Васильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор
професор кафедри фінансів, кредиту та страхування

79011, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 404
тел.:   +38 (098) 11-555-01
e-mail: tgvas77@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1999 р. закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю „Маркетинг” і одержав диплом менеджера-економіста.
Упродовж 1999-2004 рр. працював у комерційних структурах на посадах економіста, маркетолога, начальника відділу маркетингу, комерційного директора, заступника голови правління, директора.
За період з 2004 по 2006 рр. працював головним консультантом у Львівській обласній асоціації малого і середнього підприємництва, очолював Центр підтримки бізнесу.  
У 2006-2007 рр. працював генеральним директором Регіонального фонду підтримки підприємництва у Львівській області.
У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Державне регулювання ринку підакцизних споживчих товарів” зі спеціальності 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою у спеціалізованій вченій раді при Національному університеті “Львівська політехніка”.
Викладацьку діяльність розпочав у Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту, де протягом 2002-2004 рр. працював викладачем економічних дисциплін у Львівському центрі дистанційно-заочного навчання.
З лютого 2005 р. розпочав трудову діяльність у ЛТЕУ на кафедрі економіки підприємства, де працював на посадах: асистента (2005-2006 рр.), старшого викладача (2006-2008 рр.), доцента (2008-2010 рр.) та професора (2010-2014 рр.). З листопада 2014 р. по листопад 2017 р. працював завідувачем кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ. На даний час працює на посаді професора кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ.
Атестат доцента (кафедри економіки підприємства) отримав у 2011 р.
З 2006 р. по 2018 р. займався науковою діяльністю у Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові на посадах: завідувача відділу регіонального моніторингу (2006-2008 рр.), а з 2009 р. – заступника директора.
Протягом 2007-2010 рр. був здобувачем наукового ступеня доктора економічних наук у Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України. У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему “Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні” зі спеціальності 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) у спеціалізованій вченій раді при Національному інституті проблем міжнародної безпеки при РНБО України.
Атестат професора (кафедри фінансів, кредиту та страхування) отримав у 2016 р.
Проходив стажування у Інституті інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» та провідних навчальних і науково-дослідних закладах України.

Основні дисципліни, що викладає

  • Фінансово-економічна безпека підприємства
  • Управління фінансовими ризиками
  • Теорія безпеки соціальних систем
  • Інтелектуальна власність

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-2889-6924
Researcher ID: I-3835-2017
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GDBAiHYAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність Васильців Т. Г. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри фінансів, кредиту та страхування, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах.

Дипломні роботи, виконані студентами під керівництвом Васильціва Т.Г., приймали участь у всеукраїнських конкурсах випускних робіт за напрямком “Фінанси” і були відзначені грамотами у різних номінаціях.

Під керівництвом Васильціва Т. Г. захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

1 Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми забезпечення: Монографія / Т. Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 386 с.
2.Васильців Т. Г. Регулювання діяльності підприємств роздрібної торгівлі: Монографія / Т. Г. Васильців, Н. Г. Міценко, Н. М. Заярна. – Львів: видавництво ЛКА, 2009. – 176 с.
3.Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія / [За ред. Н. А. Мікули, В. В. Борщевського, Т. Г. Васильціва]. – Львів: Ліга Прес, 2009. – 436 с.  
4.Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: Монографія / [За ред. А. І. Мокія. Т. Г. Васильціва]. – Львів: ПАІС, 2010. – 488 с.
5.Система регулювання внутрішньої торгівлі України: Монографія / [В.В. Апопій, І.М. Копич, О.Г. Біла та ін.]; за ред. В.В. Апопія та І.М. Копича. - К.: Академвидав, 2012. – 424 с.
6.Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави: Монографія / [За заг. ред. О.С. Власюка, А.І. Мокія]. - Львів: Апріорі, 2012. – 836 с.
7.Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: Монографія / [За ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 388 с.
8.Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій Західного регіону України: Монографія / [За ред. В. В. Борщевського, Т. Г. Васильціва]. – Львів: Арал, 2013. – 388 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
9.Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти: Монографія / Т.Г. Васильців, Н.В. Магас, Н.О. Маргіта. - Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2014. - 218 с. - С.131-198.
10.Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України: монографія / за ред. Т. Васильціва, В. Бойка. – Львів: Ліга Прес, 2016. – 262 с.
11.Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. Т. Васильціва. – Львів: ТОВ "Ліга Прес", 2016. – 596 с.
12.System transformations of the national economy: challenges and expectations  : Monograf. –  Vol.1. Bydgoszcz: WSG, 2016. 242 p.
13.Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : Монографія /  за ред. П. Куцика, Т. Васильціва. Львів: ЛТЕУ, 2016. 379 с.
14.Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія за ред. О. С. Власюка. К. : НІСД, 2017. 384 с.
15.Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : Монографія за ред. Васильціва Т.Г., Лупак Р.Л. Львів : ННВК "АТБ", 2018. 303 с.
16.Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки : Монографія за ред. Васильціва Т.Г., Лупак Р.Л. Львів : ННВК "АТБ", 2019. 552 с.
17.Безпека та конкурентні стратегії України в глобальній економіці : Монографія за ред. Мокія А. І. Львів : ДУ "ІРД НАН України", 2019. 872 С.
18.Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : Монографія за ред. Галушки З. І. Чернівці : Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 С.

Свою наукову діяльність Васильців Т. Г. здійснює як:
1. Член редакційної колегії збірників наукових праць «Підприємництво і торгівля» та «Вісник ЛТЕУ. Економічні науки», «Стратегічні пріоритети» (фахові видання).
2. Виконує функції керівника наукової школи: “Фінансово-економічна безпека соціально-економічних систем».
3. Керує підготовкою докторантів та аспірантів

Навчально-методична робота
1 Економічна безпека. Підручник / авт.кол.; за ред. д.е.н., О.І. Барановського, д.е.н., О.Б.Жихор. -К.: УБС НБУ, 2014 - 516 с.
2.Економіка підприємства: теорія і практикум : Навчальний посібник за ред. Міценко Н.Г., Ященко О.І. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 688 с.  
3.Економічна безпека : Навчальний посібник за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.
4.Економіка інноваційного підприємства : Навчальний посібник / Т.Г. Васильців, Т.А. Городня, В.І. Блонська. – К. : ТОВ «Кондор», 2012. – 396 с.  
5.Економіка малого підприємства : Навчальний посібник за ред. Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. –  476 с.  
6.Бізнес-планування : Навчальний посібник / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. –  207 с.
7.Страховий менеджмент : навчальний посібник / П. О. Куцик, Т. Г. Васильців, В. М. Сороківський, М. В. Сороківська. – Львів: ЛКА, 2015. – 244 с.
8.Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Т. Г. Васильців, П. О. Куцик, В. М. Сороківський. – Львів : Растр-7, 2016. – 320 с.

Підвищення кваліфікації
Проходив стажування у Інституті інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» та провідних навчальних і науково-дослідних закладах України.

Перелік нагород та заохочень
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2012 р. та Львівської облдержадміністрації і Львівської обласної ради для молодих вчених 2011 р та відомих вчених і визнаних фахівців 2016 р.
Лауреат Гранта президента України для молодих докторів наук 2018 р.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Інтерактивний конкурс з Основ підприємництва

Отримайте знижку 10% на оплату вартості навчання в ЛТЕУ


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен