Куцик Петро Олексійович

кандидат економічних наук, професор, ректор Львівського торговельно-економічного університету

ORCID ID:  0000-0001-5795-9704
Researcher ID: G-9204-2019

Освіта: вища, закінчив Львівський торговельно-економічний інститут, 1990 р., за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності” 

Трудову діяльність розпочав у серпні 1990 року на посаді голови ревізійної комісії Великоберезнянської РСС Закарпатської ОСС, З грудня 1990 року по грудень 1993 року навчався в аспірантурі Львівського торговельно-економічного інституту.

Науково-педагогічну роботу у вищому навчальному закладі розпочав у 1993 році. Науково-педагогічний стаж складає 23 роки, а саме (1993 – 2000 роки – асистент кафедри бухгалтерського обліку; 2001 – 2002 роки – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку; 2002 – 2011 роки – доцент кафедри бухгалтерського обліку Рішенням атестаційної колегії від 23 жовтня 2003 року протокол № 4/34-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку (атестат доцента ДЦ № 008560 від 23 жовтня 2003 року); з квітня 2011 року по даний час – професор кафедри бухгалтерського обліку. Рішенням атестаційної колегії від 14 квітня 2011 року протокол № 2/40-П присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку (атестат професора 12ПР № 006846 від 14 квітня 2011 р.). 

З лютого 2001 року до березня 2003 року – заступник декана економічного факультету Львівської комерційної академії, з березня 2003 року до червня 2005 року – заступник директора Інституту економіки та фінансів з питань навчальної роботи, з червня 2005 року до березня 2007 року – директор Інституту економіки та фінансів, з березня 2007 року до квітня 2014 року – перший проректор Львівської комерційної академії, а з 7 квітня 2014 року по даний час – ректор Львівського торговельно-економічного університету (до 15 квітня 2016 року – Львівська комерційна академія).

Опублікував 239 наукових і навчально-методичних праць, з них 177 наукових та 62 навчально-методичних праць. Співавтор 15 навчальних посібників і підручників, 16 монографій. 

Основні праці

Монографії:

1. Куцик П. О. Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства : монографія / П. О. Куцик, О. М. Мазуренко. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2014. – 288 с. 

2. Куцик П. О. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів : монографія / П. О. Куцик, М. Я Вірт, І. В. Гончарук, В. І. Куцик, М. Ю. Барна ; [за заг. ред. П. О. Куцик]. – Львів : Растр-7, 2014. – 296 с.

3. Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 594 с. – (36,5 друк. арк.).

4. Куцик П. О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с. (11,85 друк. арк. – автором розглянуто стан та розвиток методології бухгалтерського обліку).

5. Куцик П. О. Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління [Текст] : монографія / П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, В. О. Шевчук, Д. О. Харинович-Яворська. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 370 с. 

6. Куцик П. О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська [за заг. ред. П. О. Куцика]. – Львів : Видавництво “Растр-7ˮ, 2015. – 312 с.

7. Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – К. : Інтерсервіс, 2016. – 276 с. 

8. Куцик П. О. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства [Текст] : монографія / П. О. Куцик, І. М. Дрогобицький, З. П. Плиса, Х. І. Скоп. – Львів : Растр-7, 2016. –  268 с.

Праці у фахових виданнях:

1. Куцик П. О. Парадигма контролінгу – медіатор для неприбуткового сектору, ринку і держави / П. О. Куцик // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 3 (21). – С. 125-127. 

2. Куцык П. А. Внутренний контроль затрат на исследования и разработки: методические аспекты / П. А. Куцык, Т. Я. Сенчук // Проблемы современной науки : сбор. науч. трудов. – Вып.14. – Ставрополь : Логос, 2014. – 182 с. – С. 144-152.

3. Куцык П. А. Критерии эффективности в управлении предприятием // П. А. Куцык, Г. Ф. Герега // Проблемы современной науки : сбор. науч. трудов. – Вып.14. – Ставрополь : Логос, 2014. – 182 с. – С. 135-143. 

4. Куцик П. О. Управління економічною ефективністю торговельного підприємства / П. О. Куцик, Г. Ф. Герега // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наук. праць /  [ред. кол.: В. В. Апопій, П. О. Куцик, В. О. Шевчук та ін.]. – Львів : ЛКА, 2014. – Вип. 17. – С. 6-11. 

5. Куцик П. Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 5. – С.11-18. 

6. Куцик П. Механізми діяльності та стратегії розвитку транснаціональних корпорацій як ключових акторів сучасної глобалізованої економіки / П. Куцик, О. Ковтун, Г. Башнянин // Економіст. – 2015. – № 2. – С. 18-24. 

7. Куцик П. О. Джерела і стратагеми розвитку та забезпечення конкурентного лідерства сучасних корпорацій у глобальній економіці // П. О. Куцик, О. Ковтун, Г. Башнянин // Економіка України. – 2015. – № 7. – С. 72-86. (включений до наукометричних баз).    

8. Куцик П. Сутність та особливості формування стратегічної звітності на основі бухгалтерського інжинірингу / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 7. – С.26-33.

9. Куцик П. О. Бізнес-модель компанії та її відображення у корпоративній звітності / П. О. Куцик // Вісник Львівської комерційної академії (Серія економічна) / [ред. кол. : Г. І. Башнянин, П. О. Куцик, Б. Б. Семак та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 49. – 278 с. – С. 8-21. 

10. Куцик П. О. Прогнозна фінансова звітність: проблемні аспекти і перспективи використання підприємствами / П. О. Куцик // Міжнародний науковий журнал. – 2015. – № 9. (включений до наукометричних баз). 

11. Куцик П. Облік доходів і результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / П. Куцик, О. Домбик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 1. – С.26-32. 

12. Куцык П. А. Качество бухгалтерской отчетности как информационного продукта учетной системы // П. А. Куцык, М. В. Корягин // Международный бухгалтерский учет. – 2016. – № 2. – С. 34-48. (включений до наукометричної бази РИНЦ).

13. Куцик П. О. Сучасні системи управління нематеріальними активами підприємства / П. О. Куцик, Х. І. Скоп // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал. – 2016 – № 2 (72). – С. 75-86. (включений до наукометричних баз EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, Research Bible, Socolar, Google Scholar). 

14. Куцик П. О. Процесний підхід до розробки корпоративних регламентів обліку і звітності / П. О. Куцик, В. О. Шевчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – Том. 23 – № 1. – 189 с. – С. 174-182. – 1,12 друк. арк. (включений до наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Cite Factor та ін.)

Підручники та навчальні посібники:

1. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: навчальний  посібник / за ред. Озерана В. О., Куцика П. О., Волошина А. М. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 660 с. (Гриф МОН України)

2. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації : навчальний  посібник / П. О. Куцик, В. О. Озеран, А. М.,Волошин, Ф. Ф. Макарук – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 306 с. (Гриф МОН України)

3. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : навчальний  посібник / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук . – Львів : Видавництво ПП "Магнолія 2006" 2010. –504с. (Гриф МОН України)

4. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навчальний  посібник / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. – Львів : Видавництво "Магнолія 2006". - 478с. (Гриф МОН України).

5. Облік у системі “1С Підприємство” : навчальний  посібник / П. О. Куцик, Ф. Ф. Макарук, В. І. Плеша. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 252 с.

6. Фінансовий облік : навчальний  посібник / П. О. Куцик. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 286 с.

7. Глобальна економіка : підручник / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 704 с. (Гриф МОН України).

8. Фінансовий облік I : навчальний  посібник / П. О. Куцик. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 162 с.

9. Фінансовий облік II : навчальний  посібник / П. О. Куцик. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 132 с.

10. Звітність підприємств : навчальний  посібник / П. О. Куцик, О. А. Полянська, Р. А. Марценюк. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 138 с.

11. Бухгалтерський облік : навчальний  посібник / П. О. Куцик, О. М. Чабанюк, Ф. Ф. Макарук. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 364 с. 

12. Управління фінансовими ризиками : навчальний  посібник / П. О. Куцик, Т. Г. Васильців та ін. – Львів : Растр-7, 2016. –  320 с.

Під керівництвом Куцика П.О. аспіранти та здобувачі захистили 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: Галазюк Наталія Миколаївна, 2008 р.; Качан Олег Євгенович, 2009 р.; Боліновська Наталія Ярославівна, 2009 р.; Чабанюк Одарка Михайлівна, 2010 р.; Лобода Наталія Олександрівна, 2010 р.;  Мазуренко Ольга Миколаївна, 2010 р.; Гончарук Ірина Володимирівна, 2012 р.; Шумило Роксолана  Романівна, 2013 р.; Марценюк Роман Анатолійович, 2013 р.;  Герега Галина Федорівна, 2015 р. Сенчук Тарас Ярославович, 2015 р.; Домбик Ольга Миколаївна, 2016 р.

Багато років працює над проблемами: стратегічного управління витратами у системі контролінгу підприємства, методології бухгалтерського обліку та запровадження прогнозної інтегрованої фінансової звітності на підприємствах України. Під його керівництвом на кафедрі бухгалтерського обліку ЛТЕУ була створена наукова школа “Інтегровані системи обліку, аналізу та контролю в управління підприємствами основних галузей економіки та споживчої кооперації”. За результатами роботи наукової школи захищено 7 дисертаційних робіт, опубліковано більше сотні статей у фахових виданнях України, до 30 статей у зарубіжних виданнях, підготовлено близько 120 тез та доповідей на наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Керує науково-дослідними темами, а зокрема: “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, організація” (державний реєстраційний номер 0111U010539); “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки” (державний реєстраційний номер 0111U010540). За результатами виконання науково-дослідних тем підготовлено та захищено ряд дисертаційних робіт. Видано 4 монографії, понад 70 статей у фахових виданнях України та виданнях іноземних держав.

За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, вагомі досягнення у науково-педагогічній роботі нагороджений відзнаками та грамотами: нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” 2007 р.; почесною трудовою відзнакою “Знак пошани” Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), 2007 р.; Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 р.; Почесною грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України, 2016 р.

З 1994 р. Куцик П.О. сертифікований практикуючий аудитор, член Спілки аудиторів України.

Куцик П. О. дбає про якісне оновлення університетської діяльності та створення належних умов праці. Працює над підвищенням професійного рівня, користується повагою серед науково-педагогічних колег. Завдяки щоденній кропіткій праці відбувається відкриття нових перспективних спеціальностей, перехід Університету на європейські стандарти навчання, активізація міжнародного співробітництва з навчальними закладами Польщі, Італії, Білорусії, Франції, США, Болгарії, Молдови, Латвії, Грузії, Казахстану, Азербайджану, Кіпру, Таджикистану, Великобританії, Вірменії, Португалії, Туреччини, підтримка наукових шкіл.

Корягін М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с.

Монографія у .pdf форматі.

Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2016. – 276 с.

Монографія у .pdf форматі.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Вступ до магістратури

З 13 травня 2019 року починається реєстрація на ЗНО для магістрів

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2019!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України