Артищук Ірина Володимирівна

к. е. н., доцент кафедри комп'ютерних наук.

Працює у Львівському торговельно-економічному університеті на посаді заст. зав. кафедри комп'ютерних наук з наукової роботи (до 30.08.2016 р. — на кафедрі інформаційних систем в менеджменті) з 31.08.2017 р. – по теперішній час. В університеті працює з 1995 року, в тому числі - на викладацькій роботі працює з 2002 р. Стаж науково-педагогічної діяльності: 17 років

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0001-7287-8451
Researcher ID: G-4924-2019
Goole Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6OyQAhIAAAAJ&hl=uk

Короткі відомості:

Освіта вища – у 1994 році закінчила інженерно-економічний факультет Львівського торговельно-економічного інституту за спеціальністю «Економічна інформатика та АСУ» і одержала диплом інженера-економіста.

Після отримання диплому працювала бухгалтером на орендному підприємстві Готель "Жорж".

З вересня 1995 року працює в ЛТЕУ (ЛКА): старшим лаборантом, асистентом, доцентом кафедри інформаційних систем у менеджменті, доцентом кафедри комп'ютерних наук.

В 1999 році поступила в аспірантуру Львівської комерційної академії за спеціальністю «Економічна кібернетика» та успішно її закінчила.

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування системи управління ризикозахищеністю торговельного підприємства» у Львівській комерційній академії, а вже з 2013 року працює на посаді доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛКА.
У 2015 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті.

Професійна діяльність пов’язана з розробкою та впровадженням науково-практичних положень у сфері проектування та функціонування інформаційних систем, програмних засобів та технологій захисту інформації, підвищення ефективності управління на базі інформаційних технологій.
Брала участь в розробці проектів автоматизації в системі споживчої кооперації. На даний час виконавець науково-дослідної теми "Розробка комп’ютерних технологій перевірки знань на базі різних принципів побудови тестових завдань з застосуванням баз даних, Інтранет та мультимедійних засобів" (держреєстрація № 0119U002321).

Викладає такі дисципліни:
•    Комп’ютерна графіка;
•    Технології захисту інформації;
•    Інформаційні системи і технології / Інформатика
•    Комп’ютерно-технічні засоби у рекламі та PR
•    Інформаційні системи та технології в менеджменті

Є автором понад 100 науково-методичних праць, у т. ч. за останні 5 років – близько 30. Зокрема:

Посібники:
•    Артищук І.В., Бабич В.І. Інформаційні системи та технології. Практикум : навч. посібник / [уклад.: І. В. Артищук, В. І. Бабич]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 188 с.  
•    Гудзовата О.О., Артищук І.В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / О. О. Гудзовата, І. В. Артищук. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 213 с.
•    Мізюк Б. М., Артищук І. В., Тучковська І І. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / Б.М.Мізюк, І.В .Артищук, І. І.  Тучковська– Львів : Вид-во «Магнолія 2006», 2017. – 376 с. перевидання, гриф МОН України (лист № 1/11-19601 від 19.12.2012р
•     Мізюк Б. М., Артищук І. В., Тучковська І І. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / Б.М.Мізюк, І.В .Артищук, І. І.  Тучковська– Львів : Вид-во «Магнолія 2006», 2013. – 376 с. гриф МОН України (лист № 1/11-19601 від 19.12.2012 р).

Наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз:

Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Wojceich Sitek, Silesian University of Technology. The Controlling of Transmission of Chaotic Signals in Communication Systems Based on Dynamic Models / Belej Olexander, Artyshchuk Iryna, Sitek Wojceich // Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems CMIS-2019. April 15-19, 2019, Zaporizhzhia, Ukraine. [eds .: D. Luengo, S. Subbotin, P. Arras, Ye. Боданський, К. Хенке, І. Ізонін, В. Левашенко, В. Литвиненко, А. Пархоменко, А. Пестер, Н. Шаховська, А. Шарпанських, Г. Табунщик, В. Вольф, Г.-Д. Воттке, Е. Зайцева]. - С. 483-497. - (Семінар CEUR Праці, Vol. 2353). - Режим доступу: ceur-ws.org/Vol-2353/paper38.pdf  - National University "Zaporizhzhia Polytechnic".

Найважливіші праці:

1.  Iryna Artyshchuk, Olexander Belej, Natalia Nestor. Designing a generator of random electronic message based on chaotic  algorithm / Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia // Collection of presentations 15th International Conference The Experience of  Designing and Application  of CAD Systems (CADSM). - February 26 – March 2, 2019, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. -  National University "Lviv Polytechnic.
2. Артищук І.В., Бабич В.І., Хмілярчук Л.І. Тенденції розвитку сучасної інформатики: графічний аспект / І.В. Артищук, В.І. Бабич, Л.І. Хмілярчук // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки:  збірник наукових праць / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019 – Вип. 57.
3. Гудзовата О.О., Артищук І.В., Костирко В.С. Використання уніфікованої мови візуального моделювання uml (unified modeling language) як інструменту підтримки проектування інформаційних систем / О.О. Гудзовата, І.В. Артищук, В.С. Костирко // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки:  збірник наукових праць / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019 – Вип. 57.
4. Артеменко В.Б., Артищук І.В., Гудзовата О.О. Сучасні Веб-інструменти в онлайн-курсі „Tеорія і методика дистанційного навчання” / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Вісник ЛТЕУ. Технічні науки: збірник наукових праць / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. – С.126-133.
5. Артеменко В.Б., Артищук І.В., Гудзовата О.О. Моделювання веб-аналітики в системах управління дистанційним навчанням / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.10 / Міжнародний науково- навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К., 2018. С. 5-13.

Інші вибрані публікації:

•    Артищук І.В. Методичне забезпечення кадрового планування на підприємстві  / І.В. Артищук, Ящук В.І., Заставний Р.Б. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково- технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.4. – С. 281-286.
•    Артищук І.В. Інструментарій виявлення кризових явищ на торговельному підприємстві / І.В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол. Апопій В. В., Дайновський Ю. А. та ін.]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2014. – Вип. 17. -С.16-19.
•    Артищук І. В. Підходи до визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства / І.В. Артищук, Б.М. Мізюк // Ekonomia. Gospodarka. Region: zbiór prac naukowych, Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza  z siedzibą w Przeworsku Wydział Ekonomiі. – Przeworsk, Polska: drukarnia RAFADA, 2014.- 250 с.- C.54-65. - ІSBN 978-83-937354-0-2.
•    Артищук І. В. Підходи до оцінювання та прогнозування ризико-захищеності торговельного підприємства / І. В. Артищук // Экономика. Финансы. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, №10/1. – Київ.: Типографія: ТОВ "Міжнародний бізнес центр", 2014. – С. 31-35 – ISSN 2409-1944.
•    Артищук І. В. Аналіз тенденцій інноваційного розвитку торговельних підприємств / І. І. Тучковська, І. В. Артищук // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. Випуск 12. – Тернопіль: КНЕУ, 2013. – С.96-100.
•    Артищук І.В.     Узагальнений підхід до побудови ризик-профілю торговельного підприємства / І. В. Артищук // Економіка і управління: науково-практичний журнал. – Севастополь : Видавництво НАПКБ, 2013. – С.35-41.
•    Артищук І. В. Алгоритм виявлення ризикових ситуацій в АІС управління торговельним підприємством / І. В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 12, С.57-63.
•    Артищук І. В. Підходи до побудови карти ризиків на основі врахування впливу базових факторів на діяльність торговельного підприємства. / І. В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 13, С.101-107.
•    Артищук І. В. Управління ризикозахищеністю підприємства / І. В. Артищук. // Збірник наукових праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С.153-159.
•    Артищук І. В. Формування підсистеми ризикозахищеності в автоматизованій інформаційній системі торговельного підприємства (АІС ТП) / Артищук І. В., Івашків В. О. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С.305-308.
•    Артищук І. В. Інтелектуалізовані системи управління торговельним підприємством / І.В. Артищук, О.І.Белей.//Вісник НУ “Львівська політехніка”, збірник науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010. – Вип. № 647. – С.635-642.
•    Артищук І. В. Інтегральний показник ефективності розвитку суб’єктів господарювання як критерій прийняття управлінських рішень / І. В. Артищук // Збірник наукових праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів, 2009. – Вип. 19.7. – С.253-259.
•    Артищук І. В. Сучасні інформаційні та інтелектуальні технології в управлінні торговельним підприємством / І. В. Артищук, О. І. Белей // Збірник наукових праць Кременчуцького Інституту ДУЕП. – Кременчук , 2009 р. – С.142-151.
•    Артищук І. В. Методика формування кількісних рекомендацій в комп’ютерній системі внутрішнього менеджменту торговельного підприємства / І. В.Артищук, О.І. Белей // Вісник НУ “Львівська політехніка”, збірник науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009. – Вип. № 647. – С.574-581.
•    Артищук І. В. Оцінка економічної ефективності інноваційних бізнес-процесів торговельних підприємств / І.В. Артищук, О.І. Белей. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції, збірник наукових праць. – Вип. XV, № 2. – Київ : СЕУ, Рівне : НУВГП, 2009. – С.174-182.

Тези та виступи на останніх конференціях:

•    Артищук І.В. Графічні аспекти розвитку сучасної інформатики. Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 35), лютий 2019. м. Тернопіль. - ГО Наукова спільнота" та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща). – тези.
•    Артищук І.В., Гудзовата О.О., Крутяк М.Б. Актуальні проблеми використання програмних засобів комп’ютерної графіки / І.В. Артищук //  Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень», грудень 2018. м. Вінниця, ВНТУ. – тези.
•    Ірина Артищук, Оксана Гудзовата, Леся Хмілярчук. Управління інформаційною безпекою хмарних сервісів. / Артищук Ірина, Гудзовата Оксана, Хмілярчук Леся // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційна безпека в сучасному суспільстві ", 29-30 листопада 2018, м. Львів, ЛДУБЖ. – тези.
•     Артищук І.В. Використання засобів комп’ютерної графіки: практичний аспект. / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ „Aктуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", 2019. м. Львів. – тези.
•    Артищук І.В. Сучасні підходи до автоматизації діяльності підприємств туристичної та готельно-ресторанної сфери / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ „Aктуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", 2018. м. Львів. С. 356-358.  – тези.
•    Артищук І.В. Актуальні проблеми антикризового управління / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ „Aктуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", 2017. м. Львів. С.421-423.– тези.
•    Артищук І.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управління підприємством / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ „Aктуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", 2016. м. Львів. С.241-243. – тези.
•    Артищук І.В. Інформаційні технології антикризового управління підприємством / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ „Aктуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", 2015. м. Львів. С.194-196. – тези.
•    Артищук І.В. Тенденції розвитку сучасних інформаційних систем / І.В. Артищук //  «Актуальні задачі сучасних технологій»: матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів (19-20 листопада 2014 р., м. Тернопіль) . – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 367 с. (С. 17-18 )
•    Артищук І. В. Ситуаційний підхід до управління ризиками торговельного підприємства / І. В. Артищук // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції: Събрани статии "СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ": Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2014. (27-28 жовтня  2014 р., м. Пловдів, Болгарія ). –367 с. (С. 82-85)

