Михальський Юрій Володимирович

кандидат історичних наук, доцент
завідувач кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: myhalski@gmail.com

Рік народження – 1972

Науково-педагогічна біографія

У 1994 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Історія" і отримав кваліфікацію "Історик, викладач історії".
З 1998 р. працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри історії і політології.
З 2001 р. працював на посаді заступника декана товарознавчо-комерційного факультету університету, відповідав за організацію навчального процесу студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» і «спеціаліст» та виховну роботу.
З вересня 2015 року був завідувачем кафедри історії та політології. (Наказ №446/02 від 04.09.2015 р.)
З 1 жовтня 2019 року очолює кафедру історії і філософії.  (Наказ №183/02 від 01.10.2019 р.)
Є членом Вченої ради юридичного факультету.
У квітні 1999 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія на тему "Ставлення польських суспільно-політичних сил до українського питання в Галичині на початку ХХ століття (1902-1914)".
У квітні 2006 року присуджено вчене звання доцента кафедри історії і політології.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Історія української державності.
2. Політологія.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-1504-2604
Researcher ID: F-1372-2019

Опонування канд. дисертації: Хомич Марини Олександрівни «Польська автокефальна православна церква у 1945 р. – на початку ХХІ ст.: інституційний розвиток та культурна діяльність», 2017 рік.

Є автором 40 наукових публікацій. Серед них: Польська суспільність та українське питання в Галичині в період сеймових виборів у 1908 р. (З історії польсько-українських стосунків). — Львів, 1997. — 46 с.; Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902-1914). — Львів, 2002. — 166 с.; Становище та перспективи розвитку української кооперації в умовах глобалізації та світової економічної кризи. – Вісник ЛКА. Серія – гуманітарні науки.– Львів, 2009. – Випуск 8; Причини та національний характер селянських страйків у Галичині в 1902 році. – Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 33-38.; Москвофіли та український національний рух у Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: погляд крізь призму сучасності. – Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2010. – Вип. 9. – С. 10-14.; Генеза української національної кооперації Наддніпрянщини (на прикладі «Дніпросоюзу»): історико-ідеологічний аспект. – Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2011. – Вип.10. – С. 250-263 (у співавторстві); Співавтор монографії Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення: монографія / За заг. ред. С. Гелея. –  Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с.;

Протягом 2015-2019 рр.:

1. Mykhalskyj Y. V. Historycal and metho¬logical bases of the ukrainian instutionalism / Mykhalskyj Y. V., Myronova M. I // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 146-149.
2. Михальський Ю. Наталія Кобринська та ідеологія жіночої емансипації кінця ХІХ - початку ХХ ст / Михальський Ю.,  Прокіп А. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія - гуманітарні науки. - Вип. 14. Львів, 2016. – С. 29 - 34.
3. Михальський Ю. Соціологічний аспект естетичної культури / Михальський Ю,  Кендус О. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія - гуманітарні науки. - Вип. 15. - Львів, 2018. – С. 235 -141.
4. Михальський Ю. Екскурсійно-туристична робота у навчально-виховному процесі Рогатинської гімназії (1909-1914 рр.) / Михальський Ю,  Прокіп А. // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 22. – С. 157-161.
5. Михальський Ю. Соціальне партнерство в туризмі: детермінанти та соціально-економічні механізми розвитку за сучасних умов / Миронов Ю, Михальський Ю. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету 2018. – Вип. 56. – С. 55-59.
6. Михальський Ю. Форми праці з відвідувачами на міні-виставках у відділі зброї «Арсенал» Львівського історичного музею / А. Прокіп, Ю. Михальський // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia : rocznik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski. – 2018. – T. XXVII. – Nr. 2. – S. 253-261. DOI: 10.16926/p.2018.27.54 (Index Copernicus, Impact Factor, IC Journals Master List)
7.  Розвиток туризму на західноукраїнських землях у складі другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду ХХ століття / Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, Т. В. Голдак-Горбачевська // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія [за заг. редакцією М. Ю. Барна]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 376 с. – С. 98-108.
8. Михальський Ю. Формування ідеї українського інституціалізму в національній кооперативній думці кінця ХIХ-початку ХХ століття / Ю.Михальський, Миронова М., // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія - гуманітарні науки. - Вип. 16. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету 2019. – С. 152-144.

Навчально-методична робота

1.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок. –  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
2.    Теорія та історія кооперації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 43 с.
3.    Політичні системи світу. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
4.    Соціологія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 60 с.
5.    Теорія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 31 с.
6.    Теорія масової інформації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, А. В. Прокіп, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 30 с.
7.     Політологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр» / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З.Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 85 с.
8.    Соціологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 79 с. (укладачі: проф. Гелей С. Д., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., доц. Клок В. І., доц.Голдак-Горбачевська Т. В.).
9.    Дистанційний курс з дисципліни «Істо¬рія української культури» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv. ua/enrol/index .php?id=512.
10.    Дистанційний курс з дисципліни «Істо¬рія української державності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  virt.lac.lviv.ua/corse/view.php
11.    Дистанційний курс з дисципліни «Теорія та історія кооперації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота

1. Голова журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт кооперативних вищих навчальних закладів з історії та розвитку споживчої кооперації України, присвяченого 150-річчю утворення першого  споживчого товариства в Україні, грудень 2016 - січень 2017 рр.
2. Наукове керівництво із підготовки статті студенткою 4-го курсу Войтович Мар’яни на тему «Іван Федорович» для участі у XLI міжнародній студентській конференції «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства», секція «Історія України та української культури» (17-18 квітня 2018 року у м. Полтава).

Підвищення кваліфікації

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, кафедра історії України та економічної теорії (09.03.2017 р. – 27.04.2017 р.). Тема "Удосконалення науково-педагогічної майстерності, вивчення управлінського досвіду в освітньому процесі.

Перелік нагород та заохочень

1.Грамота Львівської обласної ради (2016 р.).
2.Грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств України (2019 р.).

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен