Копилюк Оксана Іванівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, академік Академії економічних наук України, відмінник освіти України.

Член НМК 5. Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, підкомісії за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" й розробник стандартів вищої освіти першого та другого рівнів за даною спеціальністю.

Гарант ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою" за спец. 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня вищої освіти

ORCID ID: 0000-0002-0977-1309
Researcher ID: F-3146-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZA9dOMEAAAAJ&hl=ru

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 418,
роб. тел.: +38 (032) 295-81-85
e-mail: febbssb@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Закінчила у 1985 році Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова за спеціальністю “Економіка і організація поліграфічної промисловості”.
У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Поліпшення використання робочої сили в умовах трансформації форм власності” у спеціалізованій вченій раді Львівського відділення Інституту економіки АН України.
У квітні 2015 року захистила докторську дисертацію на тему: “Теорія і методологія регіональної політики розвитку банківської системи” в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Має 11 захищених аспірантів. Впродовж 2009-2015рр. була членом спеціалізованої Вченої ради ДУ "Інститут регіональних досліджень НАН України" за спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

На сьогоднішній день є членом спеціалізованих вчених рад:
1. ДУ "Інститут регіональних досліджень НАН України імені М. І. Долішнього" за спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
2. Львівський торговельно-економічний університет за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Науковий журнал "Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі", який включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (категорія «Б») на підставі Наказу МОН України від 27 вересня 2021 року No 1017  (з 2021р. по даний час).
2. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки (наказ № 125/02 від 27.04.2017 р.).

Керівник науково-дослідної теми:
1. Фінансові та організаційні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (№ держреєстрації 0118U000023).

Науково–педагогічний стаж – 37 років.

Відзначена у 2015 році дипломом Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації як лауреат обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Науковий доробок
Автор понад 270 публікацій, з них – 170 наукових та 100 навчально-методичного характеру.

Основні дисципліни, що викладає

  • Гроші і кредит
  • Банківські операції
  • Страхування
  • Фінансова санація та банкрутство підприємств
  • Фінансовий менеджмент у банку
  • Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
  • Центральний банк і грошово-кредитна політика.

Напрями наукових досліджень
Дослідження теоретико-методологічних основ функціонування банків України на регіональному рівні, розробка фінансових та організаційних механізмів забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України, формування систем фінансово-економічної безпеки суб'єктів підприємництва.

Основні наукові праці:

Монографії:
1. Копилюк О.І. Регіональна політика розвитку банківської системи України : монографія. Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014. 576 с.
2. Копилюк О.І., Музичка О. М. Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності: монографія. Львів: Видвництво "Ліга-прес", 2010. 236 с.
3. Копилюк О.І., Ніконенко У. М. Еволюція монетарної політики України в умовах ринкової трансформації економіки: монографія. Львів: Українська академія друкарства, 2011. 254 с.
4. Форми і методи управління прибутком банків: монографія / Копилюк О. І., Ревич М.Я., Музичка О. М., Підлипна Р. П. Львів: СПОЛОМ, 2016. 254 с.
5. Механізм антикризового управління в банках України : монографія / Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. Львів : СПОЛОМ, 2018.  267с.
6. Організаційні та фінансові механізми розвитку транскордонного співробітництва: монографія. Копилюк О. І., Музичка О. М., Бублик М. І., Куцаб П. А. Львів : СПОЛОМ, 2020. 207с.
7. Організаційно-фінансове забезпечення економічної безпеки банків України: монографія. Копилюк О. І., Журибіда Н. Р., Музичка О. М., Нікольчук Ю. М. Львів: СПОЛОМ, 2021. 240 с.

Підручники, посібники:
1. Копилюк О.І., Штангрет А. М. Статистика: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005 232 с.
2. Копилюк О.І., Штангрет А. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 168 с.
3. Копилюк О.І., Медведєв В. П. Управління фінансовою санацією підприємств:  навчальний посібник. Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2007. 448с.
4. Копилюк О.І., Стеців Л. П. Фінанси: навчальний посібник. К.: Вид-во „Знання”, 2007   235 с.
5. Копилюк О.І., Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством:навчальний посібник. К.: Вид-во „Знання”, 2007. 335 с.
6. Копилюк О.І., Бондарчук-Грита Г. В. Банківські операції: навчальний посібник. К.: Знання, 2010. 447 с.
7. Копилюк О.І., Музичка О. М. Банківські операції: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 536 с.
8. Копилюк О.І., Кульчицька Н. С., Музичка О. М., Ногінова Н. М. Фінансовий менеджмент в банку: навчальний посібник.   Львів: вид-во "Ліга-Прес", 2015. 236 с.
9. Копилюк О. І., Музичка О. М., Драбовський А. Г., Кашпрук Ю. А. Кредитний менеджмент: навч. посібник. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. 368 с.
10. Копилюк О. І., Музичка О. М. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник. Львів: Вид-во ЛКА, 2016. 402 с.
11. Копилюк О. І. Костак З. Р. Проектне фінансування: навч. посібник. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. 311 с.
12. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки: підручник / Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. та ін. Львів: Вид-во Сполом, 2017. 411 с.
13. Копилюк О. І., Музичка О. М. Банківські операції: навчальний посібник. 2-ге вид. К.: ЦУЛ, 2019. 536 с.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз: 1. Копилюк О. І., Михайляк Г. В., Михайляк І. В. Новітні методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування банківської системи на регіональному рівні. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2018. № 5. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2018/5/3721 (Наукометричні бази: РІНЦ; Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib; Ulrichsweb Global Serials).
2. Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. Безпека формування та використання ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 331-337 (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
3. Копилюк О. І., Гузар У. Є., Музичка О. М. Системний підхід до формування безпеки страхового бізнесу в Україні. Бізнес-інформ.2018. № 10. С. 296-301 (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
4. Копилюк О. І., Куцаб П. Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 31-38 (Наукометрична база Index Copernicus).
5. Копилюк О. І., Гузар У. Є., Гута С. В. Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Бізнес-інформ. 2019. № 3. С. 229-234 (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
6. Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. Безпекоорієнтований підхід до формування системи страхування депозитів: вітчизняний та світовий досвід. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 4 (31). С. 47–55 (Наукометрична база Web of Science).
7. Копилюк О. І., Музичка О. М., Лозинська О. І. Стратегічний підхід до антикризового управління в банках України. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 226–232 (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
8. Копилюк О. І., Кульчицька Х. М. Стан та основні напрями зміцнення грошово-кредитної безпеки України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2019. XII (32). С. 21–27 (Наукометричні бази: РІНЦ; Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib; Ulrichsweb Global Serials).
9. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Рущишин М. О. Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення економічної безпеки підприємств. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2019. Вип. 37. С. 270–275 (Наукометрична база Index Copernicus).
10. Копилюк О. І., Журибіда Н. Р. Комплексний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки банків України. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 92-99 (Наукометрична база Index Copernicus).
11. Копилюк О. І., Тимчишин Ю. В., Музичка О. М. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання рівня демографічної безпеки регіонів. Бізнес Інформ. 2020. №6. C. 93–100 (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
12. Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. Концептуальні основи забезпечення інвестиційної безпеки України. Eastern European  Scientific Journal. 2021. 3(67). Ч. 3. С. 44-49. (Наукометрична база Index Copernicus).
13. Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. Фінансова стійкість у системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Бізнес-інформ. 2021. № 3. С. 81-87 (Наукометрична база Index Copernicus).
14. Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання інвестиційної безпеки України. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 63. С. 72-77 (Наукометрична база Index Copernicus).
15. Копилюк О. І., Музичка О. М. Концептуальні підходи до трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції. Бізнес Інформ. 2021. №6. C. 65–71 (Наукометрична база Index Copernicus).
16. Копилюк О. І. Особливості формування системи страхового захисту в туристичній діяльності. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2021. №1. С. 43-47 (Наукометрична база Index Copernicus).
17. Kopylyuk O., Tymchyshyn J., Muzychka O. Formation and implementation of innovation policy of cross-border regions. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 7, No. 4, 2021. Р. 108-115. (Web of Science).
18. Kopylyuk O.,  Zhuribida N., Tymchyshyn J., Muzychka O. Methodical tools for integrated assessment  of the economic security of ukraine’s banks. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2022. No 1(42). С. 26-33 (Наукометрична база Web of Science).
19. Копилюк О. І., Музичка О. М. Інноваційні засади розвитку транскордонних регіонів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. № 66. С. 46-50. Наукометрична база Index Copernicus.
20. Копилюк О.І., Музичка О.М., Рутар Р.І. Комплексна оцінка рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 63. С. 57-61. Наукометрична база Index Copernicus.

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1. Копилюк О. І., Куцаб П. А. Транскордонне співробітництво як засіб інноваційного розвитку економіки регіонів. Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2018 року. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. С. 143-145.
2. Копилюк О. І., Музичка О. М., Журибіда Н. Р. Антикризове управління як інструмент забезпечення економічної безпеки банків. Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса 13-14 червня 2019 р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. С. 208-212.
3. Копилюк О. І., Музичка О. М. Системний підхід до управління ризиками у банківській діяльності. Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції "Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри". Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 27 березня 2020. С. 54-57.
4. Копилюк О. І., Стецько В. В. Система моніторингу банківських ризиків та її розвиток. Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 жовтня 2020 р). Київ: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 105-107.
5. Копилюк О. І., Стецько В. В. Удосконалення підходів до систематизації банківських ризиків. Економіка, облік, фінанси і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 128-130.
6. Копилюк О. І. Кластерний підхід як інноваційний напрям удосконалення освітньої діяльності. Scientific and pedagogic internship "European Experience and its Application in Internship in Economics and Management": Internship proceedings, January 20-31, 2021. Kielce, Poland: Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, 2021. С. 81-84.
7. Копилюк О. І., Гап'як С. С. Новітні підходи до забезпечення безпеки страхового ринку України. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту", Хмельницький, 27-28 травня 2021 р. C. 215-217.
8. Копилюк О.І. Концептуальні засади формування системи моніторингу банківських ризиків. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. C. 108-110.
9. Копилюк О. І. Роль та особливості страхування у туристичній діяльності. ІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика». (27-29 жовтня 2021р.). С. 92-94.
10. Копилюк О. Шарко П. Система управління безпекою банків України. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 лисоп. 2021 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. С. 82-84.

Навчально-методична робота
1. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Фінансовий менеджмент в банку" для здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” та 073 “Менеджмент” за ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”.  Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. 130 с.
2. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки" для здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 073 “Менеджмент” за ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”.  Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. 172 с.
3. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Антикризове управління підприємством" для здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 073 "Менеджмент" за ОПП "Менеджмент" та "Управління фінансово-економічною безпекою". Львів, вид-во ЛТЕУ, 2018. 123 с.
4. Копилюк О.І., Музичка О.М. Плани, завдання, методичні вказівки та тестові завдання до семінарських і практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".  Львів, вид-во ЛТЕУ, 2018.  114 с.
5. Копилюк О. І., Музичка О. М., Рущишин Н. М. Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Управління фінансово-економічною безпекою” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. Львів: в-во ЛТЕУ. 2019. 46 с.
6. Копилюк О. І. Тестові завдання з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 075 "Маркетинг".  Львів, вид-во ЛТЕУ, 2020.  77 с.
7. Копилюк О. І. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських  занять, та самостійної роботи з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 075 "Маркетинг". Львів, вид-во ЛТЕУ, 2020.  27 с.
8. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Банківські операції” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 57 с.
9. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М., Черкасова С. В., Васильців Т. Г., Юсипович О. І. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання. Львів: в-во ЛТЕУ. – 2021. – 40 с.
10. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Методичні рекомендації щодо організації практики з банківських операцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. – 31 с.
11. Дистанційний курс з дисципліни "Фінансовий менеджмент у банку". URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
12. Дистанційний курс з дисципліни "Банківські операції". URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
13. Дистанційний курс з дисципліни "Гроші і кредит". URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
14. Дистанційний курс з дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки". URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
15. Дистанційний курс з дисципліни "Фінансова санація і банкрутство підприємств". URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
16. Дистанційний курс з дисципліни "Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання". URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
17. Дистанційний курс з дисципліни "Страхування". URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php. virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота
1. Завідувач кафедри з 2013 р. по теперішній час.
2. Член редакційної колегії збірників наукових праць: 1) Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Розділ "Економічні науки" (з 2015 р. по 2019 р.), який індексується й у низці міжнародних наукометричних баз (Свідоцтво про реєстрацію: Серія КВ №22443-12343Р); 2) Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки (наказ № 125/02 від 27.04.2017 р.); 3) Міжнародний науковий журнал "Економічний дискурс" (2017-2018рр.), який індексується й у низці міжнародних наукометричних баз  (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ № 21695-1595Р від 24.11.2015 р); 4) Науковий журнал "Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі", який включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (категорія «Б») на підставі Наказу МОН України від 27 вересня 2021 року № 1017 (з 2021р. по даний час).
3. Член 2 постійних спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій: 1) у Львівському торговельно-економічному університеті за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 2) в ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України" за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
4. Член НМК 5. Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, підкомісії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» й розробник стандартів вищої освіти першого та другого рівнів за даною спеціальністю (Наказ МОН України № 582 від 25.04.2019 р.).

Робота у складі акредитаційних комісій:
1) наказ МОН від 29.11.2017р. № 371-л "Про проведення акредитаційної експертизи" ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем у Центральноукраїнському національному технічному університеті;
2) наказ МОН від 05.06.2018р. № 1103-л "Про проведення акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" у Черкаській філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
3) наказ МОН від 12.12.2018р. № 2977-л "Про проведення акредитаційної експертизи" ОПП "Фінанси" та "Фінанси і аудит підприємництва" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем у  Сумському державному університеті.

Підвищення кваліфікації
1. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього" НАН України, відділ регіональної фінансової політики 05.03 – 05.04. 2018р. Наказ ректора ЛТЕУ № 54/02 від 28.02.18р. Тема: “Розробка фінансово-кредитних механізмів забезпечення регіонального розвитку шляхом реалізації регіональної політики розвитку банківської системи” Звіт про стажування.
2. Wyzsza Szkola Humanistyczno Ekonomiczna Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne Wyższa. Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Brzeg) Kielce, Poland (20.01 -30.01.21р.). Тема доповіді. Кластерний підхід як інноваційний напрям удосконалення освітньої діяльності. Сертифікат. Innovation Educational technologies: European experience and its application in internship in economics and management by the specialization 072 "Finance, Banking and insurance" 180 год (6 кредитів ECTS).
3. Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу” (30 год. 1 кредит).
4. Freelance international expert of the Scientific and Technical Organizations Teadmus (Tallin, Estonia) (Certificate № 704/2022).

Перелік нагород та заохочень
1. Диплом лауреата обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям за значні досягнення в галузі науки Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації (2015 р.)
2.  Грамота Укоопспілки (2016р.)
3. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2017 р.)
4. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2020 р.)
5. Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2021р.)
6. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2021р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Ринок праці за спеціальностями університету

скільки можна заробляти?


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен