Рущишин Надія Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0002-1198-8582
Researcher ID: F-7297-2019

Коротко про себе

Закінчила у 1993 році Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності”. У 2006 захистила кандидатську дисертацію на тему „Ефективність функціонування торговельних підприємств в умовах розвитку національної економіки”. У грудні 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи. У грудні 2016 року нагороджена грамотою ЛТЕУ за значні успіхи у навчально-виховній роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди 200-ої річниці ЛТЕУ. У травні 2017 року нагороджена грамотою ЛТЕУ за вагомий особистий внесок у написанні підручників і навчальних посібників, досягненні успіхів у науково-педагогічній діяльності. У червні 2018 року проходила стажування в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» м. Новий Сонч Республіка Польща (Nowy Sacz, Poland) за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота». В травні 2019 року нагороджена почесною грамотою ЛТЕУ за керівництво студенткою, яка зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з банківської справи. Науково-педагогічний стаж – 26 років.

Науковий доробок

Автор понад 145 публікацій, з них 9 монографій (у співавторстві), 8 навчальних посібників і 2 підручники, 83 наукових та 44 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: Банківська система, Інвестування, Інвестиційне кредитування, Аналіз інвестиційних проектів, Інвестиційний менеджмент.

Напрями наукових досліджень

Дослідження ефективності функціонування банків та банківської системи; фінансові ресурси банків, взаємодія банківського та реального секторів економіки.

Основні наукові праці:

1. Кредит і банківська справа: підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Т.Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008.– 564 с. ГРИФ МОН України. (Реком. Мін. освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-592 від 07.03.2008 р.).

2. Банківська справа: навч. посібник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. – Л.: Новий світ-2000, 2008. – 560 с. ГРИФ МОН України. (Реком. Мін. освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-1025 від 21.06.2007 р.).

3. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник / О.Д.Вовчак, Н.М. Рущишин, Ю.О. Самура, М.Б. Шморгай. – Л.: ЛКА,  2009. – 360 с. ГРИФ МОН України. (Реком. Мін. освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-768 від 28.04.2009 р.).

4. Інвестиційне кредитування: навч. посібник / О.Д.Вовчак, Н.М. Рущишин, І.П.Андрушків, І.Є. Бучко. – [2-ге вид., перероб. і доповнене]. – К.: Знання, 2013. – 227с. ГРИФ МОН України (лист № 1.4/18-Г-118 від 09.01.2009)  

5. Інвестиційний менеджмент : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету,  2016. –  464 с.

6. Податкова система: навч. посібник / О. О. Клокар, С. В. Бойко, І. Г. Кеменяш, Н. М. Рущишин. –  Львів:  СПОЛОМ,  2016.  – 488 с.

7. Податковий менеджмент: навч. посібник / О. О. Клокар, С. В. Бойко, І. Г. Кеменяш, Н. М. Рущишин. –  Львів:  СПОЛОМ,  2017.  – 320 с.

8. Інвестування регіональної економіки та його ефективність в Україні: монографія / І. П. Андрушків, О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Л.: ЛКА, 2010. – 192 с.

9. Управління податковою безпекою суб’єктів підприємництва в Україні: монографія / О.Д. Вовчак, С.К. Реверчук, Н.М. Рущишин, І.Г. Кеменяш. – Л.: ЛКА, 2013. – 176 с.  

10. Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної, д-ра екон. наук С. А. Навроцького. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. – 284 с. (Рущишин Н. М. Сучасні тенденції та особливості формування фінансових ресурсів  банків України С. 257-265).

11. Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні: [кол. монографія]. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – (Рущишин Н. М., Костак З. Р., Іванова Р. Ю. Фінансова безпека держави: теоретичні аспекти та оцінка її сучасного стану С. 84-107).

12. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні : [кол. монографія]. – Умань: "Видавець Сочінський М. М.", 2018. – (Рущишин Н. М. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства С.175-181).

13. Structural transformations and problems of information economy formation : Collective monograph. - Ascona Publishing, New York, USA, 2018. - 292 p. (Рущишин Н. М., Мудра Р. Р. Правові засади державного регулювання ринку банківських продуктів і послуг C. 63-72).

14. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – Kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 470 p. (Рущишин Н. М., Галько Н. В. Трансфертне ціноутворення як інструмент протидії ухиленню від сплати податків в Україні  С 313-323).

15. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu.  Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof.  Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. − 737 р. (Рущишин Н. М., Мединська Т. В. Modern priorities of activities of domestic banks to promote development of economy of Ukraine  C. 102-111).

16. Формування інституціонального середовища розвитку економіки України: монографія / ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко..– Умань: ВПЦ "Візаві", 2019.– 192 с. (Рущишин Н. М. п. 3.5. Залучені ресурси банків України: сучасний стан та напрями збільшення. С.120-127).

17. Рущишин Н.М. Зовнішні фактори впливу на ринок банківських продуктів і послуг/ Н.М. Рущишин, Р.Р. Угнівенко //  Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник аукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №1 (8), том 1 – 2015. – Харків: ХНАДУ, 2015.– С.132-138. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus.

18. Рущишин Н. М.  Міжнародний обмін податковою інформацією: зарубіжний та вітчизняний досвід / Н. М. Рущишин, Н. В. Галько //Науковий Вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 241 - 247. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

19. Rushchyshyn, N. Public debt of Ukraine: current status and trends of its optimization / N. Rushchyshyn,, I. Buchko, & Z. Kostak // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 161 (9-10). – С. 75-78. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

20. Рущишин Н. М. Правила «тонкої капіталізації»: зарубіжний та вітчизняний досвід / Н. М. Рущишин, Н. В. Галько // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського. – 2017. – Вип.18. – С. 478-482. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

21. Рущишин Н. М. Платіжна система України та безпека її функціонування / Н. М. Рущишин, З. Р. Костак // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського. – 2017. – Вип.19. – С. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

22. Rushchyshyn N.  Transfer pricing requirements as an instrument of control in Ukraine / N.   Rushchyshyn, N.   Halko/ Proceedings of IV International scientific conference “Perspective scientific research” March 30, 2017. Morrisville, Lulu Press., 2017. –  Р. 74-76.

23. Рущишин Н. М. Formation of financial  security of the enterprise based on strategic planning / Н. М. Рущишин, У. М. Ніконенко, З. Р. Костак // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 4. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017, 324 pages. – С.231-237. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних (ESCI) by Web of Science.

24. Рущишин Н. М. Стратегічні орієнтири фінансової безпеки регіону / Н. М. Рущишин, З. Р. Костак // Глобальні та національні проблеми економіки.– Миколаїв:  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2018. – Вип. 23. – С. 537-541. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

25.Рущишин Н. М. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку / Н. М. Рущишин, З. Р. Костак // Економіка та суспільство: Науковий журнал. – 2018. – №16.– С. 783- 789. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

26. Рущишин Н. М. Трансформація банківського сектору національної економіки в умовах сучасних викликів / Н. М. Рущишин, Т. В. Мединська, С. П. Лихна // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – 2019. – Вип. 27. – С. 337 - 344. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

27. Рущишин Н. М. Сучасний стан та напрями розвитку депозитної діяльності банків України / Н. М. Рущишин, І. І. Милян // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 24. Випуск 2 (75).  2019.—  C. 99-103. Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus.

28. Rushchyshyn N. The modern state of the banking products and services in Ukraine and its state regulation /N. Rushchyshyn. T. Medynska. R. Mudra // East European Science Journal. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska). 2019. № 6 (46) volume 8. С. 18-24.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України