Навчально-методична робота за останні роки

1. Артищук І. В., Бабич В.І. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх форм навчання / І. В. Артищук, В.І. Бабич  // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2020. – 58 с.
2. Артищук І. В., Бабич В.І. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до  поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх форм навчання / І. В. Артищук // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2020. – 130 с.
3. Артищук І. В., Бабич В.І. Інформатика. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241“Готельно-ресторанна справаˮ (ОПП “Готельно-ресторанна справаˮ) усіх форм навчання / І. В. Артищук, В.І. Бабич // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2020. – 67 с.
4. Артищук І. В. Комп’ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до  самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для  спец. 122 - «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання / І. В. Артищук // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2020. – 113 с.
5. Артищук І. В. Комп’ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до  лабораторних та практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спец. 122 - «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання / І. В. Артищук // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2020. – 96 с.
6. Артищук І. В. Комп’ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до  поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спец. 122 - «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання / І. В. Артищук // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2020. – 41 с.
7. Артищук І. В. Інформаційні системи і технології в менеджменті. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять, самостійної, індивідуальної роботи та тести для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання спец. 073 - «Менеджмент» / І.В. Артищук // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2020. – 70 с. (у видавництві)
8. Артищук І. В., Гудзовата О.О. Проектування інформаційних систем. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання спец. 122 - «Комп’ютерні науки» / І.В. Артищук, Гудзовата О.О. // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2020. – 60 с. (у видавництві)
9. Артеменко В.Б., Плеша М.І., Гудзовата О.О., Артищук І.В. Методичні вказівки з підготовки дипломної роботи бакалавра для студентів за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки”, спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 30 с.
10. Артеменко В.Б., Костирко В.С., Артищук І.В., Плеша В.І. Методичні рекомендації з організації переддипломної практики для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" та здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерні науки" зі спеціальностей 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" і 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання / В.Б. Артеменко, В.С. Костирко, І.В. Артищук, В.І.Плеша  // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2018. – 17 с. (1 др.арк.).
11. Артищук І. В. Комп’ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до  самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх форм навчання / І. В. Артищук // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2017. – 113 с.
12. Артищук І. В. Комп’ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до  лабораторних та практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх форм навчання / І. В. Артищук // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2017. – 96 с.
13. Артищук І. В. Комп’ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до  поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх форм навчання / І. В. Артищук // Львів: вид-во ЛТЕІ, 2017. – 41 с.
14. Гудзовата О. О., Артищук І.В. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Методичні вказівки та завдання для практичних і лабораторних занять, самостійної роботи та тести для студентів спец 8.03060101 «МО і адміністрування» / О. О. Гудзовата, І. В. Артищук. – Львів: вид-во ЛКА, 2015. (6,5 д.а.).
15. Гудзовата О. О. , Артищук І.В. Інформаційні системи в маркетингу. Методичні вказівки та завдання для практичних і лабораторних занять, самостійної роботи та тести для студентів спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика», 7.03050201«Маркетинг» / О. О. Гудзовата, І. В. Артищук. – Львів: вид-во ЛКА, 2015.(4,5 д.а.).                                                                                                                                                                
Десять дистанційних курсів (ДК) у Веб-центрі ЛТЕУ (http://virt.lac.lviv.ua/):
1. Дистанційний курс з дисципліни «Інформаційні системи та технології»: [Електр. рес.].–Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
2. Дистанційний курс з дисципліни «Інформатика»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
3. Дистанційний курс з дисципліни «Комп’ютерна графіка»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
4. Дистанційний курс з дисципліни «ІС в маркетингу»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
5. Дистанційний курс з дисципліни «Комп’ютерно-технічні засоби»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
6. Дистанційний курс з дисципліни «Проектування ІС»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php =2365
7. Дистанційний курс з дисципліни «Технології захисту інформації»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php =2561
8. Дистанційний курс з дисципліни «ІС та технології в менеджменті»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
9. Дистанційний курс з дисципліни «ІС та технології в фінансах, банківській сфері та страхуванні»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
10. Дистанційний курс з дисципліни «ІС і технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php =1117.       

Член осередка громадська організація "Українське науково-освітнє ІТ товариство" у ЛТЕУ.

Постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність, що забезпечує високу результативність і якість навчання. У 2018 р. пройшла стажування в Львівському національному університеті ім. Івана Франка (ф-т прикладної математики та інформатики, кафедра інформаційних систем) та в Львівській філії Приватного ВНЗ «Європейський Університет»  (кафедра математики та комп’ютерних дисциплін).
Перелік нагород та заохочень

Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2012 р.)

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен