Демчук Наталія Михайлівна

ORCID ID: 0000-0002-3452-5492

Закінчила відділення французької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1993 році (кваліфікація: “Філолог. Викладач французької мови та літератури”).   

Закінчила аспірантуру ЛНУ ім. Івана Франка.  

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові“ за спеціальністю 10.02.05 – романські мови (Київський національний лінгвістичний університет, керівник –
проф. Р. С. Помірко).

Нагорода мерії м. Стаффелфелден (Альзас, Франція) за сприяння розвитку українсько-французьких відносин.

Нагорода «Орден Академічних пальм» – відзнака за внесок у розвиток мови та культури Франції від Міністерства освіти Франції за заслуги в галузі освіти та науки.

Стаж роботи в ЛТЕУ: понад 20 років   

Є автором 13 наукових статей за темою дисертаційного дослідження та автором  навчального посібника “Ділова французька мова“ у співавторстві.
1. Демчук Н. М. Проблема мотивації мовного знаку у французькій мові / Н. М. Демчук // Вісн. Львів. комерц. академії.  Сер. Гуманітарні науки. — Львів : Вісник ЛКА, 2002. — Вип. 4. – С. 279−285.
2. Демчук Н. М. До питання про стиль ділової письмової мови: на матеріалі французької комерційної кореспонденції / Н. М. Демчук // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка"— ["Проблеми української термінології"]. — Львів : вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — № 453 – С. 256−259.
3. Демчук Н. М. До проблеми терміна у сучасній французькій мові / Н. М. Демчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2005. — № 4. – С. 29−33.
4. Демчук Н. М. Англійські терміни економіки у сучасній французькій мові / Н. М. Демчук // Вісн. Львів. ун-ту імені Івана Франка. Сер. Іноземні мови. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип. 12. – С. 193−201.
5. Демчук Н. М. Деривационная структура англицизмов, функционирующих в терминологии экономики французского языка / В. Г. Мищенко, Н. М. Демчук // Вопросы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения / Гос. образ. уч-ние высш. профес. обр–ния "Рос. ун-т дружбы народов". — М. : Изд-во РУДН, 2006. – С. 340−347.
6. Демчук Н. М. Семантико-словотвірні особливості функціонування дериваційного блоку «nomina agentis» в сучасній французькій мові / Н. М. Демчук // Записки з романо-германської філології Одеськ. нац. ун-ту імені І. І. Мечнікова. – Одеса : Фенікс, 2009. – Вип. 23. – С. 26−34.
7. Демчук Н. М. Особливості ієрархізації базових концептів термінології маркетингу французької мови / Н. М. Демчук // Сучасні дослідження з іноземної філології : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун–т". — Ужгород, 2011. – С. 153−161.
8. Демчук Н. М. Базовий понятійно-лексичний інструментарій терміносистеми маркетингу французької мови / Н. М. Демчук // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. – Сер. Філологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Т. 14. — № 2. – С. 65−71.
9. Демчук Н. М. Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу / Н. М. Демчук // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. — Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов.— Х. : Харк. нац. ун–т імені В. Н. Каразіна, 2013. — № 1052.  —         Вип. 74. – С. 122−129.
10. Демчук Н. М. Способы слово сложения в подъязыке маркетинга французского языка / Н. М. Демчук // Альманах современной науки и образования. – ["Филологические науки. Вопросы теории и практики"]. – № 10. – Тамбов : Грамота, 2014. – С. 63−68.
11. Демчук Н. М. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови / Н. М. Демчук // Наук. вісн. Львів. ун-ту. Сер. Іноземні мови. — Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — Вип. 22. – С. 113−119.
12. Демчук Н. М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові / Н. М. Демчук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / Мін–во освіти і науки України, Київ. нац. ун–т імені Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. — К. : Логос, 2016. — Вип. 29. – С. 76−88.
13. Демчук Н. М. Фреймова структура концептів маркетингової діяльності у французькій мові  / Н. М. Демчук // Концепты и контрасты :  монография   /              Н. В. Петлюченко,  С. И.   Потапенко и др.; под.  ред.   Н. В. Петлюченко. – Одесса : "Гельветика", 2017. − 760 с. – С. 402-409.

Підвищення кваліфікації:
У 2010 році - міжнародне стажування в Університеті Овернь Клермон-Ферран в межах проекту Tempus IV (Клермон-Ферран, Франція).
Бере участь у навчально-методичних семінарах, наукових конференціях в Україні та за кордоном.
Участь у Міжнародному колоквіумі « La traduction : Théories. Pratiques. Formations. 20 ans d’enseignement traductologique à l’Université de Craiova (1998-2018) », 28-29 вересня 2018 року, м. Крайова, Румунія
У червні 2018 року - участь у Літньому університеті на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича разом із Франкомовною університетською Асоціаціацією та університетом Лотарингії.
Участь у Міжнародному колоквіумі "Le passé et le présent : rencontre des idées", присвячений 125-річчю створення романської філології в Кракові, 29-30 травня 2016 року, Ягеллонський університет, м. Краків, Польща  
У червні 2016 року – участь у педагогічному стажуванні « Комунікативна та акціональна методологія у викладанні французької мови як другої іноземної », організованому Посольством Франції в Україні, Університетом Люм'єр Ліон 2, ЛНУ імені Івана Франка
2007 - Участь у I-му Міжнародному Колоквіумі Волонтерства та громадського руху (Страсбург, Франція)  
2008, 2010 – перекладач Тижня України в Альзасі (Стаффелфелден, Франція)
2013 – Участь у Колоквіумі з нагоди 130-річчя створення Альянс Франсез (Париж, Франція)
2017 - перекладач на стажуванні пожежників-рятувальників з України «Техніка навчання пожежників-рятувальників» (Фелькірш, Франція)
З 2002 – 2009 - президент ЛМГО  « Французький альянс м. Львова (ініц. ком.)».
З 2009 – 2018 президент громадської організації  « Альянс Франсез » м. Львова.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

ЕRASMUS+: до уваги студентів 2 та 3 курсів

Поточний конкурс програми ЕRASMUS+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю ЛТЕУ


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України