Відкриті заняття

Графік відкритих загальноуніверситетських лекцій на 2020/2021 н.р.

Організаційно-управлінські засади формування логістичних систем в економіці

17 березня 2021 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція на тему "Організаційно-управлінські засади та прикладний інструментарій формування логістичних систем в економіці" з дисципліни "Організація, проєктування та управління логістичними системами" для студентів спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", яку провів завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професор Міщук І.П.

Мета лекції - систематизація теоретичних знань щодо принципів та алгоритмів формування логістичних систем на макро- та мікроекономічному рівнях в контексті набуття професійних компетентностей щодо організації, проєктування логістичних систем та управління їх функціонуванням.

Слід відзначити, що проведена лекція носила науково-проблемний характер, відображала особисті результати наукових досліджень лектора та викликала жвавий інтерес як у студентів, так і у викладачів інших кафедр.

Незважаючи на те, що лекція була проведена в режимі Zoom-конференції, учасниками обговорення (перший проректор, професор Барна М.Ю., проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б., декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В.В., завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, професор Воронко Р.М. та професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Бачинський В.І.) відзначено високу явку студентів-магістрантів та їх активність на занятті. Під час обговорення викладачі дійшли до спільного висновку, що мета лекції - досягнута, лекція проведена на високому науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція в режимі он-лайн

12 листопада 2020 року професором кафедри менеджменту І. І. Свидрук вперше проведено загальноуніверситетську відкриту лекцію в режимі он-лайн на тему “Керівник як лідер креативного менеджменту” для магістрів спеціальності “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) з навчальної дисципліни "Креативний менеджмент".

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання особливостей процесів мислення керівника, формування інноваційного стилю управління, лідерства у процесах ухвалення рішень. Лектором дано характеристику здібностей, що впливають на ефективність управлінської діяльності, охарактеризовано риси лідера керівника, розглянуто відмінності між лідерами формальними та не формальними, охарактеризовано важливі специфічні якості креативного лідера для формування інноваційного стилю управління тощо. Студентам була запропонована анкета для виявлення креативного потенціалу на основі визначення параметрів особливостей процесів мислення.

Значна частина матеріалу мультимедійної презентації, що супроводжувала лекцію, побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування «за аналогією», що сприяє набуттю низки загальних та фахових компетентностей та ефективному управлінню уявою здобувачів вищої освіти.

На відкритій лекції були присутні: перший проректор, проф. Барна М. Ю.; проректор з наукової роботи, проф. Семак Б. Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, проф. Медвідь Л. Г.; завідувач кафедри менеджменту, проф. Трут О. О.; завідувач кафедри економіки, проф. Міценко Н. Г.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, проф. Мізюк Б. М.; завідувач кафедри маркетингу, проф. Дайновський Ю. А.; зав. кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, проф. Ємченко І. В.; завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, проф. Копилюк О. І.; професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Мельник І. М.; професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі  Шестопал Г. С.; доценти кафедри менеджменту Коцупей В. М., Колянко О. В. Фединець Н. І. та заступник завідувача відділу моніторингу якості освіти та акредитації Колесник Л. В.

Під час обговорення присутні відзначили високий професіоналізм та педагогічну майстерність лектора, а також важливість представленого лекційного матеріалу для здобуття магістрами необхідних компетентностей для професійної діяльності за обраною спеціальністю. Також було відмічено прогресивний інноваційний формат проведення лекції, її високий науково-теоретичний та методичний рівень, її актуальність та креативність. Студенти активно приймали участь у лекції, наводили приклади. Лектор повністю розкрив зміст кожного питання, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.
Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на належному науково-теоретичному і методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

29 вересня 2020 року викладачем кафедри теорії держави і права Санагурською Г. М. проведено загальноуніверситетську відкриту лекцію на тему "Механізм та апарат держави". для студентів спеціальності «Право» з навчальної дисципліни "Теорія держави і права".

Мета лекції - надати загальноправову характеристику елементів механізму держави.

Під час заняття, викладачка детально зупинилася на питанні  механізму держави та його елементів, розглянула принципи апарату держави, поняття органу держави та провела класифікацію органів державної влади.
Лекція була цікавою, пізнавальною, з використанням методів діалогу зі студентами та письмового бліц-тестування.

Слід відзначити, що на лекції були присутні: перший проректор, професор Барна М.Ю., проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б., завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л.Г., завідувачі кафедр університету та викладачі юридичного факультету.

25 лютого 2020 року для студентів спеціальностей “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, “Економіка” та “Маркетинг” проведено відкриту лекцію завідувачем кафедри фінансів, кредиту та страхування, професором Черкасовою С. В.

На тему: “Інфляція та грошові реформи” з навчальної дисципліни “Гроші і кредит”.

Лекція націлена на формування у здобувачів вищої освіти базових теоретичних знань щодо суті, форм прояву, причин виникнення та наслідків інфляції в соціально-економічному житті країни, розуміння ними процесів державного впливу на інфляційний процес та особливостей проведення грошових реформ, як механізму подолання інфляції та стабілізації грошового обороту.

Під час обговорення присутні відзначили високий професіоналізм та педагогічну майстерність лектора, а також важливість представленого лекційного матеріалу для здобути студентами необхідних компетентностей для професійної діяльності за обраною спеціальністю.

25 листопада 2019 р. відбулася загальноуніверситетська відкрита лекція доцента кафедри менеджменту Кудли Н. Є. з дисципліни “Менеджмент підприємств”

На тему “Управління і проектування якості надання послуг” для студентів 3 курсу спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа”.

Під час лекції було роглянуто роль і сутність якості надання послуг, основи теорії і практики управління якістю туристичних та готельних послуг, основні аспекти проектування і контролю їх якості. Значна увага лектора була приділена основним параметрам оцінки якості туристичних та готельних послуг. Лектором наводились приклади наукових досліджень якості послуг агротуристичних садиб та оцінка основних чинників формування якості таких послуг.

В обговоренні відкритої лекції прийняли участь: проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В. В.; заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Донцова І. В.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, професор Мізюк Б. М.; завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, професор Ємченко І. В.; завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, професор Копилюк О. І.; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С. В.; завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професор Міщук І. П.; завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент Блащак І. М.; завідувач кафедри менеджменту, професор Трут О. О.; професор кафедри менеджменту Єлейко В. І.; професор кафедри менеджменту Свидрук І. І., доцент кафедри менеджменту Колянко О. В.; доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Ящук В. І.; доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Попович Н. І.; доцент кафедри  товарознавства та експертизи в митній справі Терешкевич Н. А.; доцент кафедри харчових технологій Давидович О. Я.; доцент кафедри харчових технологій Палько Н. С.

Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, прикладний характер, фаховість, доступність та легкість для розуміння. Лектором представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби навчання.

Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на належному науково-теоретичному і методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

14 листопада 2019 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Рущишин Н. М. на тему «Державне регулювання банківської системи»

Під час викладення лекційного матеріалу було розкрито суть, форми та особливості державного регулювання банківської системи, окреслено методику визначення рівня достатності регулятивного капіталу банків, його призначення, функції та характерні ознаки. Значна увага лектором була приділена таким методам регулювання банківської діяльності як: економічні нормативи ліквідності, кредитного ризику, інвестиційної діяльності банків та дотримання ними відкритих валютних позицій.

В обговоренні відкритої лекції прийняли участь: проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б., керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан юридичного факультету, професор Котуха О. С., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доцент Полякова Ю. В.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, професор Мізюк Б. М., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, професор Копилюк О. І., завідувач кафедри економіки, професор Міценко Н. Г., завідувач кафедри маркетингу, професор Дайновський Ю. А., завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор Бачинський В. І.; завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування, професор Воронко Р. М., завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С. В., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професок Міщук І. П., завідувач кафедри менеджменту, професор Трут О. О.; завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент Блащак І. М.; доцент кафедри менеджменту Свидрук І. І., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Мединська Т. В., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Власюк Н. І.

Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, інноваційність, спрямованість на набуття загальних та спеціальних компетентностей здобувачами вищої освіти, фаховість, відповідність робочій програмі та сучасним вимогам до організації навчального процесу.

13 березня 2019 року в Університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція першого проректора, д.е.н., доц., професора кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Барни М.Ю

На тему “Поняття туристичних формальностей та їх види” для студентів третього курсу спеціальності 242 “Туризм” з навчальної дисципліни “Туроперейтинг та організація туристичних подорожей”.

В обговоренні відкритої лекції взяли участь: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б. Б., завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації проф. Медвідь Л. Г., директор інституту економіки та фінансів доц. Герасименко Т. О., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій доц. Полякова Ю. В., декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування доц. Гаврилишин В. В., декан юридичного факультету доц. Котуха О.С., заст. декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доц. Донцова І.В., заст. декана юридичного факультету, доц. Олашин М.М., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи проф. Мізюк Б.М. завідувач кафедри митного та технічного регулювання проф. Ємченко І.В., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Турчиняк М.К., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи  Топорницька М.Я., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Полотай Б.Я.

План лекції добре структурований та охоплює основні питання теми. Лекція побудована методично правильно, виклад матеріалу послідовний та логічний. Лекція відповідає сучасним вимогам до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Лектором повністю було розкрито зміст кожного питання, а мультимедійна презентація, роздатковий (для кожного студента) матеріал, посилили зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.

Лекція мала належне професійне спрямування, дозволила сформувати потрібний сегмент професійного світогляду студентів, показати утилітарну та соціальну сутність проблем використання результатів туристичних і митних формальностей.

Проведене в кінці лекції 5-ти хвилинне бліц-тестування студентів дозволило лектору оцінити роботу на лекції.

Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на належному науково-теоретичному і методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

18 грудня 2018 року в Університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція декана юридичного факультету, доцента кафедри цивільного права і процесу, к.ю.н., доцента Котухи О.С.

На тему “Правовий режим службових жилих приміщень. Користування жилою площею в гуртожитках” із навчальної дисципліни: “Житлове право України” для бакалаврів 4 курсу напряму підготовки 6.03040 “Правознавство” та 2 курсу скороченого терміну навчання спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”).

В обговоренні відкритої лекції взяли участь: перший проректор проф. Барна М. Ю., проректор з наукової роботи проф. Семак Б. Б., завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації ЛТЕУ проф. Медвідь Л. Г., декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування доц. Гаврилишин В. В., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій доц. Полякова Ю. В., завідувач кафедри кримінального права та процесу проф. Щур Б. В., завідувач кафедри теорії держави і права проф. Вдовичин І. Я., завідувач кафедри цивільного права та процесу доц. Федик Є. І., завідувач кафедри господарського права та процесу доц. Музика Я. І., заступник декана юридичного факультету, доцент кафедри кримінального права та процесу Олашин М.М., доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування доц. Бойко Р. Л., доцент кафедри цивільного права та процесу доц. Чабан О. М.

Під час обговорення виступаючі відзначили, що тема лекції актуальна, розкривається історія питання. Лектором визначено мету лекції, послідовно викладено матеріал. Лекція цікава не лише для майбутніх фахівців, в ній вдало поєднано загальнотеоретичні поняття і практику. Лектор показав глибоке знання матеріалу. Лектором представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби навчання.

Загалом лекція прочитана на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам вищої школи.

12 квітня 2018 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція професора кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, д.е.н., професора Міщука І.П. на тему "Збутова логістика"

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання суті, значення та функцій збутової логістики, розглянуті актуальність та теоретико-прикладні засади організації ефективних логістичних формувань в сучасних умовах. Значну частину лекції було присвячено характеристиці видового різноманіття логістичних і торговельних посередників, які залучаються в системи дистрибуції продукції, а також завдань і проблем гармонізації товаропросування та формування складської мережі в збутовій системі в умовах вітчизняної економіки. В тісному звязку з цими питаннями було розглянуто основний інструментарій управління системами збутової логістики та особливості його застосування в торговельних підприємствах, задіяних у процесах просування товарів до споживачів.

В обговоренні відкритої лекції взяли участь: керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В. В.; завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професор Апопій В.В.; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С.В.; завідувач кафедри  митного та технічного регулювання, професор Ємченко І.В.; професор кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів Доманцевич Н.І.,; професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики  Антонюк Я.М.; професор кафедри менеджменту Скрипко Т.О.; доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Шалева О.І.; доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Шиндировськимй І.М.

Під час обговорення виступаючі відзначили, що лекція прочитана на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам вищої школи.

30 березня 2018 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція завідувача кафедри фінансів, кредиту та страхування, д.е.н., професора Черкасової С. В. на тему "Фінансові посередники" з навчальної дисципліни "Фінансовий ринок"

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання суті, значення та функцій фінансових посередників в економіці, розглянуті переваги їх діяльності в умовах розвиненого фінансового ринку. Лектором були визначені особливості національної моделі фінансового посередництва, охарактеризовані проблеми діяльності банків і небанківських фінансових інститутів у вітчизняній практиці. Окремо були розглянуті шляхи та напрями посилення вагомості діяльності фінансових посередників у забезпеченні фінансування економічного зростання та розвитку фінансової системи України.

В обговоренні відкритої лекції прийняли участь: керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доцент Полякова Ю. В.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В. В.; директор Інституту економіки та фінансів, доцент Герасименко Т. О.; завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор Бачинський В. І.; завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент Блащак І. М.; завідувач кафедри менеджменту, професор Трут О. О.; д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Міщук І. П.; доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Рущишин Н. М.; доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Чуй І. Р., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Власюк Н. І., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Юсипович О. І.

Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий рівень прочитаної лекції, її актуальність та фаховість.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

OPEN DAY ONLINE

Запрошуємо
Вас переглянути
відео-запис
Дня відкритих дверей
Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен