Копилюк Оксана Іванівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, відмінник освіти України

ORCID ID: 0000-0002-0977-1309
Researcher ID: F-3146-2019

Коротко про себе

Закінчила у 1985 році Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова за спеціальністю “Економіка і організація поліграфічної промисловості”. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Поліпшення використання робочої сили в умовах трансформації форм власності” у спеціалізованій вченій раді Львівського відділення Інституту економіки АН України. У квітні 2015 року захистила докторську дисертацію на тему : "Теорія і методологія регіональної політики розвитку банківської системи" в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Член НМК 5. Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, підкомісії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» й учасник проектної групи з розробки стандартів вищої освіти першого та другого рівнів за даною спеціальністю.

Має 9 захищених аспірантів, член спеціалізованої вченої ради в ДУ "Інститут регіональних досліджень НАН України імені М. І. Долішнього" за спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та у Львівському торговельно-економічному університеті за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науково – педагогічний стаж – 32 ріки.
Відзначена у 2015 році дипломом Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації як лауреат обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Науковий доробок

Автор понад 200 публікацій, з них – 135 наукових та 65 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: Банківські операції, Фінансова санація та банкрутство підприємств, Фінансовий менеджмент у банку, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Страхування.

Напрями наукових досліджень

Дослідження теоретико-методологічних основ функціонування банків України на регіональному рівні, оцінка результативності їх діяльності, розробка напрямів підвищення ефективності їх роботи в посткризовий та неокризовий періоди.

Основні наукові праці:

Монографії:
1. Копилюк О.І. Регіональна політика розвитку банківської системи України : монографія / О.І. Копилюк. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014. – 576 с.

2. Копилюк О.І. Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності: монографія / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – Львів: Видвництво "Ліга-прес", 2010. – 236 с.

3. Копилюк О.І. Еволюція монетарної політики України в умовах ринкової трансформації економіки: монографія / О.І. Копилюк, У.М. Ніконенко. – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – 254 с.

4. Форми і методи управління прибутком банків: монографія / Копилюк О. І., Ревич М.Я., Музичка О. М., Підлипна Р. П. - Львів: СПОЛОМ, 2016. – 254 с.

5. Механізм антикризового управління в банках України : монографія / Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. – Львів : СПОЛОМ, 2018.  267с.

Підручники, посібники:

1. Копилюк О.І. Статистика / навчальний посібник / О. І. Копилюк, А. М. Штангрет. - К.: Центр навчальної літератури, 2005 – 232 с.

2. Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємств / навчальний посібник / О. І. Копилюк, А. М. Штангрет. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

3. Копилюк О.І. Управління фінансовою санацією підприємств /  навчальний посібник / О. І. Копилюк, В. П. Медведєв. - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 448с.

4. Копилюк О.І. Фінанси / навчальний посібник / О. І. Копилюк, Л. П. Стеців. - К.: Вид-во „Знання”, 2007   235 с.

5. Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством /навчальний посібник / О. І. Копилюк, А. М. Штангрет / К.: Вид-во „Знання”, 2007. – 335 с.

6. Копилюк О.І. Банківські операції: навчальний посібник / О. І. Копилюк, Г. В. Бондарчук-Грита. - К.: Знання, 2010. – 447 с.

7. Копилюк О.І. Банківські операції: навчальний посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка.- К.: Центр учбової літератури, 2012. - 536 с.

8. Копилюк О.І. Фінансовий менеджмент в банку: навчальний посібник / О.І. Копилюк, Н.М. Ногінова, О.М. Музичка, Н.С. Кульчицька.   Львів: вид-во "Ліга-Прес", 2015. – 236 с.

9. Кредитний менеджмент: навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, А. Г. Драбовський, Ю. А. Кашпрук . - Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 368 с.

10. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - Львів: Вид-во ЛКА, 2016. – 402 с.

11. Копилюк О. І. Проектне фінансування: навч. посібник / О. І. Копилюк, З. Р. Костак. - Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 311 с.

12. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки: підручник / Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. та ін. - Львів: Вид-во Сполом, 2017. - 411 с.

Статті у фахових виданнях

1. O.Kopylyuk Conceptual foundations of regional policy of the Banking System // Journal of the Technical Univercity of Gabrovo. – 2015.   № 49. – С. 64-69.

2. Копилюк О.І. Методичний інструментарій оцінки діяльності регіональної банківської системи / О.І. Копилюк // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. Башнянин Г.І., Куцик П.О., семак Б.Б. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 47.  – С. 68-73 (Серія економічна).

3. Копилюк О.І. Формування системи фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур / О.І. Копилюк, О.М. Музичка // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 48. – С. 104-109 (Серія економічна).

4. Копилюк О.І. Роль банківської системи у забезпеченні фінансової безпеки регіонів України / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, М. Я. Баїк // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г. І., Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 49. – С. 201-204  – (Серія економічна).

5. Копилюк О. І. Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - Бізнес Інформ. – 2016. – №11. – C. 81–87.

6. Копилюк О. І. Організаційно-економічні засади банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, Ю. В. Тимчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. - Львів, 2016. - Вип. 7(117). - С. 90-96.

7. Копилюк О. І. Забезпечення фінансової безпеки як пріоритетний напрям реалізації  національних інтересів України / / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, У. Р. Ніконенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016.   № 11.

8. Копилюк О. І. Удосконалення інструментарію управління проблемною заборгованістю банків на основі безпекоорієнтованого підходу / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, Ю. В. Тимчишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 15. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: global-national.in.ua/issue-17-2017.

9. Копилюк О. І. Формування та систематизація стратегій фінансово-економічної безпеки підприємництва / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, М. Я. Баїк // Сталий розвиток економіки. – 2017. - № 1.- C. 108-115.

10. Копилюк О. І. Інноваційні стратегії формування фінансово-економічної безпеки підприємств / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, З. М. Холод // Вісник Одеського національного університету. - 2017. - Т. 22. - Вип. 1(54).- C. 63-66.

11. Копилюк О. І. Системний підхід до забезпечення економічної безпеки банків / О. І. Копилюк, Н. Р. Журибіда // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska). – 2017. - № 9.

12. Копилюк О. І. Механізм управління фінансовою безпекою банків України / О. І. Копилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2017. – Вип. 3(125). – С. 62-65.

13. Копилюк О. І. Новітні методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування банківської системи на регіональному рівні / О. І. Копилюк, Г. В. Михайляк, І. В. Михайляк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №5. [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2018/5/3721.

14. Копилюк О. І. Безпека формування та використання ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, Ю. В. Тимчишин // Бізнес Інформ. - 2018. – № 4. – С. 331-337.

15. Копилюк О. І. Системний підхід до формування безпеки страхового бізнесу в Україні / О. І. Копилюк, У. Є. Гузар, О. М. Музичка // Бізнес-інформ. – 2018. - № 10.

16. Копилюк О. І. Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва / О. І. Копилюк, П. Куцаб // Регіональна економіка. - 2019. - № 1. - С. 31-38.

17. Копилюк О. І. Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства / О. І. Копилюк, У. Є. Гузар, С. В. Гута // Бізнес-інформ. – 2019. - № 3. - С. 229-234.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України