Артеменко Віктор Борисович

к.е.н., доцент кафедри комп’ютерних наук

ORCID ID: 0000-0003-4878-7351
Researcher ID: G-6057-2019

Короткі відомості: Народився 30 червня 1952 р. у м. Старий Самбір Львівської обл. У 1974 р. закінчив економічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю “Механізована обробка економічної інформації” і одержав диплом з відзнакою інженера-економіста.З вересня 1974 р. працював інженером-економістом кафедри організації механізованої обробки економічної інформації Львівського державного університету ім. Івана Франка.Впродовж 1979 - 1982 рр. навчався в аспірантурі Центрального економіко-математичного інституту АН СРСР (м. Москва) і в січні 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Моделирование процессов принятия управленческих решений в АСУП (на примере оперативного управления основным производством и запасами)” за спеціальністю 08.00.13 - математичні методи і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством і його галузями.З 1982 р. працює у Львівському торговельно-економічному університеті (ЛТЕУ), починаючи з посади ст. викладача кафедри організації механізованої обробки економічної інформації та зам. декана інженерно-економічного факультету. У 1988 р. обраний на посаду доцента цієї ж кафедри. Впродовж 1994 - 2009 рр. працював завідувачем кафедри інформаційних систем у менеджменті. На протязі 2006 - 2016 рр. очолював філію кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх».З вересня 2016 р. працює на кафедрі комп’ютерних наук на посаді доцента.Викладає такі дисципліни:

 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Системи прийняття рішень;
 • Теорія прийняття рішень;
 • Методи прогнозування;
 • Технології електронного (дистанційного) навчання.

Коло наукових інтересів: управління ефективністю регіональних соціально-економічних систем на засадах інформаційно-комунікаційних технологій та синтетичних індикаторів якості життя населення, розроблення інструментарію побудови, оцінювання та моніторингу цих індикаторів. Увагу привертають і технології електронного (дистанційного) навчання, їх використання в освітній діяльності. Автор понад 150 наукових праць.

Найважливіші праці

Монографії:

 • Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко; [за заг. ред. В.Б. Артеменка]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 297 с.
 • Артеменко В.Б. Впровадження інформаційно-аналітичної системи соціально-економічного моніторингу розвитку регіонів знань // Регіони знань в Східній Європі : монографія / [наук. ред. Бакушевич І.В.]. – Тернопіль : ТІСІТ, 2010. – С.228-235.
 • Артеменко В.Б. Методологічні та інструментальні основи моніторингових оцінювань ефективності соціально-економічного розвитку регіонів // Економічні системи : монографія. Т.2 / [за ред. Г.І. Башнянина]. – Львів : Вид-во комерційної академії, 2011. – С.434-443.
 • Артеменко В.Б. Новые информационные технологии и веб-инструменты в кооперативном образовании и региональном управлении // Новые информационные технологии в образовании для всех : монография. – К. : Академпериодика, 2012. – С.127-153.
 • Артеменко В.Б. Мониторинг качества жизни населения регионов: инструментарий онлайн-обучения удаленных пользователей // Новые информационные технологии в образовании для всех: е-образование : монография, коллектив авторов. – К. : МНУЦИТ и С. – 2015. – С.6-31 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.irtc.org.ua/dep105/publ/Monografiya%202015/Monografiya%202015.pdf.
 • Артеменко В.Б. Аналіз якості та інституційного забезпечення національної інноваційної системи України / В.Б. Артеменко, Л.В. Артеменко // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели : международная коллективная монография / Под ред. д. э. н., проф. В.С. Пономаренко, д. э. н., проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – С.79-106, 652.

Посібники:

 • Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки : навчальний посібник (+CD, гриф МОН України). – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 228 с.
 • Артеменко В.Б. Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів у віртуальному середовищі навчального центру кафедри : навчально-методичний посібник / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, В.І. Ящук. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 162 с.
 • Артеменко В.Б. Електронний посібник з комп’ютерної підтримки аналізу часових рядів і прогнозування в системі STATISTICA [Електронний ресурс] - Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/pluginfile.php/126943/mod_resource/content/18/Index.htm.
 • Артеменко В.Б. Офісне програмне забезпечення : посібник / М.Б. Крутяк, А. І. Пілявський, В.Б. Артеменко, О.М. Швець. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 333 с.


Основні наукові праці у фахових, іноземних та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз:

 • Артеменко В.Б. Комплексне оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення // Регіональна економіка. – 2005. – №3. – С.84-93.
 • Артеменко В.Б. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С.90-97.
 • Артеменко В.Б. Поддержка получения знаний и навыков в системе мониторинга устойчивости социально-экономического развития регионов // УСиМ. – 2006. – №6. – С.76-80, 88.
 • Артеменко В.Б. Інформаційно-аналітична підтримка інтегральної оцінки сталості регіонального соціально-економічного розвитку // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С.127-135.
 • Артеменко В.Б. Підходи до моніторингових оцінювань соціально-економічного розвитку регіонів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів (Зб. наук. праць). Вип.3 (71) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2008. – С.443-451.
 • Артеменко В.Б. Оцінювання зв’язків у системі показників-індикаторів якості життя на основі структурного моделювання // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 29. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – С.95-103.
 • Артеменко В.Б. Модель внедрения дистанционных образовательных технологий в высшей школе // УСиМ. – 2009. – №2. – С.23-27, 42.
 • Артеменко В.Б. Компьютерное моделирование коммуникативных взаимодействий агентов e-Learning // Международный журнал «Образовательные Технологии и Общество» (ОТО – ISSN 1436-4522). – 2010. – Том 13. – № 2. – С.345-354.
 • Артеменко В.Б. Прогнозування показників соціально-економічного розвитку регіону на основі нейромережного підходу // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.2. / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2010. – С.5-14.
 • Артеменко В.Б. Подходы к использованию информационно-коммуникационных технологий в кооперативном образовании и региональном управлении (опыт Львовской коммерческой академии) / В.Б. Артеменко, Л.В. Артеменко // УСиМ. – 2011. – №4. – С.20-27.
 • Артеменко В.Б. Персональные учебные среды в дистанционном обучении / В.Б. Артеменко, А.Г. Карпа, О.И. Полотай // УСиМ. – 2012. – №2. – С.20-27.
 • Артеменко В.Б. Дистанционная поддержка приобретения знаний в системе мониторинга эффективности управления социально-экономическим развитием регионов // Международный журнал «Образовательные Технологии и Общество» (ОТО – ISSN 1436-4522). – 2012. – Том 15. – №3. – С.448-463.
 • Артеменко В.Б. Персональные учебные среды в управлении региональным развитием // Международный журнал «Образовательные Технологии и Общество» (ОТО – ISSN 1436-4522). – 2013. – Том 16. – №1. – С.440-453.
 • Артеменко В.Б. МООС и мониторинг качества жизни населения регионов Украины // Международный журнал "Образовательные технологии и общество" (ISSN 1436-4522). – 2014. – Том 17. – №1. – C.374-384.
 • Viktor Artemenko. Agent-Based Modeling of the E-Learning Users’ Behavior // International Journal of Computing, Vol. 13, Issue 1, 2014, pp. 61-69. URL: computingonline.net/computing/article/view/622/584.
 • Артеменко В.Б. Интеграция веб-инструментов организации вебинаров и создания скринкастов в LMS Moodle / В.Б. Артеменко, Е.В. Артеменко, Л.В. Артеменко // УСиМ. – 2015. – №1. – С.32-38.
 • Артеменко В.Б. Структурне моделювання зв’язків між критеріями ефективності регіональних соціально-економічних систем // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.7. / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2015. – С.59-68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2015_7/8.pdf.
 • Артеменко В.Б. Побудова комплексних оцінок якості української інноваційної системи / В.Б. Артеменко, Л.В. Артеменко // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.9. / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2017. – С.12-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2017_9/4.pdf.
 • Артеменко В.Б. Сучасні веб-інструменти в онлайн-курсі “Теорія і методика дистанційного навчання / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. Вип. 21. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – С. 126-133 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Tovar/Docs/2019.02.02_Visnik_TehnNauk__21.pdf.
 • Артеменко В.Б. Моделювання веб-аналітики в системах управління дистанційним навчанням / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Індуктивне моделювання складних систем. Зб. наук. праць. Вип.10 / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2018. – С. 5-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2018_10/3_Artemenko.pdf.

Виступи на останніх конференціях:

 • Viktor Artemenko. Web Analytics in e-Learning: Agent-Based and Neural Network Approaches // Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Computing on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS): Technology and Applications. Volume 2. September 12-14, 2013, Berlin, Germany. – Pp. 774-780.
 • Артеменко В.Б. Персональні навчальні середовища в дистанційному навчанні: досвід розроблення та використання // Матеріали четвертої міжнар. науково-практ. конф. FOSS Lviv 2014. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 5-6.
 • Артеменко В.Б. Використання R-пакету в дистанційному курсі для моделювання і прогнозування часових рядів // П’ята науково-практ. конф. FOSS Lviv 2015. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2015. – С. 4-5.
 • Артеменко В.Б. Хмарне навчальне середовище Moodle в електронному навчанні // Зб. праць Дев’ятої міжнародної конференції “Нові інформаційні технології в освіті для всіх”, ІТЕА 2015. У двох частинах. Ч.1. / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2015. – С. 24-31.
 • Артеменко В.Б. Інформаційна безпека в електронному навчанні на підставі хмарного хостингу MoodleCloud // Інформаційна безпека в сучасному суспільстві: тези допов. ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 листопада 2016 р., м. Львів. – Львів: ЛДУБЖ, 2016. – С. 9-10.
 • Артеменко В.Б. Соціальні сервіси Web 2.0 та хмарні обчислення як інструментарій відкритих онлайн курсів // Сьома науково-практ. конф. FOSS Lviv 2017. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2017. – С. 3-5.
 • Артеменко В.Б. Веб-інструменти в організації співпраці учасників електронного навчання // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали X міжнар. науково-практ. Інтернет-конференції 5-6 квітня 2018 р. – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 136-138.
 • Артеменко В.Б. Організація співпраці учасників онлайн-курсів на основі Веб-інструментів // Восьма науково-практ. конф. FOSS Lviv 2018. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2018. – С. 3-4.
 • Артеменко В.Б. Моделювання знань у дистанційному навчанні на засадах інтелектуального аналізу даних // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції 11-12 квітня 2019 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mpsesm.org/book/2019/thesis05-768.html.
 • Артеменко В.Б. Технології та рішення штучного інтелекту в системах дистанційного навчання // Міжнародна науково-практ. конф. FOSS Lviv 2019, 18-20 квітня 2019 р. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2019. – С. 3-4.

Свою наукову діяльність Артеменко В.Б. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри комп’ютерних наук. Упродовж 2002 – 2016 рр. виконував функції наукового керівника двох наукових тем:
1.Інформаційно-аналітична підтримка комплексного оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів (ДР № 0107U005049).
2.Розроблення сучасних інформаційних технологій та розвиток освітньої діяльності Львівської комерційної академії (ДР № 0107 U005050).

Зараз є відповідальним виконавцем наукової теми:

 • Розробка комп’ютерних технологій перевірки знань на базі різних принципів побудови тестових завдань з застосуванням баз даних, інтранет та мультимедійних засобів (ДР № 0119U002321. Наказ № 35/01 від 12.02.2019р.).

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен