Барна Марта Юріївна

доктор економічних наук, професор
перший проректор Львівського торговельно-економічного університету
професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 215
79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 404а
роб. тел.:   +38 (032) 275-65-50
e-mail: lute@lute.lviv.ua, martabarna@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості
Закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство і комерційна діяльність” і здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та комерційної діяльності.

У вересні 2002 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри експертизи товарів та послуг.

З грудня 2005 року по листопад 2007 року навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва Львівської комерційної академії за спеціальністю – економіка та управління підприємствами. У червні 2008 року у спеціалізованій вченій раді Львівської комерційної академії захистила кандидатську дисертацію на тему: “Конкурентне середовище підприємств роздрібної торгівлі: механізми та шляхи розвитку” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг було присвоєно у грудні 2011 року.

З січня 2009 р. по серпень 2016 р. – доцент кафедри експертизи товарів та послуг.

З грудня 2014 року по теперішній час – перший проректор Університету.

З вересня 2016 року по теперішній час професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

У липні 2010 року призначена вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівської комерційної академії із захисту докторських (кандидатських) дисертацій. З квітня 2017 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету із захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

У лютому 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Концептуально методологічні підходи до трансформації системи внутрішньої торгівлі в сучасних умовах” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Вчене звання професора кафедри туризму та готельно-ресторанної справи присвоєно у квітні 2019 року.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором двох навчальних посібників та одного підручника, виданих з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні дисципліни, що викладає

Туроперейтинг та організація туристичних подорожей

Наукова діяльність

ORCID ID:  0000-0001-5248-9774
Researcher ID: G-9493-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VTASMwMAAAAJ

Свою наукову діяльність Барна М.Ю. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах:

Дипломні роботи, виконані студентами під керівництвом Барни М. Ю., приймали участь у всеукраїнських конкурсах випускних робіт за напрямком “Торгівля” і були відзначені грамотами у різних номінаціях.

Під керівництвом Барни М. Ю. захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та виконуються дисертаційні дослідження 2 аспірантами.

1.    Теоретичні аспекти формування механізму державного регулювання готельно-ресторанного бізнесу / М. Ю. Барна, Х. З. Микитин // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна / [ред. кол.: Башнянин Г. І., Куцик П.О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 49. – С. 62-67.
2.    Трансформація системи внутрішньої торгівлі в Україні [монографія] / М.Ю. Барна. – Львів: Вид-во «Растр-7», 2015. – 400 с.
3.    Моделювання складних систем [Колективна монографія]  / За заг. ред. Соловйова В. М. – Черкаси : Видавець Третяков О. М., 2015. – 352 с.
4.    Экономика сегодня: новые вызовы – новые решения [кол. монографія] – Ставрополь : Логос, 2015. – 145 с. – С. 82-100.
5.    Основні тенденції управління туристичною діяльністю в Україні / М. Ю. Барна, І. І. Тучковська // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2016 р. – Вип. 20. – С. 5-8.
6.    Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : [Колективна монографія] / за загал. ред. проф. Куцик П. О. і проф. Васильціва Т. Г. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016 – 379 с.
7.    Підходи до формування кадрового забезпечення підприємств готельного господарства України / М. Ю. Барна, Л. М. Шимановська-Діанич // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 7. – С. 172-178.
8.    Напрями інституціалізації лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства / М. Ю. Барна, О. М. Бабенко // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 22. – С. 71-74.
9.    Entrepreneurship in the Shadow Economy: the Case Study of Russia and Ukraine / M. Yu. Barna,  Markina I. A., Sharkova A. V. // International Journal of Entrepreneurship  – 2018. –  Volume 22, Issue 3. – PP. 171-183.
10.    Соціально-економічні передумови лідерства на підприємствах ресторанного господарства / М. Ю. Барна, О. М. Бабенко // Науковий журнал Економічний дискурс – 2017. – Вип. 4. – С. 52-57.
11.    Інтегральна ефективність функціонування та розвитку виробничих систем в національній економіці: теоретико-методологічні аспекти оцінювання : [Колективна монографія]. – Львів : Ліга-Прес, 2017 – 168 с
12.    Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків / М. Ю. Барна, Ю. Б. Миронов // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). Ч. 1. – С. 165-170.
13.    Differences in consumer buying behaviour in consumer markets of the EU member states and Ukraine / М. Ю. Барна, Н. М. Попадинець, С. Л. Шульц // Економічний часопис-ХХІ – 2017. – № 166 (7-8). – С. 26-30.
14.    Сотрудничество Украины со странами Европейского Союза в контексте имлементации законодательства ЕС в сфере туризма / М. Ю. Барна // "Development of trade relations from the perspective of economic integration of the Republic of Moldova in the international economy", September 21-22, 2017 Chişinău : Vol. 1. Р. 230-233.
15.    Наукові основи стратегічного розвитку туристично-готельної галузі / М. Ю. Барна, Д. І. Басюк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 54. – С. 15-22.
16.    Дослідження ролі інноваційної діяльності в забезпеченні розвитку підприємств туризму / М. Ю. Барна, І. М. Білецька // Науковий журнал Економічний дискурс, м. Кам'янець-Подільський, 2018 № 3. 2018. – С. 60-69.
17.    Features of the Entrepreneurship Development in Digital Economy / M. Barna,  I. Gontareva, M. Chorna, D. Pawliszczy, O. Dorokhov, O. Osinska // TEM Journal. 2018. Volume 7, Issue 4, Pages 813-822.
18.    Механізм реалізації стратегії мультисистемного інноваційного розвитку туристичних підприємств України / М. Ю. Барна, І. М. Білецька // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 56. – С. 112-116. – (Економічні науки).
19.    Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства : теоретико-методичні та практичні аспекти [Колективна монографія] / М. Ю. Барна, О. М. Бабенко // Львів : “Растр-7”, 2018. – 265 с.
20.    Обґрунтування теоретико-змістовних характеристик організаційно-економічного інструментарію управління інноваційним розвитком підприємств туризму / М. Ю. Барна, І. М. Білецька // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельноекономічного університету, 2018. – Вип. 23. – С. 31-35.
21.    Теоретико-методичні основи та організаційно-економічний механізм розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах  [Колективна монографія] Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / [за заг. ред. М. Ю. Барни]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 376 с.
22.    Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України :  [Колективна монографія] / [за заг. ред. М. Ю. Барни]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 376 с.
23.    The use of resort destinations and event tourism resources of lviv region to stimulate the development of tourism in carpathian region / M. Barna,  Topornytska M., Malska M. /Visnyk of the Lviv University. Series International Relations.  ̶ 2018.  ̶  Issue 45. ̶  P. 247-253.
24.    Ways to Improve the Management of The Economic Security of Travel Companies / M. Barna, M. Chorna, T. Androsova,  N. Ushakova, I. Tuchkovska // IBIMA Business Review. IBIMA Publishing LLC, USA, 2019. – S 1-10.
25.    Нормативно-правові засади функціонування засобів розміщення в Україні / М. Ю. Барна, І. М. Мельник // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія : колективна монографія. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 199 с. – С.153-170.

Свою наукову діяльність Барна М. Ю. здійснює як:

1.    Член редакційної колегії збірників наукових праць «Підприємництво і торгівля» та «Вісник ЛТЕУ. Економічні науки», «Інфраструктура ринку» (фахові видання).
2.    Член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання Acta Scientiarum. Oeconomia (SGGW, м. Варшава, Республіка Польща).
3.    Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;
- член спеціалізованої вченої ради Д 41.051.11 ОНУ імені І.І. Мечникова з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
4.    Виконує функції наукового керівника наукової теми: “Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції”. Номер державної реєстрації 0117U002092.

Навчально-методична робота

1.    Сенсорний аналіз // Практикум. Навчальний посібник. – Л., ВФ Афіша, 2009. – 328 с. – співавтори Ємченко І. В., Троякова А. О., Батутіна А. П., Гавриляк М. Я., Мартинюк М. М.
2.    Експертиза послуг // Практикум. Навчальний посібник. – Львів : Вид-во ЛКА, 2012. – 280 с. – співавтор Коваль М. Н.
3.    Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : підручник / І. В. Ємченко, О. І. Передрій, М. Ю. Барна. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. – 428 с.
4.    Організація підприємницької діяльності в сфері сільського туризму особами з інвалідністю : навч. посібник / М. Ю. Барна, М. Богуш, О. Волошинський та ін. - Львів : Растр-7, 2019. - 206 с.
5.    Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Д. І. Сапожник, М. Ю. Барна. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 432 с.
6.    «Туроперейтинг» Конспект лекцій для студентів напряму підготови 6.140103 Туризм / Барна М. Ю. // Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. – 96 с.                                                                                                                    
7.    «Туроперейтинг» Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготови 6.140103 Туризм / Барна М. Ю. // Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. – 30 с.                                             
8.    «Організація туристичних подорожей» Конспект лекцій для студентів напряму підготови 6.140103 Туризм / Барна М. Ю. // Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. – 84 с.                                                                               
9.    «Організація туристичних подорожей » Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготови 6.140103 Туризм / Барна М. Ю. // Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. – 26 с.
10.    Методичні вказівки до виконання дипломної роботи  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / Барна М. Ю., Мізюк Б М., Мельник І. М., Тучковська І. І. та ін. // Львів, Вид-во ЛКА, 2018. – 48 с.
11.    "Туроперейтинг та організація туристичних подорожей" Конспект лекцій для студентів РВО Першого (бакалаврського), спеціальності "Туризм", ОП "Туризм"  / Барна М. Ю. // Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 221 с.                                                                                                                                                  
12.    "Туроперейтинг та організація туристичних подорожей" Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів РВО Першого (бакалаврського), спеціальності "Туризм", ОП "Туризм"  / Барна М. Ю. // Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 78 с.
13.    Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / за ред. В. Я. Брича. – К. : Ліра-К, 2019. – 484 с.

Організаційно-методична робота

1.    Перший проректор Університету.
2.    Член наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Підстава: Наказ Мінекономрозвитку від 23.05.2018 року № 717.
3.    Член Національної туристичної організації України, як представник університету.

Підвищення кваліфікації

У 2017 році отримала нагороду імені Івана Виговського від Центру досліджень Східної Європи Варшавського університету та фундації “Колегіум Європи Східної” під Почесним патронатом Президента Республіки Польща та у 2018 р. пройшла 4-місячне стажування у двох провідних університетах Польщі.
Під час стажування у Республіці Польща Барна М. Ю. здала тест, що підтверджує знання мови на рівні В 2 в Інституті іноземних мов Варшавського інституту управління.
У лютому 2019 році пройшла стажування з метою вдосконалення практичної підготовки у готелі Хілтон Киїів, за результатами проходження стажування отримала відповідний підтверджуючий сертифікат.
У листопаді 2019 р. пройшла базовий курс по вивченню системи Amadeus та отримала диплом тренера.

Перелік нагород та заохочень

Наказом ректора ЛКА у 2011 році нагороджена Грамотою Львівської комерційної академії.

Постановою Правління Укоопспілки і президії ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України від 02.10.2013 року № 53-к нагороджена Грамотою Центральної спілки споживчих товариств України та ЦК Профспілки.

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність у 2015 році нагороджена Подякою Львівської обласної ради.

У грудні 2016 року нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України та Подякою Міністерства освіти і науки України.

У березні 2019 року нагороджена Почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Додатковий набір на навчання!!!

Для здобуття ступеня бакалавра, магістра та доктора філософії


ЛТЕУ

Чи варто завжди довіряти рейтингам?

Прозорість у формуванні рейтингів чи суб’єктивізм?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен