Барна Марта Юріївна

доктор економічних наук, доцент

ORCID ID:  0000-0001-5248-9774
Researcher ID: G-9493-2019

Освіта вища: закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство і комерційна діяльність” і здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та комерційної діяльності.

У вересні 2002 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри експертизи товарів та послуг.

З грудня 2005 року по листопад 2007 року навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва Львівської комерційної академії за спеціальністю – економіка та управління підприємствами. У червні 2008 року у спеціалізованій вченій раді Львівської комерційної академії захистила кандидатську дисертацію на тему: “Конкурентне середовище підприємств роздрібної торгівлі: механізми та шляхи розвитку” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг було присвоєно у грудні 2011 року.

З січня 2009 р. по серпень 2016 р. – доцент кафедри експертизи товарів та послуг.

З грудня 2014 року по теперішній час – перший проректор Університету.
З вересня 2016 року по теперішній час професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

У липні 2010 року призначена вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівської комерційної академії із захисту докторських (кандидатських) дисертацій. З квітня 2017 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету із захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

У лютому 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Концептуально методологічні підходи до трансформації системи внутрішньої торгівлі в сучасних умовах” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Барна М. Ю. читає курс з дисципліни Туроперейтинг для студентів спеціальності “Туризм”.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором двох навчальних посібників та одного підручника, виданих з грифом Міністерства освіти і науки України.

1. Сенсорний аналіз // Практикум. Навчальний посібник. – Л., ВФ Афіша, 2009. – 328 с. – співавтори Ємченко І. В., Троякова А. О., Батутіна А. П., Гавриляк М. Я., Мартинюк М. М.
2. Експертиза послуг // Практикум. Навчальний посібник. – Львів : Вид-во ЛКА, 2012. – 280 с. – співавтор Коваль М. Н.
3. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : підручник / І. В. Ємченко, О. І. Передрій, М. Ю. Барна. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014.

Барна М. Ю. є співавтором 5 монографій та автором 1 одноосібної монографії:

1. Барна М. Ю. Трансформація системи внутрішньої торгівлі в Україні : [монографія] / М. Ю. Барна. – Львів : Растр-7, 2015. – 524 с.

2. Барна М. Ю. Теоретичні основи дослідження інвестиційного процесу як об’єкту державного регулювання / М. Ю. Барна // Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів : [кол. монографія]. – Львів : Растр-7, 2014. – С. 7–38.

3. Barna М. Соціально-економічна сутність та передумови трансформації внутрішньої торгівлі в Україні / М. Barna // Problems of social and economic development of business : [collective monograph]. – Montreal, Canada : Publishing house «BREEZE», 2014. – Р. 29–37.

4. Барна М. Ю. Наукові підходи до відбору домінант підвищення ефективності розвитку системи внутрішньої торгівлі України / М. Ю. Барна // Моделювання складних систем : [кол. монографія]. – Черкаси : Вид. «Третяков О. М.», 2015. – С. 243–253.

5. Барна М. Ю. Научные подходы к диагностике системы внутренней торговли / М. Ю. Барна // Экономика сегодня: новые вызовы – новые решения : [кол. монографія]. – Ставрополь : Логос, 2015. – С. 82–100.

6. Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : монографія / Куцик П. О., Барна М. Ю., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Цап М. В., Хомів О. В., Добуш З. О. ; За загал. ред. проф. Куцик П. О. і проф. Васильціва Т. Г. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016 – 379 с.

Основні наукові праці у фахових, іноземних та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз:

1. Барна М. Ю. Теоретико-методичні засади розвитку конкуренції і конкурентного середовища в сфері торгівлі / М. Ю. Барна // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. – Львів : ЛІЕТ, 2010. – № 4. – С. 35–42.

2. Барна М. Ю. Особливості трансформації організаційної структури роздрібної торгівлі України / М. Ю. Барна, І. М. Мельник // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Економічні науки. – Запоріжжя : Запор. нац. ун-т, 2011. – № 1 (9). – С. 221–225.

3. Барна М. Ю. Активізація інноваційної діяльності торговельних підприємств як умова набуття конкурентних переваг / М. Ю. Барна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. наук. праць. Серія економічні науки. Полтава: ПУЕТ, 2011. – № 1 (45). – С. 178–184.

4. Барна М. Ю. Роль внутрішньої торгівлі у забезпеченні суспільного розвитку // М. Ю. Барна, І. М. Мельник // Экономика Крыма : науч.-практ. журнал. – 2012. – № 4 (41). – С. 230–237.

5. Барна М. Ю. Толінгові операції в Україні переваги та недоліки / М. Ю. Барна, Н. М. Гарбар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 165–169.

6. Барна М. Ю. Оптимізація організаційної структури управління торговельних підприємств споживчої кооперації / М. Ю. Барна // Экономика Крыма : науч.-практ. журнал. – 2013. – № 4 (45). – С. 130–134.

7. Барна М. Ю. Теоретичні аспекти формування системи внутрішньої торгівлі / М. Ю. Барна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. наук. праць. Серія економічні науки. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – № 6 (62). – С. 66–71.

8. Барна М. Ю. Сутність соціальної та економічної ефективності роздрібної торгівлі / М. Ю. Барна // Торгівля, Комерція, Підприємництво. – Львів, 2014. – С. 20–22.

9. Барна М. Ю. Передумови трансформації внутрішньої торгівлі / М. Ю. Барна // Регіональна бізнес-економіка та управління : наук., виробн.-практ. журн. – Вінниця, 2014. – № 2 (42). – С. 10–19.

10. Барна М. Ю. Оцінювання економічного потенціалу кооперативної роздрібної торгівлі / М. Ю. Барна, В. В. Сирветник-Царій // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 45. – С. 159–162.

11. Барна М. Ю. Домінанти підвищення ефективності розвитку системи внутрішньої торгівлі на регіональному рівні в умовах трансформації / М. Ю. Барна // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 46. – С. 111–117.

12. Барна М. Ю. Сучасні підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внут-рішньої торгівлі / М. Ю. Барна // Науковий вісник Львівського державного університету внут-рішніх справ. Серія економічна. – Львів, 2014. – Вип. 2’2014. – С. 151–161.

13. Барна М. Ю. Використання інструментів та методів стратегічного управління для розробки стратегії розвитку системи внутрішньої торгівлі України / М. Ю. Барна // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія: економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 153–157.

14. Барна М. Ю. Сутність управління інноваціями в системі внутрішньої торгівлі / М. Ю. Барна // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія: економічні науки.  – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 7. – Ч. 4. – С. 49–54.

15. Барна М. Ю. Значення інноваційного розвитку в умовах трансформації внутрішньої торгівлі / М. Ю. Барна // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія: економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 8. – Ч. 4. – С. 147–151.

16. Барна М. Ю. Обґрунтування механізму розвитку системи внутрішньої торгівлі України в умовах трансформації / М. Ю. Барна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. – Вип. 1 (111). – С. 70–77.

17. Барна М. Ю. Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформаційних змін в Україні / М. Ю. Барна, О. В. Виноградова // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. зб. Нац. ін-ту стратегічних досліджень. – Київ : Вид-во ІСД, 2015. – Вип. 1 (34). – С. 70–76.

18. Барна М. Ю. Структура механізму управління ефективністю системи внутрішньої торгівлі в Україні / М. Ю. Барна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – Київ, 2015. – Вип. 7 (170). – С. 24–30.

19. Барна М. Ю. Структура механізму управління ефективністю системи внутрішньої торгівлі в Україні / М. Ю. Барна // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. пр. / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2015. – Вип. 3 (13). – С. 143–149.

20. Барна М. Ю. Современные тенденции и проблемы развития торговли в Украине / М. Ю. Барна // Устойчивое развитие : международный журн. – Варна, 2012. – № 5. – С. 118–123.)

21. Барна М. Ю. Система управління внутрішньою торгівлею в сучасних умовах / М. Ю. Барна // Економіка і Фінанси : наук. журн. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10. – С. 29–35. Входить до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних: РИНЦ, Index Copernicus International.

22. Барна М. Ю. Аналіз соціально-економічної складової системи внутрішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації / М. Ю. Барна // Бізнес Інформ : наук. журн. – 2015. – № 1. – С. 205–217. Входить до міжнародних інформаційних  та наукометричних баз даних: РИНЦ, Index Copernicus International, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals (DOAJ) та ін.

23. Барна М. Ю. Взаємозв’язок між товарооборотом та факторними ознаками системи внутрішньої торгівлі України / М. Ю. Барна // Інвестиції: практика та досвід : журнал. – 2014. – № 4. – С. 26–29. Входить до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних: Google Scholar.

24. Барна М. Ю. Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі / М. Ю. Барна // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 75–83. Входить до міжнародних інформаційних  та наукометричних баз даних: РИНЦ, Index Copernicus International, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals (DOAJ) та ін.

25. Барна М. Ю. Аналіз чинників зовнішнього впливу на внутрішню торгівлю України та Львівської області / М. Ю. Барна // Регіональна економіка : наук.-практ. журн. – 2015. – № 1 (75). – С. 48–55. Входить до міжнародних інформаційних  та наукометричних баз даних: Index Copernicus International.

26. Барна М. Ю. Моделювання ієрархії оцінки пріоритетності чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі України / М. Ю. Барна // Економіка та держава : міжнародний наук.-практ. журн. – 2015. – № 4. – С. 33–39. Входить до міжнародних інформаційних  та наукометричних баз даних: Google Scholar.

27. Барна М. Ю. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації / М. Ю. Барна // Інвестиції: практика та досвід : журнал. – 2015. – № 10. – С. 63–70. Входить до міжнародних інформаційних  та наукометричних баз даних: Google Scholar.

28. Барна М. Ю. Підходи до вибору домінант підвищення ефективності розвитку системи внутрішньої торгівлі України / М. Ю. Барна // Актуальні проблеми економіки / Актуальные проблемы экономики. – Київ, 2015. – № 9. – С. 410–420. Входить до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних: SciVerse Scopus by Elsevier; Index Copernicus; EBSCOhost; Ulrich’s Periodicals Directory; EconLit; Cabell's Directories; ABI/Inform (by ProQuest).

29. Barna M. Yu. Indicator Structuring and Principles of Assessing Ukraine’s Domestic Trade System in the Condition of Transformation / M. Yu. Barna // Journal of Applied Economic Sciences. – Romania : European Research Center of Managerial Studies in Business Administration, 2015. –Volume X, Issue 3 (33). – P. 328–337.

30. Підходи до формування кадрового забезпечення підприємств готельного господарства України / Л. М. Шимановська-Діанич, М. Ю. Барна // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 7. – С. 172-178.

31. Барна М. Ю. Основні тенденції управління туристичною діяльністю в Україні / М. Ю. Барна, І. І. Тучковська, // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2016 р. – Вип. 20. – С. 5-8.

32. Стефанишин О. Б. Діагностика фінансового забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств / О. Б. Стефанишин, М. Ю. Барна // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2016 р. – В. 12. – Ч. 1. – С. 204-209.

33. Барна М. Ю. Напрями інституціалізації лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства / М. Ю. Барна, О. М. Бабенко, // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 22. – С. 71-74.

34. Бабенко О. М. Соціально-економічні передумови лідерства на підприємствах ресторанного господарства / О. М. Бабенко, М. Ю. Барна // Науковий журнал «Економічний дискурс» – 2017. – Вип. 4. – С. 52-57. Входить до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних: Cite Factor, Journals Impact Factor (JIF), General Impact Factor (GIF), Directory of Research Journals Indexing DRJI, ResearchBib, Directory of abstract indexing, Academia.edu, Scribd, Electronic Journals Library, Universal Impact Factor (UIF).

35. Барна, М. Ю. Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків / М. Ю. Барна, Ю. Б. Миронов // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). Ч. 1. – С. 165-170. Входить до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних: Web of Science (Thomson Reuters); Index Copernicus; Google Scholar.

36. Попадинець Н. М. Differences in consumer buying behaviour in consumer markets of the EU member states and Ukraine / Попадинець Н. М., Шульц С. Л., Барна М. Ю. // Економічний часопис-ХХІ  – 2017. – № 166 (7-8). – С. 26-30. Входить до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних: SciVerse Scopus; Index Copernicus; EBSCOhost; Ulrich’s Periodicals Directory; Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.); InfoBase Index; РИНЦ; The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

37. Барна, М. Ю. Сотрудничество Украины со странами Европейского Союза в контексте имлементации законодательства ЕС в сфере туризма / "Development of trade relations from the perspective of economic integration of the Republic of Moldova in the international economy", September 21-22, 2017 Chişinău : Vol. 1. Р. 230-233.

Свою наукову діяльність Барна М.Ю. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах:
Дипломні роботи, виконані студентами під керівництвом Барни М. Ю., приймали участь у всеукраїнських конкурсах випускних робіт за напрямком “Торгівля” і були відзначені грамотами у різних номінаціях.

Під керівництвом Барни М. Ю. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та виконуються дисертаційні дослідження 2 аспірантами та 1 здобувачем наукового ступеня.
Наказом ректора ЛКА у 2011 році нагороджена Грамотою Львівської комерційної академії.

Постановою Правління Укоопспілки і президії ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України від 02.10.2013 року № 53-к нагороджена Грамотою Центральної спілки споживчих товариств України та ЦК Профспілки.

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність у 2015 році нагороджена Подякою Львівської обласної ради.

У грудні 2016 року нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України та Подякою Міністерства освіти і науки України.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Консолідований рейтинг вишів України 2018 року

10 кращих приватних вишів в консолідованому рейтингу ВНЗ України

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Літня школа бізнесу

ТзОВ "Епіцентр К" спільно з Львівським торговельно-економічним університетом організовує для студентів Літню школу бізнесу

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України