у філософській концепції М. Бердяєва // Мультиверсум.Філососький альманах. Зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 62. – С. 139-148.; Духовне зусилля й уточнення понять як зміст методу екзистенціальної діалектики Бердяєва // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Грані. – Дніпропетровськ, 2007. № 4 (54). – С. 52-57.; Гносеологічне й онтологічне підґрунтя екзистенціальної філософії М. Бердяєва // Нова парадигма. Журнал наукових праць. Філософія, політологія, соціологія. – К., 2007. Вип. 67. – С. 55-66.; Релігійно-гуманістичний зміст творчості в екзистенціальній антропології М. О. Бердяєва // Вісник авіаційного нац. ун-ту. Зб. наук. праць. Серія: Філософія. Культурологія. – К., 2007. № 2 (6).–С.80-84.; Концепція „перехідного розуму” як процесуальна форма раціональності // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – К: ІНТАС, 2008. – Вип. 33. – С. 27-36.; Персоналістська інтерпритація соціальної трансформації України // Мультиверсум. Філософський альманах. Зб. наук. праць  [Гол. ред. В.В.Лях]. Вип. 80. – К., 2009. – С. 3-19.; Соціальний зміст екзистенційної антропології М.Бердяєва: монографія. – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 288 с.; Екзистенційна критика діяльнісного розуміння людини // // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: „ІНТАС”. 2011. – Вип. 53. с. 7-16.; Гуманістичний потенціал екзистенціальної філософії // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання „Нова парадигма”. – Вип. 112. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 70-80.; Суспільство ризику в контексті комунікативного підходу // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : „ВАДЕКС”, 2013. – Вип. 71. – С. 156-167.; Феномен екзистенційної опосередкованості відношення людини і суспільства // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013.  – Випуск 69 (№ 2). – С. 452-456.

Протягом 2015-2019 рр.:
1. Тімченко О. П. Феноменологічна модель соціуму / О. П. Тімченко // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : „ВАДЕКС”, 2015. – Вип. 79. – С. 102-112.
2. Тімченко О. П. Феномен суб’єкта соціальної дії / О. П. Тімченко, І. І. Вімерт, О. М. Яким // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 126 (11). – 531 с. – С. 255-259.
3. Тімченко О. П. Логіка дискурсу М. Бердяєва / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 133 (6). – 329 с. – С. 161-165.
4. Тімченко О. П. Логіко–філософські особливості теорії пізнання у вітчизняній філософії як специфіка українського менталітету / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 137 (10). – 422 с. – С. 226-231.
5. Тімченко О. П. Криза свідомості раціонально-логічної парадигми: екзистенційно-персоналістський аспект / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (11). Ч. 2. Філософські науки. – 246 с. – С. 170-173.
6. Тімченко О. П. Філософсько-релігійні погляди професорів Києво-Могилянської академії / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 (№ 3). Ч. 2. Філософські науки. – 219 с. – С. 160-165.
7. Тімченко О. П. Онтологічно-логічні аспекти неоплатонізму та його вплив на українську філософію / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143 (№ 4). Ч. 2. Філософські науки. – 204 с. – С. 173-176.

Свою наукову діяльність Тімченко О. П. здійснює як:
Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії та 09.00.05 – історія філософії.

Навчально-методична робота
1. Тімченко О. П. Філософія: навчальний посібник / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів : Видавництво "Растр-7", 2015. – 360 с.
2. Тімченко О. П. Логіка: навчальний посібник / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 244 с.
3. Світова культура та мистецтво: опорний конспект лекцій, методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи, тестові завдання для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 68 с.
4. Професійна психологія: опорний конспект лекцій, методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи, тестові завдання для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 72 с.
5. Професійна етика юриста: опорний конспект лекцій, методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи, тестові завдання для студентів спеціальності 081 "Право" денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 67 с.
6. Філософія: опорний конспект лекцій, матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів, тестові завдання для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання ступеня бакалавр / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 74 с.
7. Філософія: комплекс навчально-методичних матеріалів до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 60 с.
8. Логіка: комплекс навчально-методичних матеріалів до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 56 с.
9. Культурологія: Методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тезисний конспект лекцій, тестові завдання для здобувачів вищої освіти (бакалаврського рівня) з усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 36 с.
10. Дистанційний курс з дисципліни «Філософія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=685
11. Дистанційний курс з дисципліни «Логіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=564
12. Дистанційний курс з дисципліни «Культурологія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=783

Підвищення кваліфікації
Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедра психології діяльності в особливих умовах (06.02.2017 р. – 07.08.2017 р.). Тема “Організація та методика проведення навчально-виховного процесуˮ.

Перелік нагород та заохочень
Почесною грамотою Федерації профспілок України, Федерації профспілок Укоопспілки, Львівської держадміністрації, ЛТЕУ. Почесною трудовою відзнакою “Знак ПОШАНИˮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки).

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен