Артищук Ірина Володимирівна

к. е. н., доцент кафедри комп'ютерних наук.

Працює у Львівському торговельно-економічному університеті на посаді заст. зав. кафедри комп'ютерних наук з наукової роботи (до 30.08.2016 р. — на кафедрі інформаційних систем в менеджменті) з 31.08.2017 р. – по теперішній час. В університеті працює з 1995 року, в тому числі - на викладацькій роботі працює з 2002 р. Стаж науково-педагогічної діяльності: 17 років.Короткі відомості:

ORCID ID: 0000-0001-7287-8451

Researcher ID: G-4924-2019

Короткі відомості:

Освіта вища – у 1994 році закінчила інженерно-економічний факультет Львівського торговельно-економічного інституту за спеціальністю «Економічна інформатика та АСУ» і одержала диплом інженера-економіста.

Після отримання диплому працювала бухгалтером на орендному підприємстві Готель "Жорж".

З вересня 1995 року працює в ЛТЕУ (ЛКА): старшим лаборантом, асистентом, доцентом кафедри інформаційних систем у менеджменті, доцентом кафедри комп'ютерних наук.

В 1999 році поступила в аспірантуру Львівської комерційної академії за спеціальністю «Економічна кібернетика» та успішно її закінчила.

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування системи управління ризикозахищеністю торговельного підприємства» у Львівській комерційній академії, а вже з 2013 року працює на посаді доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛКА. У 2015 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті.

Професійна діяльність пов’язана з розробкою та впровадженням науково-практичних положень у сфері проектування та функціонування інформаційних систем, програмних засобів та технологій захисту інформації, підвищення ефективності управління на базі інформаційних технологій.

Брала участь в розробці проектів автоматизації в системі споживчої кооперації. На даний час виконавець науково-дослідної теми "Розробка комп’ютерних технологій перевірки знань на базі різних принципів побудови тестових завдань з застосуванням баз даних, Інтранет та мультимедійних засобів" (держреєстрація № 0119U002321).

Викладає такі дисципліни:

 • Комп’ютерна графіка;
 • Технології захисту інформації;
 • Проектування інформаційних систем;
 • Інформаційні системи і технології у фінансах, страхуванні та банківській сфері;
 • Інформаційні системи в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

Є автором понад 95 науково-методичних праць, у т. ч. за останні 5 років – 23. Зокрема:

Посібники:

 • Гудзовата О.О., Артищук І.В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / О. О. Гудзовата, І. В. Артищук. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 213 с. (Рекомендовано до друку Вченою Радою Львівського торговельно-економічного університету. Протокол № 13 від 3 липня 2018 р.)
 • Артищук І. В. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. – Львів : Вид-во «Магнолія 2006», 2017. – 376 с.
 • Артищук І. В. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. – Львів : Вид-во «Магнолія 2006», 2013. – 376 с.

Найважливіші праці:
1.  Iryna Artyshchuk, Olexander Belej, Natalia Nestor. Designing a generator of random electronic message based on chaotic  algorithm / Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia // Collection of presentations 15th International Conference The Experience of  Designing and Application  of CAD Systems (CADSM). - February 26 – March 2, 2019, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. -  National University "Lviv Polytechnic.
2. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Wojceich Sitek, Silesian University of Technology. The Controlling of Transmission of Chaotic Signals in Communication Systems Based on Dynamic Models / Belej Olexander, Artyshchuk Iryna, Sitek Wojceich // Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems CMIS-2019. April 15-19, 2019, Zaporizhzhia, Ukraine. [eds .: D. Luengo, S. Subbotin, P. Arras, Ye. Боданський, К. Хенке, І. Ізонін, В. Левашенко, В. Литвиненко, А. Пархоменко, А. Пестер, Н. Шаховська, А. Шарпанських, Г. Табунщик, В. Вольф, Г.-Д. Воттке, Е. Зайцева]. - С. 483-497. - (Семінар CEUR Праці, Vol. 2353). - Режим доступу: ceur-ws.org/Vol-2353/paper38.pdf  - National University "Zaporizhzhia Polytechnic".
3. Артищук І.В., Бабич В.І., Хмілярчук Л.І. Тенденції розвитку сучасної інформатики: графічний аспект / І.В. Артищук, В.І. Бабич, Л.І. Хмілярчук // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки:  збірник наукових праць / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019 – Вип. 57.
4. Гудзовата О.О., Артищук І.В., Костирко В.С. Використання уніфікованої мови візуального моделювання uml (unified modeling language) як інструменту підтримки проектування інформаційних систем / О.О. Гудзовата, І.В. Артищук, В.С. Костирко // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки:  збірник наукових праць / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019 – Вип. 57.
5. Артеменко В.Б., Артищук І.В., Гудзовата О.О. Сучасні Веб-інструменти в онлайн-курсі „Tеорія і методика дистанційного навчання” / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Вісник ЛТЕУ. Технічні науки: збірник наукових праць / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. – С.126-133.
6. Артеменко В.Б., Артищук І.В., Гудзовата О.О. Моделювання веб-аналітики в системах управління дистанційним навчанням / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.10 / Міжнародний науково- навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2018. С. 5-13.

Інші вибрані публікації:

 • Артищук І.В. Графічні аспекти розвитку сучасної інформатики. Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 35), лютий 2019. м. Тернопіль. - ГО Наукова спільнота" та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща). – тези.
 • Артищук І.В., Гудзовата О.О., Крутяк М.Б. Актуальні проблеми використання програмних засобів комп’ютерної графіки / І.В. Артищук //  Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень», грудень 2018. м. Вінниця, ВНТУ. – тези.
 • Ірина Артищук, Оксана Гудзовата, Леся Хмілярчук. Управління інформаційною безпекою хмарних сервісів. / Артищук Ірина, Гудзовата Оксана, Хмілярчук Леся // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційна безпека в сучасному суспільстві ", 29-30 листопада 2018, м. Львів, ЛДУБЖ. – тези.
 • Артищук І.В. Методичне забезпечення кадрового планування на підприємстві  / І.В. Артищук, Ящук В.І., Заставний Р.Б. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково- технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.4. – С. 281-286. 
 • Артищук І.В. Інструментарій виявлення кризових явищ на торговельному підприємстві / І.В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол. Апопій В. В., Дайновський Ю. А. та ін.]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2014. – Вип. 17. -С.16-19.
 • Артищук І.В. Тенденції розвитку сучасних інформаційних систем / І.В. Артищук //  «Актуальні задачі сучасних технологій»: матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів (19-20 листопада 2014 р., м. Тернопіль) . – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 367 с. (С. 17-18 )
 • Артищук І. В. Підходи до визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства / І.В. Артищук, Б.М. Мізюк // Ekonomia. Gospodarka. Region: zbiór prac naukowych, Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza  z siedzibą w Przeworsku Wydział Ekonomiі. – Przeworsk, Polska: drukarnia RAFADA, 2014.- 250 с.- C.54-65. - ІSBN 978-83-937354-0-2.
 • Артищук І. В. Підходи до оцінювання та прогнозування ризико-захищеності торговельного підприємства / І. В. Артищук // Экономика. Финансы. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, №10/1. – Київ.: Типографія: ТОВ "Міжнародний бізнес центр", 2014. – С. 31-35 – ISSN 2409-1944.
 • Артищук І. В. Ситуаційний підхід до управління ризиками торговельного підприємства / І. В. Артищук // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції: Събрани статии "СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ": Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2014. (27-28 жовтня  2014 р., м. Пловдів, Болгарія ). –367 с. (С. 82-85)
 • Артищук І. В. Аналіз тенденцій інноваційного розвитку торговельних підприємств / І. І. Тучковська, І. В. Артищук // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. Випуск 12. – Тернопіль: КНЕУ, 2013. – С.96-100.
 • Артищук І.В.     Узагальнений підхід до побудови ризик-профілю торговельного підприємства / І. В. Артищук // Економіка і управління: науково-практичний журнал. – Севастополь : Видавництво НАПКБ, 2013. – С.35-41.
 • Артищук І. В. Алгоритм виявлення ризикових ситуацій в АІС управління торговельним підприємством / І. В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 12, С.57-63.
 • Артищук І. В. Підходи до побудови карти ризиків на основі врахування впливу базових факторів на діяльність торговельного підприємства. / І. В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 13, С.101-107.
 • Артищук І. В. Управління ризикозахищеністю підприємства / І. В. Артищук. // Збірник наукових праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С.153-159.
 • Артищук І. В. Формування підсистеми ризикозахищеності в автоматизованій інформаційній системі торговельного підприємства (АІС ТП) / Артищук І. В., Івашків В. О. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С.305-308.
 • Артищук І. В. Інтелектуалізовані системи управління торговельним підприємством / І.В. Артищук, О.І.Белей.//Вісник НУ “Львівська політехніка”, збірник науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010. – Вип. № 647. – С.635-642.
 • Артищук І. В. Інтегральний показник ефективності розвитку суб’єктів господарювання як критерій прийняття управлінських рішень / І. В. Артищук // Збірник наукових праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів, 2009. – Вип. 19.7. – С.253-259.
 • Артищук І. В. Сучасні інформаційні та інтелектуальні технології в управлінні торговельним підприємством / І. В. Артищук, О. І. Белей // Збірник наукових праць Кременчуцького Інституту ДУЕП. – Кременчук , 2009 р. – С.142-151.
 • Артищук І. В. Методика формування кількісних рекомендацій в комп’ютерній системі внутрішнього менеджменту торговельного підприємства / І. В.Артищук, О.І. Белей // Вісник НУ “Львівська політехніка”, збірник науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009. – Вип. № 647. – С.574-581.
 • Артищук І. В. Оцінка економічної ефективності інноваційних бізнес-процесів торговельних підприємств / І.В. Артищук, О.І. Белей. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції, збірник наукових праць. – Вип. XV, № 2. – Київ : СЕУ, Рівне : НУВГП, 2009. – С.174-182.


Член осередка громадська організація "Українське науково-освітнє ІТ товариство" у ЛТЕУ.

Постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність, що забезпечує високу результативність і якість навчання. У 2018 р. пройшла стажування в Львівському національному університеті ім. Івана Франка (ф-т прикладної математики та інформатики, кафедра інформаційних систем) та в Львівській філії Приватного ВНЗ «Європейський Університет»  (кафедра математики та комп’ютерних дисциплін).

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України