Коваль Мирослав Несторович

кандидат технічних наук, доцент (без відповідного вченого звання)

ORCID ID:  0000-0002-0482-0300
Researcher ID: G-2495-2019

Освіта вища: 1996 р. – закінчив Львівську комерційну академію, товарознавчо-комерційний факультет, спеціальність – товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами, кваліфікація – товарознавець-комерсант. У 2000 р отримав диплом магістра з торгівлі.

Працює у Львівському торговельно-економічному університеті з 1989 року, на кафедрі – експертизи товарів та послуг з 2002 року. А з 2016 року, у зв’язку з перейменуванням кафедри, на кафедрі митного та технічного регулювання.

У 2015 році захистив дисертаційну роботу та отримав вчену ступінь кандидата технічних наук. У квітні 2016 переведений на посаду доцента кафедри (без відповідного вченого звання).

Читає курси з дисциплін:

  • Методи та технічні засоби митного контролю;
  • Організація захисту прав споживачів;
  • Проектування та дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства;
  • Системи опису та кодування товарів;
  • Судово-товарознавча експертиза.

Має понад 50 публікації у наукових журналах та вісниках, дві з яких у наукометричній базі Copernicus, а також співавтор розроблення патенту на корисну модель. Є автором методичних розробок з дисципліни програми переддипломної та виробничої практики, а також навчальних дисциплін «Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння», «Системи опису та кодування товарів», «Експертиза культурних цінностей», «Організація захисту прав споживачів», «Ідентифікація товарів», «Судово-товарознавча експертиза», «Методи визначення фальсифікації товарів»

Основні навчальні видання:

1. Системи опису та кодування товарів:навчальний посібник /А.П.Закусілов,Н.І. Доманцевич,М.Н. Коваль / – Львів : Вид-во ЛКА, 2009. – 160 с.
2. Основи експертизи культурних цінностей:навчальний посібник /Н.І. Доманцевич, А.П.Закусілов, М.Н. Коваль / – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – 240 с.
3. Експертиза послу // Практикум:навчальний посібник /М.Ю.Барна, М.Н.Коваль /– Львів : Вид-во ЛКА, 2012. – 280 с. (Гриф МОН).
4. Судово-товарознавча експертиза// Практикум: навчальний посібник / М.Ю.Барна, М.Н.Коваль / – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017 – 256 с..

Основні наукові праці:

1. Озимок Г.В., Закусілов А.П., Коваль М.Н. Удосконалення експертних методів дослідження розривних характеристик матеріалів Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ України. Випуск №18.7. – Львів: видавництво НЛТУ 2008 р. 195-199 с. (Серія технічних науки).(Фахове видання).
2. Озимок Г.В., Закусілов А.П., Коваль М.Н. Про можливості інструментального оцінювання м’якості текстильних матеріалів. Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ України. Випуск №18.8. – Львів: видавництво НЛТУ 2008 р. 147-150 с. (Серія технічних науки).(Фахове видання).
3. Коваль М.Н., Ємченко І.В., Закусілов А.П.До питання про класифікацію технічних засобів діагностування текстильних матеріалів. Вісник. Вип. 10 Львівська комерційна академія. – Львів: видавництво ЛКА, 2009 р. С. 68-72 (Серія товарознавство)(Фахове видання).
4. Коваль М.Н., Ємченко І.В., Закусілов А.П.Розробка методів оцінки і прогнозування м’якості текстильних матеріалів. Вісник. Вип. 12 Львівська комерційна академія. – Львів: видавництво ЛКА, 2011 р. С. 65-70 (Серія товарознавство).(Фахове видання).
5. Коваль М.Н., Сапожник Д.І.Дослідження властивостей м’якості трикотажних полотен. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Вип. №5. – Хмельницький 2013 р. С. 121-123 (Серія технічні науки). (Фахове видання (наукметр. база))
6. Коваль М.Н., Сапожник Д.І.Інструментально-розрахункові методи оцінювання м’якості текстильних матеріалів. Актуальні питання сучасного товарознавства. Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф .ДонНУЕТ. – Донецьк: 2013 р. С. 126-128.(Фахове видання).
7. Коваль М.Н. Порівняльне дослідження параметрів, що характеризують м’якість текстильних матеріалів. Формування і оцінювання асортименту, властивостей та якості непродовольчих товарів: в ІІІ част. Матеріали 1-ої міжнародної наук.-практ. конф. ЛКА: тези доповідей: у 3 ч. ч.ІІ / Відп. ред.. О.П. Куцик – Львів: 22 листопада 2013. р. 76-78 с. (Фахове видання).
8. Коваль М.Н., Сапожник Д.І. Розробка методів оцінки і прогнозування м’якості текстильних матеріалів. Товарознавство і торговельне підприємництво: стан, проблеми перспективи. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф КНТЕУ. – Київ: 18-19 квітня 2013 р. С. 171-174.(Фахове видання).
9. Коваль М.Н. Дослідження показника м’якості текстильних матеріалів. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Вип. №6. – Хмельницький 2014 р. С. 84-87 (Серія технічні науки). (Фахове видання (наукметр. база)).
Коваль М.Н., Сапожник Д.І.Щодо можливості інструментального вимірювання показника м’якості текстильних матеріалів. Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. м. Полтава 26-27 лютого 2014 р. С. 85-88. (Фахове видання).
10. Коваль М.Н. Розробка методів інструментального оцінювання і прогнозування м’якості текстильних матеріалів. Проблеми легкої і текстильної промисловості України. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон: 22-24 жовтня 2014 р. С. 39-41.(Фахове видання).
11. Коваль М.Н. Експертне дослідження показника м’якості текстильних матеріалів. Проблеми та перспективи розвитку науки. Матеріали XIV науково-практичної конференції (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Т.1. – Київ: Науково-видавничий центр ”Лабораторія думки”, 25-26 жовтня 2014 р. 13-14 с.
12. Коваль М.Н. Удосконалення органолептичних методів оцінки якості текстильних матеріалів. Товарознавчий вісник: Збірник наукових праць. Вип. 8 Луцький національний технічний університет. – Луцьк: видавництво Луцький НТУ. 2015 р. С. 53-57 (Серія технічних наук (товарознавство)).(Фахове видання).
13. Коваль М.Н. Визначення м’якості текстильних матеріалів на прикладі трикотажних полотен.Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції. Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу ”Академія”. Львів 12-13 травня 2015р. Тези доповідей. Відп. ред.. О.П. Куцик – Львів: ЛКА, 2015. р. 365-367 с. (Фахове видання).
14. Коваль М.Н.,Сапожник Д.І., Ніколайчук Л.Г.Сучасні підходи до оцінювання м’якості та визначення критерію м’якості текстильних матеріалів. ”Молодь - науці і текстильному виробництву - 2015”, Підвищення конкурентоспроможності текстильних матеріалів і виробів// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 15 травня 2015 р., м. Херсон (Україна), Херсонський національний технічний університет, 2015 р. - 61-62 с. (Фахове видання).
15. Коваль М.Н.,Сапожник Д.І., Ніколайчук Л.Г.Можливості удосконалення існуючих методів оцінювання м’якості текстильних матеріалів. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених. "Молодь - науці і виробництву - 2016 "Підвищення конкурентоспроможності текстильних матеріалів і виробів" Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 17 травня 2016 р., м. Херсон (Україна) ХНТУ, 2016 р. 79-81 с. (Фахове видання).
16. Коваль Л.І., Коваль М.Н. Міжнародний науковий журнал "ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС" / Internationalscientificjournal "THE ECONOMIC DISCOURSE" Випуск 4. 2016 / Issue 4. ˮНауковий клуб Софусˮ м. Тернопіль, 2016 c. 109-116
17. Коваль М.Н. Сучасні підходи до вирішення питань відповідності проектування та контенту готелів нормативним вимогам. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 20. – (Технічні науки) с. 107-112 (Фахове видання)

Розробив дистанційні курси з дисциплін: «Експертиза послуг», «Ідентифікація товарів», «Судово-товарознавча експертиза», «Методи визначення фальсифікації товарів», «Методи та технічні засоби митного контролю».

Наукові інтереси:

  • розробка та удосконалення методів дослідження текстильних матеріалів;
  • питання захисту прав споживачів в Україні;
  • проблеми фальсифікації товарів в сучасних умовах.

Є членом факультетської комісії з методичного поповнення електронної бази факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування ЛТЕУ, відповідає за стан цивільної оборони, виконує обов’язки секретаря на кафедрі митного та технічного регулювання.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Додатковий набір на навчання!

Прийом документів проводиться з 05 вересня по 20 вересня 2019 року

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 05 вересня по 27 вересня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України