Кендус Олександра Зіновіївна

кандидат філософських наук
доцент кафедри історії і філософії
заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи


79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: lesya.kendus@gmail.com

Рік народження – 1973

Науково-педагогічна біографія

У 1995 році закінчила історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Історія України" і отримала кваліфікацію «Історик, викладач історії».
1995-1998 рр. працювала вчителем історії середньої школи № 9, м. Стрий Львівської області.
1996-1999 рр. – навчання в аспірантурі.
З 1999- 2005 рр. – асистент кафедри історії і політології.
2005-2009 рр. – старший викладач кафедри історії і політології.
З 2009 р. доцент кафедри історії і політології.
З 1 жовтня 2019 року по теперішній час – доцент кафедри історії і філософії.
У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему «Національний ідеал в українській філософській думці першої половини ХХ століття».
У січні 2014 року присуджено вчене звання доцента кафедри історії і політології

Основні дисципліни, що викладаються

1. Політологія.
2. Історія української культури.
3. Соціологія масової комунікації.
4. Політичні системи світу.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0001-5908-8383
Researcher ID: F-3945-2019

Є автором 38 наукових публікацій. Серед них: Моральний ідеал людини у висвітленні українських мислителів першої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. - Серія: філософські науки. - 1999. - Вип.1. - С. 157-161.; Проблема моральних якостей особистості в українській філософсько-етичній думці першої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету. - Серія: філософські науки. - 2001. - Вип.3. - С.230-237.; Поняття ідеалу та його основні форми // Наукові записки Тернопільського університету імені Володимира Гнатюка. - Серія: Філософія. - 2002. - Вип.3. - С. 88-92.; Концептуальні засади устрою Української держави в українській філософії першої половини ХХ століття // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія: гуманітарні науки. – 2007. - Вип.6. - С.83-88 с.; Суспільно-політичні ідеї національного ідеалу у творчості українських мислителів першої половини ХХ століття // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія: гуманітарні науки. – 2009. - Вип.7. - С.93-100 с.; Огієнко (митрополит Іларіон) та його релігійно-філософський світогляд  // Філософські пошуки, вип. ХХХІІ. Львів-Одеса: Соgito – Центр Європи, 2010. – С. 224-236 с.; Саморефлексія особистості у філософсько-релігійному світогляді представників українського кліру // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2010. – № 4. – С.71-79.; Історико-культурне тло формування національної самосвідомості у поглядах українських мислителів першої половини ХХ ст. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Вип.10. – Львівська комерційна академія, 2011. – С.278-285.; Криза системи споживчої кооперації УРСР в кінці 1970-х початку 1980-х років. // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. - Серія: історія. - 2012. - Вип.2. - С. 127-132.; Релігія та Церква як чинники формування національної свідомості українського народу в першій половині ХХ ст. // Пам'ять століть. - Історичний науковий та літературний журнал. - Київ: Видавничо-друкарський комплекс Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». – 2012. -Лист.-груд. №6 (100). - С. 167-174.; Тенденції розвитку української культури напередодні проголошення незалежності України // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Вип.12. – Львівська комерційна академія, 2014. – С.185-191.

Протягом 2015-2019 рр.:

1.    Кендус О. Місія душпастирства: її сутність та прояви на тлі революції гідності 2013-2014 рр. / О. Кендус // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Вип.13. Видавництво Львівської комерційної академії, 2015 – С.210-215.
2.    Кендус О. Соціологічний аспект естетичної культури / О. Кендус, Ю. Михальський  // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія – гуманітарні науки. – Вип. 15. – Львів, 2018. – С. 235 -141.
3.    Кендус О. З. Свобода і відповідальність: консервативна інтерпретація (О. Шпенглер) / І. Я. Вдовичин, О. З. Кендус // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. – Вип. 7. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – С. 8-19.
4.    Кендус О. З. Розвиток туризму на західноукраїнських землях у складі другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду ХХ століття / Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, Т. В. Голдак-Горбачевська // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія [за заг. редакцією М. Ю. Барна]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 376 с. – С. 98-108.
5.    Кендус О. З. Феномен громадської думки – філософсько-соціологічний аспект / І. Я. Вдовичин, О. З. Кендус // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019, Вип.141 (№2). Ч.2. Філософські науки. – С. 18-22.
6.    Кендус О. З. Українська національна свідомість у творчій спадщині представників кліру Греко-католицької церкви – Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого / О. Кендус // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія – гуманітарні науки. – Вип. 16. –Львів, 2019. – С. 83-89.
7.    Кендус О. З. Урочиста академія, присвячена 30-річчю відродження Української греко-католицької церкви та 75-річчю відходу до вічності митрополита Андрея Шептицького / О. Кендус // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія – гуманітарні науки. – Вип. 16. – Львів, 2019. – С. 236-237.

Навчально-методична робота

1.    Кендус О. З. Політико-правові системи світу: Навчальний посібник / С. Д. Гелей, С.М. Рутар, О.З. Кендус.  — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. — 224 с.
2.    Кендус О. З. Історія світової цивілізації: конспект лекцій / С. Д.Гелей, О. З.Кендус, А. В. Прокіп, С. М. Рутар. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. — 112 с.
3.    Кендус О. З. Політологія (курс лекцій). Навчальний посібник /  За заг. ред. Горбач О., Демчишак Р.– Львів, 2008. – 116 с.
4.    Кендус О. З. Політологія: Навч. посібник для студентів денної та заочної форм навчання (галузей знань – «економіка підприємництва» - 0305 та «право» - 0302) / С. Д. Гелей., С. М. Рутар, А. В. Прокіп, О. З. Кендус. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010.-152 с.
5.    Кендус О. З. Політологія: Навч. посібник для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.014010 «Готельно-ресторанна справа» / С. Д. Гелей, С.М. Рутар, О.З. Кендус, А. В. Прокіп. – Львів: Вид-во ЛКА, 2011.-152 с.
6.    Кендус О. З. Історія української культури/ О. З. Кендус, В. І. Клок: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. — 236 с.
7.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок. –  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
8.    Теорія та історія кооперації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 43 с.
9.    Політичні системи світу. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
10.    Соціологія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 60 с.
11.    Теорія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 31 с.
12.    Теорія масової інформації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, А. В. Прокіп, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 30 с.
13.     Політологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр» / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 85 с.
14.    Соціологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 79 с. (укладачі: проф. Гелей С. Д., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., доц. Клок В. І., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.).
15.    Дистанційний курс з дисципліни «Істо¬рія української культури» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv. ua/enrol/index .php?id=512.
16.    Дистанційний курс з дисципліни «Політологія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
17.     Дистанційний курс з дисципліни «Політичні системи світу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=290
18.    Дистанційний курс з дисципліни «Соціологія масової комунікації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Підвищення кваліфікації

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, кафедра історії України та економічної теорії (09.03.2017 р. – 27.04.2017 р.). Тема «Удосконалення науково-педагогічної майстерності викладання».

Перелік нагород та заохочень

1.    Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р.)

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен