Головацька Світлана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету, закінчила з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і контроль господарської діяльності» та аспірантуру на кафедрі бухгалтерського обліку за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У спеціалізованій Вченій раді Львівської комерційної академії захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Облік і контроль витрат та виконаних робіт у підрядних будівельних організаціях” (на матеріалах підрядних будівельних організацій споживчої кооперації України) ((диплом ДК №002860).

Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку присвоєно у 2003 р. (атестат ДЦ №006931 від 18.02.2003 р.)

Проф. Головацька С.І. бере участь у виконанні науково-дослідних тем: “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, організація” (державний реєстраційний номер 0111U010539); “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки” (державний реєстраційний номер 0111U010540).

Сфера наукових інтересів: методика і організація управлінського обліку та контролю, управління витратами у системі контролінгу на підприємствах різних галузей економіки України, міжнародні стандарти фінансової звітності, консолідація фінансової звітності.

Під її керівництвом захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності):

1.    Білинська Н.Є. - “Позабалансовий облік в інформаційній системі підприємства” - 2014 р.,
2.    Бурдейна Л.В. “Оцінка та облік виробничих запасів в інформаційній системі підприємства” - 2015р.,
3.    Хаймьонова Н.С. Управлінський облік і контроль  за цінтрами відповідальності у системі управління витратами підприємства - 2016р.,
4.    Сашко О.П. Інформаційно-облікове забезпечення контролінгу витрат підприємства - 2016р.

Проф. Головацька С.І. Є автором понад 130 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. співавтор 1 підручника та 3 навчально-методичних посібників.

Основні наукові праці останніх років

Монографії:

1. Обліково-аналітичний інструментарій контролінгу в управлінні витратами підприємства : монографія / С.І. Головацька, О.П. Сашко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 360 с.
2. Теоретико-методологічні аспекти обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання» : колективна монографія, - Видавництво Херсонського національного технічного університету, 2018.

Підручники та посібники:

1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: підручник / Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А., Головацька С.І., Корягін М.В. -  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 280 с.
2. Консолідація фінансової звітності: навчальний посібник / Куцик П.О., Головацька С.І. -  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 306 с.

Праці у фахових виданнях та виданнях, що включені до наукометричних баз:

1.    Інформаційно-аналітичне забезпечення управління обєктами позабалансового обліку // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. − Миколаїв, 2015. – Вип. 3. − С. 835-841.
2.     Особливості обліку та оцінки виробничих запасів підприємств  // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. − Миколаїв, 2015. – Вип. 5. − С. 966-969.
3.    Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат підприємства  // Економічні науки : зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. – 2015. – Вип. 12 (45). – Ч. 1. – С. 74-80. – (Серія “Облік і фінанси”).
4.    Головацька С. І. Методичний інструментарій бюджетування у системі управління витратами підприємства // Вісник Львівської комерційної академії. – 2015. – Вип. 47. – С. 42-46. – (Серія економічна).
5.    Деякі проблемні питання обліку виробничих запасів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України  // Вісник Львівської комерційної академії. – 2015. – Вип. 49. – С. 138-143. – (Серія економічна).
6.    Концепція центрів відповідальності у системі управлінського обліку витрат підприємства  // Вісник Львівської комерційної академії. – 2015. – Вип. 49. – С. 143-146. – (Серія економічна).
7.    Методичний інструментарій трансфертного ціноутворення у системі управління витратами підприємства // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців [відп. ред.]. – Львів, 2014. – Вип. 6 (110). – С. 75- 84.
8.    Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку витрат підприємства за центрами відповідальності  // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове видання. − Вип. № 10. − С. 973-977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : globalnational.in.ua.
9.    Головацька С. І. Облікова політика підприємства: організаційні аспекти бюджетування витрат  // Торгівля. Підприємництво. Комерція : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів, 2015. – № 19. − С. 82-85.
10.    Головацька С. І. Внутрішній контроль витрат підприємства: організаційно-методичні аспекти // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Львів, 2016. – № 5. − С. 36-40.
11.    Оцінка ефективності контролінгу у системі управління підприємства // Науковий журнал “Економічний аналіз”–, 2017. – Том № 27. − С. 145-155.
12.     Методично-організаційні аспекти бюджетування за центрами відповідальності підприємств з виробництва пива // Міжнародний журнал “Економічний дискурс”, випуск №4, с. 36-42.
13.     Організаційні аспекти забезпечення ризиків діяльності підприємства за міжнародними стандартами // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – № 10 (252).
14.    Облікова полятика підприємств з виробництва пива: вплив організаційно-технологічних особливостей // Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”, випуск №14, с. 332-336.
15.    Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат і виконаних робіт будівельних підприємств // Вісник Львівської комерційної академії.  − Лвів, 2018. – Вип. 55, с.95-100.

Проф. Головацька С.І. здійснює викладання дисциплін “Бухгалтерський облік”, «Фінансовий облік»,  «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», “Консолідація фінансової звітності”.

З 2002 року  по сьогоднішній час проф. Головацька С.І. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Головацька С.І. поєднує наукову та практичну діяльність: Аудиторською палатою України присвоєно кваліфікацію аудитора (сертифікат серії А №004321), член Палати аудиторів України та член Асоціації міжнародних сертифікованих бухгалтерів і аудиторів України (сертифікат рівня САР «Міжнародний бухгалтер-практик»).

У 2018р. за Програмою міжнародного співробітництва “Erasmus +” пройшла стажування у Вроцлавському економічному університеті (Польща) за тематикою “Сonsolidated financial statements” (сертифікат STA 201/2018 Project 2018-1-PL01-KA107-047676).

За сумлінну працю, активну громадську діяльність та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців Головацька С.І. нагороджена відзнакою «Почесна грамота Центральної спілки споживчих товариств України” та Подякою Львівської облдержадміністрації.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Консолідований рейтинг вишів України 2018 року

10 кращих приватних вишів в консолідованому рейтингу ВНЗ України

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

До уваги студентів ЛТЕУ!

Компанія SEOQUICK пропонує грант (стипендію) для студентів у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в Університеті.

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України