Власюк Наталія Іванівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу

ORCID ID: 0000-0002-9463-5626
Researcher ID: F-1812-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Tf3FH8YAAAAJ&hl=uk

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців 2а, каб 404.
роб. тел.: +38(032)295-85-52
e-mail: natalilty1706@gmail.com

Рік народження: 1968

Короткі біографічні відомості
У 1990 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка  за спеціальністю «Планування народного господарства». З 1990 р. по 1996 р. працювала в Львівському обласному фінансовому управлінні на посаді економіста. Протягом 1996-1999 р. навчалась у аспірантурі (денна форма) Львівського державного університету ім. Ів. Франка
У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит.  
Підвищувала професійну та наукову кваліфікацію у ДУ «Інституті регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України».
Є автором понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 2000 року.

Основні дисципліни, що викладає
1. Фінансовий аналіз
2. Ціни і ціноутворення
3. Місцеві фінанси
4. Митна політика та митне регулювання

Наукова діяльність1.  Власюк Н. І. Концептуальні основи фінансового управління матеріальними активами торговельного підприємства / Власюк Н. І., Мицак О. В. , Кулик Х. Р. // Режим доступу:
www.economyandsociety.in.ua
2. Власюк Н. І. Необхідність зміцнення фіскально-регулюючих засад оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Н.І. Власюк, І.Р.Чуй // Вісник ЛТЕУ. Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 56. - Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2018. - С. 139-145.
3.  Власюк Н.І. Аналіз фіскального потенціалу доходно-прибуткових податків в Україні та зарубіжних країнах / Н. І. Власюк, І. Р.Чуй, К .М. Журбич // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 24. – С. 137-146.
4. Власюк Н.І. Проблеми збалансування місцевих бюджетів України / Н.І. Власюк, І.Р.Чуй, О.А.Ковенська // Вісник ЛТЕУ. – Вид-во ЛТЕУ, 2019. – Вип. 58, С. 122-128.
5. Власюк Н.І. Система методичного забезпечення оцінювання результативності доходно-прибуткових податків / Н.І. Власюк, І.Р.Чуй // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 26.
6. Власюк Н. І. Вплив макроекономічних чинників на формування та використання прибутку підприємств // Н. І. Власюк // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – Вид-во ЛТЕУ, 2021. – Вип. 62, С. 68-74.
7. Власюк Н. І. Підвищення ефективності формування місцевих бюджетів в контексті реформування місцевого самоврядування в Україні / Н. І. Власюк, О. І. Пікулик // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – Вид-во ЛТЕУ, 2021. – Вип. 64. - С. 36-42.
8. Власюк Н. І.  Проблеми розвитку людських ресурсів у сучасній ринковій економіці / Н. І. Власюк, О. І. Пікулик // Економіка та суспільство. 2022. № 35. Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1124

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1.   Власюк Н.І. Засади формування фінансової стратегії підприємств в умовах невизначеності / Н.І.Власюк, О.І.Юсипович, Е.Банюк // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріалиVII міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2019 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль: Крок, 2018. – С. 119-121.
2.  Власюк Н.І. Міжбюджетні трансферти як джерело зміцнення місцевих бюджетів / Н.І.Власюк // Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали І Міжнар. наук.-практ.конф., 23 квітня 2020 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2020. – С. 106-108.
3. Власюк Н.І. Зарубіжний досвід збалансування бюджетів на місцевому рівні / Н.І.Власюк // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 28 квітн. 2020 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С. 102-104.
4. Власюк Н.І. Міжбюджетні трансферти як інструмент забезпечення збалансованого розвитку територій / Н.І.Власюк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: міжнар. наук.-практ. конфер., 18-19 червня 2020 р. - Львів: ЛТЕУ, 2020.
5. Власюк Н. І. Моделі загальної стратегії управління прибутком підприємства / Н. І. Власюк // Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції, 28 жовтня 2020 р., м. Мукачево. – С. 86-88.
6.   Власюк Н. І. Макроекономічні резерви зростання фінансових результатів підприємств / Н. І. Власюк // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 12 листопада 2020 р. – Львів, 2020. – С. 235-239.
7. Власюк Н. І. Проблеми та шляхи їх вирішення у сфері збалансування місцевих бюджетів України / Н. І. Власюк // Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці (Україна, 20 травня 2021 р. – Чернівці: Технодрук, 2021. – С. 96-101.
8. Власюк Н. І. Напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / Н.І. Власюк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 червня 2021 р. – Львів, ЛТЕУ, 2021.
9. Власюк Н. І. Муніципальний фандрайзинг як джерело зміцнення фінансової незалежності територіальних громад / Н.І. Власюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді: Мат. Ш міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. здоб. вищої освіти і мол. вчених, 22 жовтня 2021 р./ Держ. біотехнологічний ун-т. – Харків, 2021. – С. 157-160.  
10. Власюк Н. І. Проблеми функціонування малого підприємництва в умовах фінансової нестабільності / Н.І.Власюк // Сучасна парадигма публічного управління: Збірник тез ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. ,19-22 жовтня 2021 р., ЛНУ імені Івана Франка.- Львів, 2021. – С. 379-384.
11. Власюк Н. І. Переваги застосування програмно-цільового планування розвитку територій / Н. І. Власюк // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – С. 57-60. 

Навчально-методична робота
1.    Власюк Н.І. Податкова система: навч. посібник для студентів всіх спеціальностей, 2-ге вид. перероб. і доп. / Н.І.Власюк, Т.В.Мединська. - Львів: В-во «Магнолія -2006», 2010. – 275с.
2.    Власюк Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посібник для студентів спеціальності «Фінанси» / Н.І.Власюк. - Львів: В-во «Магнолія -2006», 2010. – 328 с.
3.    Власюк Н.І. Місцеві фінанси: навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.І.Власюк, Т.В.Мединська, М.І.Мельник. - Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2010. - 284 с.
4.    Власюк Н. І. Місцеві фінанси: навч. посібник / Н.І.Власюк, Т.В.Мединська, М.І.Мельник. - Київ: В-во «Алерта», 2011. – 328 с.
5.    Власюк Н.І. Податкова система: навч. посібник 3-є вид., перероб. та доповнене / Н.І.Власюк, Т.В.Мединська. - Львів: В-во «Магнолія -2006», 2012. – 424 с.
6.    Власюк Н. І. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Н. І. Власюк. - Львів: В-во ЛКА, 2016. – 312 с.
7.    Власюк Н. І. Особливості та прикладні інструменти вирівнювання видатків місцевих бюджетів. Розділ 2. Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України: [монографія] / За ред.. д.е.н., проф.. Васильціва Т. Г.. – Львів: Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. – 596 с. (С. 53-117).
8.    Власюк Н.І. Місцеві фінанси : навчальний посібник / Н. І. Власюк. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 260 с.9.  Власюк Н.І. Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи / Власюк Н.І., Черкасова С.В. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2017. – 51 с.
10.  Власюк Н. І. Бюджетнга система. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, самостійної роботи, тести для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 91 с.
11.   Власюк Н. І. Фінансовий аналіз. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, самостійної роботи, тести для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. –115 с.
12.  Власюк Н. І. Місцеві фінанси. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (баккалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» / Н. І. Власюк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 68 с.
13. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Міжнародна економіка»  ОПП «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік  оподаткування» з дисципліни «Ціни і ціноутворення». - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 40 с.
14. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, тестові завдання для підсумкового і поточного контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Міжнародна економіка»  ОПП «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік  оподаткування» з дисципліни «Ціни і ціноутворення». - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 60 с.
15. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, тестові завдання для підсумкового і поточного контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з дисципліни «Ціни і ціноутворення» (вибіркова дисципліна). - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 60 с.
16. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з дисципліни «Ціни і ціноутворення» (вибіркова дисципліна). - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 40 с.
17.  Дистанційний курс з дисципліни «Фінансовий аналіз» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php   
18.  Дистанційний курс з дисципліни «Бюджетна система» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php   
19.  Дистанційний курс з дисципліни «Місцеві фінанси» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
20.  Дистанційний курс з дисципліни «Ціни і ціноутворення» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
21. Дистанційний курс з дисципліни «Митна політика і митне регулювання» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Підвищення кваліфікації
1.    ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» (29 січня 2020 р. - 30 березня 2020 р.). Довідка № 1/221 від 26.06.2020 р.
2.    КНП «Освітня агенція міста Києва», Освітній Хаб міста Києва, 13.12.2020 р. Сертифікат № 82691056 від 13.12.20р.
3.    Участь в онлайн-форумі на тему «Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси», 25.02.2021р. Сертифікат № ПК-К 21-02/039 від 25.02.21р.
4. Участь в онлайн-форумі на тему «Лідері освітніх змін», 16.12.2021р. Сертифікат № ПК-К 21-12/045 від 16.12.21р.

Перелік нагород та заохочень
1.    Грамота ЛТЕУ (2016 р.).
2.    Грамота львівської обласної ради (2018 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Запрошуємо на безоплатне навчання

для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти


ЛТЕУ

Ринок праці за спеціальностями університету

скільки можна заробляти?


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен