Лозова Тетяна Михайлівна

доктор технічних наук, професор,
професор кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів,
заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

79011, м. Львів, бул. Уласа Самчука 9, каб. 309
роб. тел.:   +38 (032) 295-85-51
e-mail:   lozovatm@gmail.com

Короткі відомості з науково-педагогічної біографії:
Після закінчення у 1985 році із золотою медаллю середньої школи № 3 (м. Тульчин Вінницької області) навчалася у Львівському торгово-економічному інституті за спеціальністю “Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами”. Закінчила з відзнакою навчання в інституті в 1989 році  та отримала кваліфікацію “Товарознавець вищої кваліфікації”.

З 1989 по 1991 роки працювала на посаді старшого товарознавця Тульчинської РСС Вінницької області.

З 1991 по 1994 роки навчалася в аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту, а у 1994 році захистила кандидатську дисертацію в Київському державному торговельно-економічному університеті (тепер КНТЕУ). З 1995 року працювала на кафедрі товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії, отримала вчене звання доцента кафедри.

З 1997 по 2003 рр. виконувала обов’язки заступника зав. кафедри з наукової роботи, була вченим секретарем вченої ради товарознавчо-комерційного факультету, з 2007 року – членом науково-методичної ради навчального закладу.

У 2016 р. захистила докторську дисертацію у Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальність 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.

У 2016 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі товарознавства продовольчих товарів (тепер кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів) Львівського торговельно-економічного університету.

З липня 2010 року призначено вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ЛТЕУ К 35.840.02 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.18.05 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів (Наказ МОН України).

Робота у складі акредитаційних комісій:
1) наказ МОН № 219-л від 31.10.2017 "Про проведення акредитаційної експертизи  (первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Товарознавство і торговельне підприємництво зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем) у Київському кооперативному інституті бізнесу і права;
2) наказ МОН № 2495-л від 06.12.2018 р."Про проведення акредитаційної експертизи (первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Експертиза товарів та послуг зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем) у Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором 10 підручників і навчальних посібників, з них – 5 з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 монографій, отримано 14 патентів України, розроблено і затверджено ТУ України на нову продукцію.

Опубліковано всього понад 300 науково-методичних праць.

Основні дисципліни, що викладаються:
•    “Товарознавство харчових продуктів. Зерноборошняні товари”
•    “Товарознавство харчових продуктів. Кондитерські товари”
•    “Управління якістю”
•    “Управління якістю та безпекою продукції галузі”
•    “Інноваційні технології харчової продукції”

Основні підручники і навчальні посібники:
1.     Сирохман І.В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів : навчальний посібник / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 14/18-Г-530 від 19.07.2006 р.)
2.     Сирохман І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів : підручник. – 2-е видання, перероблене та доповнене / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 616 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-560 від 25.07.2006 р.)
3.     Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів : підручник. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 378 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-2733 від 02.07.2003 р.)
4. Сирохман І.В. Управління якістю : навчальний посібник / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова, О.Я. Давидович, М.-М. В. Калимон. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2015. – 428 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівської комерційної академії як навчальний посібник, призначений для підготовки магістрів (протокол № 2 від 07.10.2014 р. )).
5. Лозова Т.М., Сирохман І.В. Управління якістю та безпечністю продукції харчової галузі : підручник / Т.М. Лозова, І.В. Сирохман. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. – 400 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського торговельно-економічного університету(протокол № 9 від 27.04.2018 р. )).

Наукова діяльність
ORCID ID:  0000-0003-4681-5849
Researcher ID: E-9830-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QqBzsFMAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях,  семінарах тощо.

Наукові дослідження виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією:

  • 0110U005163 “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, біологічної цінності і зберігання жировмісних борошняних кондитерських виробів”4
  • 0110U003067 “Проблеми поліпшення споживних властивостей, збереженості та наукове обґрунтування і розроблення продуктів підвищеної харчової цінності”,
  • впродовж 2015-2020 рр.:
  • 0116U003488 “Проблеми поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів”,
  • 0116U005342 “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів”.

У 2020 р. під керівництвом д.т.н., проф. Лозової Т.М. наукова робота студентки Климів Ю.А. (спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” одержала призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з товарознавства (КНТЕУ).

Під керівництвом проф. Лозової Т.М. захищено 3 кандидатські дисертації. Була опонентом 4-х дисертаційних робіт (КНТЕУ, ХДУХТ).

Основні наукові публікації:
1.    Лозова Т.М. Наукові основи формування споживних властивостей і зберігання якості борошняних кондитерських виробів : монографія / Т.М. Лозова. І.В. Сирохман. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 456 с.
2.    Лозова Т.М. Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей  борошняних кондитерських виробів з використанням природної нетрадиційної сировини : монографія / Т.М. Лозова. І.В. Сирохман. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 328 с. (20,5 др. арк.)
3.    Сирохман І. Споживчі властивості нових вафель з використанням природних нетрадиційних інгредієнтів / І. Сирохман, Т. Лозова // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2015. – № 2. – С. 3-7.
4. Сирохман І.В. Сучасні напрями поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів: кекси / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова, О.Я. Давидович // Продукты&ингредиенты. – 2015. – № 10. – С. 24-26.
5. Syrokhman I. Preventive and Health-Enhancing Nutrition Products in Post-Chernobyl Period / I. Syrokhman, T. Lozova // Biodiversity after the Chernobyl accident. The scientific proceedings of the international network AgroBioNet (Slovak University of Agriculture in Nitra ). − 2016. − April. − P. 248-252 (Стаття у виданні Республіки Словаччина).  
6. Сирохман И.В. Качество и потребительские свойства вафель / И.В. Сирохман, Т.М. Лозовая // Союз науки и практики : актуальные проблемы и перспективы развития товароведения : Сборник научных статей Международной научно-практической конференции (Гомель, 4 ноября 2016 року). – Гомель: Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2016. – С. 82-85 (Стаття у виданні Республіки Бєларусь).
7. Лозова Т.М. Поліпшення споживних властивостей кексів із використанням природної нетрадиційної сировини / Т.М. Лозова, І.В. Сирохман // Хранение и переработка зерна. − 2016. − № 10. − С. 51-54.  
8. Давидович О.Я. Печиво цукрове з нетрадиційними видами борошна / О.Я. Давидович, Т.М. Лозова // Хлебный и кондитерский бизнес. − 2016. − № 7. – С. 26-27.
9. Лозова Т.М. Антиоксидантні властивості інноваційних інгредієнтів для харчових продуктів / Т.М. Лозова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Зб. наук. праць. Технічні науки. Випуск 17. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 17. – С. 79-83.
10. Лозова Т.М. Встановлення впливу нетрадиційної природної сировини на процеси окислення в кондитерському жирі / Т.М. Лозова // Актуальные научные исследования в современном мире : Сборник научных трудов (Переяслав-Хмельницкий, июнь 2017 г. – Вып. 6 (26), ч. 1. – С. 52-57 (Стаття у виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз РИНЦ, Googl Scholar, Бібліометрика української науки,  Index Copernicus).
11. Лозова Т.М. Гальмування окислювальних процесів у жировій фракції  / Т.М. Лозова // Актуальные научные исследования в современном мире : Сборник научных трудов (Переяслав-Хмельницкий, июль 2017 г. – Вып. 7 (27), ч. 1. – С. 31-33 (Стаття у виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз РИНЦ, Googl Scholar, Бібліометрика української науки,  Index Copernicus).
12. Лозова Т.М. Дослідження вмісту біологічно активних речовин у природній нетрадиційній сировині / Т.М. Лозова, І.В. Сирохман // Хранение и переработка зерна. − 2017. − № 7 (июль). − С. 70-72 (фахове видання).   
13. Лозова Т.М. Дослідження впливу інноваційних інгредієнтів на збереженість борошняних кондитерських виробів / Т.М. Лозова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – № 18. − С. 72-75. – (Технічні науки). 
14. Нетрадиційна сировина в технології виробництва вафель із жировими начинками / Т.М. Лозова, М.К. Турчиняк // Хранение и переработка зерна. − 2017. − № 9 (сентябрь). − С. 36-38 (фахове видання).   
15. Lozova T. Usage of herbal ingredients as antioxidants for food production / T. Lozova, I. Syrokhman, M.-M. Kalymon  // Agrobiodiversity for improvingnutrition, healh and life quality. The scientific proceedings of the international network AgroBioNet (Slovak University of Agriculture in Nitra). − 2017. − P. 308-312 (Стаття у виданні Республіки Словаччина).  
16. Лозова Т.М., Калимон М.-М. В. Використання природних нетрадиційних інгредієнтів у виробництві борошняних кондитерських виробів // Актуальные научные исследования в современном мире : Сборник научных трудов (Переяслав-Хмельницкий, февраль 2018 г. – Вып.2 (34), ч. 6. – С. 96-98. (Стаття у виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз РИНЦ, Googl Scholar, Бібліометрика української науки,  Index Copernicus).
17. Лозова Т.М. Оптимізація споживних властивостей та управління якістю інноваційних харчових продуктів // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 20. − С. 48-52. – 114 с. (Технічні науки).  Фахове видання, індексується  в наукометричних базах: Ulrichʼs Periodicals, Google Scholar.
18. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Перспективні напрями технологічних рішень якості й безпечності харчової продукції // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. − С. 53-58. – 134 с. (Технічні науки).  Фахове видання, індексується  в наукометричних базах: Ulrichʼs Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar.
19. Tetyana Lozova. Development of formulations for sponge cakes made from organic raw materials using the principles of a food products safety management system / Lozova T. [et al.]// Eastern-european journal of enterprise technologies. Vol. 1, № 11 (97). 2019. Technology and equipment of food production. P. 60-70. (Фахове видання України з технічних наук; видання включено до міжнародних наукометричних баз Academic Search Complete, Chemical Abstracts Plus, Index Copernicus, Scopus,  Science Index; BASE, CNKI, ROAD,  DRJI, GIF,  Googl Scholar, OAJI, OpenAIRE, PBN, ResearchBib, SIS, WorldCat, НБУВ).
20. Лозова Т.М. Застосування системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. − С. 34-37. – 124 с. (Технічні науки).  Фахове видання, індексується  в наукометричних базах: Ulrichʼs Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar.
21. Lozova T. [et al.]Efektywność oddziaływania materiałów opakowaniowych na zmianę jakości bazy tłuszczowej nowych wyrobów // Znanstvena misel journal (Slovenia). Technical sciences. 2020. № 38. Vol. 1. PP. 49-55.
22. Lozova T. Modern approaches improve consumer properties and quality of confectionery products with consideration of their security / Lozova T., Syrohman I., Reshetylo L.// Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). Technical sciences. 2020. № 47. Vol. 1. PP. 50-56.

Свою наукову діяльність Лозова Т.М. здійснює також як:
- член редакційної колегії наукових видань, які індексуються у міжнародних наукометричних базах: «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки» (наукове фахове видання); збірника наукових праць «Актуальні наукові дослідження у сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький) (входить до міжнародних наукометричних баз РИНЦ, Index Copernicus).
-    вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 ЛТЕУ;
-    надання відгуків на автореферати дисертацій;
-    рецензування наукових статей, підручників, навчальних посібників.

Навчально-методична робота
1. Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів. Методичні рекомендації і тематика курсових робіт для студентів галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денної, заочної і дистанційної форм навчання) / І.В. Сирохман, Л.І. Решетило, Т.М. Лозова. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 36 с.
2. Сирохман І.В., Лозова Т.М., Давидович О.Я., Палько Н.С. Товарознавство харчових продуктів. Розділ «Кондитерські товари». Завдання і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денної та заочної форм навчання). – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 36 с.
3. Сирохман І.В., Лозова Т.М., Давидович О.Я., Палько Н.С. Товарознавство харчових продуктів. Розділ «Кондитерські товари». Додатки до методичних вказівок  (частина 1) до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денної та заочної форм навчання). – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 72 с.
4. Сирохман І.В., Лозова Т.М., Давидович О.Я., Палько Н.С. Товарознавство харчових продуктів. Розділ «Кондитерські товари». Додатки до методичних вказівок  (частина 2) до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денної та заочної форм навчання). – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 84 с.
5. Лозова Т.М., Палько Н.С., Давидович О.Я., Турчиняк М.К. Товарознавство харчових продуктів. Розділ «Зерноборошняні товари». Завдання і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денної та заочної форм навчання). – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 28 с.
6. Лозова Т.М., Палько Н.С., Давидович О.Я., Турчиняк М.К. Товарознавство харчових продуктів. Розділ «Зерноборошняні товари». Додатки до методичних вказівок  (частина 1) до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денної та заочної форм навчання). – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 64 с.
7. Лозова Т.М., Палько Н.С., Давидович О.Я., Турчиняк М.К. Товарознавство харчових продуктів. Розділ «Зерноборошянні товари». Додатки до методичних вказівок  (частина 2) до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денної та заочної форм навчання). – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 52 с.
8. Лозова Т.М., Давидович О.Я., Палько Н.С., Турчиняк М.К. Товарознавство харчових продуктів. Розділ «Зерноборошянні товари». Методичні вказівки, тести і завдання до виконання самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денної та заочної форм навчання). – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 56 с.
9. Лозова Т.М., Давидович О.Я., Палько Н.С., Турчиняк М.К. Товарознавство харчових продуктів. Розділ «Кондитерські товари». Методичні вказівки, тести і завдання до виконання самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денної та заочної форм навчання). – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 92 с.
10. Лозова Т.М. Управління якістю. Методичні вказівки та завдання до практичних занять
з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійними програмами «Товарознавство і торговельне підприємництво» і «Товарознавство та експертиза в митній справі»
(денної та заочної форм навчання) / Т.М. Лозова, О.Я. Давидович. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 20 с.
11. Лозова Т.М. Управління якістю. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь та самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійними програмами «Товарознавство і торговельне підприємництво» і «Товарознавство та експертиза в митній справі» (денної та заочної форм навчання) / Т.М. Лозова, О.Я. Давидович. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 76 с. (4,75 др. арк.).
12. Лозова Т.М. Управління якістю та безпекою продукції галузі. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» (денної та заочної форм навчання). – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 24 с.
13. Лозова Т.М. Управління якістю та безпекою продукції галузі. Методичні вказівки, завдання і тести для поточного, підсумкового контролю рівня знань та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» (денної та заочної форм навчання) – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 92 с.
14. Лозова Т.М. Інноваційні технології харчової продукції. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» (денної та заочної форм навчання). – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 92 с.
15. Лозова Т.М. Інноваційні технології харчової продукції. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь і самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 181 «Харчові технології»
за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» (денної та заочної форм навчання). – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 80 с.
16. Лозова Т.М. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Методичні вказівки і завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» (денної та заочної форм навчання). – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 20 с. 
17. Лозова Т.М. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Методичні вказівки, завдання і тести для самостійної роботи та поточного, підсумкового контролю рівня знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» (денної та заочної форм навчання) – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 76 с.
18. Дистанційні курси з дисциплін: «Товарознавство харчових продуктів». «Зерноборошняні товари», «Кондитерські товари» (http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=96;
virt.lac.lviv.ua/course/view.php, «Управління якістю»
(http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=97); «Управління якістю продукції та послуг»
(http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=2278); «Інноваційні технологій харчової продукції»
(http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1854).

Організаційна діяльність
1.    Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.840.02.
2.    Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.
3.    Член редколегій збірників наукових праць, що входять до міжнародних науко метричних баз: «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки», «Актуальні наукові дослідження у сучасному світі».
4. Участь у галузевій конкурсній комісії для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з товарознавства (КНТЕУ) (2018, 2019, 2020 рр.).  
5. Проведення семінарів-тренінгів з НАССР (2019 р.).

Підвищення кваліфікації.
1. ТзОВ «Хліб-Трейд», 20.09-20.10. 2018 р. Довідка про стажування) (№ хм 20/1-10/18 від 20 жовтня 2018 р.). Тема “Управління якістю, асортимент та інноваційні  напрями у виробництві харчової продукціїˮ.  
2. Сертифікат про навчання в Львівському торговельно-економічному університеті за програмою «Система управління безпечністю продуктів харчування НАССР (ISO 22000). Квітень  2019 р.
3. Certificate № IFC-WSSG /WP/415/2019. Internship on «Modern University in the system of Europian education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distange education and internationalization of the educational process» organized by Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Poland). 01 February – 01 May 2019.
4. Certyficat. Staże w Wuzuchej Skoĺe SpoĺecznejHospodarzej w Pschewrosku w chasę z 13.01 do 17.01. 2020 r.

Перелік нагород та заохочень
1.    Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств України та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, вагомі досягнення у науково-педагогічній роботі (2009 р.).
2.    Почесною Грамотою Львівської обласної державної адміністрації (2015 р.).
3.    Грамота Львівської комерційної академії (2019 р.).
4.    Почесна Грамота Львівської комерційної академії (2014 р.), Львівського торговельно-економічного університету (2018 р., 2019 р.).

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен