Артеменко Віктор Борисович

к.е.н., доцент кафедри комп’ютерних наук

ORCID ID: 0000-0003-4878-7351
Researcher ID: G-6057-2019

Короткі відомості: Народився 30 червня 1952 р. у м. Старий Самбір Львівської обл. У 1974 р. закінчив економічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю “Механізована обробка економічної інформації” і одержав диплом з відзнакою інженера-економіста.З вересня 1974 р. працював інженером-економістом кафедри організації механізованої обробки економічної інформації Львівського державного університету ім. Івана Франка.Впродовж 1979 - 1982 рр. навчався в аспірантурі Центрального економіко-математичного інституту АН СРСР (м. Москва) і в січні 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Моделирование процессов принятия управленческих решений в АСУП (на примере оперативного управления основным производством и запасами)” за спеціальністю 08.00.13 - математичні методи і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством і його галузями.З 1982 р. працює у Львівському торговельно-економічному університеті (ЛТЕУ), починаючи з посади ст. викладача кафедри організації механізованої обробки економічної інформації та зам. декана інженерно-економічного факультету. У 1988 р. обраний на посаду доцента цієї ж кафедри. Впродовж 1994 - 2009 рр. працював завідувачем кафедри інформаційних систем у менеджменті. На протязі 2006 - 2016 рр. очолював філію кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх».З вересня 2016 р. працює на кафедрі комп’ютерних наук на посаді доцента.Викладає такі дисципліни:

 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Системи прийняття рішень;
 • Теорія прийняття рішень;
 • Методи прогнозування;
 • Технології електронного (дистанційного) навчання.

Коло наукових інтересів: управління ефективністю регіональних соціально-економічних систем на засадах інформаційно-комунікаційних технологій та синтетичних індикаторів якості життя населення, розроблення інструментарію побудови, оцінювання та моніторингу цих індикаторів. Увагу привертають і технології електронного (дистанційного) навчання, їх використання в освітній діяльності. Автор понад 150 наукових праць.

Найважливіші праці

Монографії:

 • Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко; [за заг. ред. В.Б. Артеменка]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 297 с.
 • Артеменко В.Б. Впровадження інформаційно-аналітичної системи соціально-економічного моніторингу розвитку регіонів знань // Регіони знань в Східній Європі : монографія / [наук. ред. Бакушевич І.В.]. – Тернопіль : ТІСІТ, 2010. – С.228-235.
 • Артеменко В.Б. Методологічні та інструментальні основи моніторингових оцінювань ефективності соціально-економічного розвитку регіонів // Економічні системи : монографія. Т.2 / [за ред. Г.І. Башнянина]. – Львів : Вид-во комерційної академії, 2011. – С.434-443.
 • Артеменко В.Б. Новые информационные технологии и веб-инструменты в кооперативном образовании и региональном управлении // Новые информационные технологии в образовании для всех : монография. – К. : Академпериодика, 2012. – С.127-153.
 • Артеменко В.Б. Мониторинг качества жизни населения регионов: инструментарий онлайн-обучения удаленных пользователей // Новые информационные технологии в образовании для всех: е-образование : монография, коллектив авторов. – К. : МНУЦИТ и С. – 2015. – С.6-31 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.irtc.org.ua/dep105/publ/Monografiya%202015/Monografiya%202015.pdf.
 • Артеменко В.Б. Аналіз якості та інституційного забезпечення національної інноваційної системи України / В.Б. Артеменко, Л.В. Артеменко // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели : международная коллективная монография / Под ред. д. э. н., проф. В.С. Пономаренко, д. э. н., проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – С.79-106, 652.

Посібники:

 • Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки : навчальний посібник (+CD, гриф МОН України). – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 228 с.
 • Артеменко В.Б. Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів у віртуальному середовищі навчального центру кафедри : навчально-методичний посібник / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, В.І. Ящук. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 162 с.
 • Артеменко В.Б. Електронний посібник з комп’ютерної підтримки аналізу часових рядів і прогнозування в системі STATISTICA [Електронний ресурс] - Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/pluginfile.php/126943/mod_resource/content/18/Index.htm.
 • Артеменко В.Б. Офісне програмне забезпечення : посібник / М.Б. Крутяк, А. І. Пілявський, В.Б. Артеменко, О.М. Швець. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 333 с.


Основні наукові праці у фахових, іноземних та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз:

 • Артеменко В.Б. Комплексне оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення // Регіональна економіка. – 2005. – №3. – С.84-93.
 • Артеменко В.Б. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С.90-97.
 • Артеменко В.Б. Поддержка получения знаний и навыков в системе мониторинга устойчивости социально-экономического развития регионов // УСиМ. – 2006. – №6. – С.76-80, 88.
 • Артеменко В.Б. Інформаційно-аналітична підтримка інтегральної оцінки сталості регіонального соціально-економічного розвитку // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С.127-135.
 • Артеменко В.Б. Підходи до моніторингових оцінювань соціально-економічного розвитку регіонів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів (Зб. наук. праць). Вип.3 (71) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2008. – С.443-451.
 • Артеменко В.Б. Оцінювання зв’язків у системі показників-індикаторів якості життя на основі структурного моделювання // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 29. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – С.95-103.
 • Артеменко В.Б. Модель внедрения дистанционных образовательных технологий в высшей школе // УСиМ. – 2009. – №2. – С.23-27, 42.
 • Артеменко В.Б. Компьютерное моделирование коммуникативных взаимодействий агентов e-Learning // Международный журнал «Образовательные Технологии и Общество» (ОТО – ISSN 1436-4522). – 2010. – Том 13. – № 2. – С.345-354.
 • Артеменко В.Б. Прогнозування показників соціально-економічного розвитку регіону на основі нейромережного підходу // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.2. / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2010. – С.5-14.
 • Артеменко В.Б. Подходы к использованию информационно-коммуникационных технологий в кооперативном образовании и региональном управлении (опыт Львовской коммерческой академии) / В.Б. Артеменко, Л.В. Артеменко // УСиМ. – 2011. – №4. – С.20-27.
 • Артеменко В.Б. Персональные учебные среды в дистанционном обучении / В.Б. Артеменко, А.Г. Карпа, О.И. Полотай // УСиМ. – 2012. – №2. – С.20-27.
 • Артеменко В.Б. Дистанционная поддержка приобретения знаний в системе мониторинга эффективности управления социально-экономическим развитием регионов // Международный журнал «Образовательные Технологии и Общество» (ОТО – ISSN 1436-4522). – 2012. – Том 15. – №3. – С.448-463.
 • Артеменко В.Б. Персональные учебные среды в управлении региональным развитием // Международный журнал «Образовательные Технологии и Общество» (ОТО – ISSN 1436-4522). – 2013. – Том 16. – №1. – С.440-453.
 • Артеменко В.Б. МООС и мониторинг качества жизни населения регионов Украины // Международный журнал "Образовательные технологии и общество" (ISSN 1436-4522). – 2014. – Том 17. – №1. – C.374-384.
 • Viktor Artemenko. Agent-Based Modeling of the E-Learning Users’ Behavior // International Journal of Computing, Vol. 13, Issue 1, 2014, pp. 61-69. URL: computingonline.net/computing/article/view/622/584.
 • Артеменко В.Б. Интеграция веб-инструментов организации вебинаров и создания скринкастов в LMS Moodle / В.Б. Артеменко, Е.В. Артеменко, Л.В. Артеменко // УСиМ. – 2015. – №1. – С.32-38.
 • Артеменко В.Б. Структурне моделювання зв’язків між критеріями ефективності регіональних соціально-економічних систем // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.7. / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2015. – С.59-68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2015_7/8.pdf.
 • Артеменко В.Б. Побудова комплексних оцінок якості української інноваційної системи / В.Б. Артеменко, Л.В. Артеменко // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.9. / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2017. – С.12-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2017_9/4.pdf.
 • Артеменко В.Б. Сучасні веб-інструменти в онлайн-курсі “Теорія і методика дистанційного навчання / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. Вип. 21. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – С. 126-133 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Tovar/Docs/2019.02.02_Visnik_TehnNauk__21.pdf.
 • Артеменко В.Б. Моделювання веб-аналітики в системах управління дистанційним навчанням / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Індуктивне моделювання складних систем. Зб. наук. праць. Вип.10 / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2018. – С. 5-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2018_10/3_Artemenko.pdf.

Виступи на останніх конференціях:

 • Viktor Artemenko. Web Analytics in e-Learning: Agent-Based and Neural Network Approaches // Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Computing on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS): Technology and Applications. Volume 2. September 12-14, 2013, Berlin, Germany. – Pp. 774-780.
 • Артеменко В.Б. Персональні навчальні середовища в дистанційному навчанні: досвід розроблення та використання // Матеріали четвертої міжнар. науково-практ. конф. FOSS Lviv 2014. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 5-6.
 • Артеменко В.Б. Використання R-пакету в дистанційному курсі для моделювання і прогнозування часових рядів // П’ята науково-практ. конф. FOSS Lviv 2015. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2015. – С. 4-5.
 • Артеменко В.Б. Хмарне навчальне середовище Moodle в електронному навчанні // Зб. праць Дев’ятої міжнародної конференції “Нові інформаційні технології в освіті для всіх”, ІТЕА 2015. У двох частинах. Ч.1. / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2015. – С. 24-31.
 • Артеменко В.Б. Інформаційна безпека в електронному навчанні на підставі хмарного хостингу MoodleCloud // Інформаційна безпека в сучасному суспільстві: тези допов. ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 листопада 2016 р., м. Львів. – Львів: ЛДУБЖ, 2016. – С. 9-10.
 • Артеменко В.Б. Соціальні сервіси Web 2.0 та хмарні обчислення як інструментарій відкритих онлайн курсів // Сьома науково-практ. конф. FOSS Lviv 2017. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2017. – С. 3-5.
 • Артеменко В.Б. Веб-інструменти в організації співпраці учасників електронного навчання // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали X міжнар. науково-практ. Інтернет-конференції 5-6 квітня 2018 р. – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 136-138.
 • Артеменко В.Б. Організація співпраці учасників онлайн-курсів на основі Веб-інструментів // Восьма науково-практ. конф. FOSS Lviv 2018. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2018. – С. 3-4.
 • Артеменко В.Б. Моделювання знань у дистанційному навчанні на засадах інтелектуального аналізу даних // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції 11-12 квітня 2019 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mpsesm.org/book/2019/thesis05-768.html.
 • Артеменко В.Б. Технології та рішення штучного інтелекту в системах дистанційного навчання // Міжнародна науково-практ. конф. FOSS Lviv 2019, 18-20 квітня 2019 р. Зб. наук. праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2019. – С. 3-4.

Свою наукову діяльність Артеменко В.Б. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри комп’ютерних наук. Упродовж 2002 – 2016 рр. виконував функції наукового керівника двох наукових тем:
1.Інформаційно-аналітична підтримка комплексного оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів (ДР № 0107U005049).
2.Розроблення сучасних інформаційних технологій та розвиток освітньої діяльності Львівської комерційної академії (ДР № 0107 U005050).

Зараз є відповідальним виконавцем наукової теми:

 • Розробка комп’ютерних технологій перевірки знань на базі різних принципів побудови тестових завдань з застосуванням баз даних, інтранет та мультимедійних засобів (ДР № 0119U002321. Наказ № 35/01 від 12.02.2019р.).

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України