Практика

Практична підготовка студентів

Невід’ємною і важливою складовою частиною всієї системи підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті, яка формує на виході компетентного фахівця є практична підготовка студентів.

Організація та проведення практики студентів ЛТЕУ здійснюється на основі:

  • Положення про проведення практики студентів вищих закладів освіти України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993 року;
  • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки: Постанова сьомих зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання від 23 квітня 1998 р.;
  • Положення про організацію освітнього процесу у Львівському торговельно-економічному університеті;
  • Положення про організацію і проведення практики студентів Львівського товарознавчо-комерційного факультету;
  • Положення про бази виробничої практики студентів ЛТЕУ;
  • навчальних планів спеціальностей;
  • Програм практики відповідних спеціальностей та напрямів підготовки.

Практика проводиться з метою поглиблення практичних навичок студентів, опрацювання ними прийомів і методів виконання організаційних, розпорядчих і аналітичних функцій (робіт) у структурних підрозділах, посади яких заміщаються фахівцями даної спеціальності, а також з метою збору матеріалів для виконання магістерської, випускової роботи та складання державного іспиту зі спеціальності.

Всі види практик забезпечені відповідними нормативними та методичними матеріалами. Воно розроблене за концепцією, яка відбиває реалії розвитку освіти і її орієнтування на соціально-особистісні і професійні компетенції, вимоги роботодавців до випускників, насамперед підвищені у практичній підготовці. В концепції конкретизовано практикування не абстрактно зі спеціальністю, а з навчальними дисциплінами, які передують практиці. Йдеться про конкретні функції, види робіт (аналітичні, експертні оцінки, управлінські рішення, прогнози, прожекти макро- і мікрорівня, регіонального, національного масштабу, які належать виконувати студенту за місцем праці.

Для університету успішна практична підготовка студентів, їх професійна адаптація під час проведення виробничої практики є запорукою високої конкуронтоздатності випускників на ринку праці і як наслідок затребуваність відповідних освітніх послуг.

Документи з організації практики