Гелей Степан Дмитрович

д. і. н. , професор

Короткі відомості:

Гелей С. Д., доктор історичних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи Львівської комерційної академії (з 1993 р.), народився 12 травня 1941 р. у с. Бабухів Рогатинського району на Івано-Франківщині. У 1969 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, з 1972 р. працює у Львівській комерційній академії. Професор Гелей С.Д. засновник (1984) і беззмінний президент хорової капели “Мрія”, лауреат міжнародних та національних конкурсів, член національного Музичного товариства України, Заслужений працівник культури України, Відмінник народної освіти, Дійсний член наукового товариства ім. Т.Шевченка, член спеціалізованої вченої ради в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України.

Гелей С.Д. автор кількох монографій (“Консервативна течія в суспільно-політичній думці України ХІХ ст.” (1996), “Консервативно-політологічна концепція державотворення” (1997), “Василь Кучабський: від національної ідеї до державності” (1998)); “Українська кооперативна ідея в загальноєвропейському контексті” (2003), “Мрія. Сторінки історії” (2005); автор та співавтор підручників, навчальних посібників, словників та довідників (“Теорія та історія світової і вітчизняної культури” (1992), “Державницький світогляд В’ячеслава Липинського” (1994), “Українська політологія” частина І, ІІ (1996-1997), “Короткий історичний термінологічний словник” (1999), “Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ-ХХ ст.)” (2001), “Світова та Європейська інтеграція. Організаційні засади” (2001), “Політико-правові системи світу” (2002, 2006), “Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники” (2002)); автор історико-політологічних та історико-економічних розвідок про Пантелеймона Куліша, Івана Франка, Михайла Драгоманова, Ісидора Шараневича, Михайла Грушевського, Михайла Туган-Барановського, В’ячеслава Липинського, Степана Томашівського, Василя Кучабського, Осипа Назарука, Павла Скоропадського, Симона Петлюру, Степана Качалу, Дмитра Ісаєвича, Михайла Галущинського, Костя Левицького, Степана Федака, Романа Залозецького, Зиновія Пеленського, Платона та Василя Симиренків, Роксолану, Олену Степанів, Петра Франка та інших. С.Гелей відомий дослідник історії кооперативного руху, української кооперативної ідеї. Він автор та співавтор фундаментального 3-хтомного видання історичних нарисів “Українські кооператори” (1999, 2001, 2007), редагує “Вісник Львівської комерційної академії. Гуманітарні науки” (з 1997 р.) та щорічник “Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти” (з 1998 р.). під його керівництвом вперше в незалежній Україні були видані підручники для вищих навчальних закладів “Історія кооперативного руху” (1995) та “Історія споживчої кооперації України” (1996). Він є також співавтором підручника “Кооперативне право” за редакцією члена-кореспондента НАН України, проф. Семчика В.І. У 2004 р. у співавторстві з Р.Пастушенком опублікував посібник для 11 класу загальноосвітніх шкіл “Основи кооперації”, а у 2006 р. підручник для вищих навчальних закладів “Теорія та історія кооперації”.

С.Гелей — один з авторів фундаментальної трьохтомної “Історії Львова” (2007) та автор понад двадцяти статей енциклопедичного трьохтомного словника “Львів”.

Фундаментальним дослідженням професора Гелея С.Д., присвяченим 190-літньому ювілею Львівської комерційної академії, став „Нарис історії Комерційної академії”, у якому висвітлюється 190-річний шлях становлення і розвитку академії — найдавнішого торговельно-економічного вузу України. Аналізується діяльність професорсько-викладацького складу, співробітників академії на ниві освіти, науки і виховання студентів. Розкривається роль ректорату, факультетів і кафедр у забезпеченні умов входження вузу до європейського та світового освітнього простору.

Окремі праці проф. С.Гелея публікувалися в Німеччині (Берлін, 1997), Польщі (Варшава, 1999; Перемишль, 2003), США (Нью-Йорк, 2004).

С.Гелей засновник (1984) і беззмінний президент хорової капели “Мрія”, лауреат міжнародних та національних конкурсів, член національного Музичного товариства України, Заслужений працівник культури України, Відмінник народної освіти, нагороджений медаллю МОН України „Петро Могила”, Лауреат премії ім. Романа Федорова, Дійсний член наукового товариства ім. Т.Шевченка, член спеціалізованої вчених рад в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Львівського національного університету. 

Основні праці проф. С.Гелея за роки незалежності (1991-2011) 

1. Історія української культури в наукових дослідженнях // Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Підручник. — Львів: “Каменяр”, 1992. — С. 93-101. 
2. Вступ до курсу української історії. Методичний посібник. — Львів: ЛТЕІ, 1993. — 54 с. 
3. Державницький світогляд В’ячеслава Липинського. Навчальний посібник. — Львів: ЛТЕІ, 1994. — 76 с. 
4. Василь Кучабський і його погляди на роль українського консерватизму в побудові незалежної держави // Республіканець. — Київ; Львів, 1994. — Ч. 3-4. — С. 40-48. 
5. Василь Кучабський — видатний представник державницько-консервативної течії в українській політології // Гуманітарна освіта і проблеми державного відродження України. Матеріали міжвузівської наукової конференції у Львові 21-22 березня 1994. — Львів, 1994. — С. 91-99. 
6. Історія Русів — найвизначніший твір української національно-політичної думки кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст. // Гуманітарна освіта і проблеми духовного відродження України (Матеріали міжвузівської наукової конференції у Львові 21-22 березня 1994 р.). — Львів, 1994. — С. 87-91. 
7. Історична доля української державності в контексті російської політики // Український ліс. (Співавт.: Горбач Н.). — Львів, 1994. — Ч. 1. — С. 16-21. 
8. Незалежна Україна: колесо історії повернути неможливо // Універсум. (Співавт.: Горбач Н.). — Львів; Київ; Париж, 1994. — Ч. 3-4 (4-5). — С. 13-16. 
9. Чому залежна Україна від Росії? // Літопис Червоної Калини. (Співавт.: Горбач Н.). — Львів, 1994. — Ч. 10-12 (40-42). — С. 32-36. 
10. Ідея української державності в історичних працях В’ячеслава Липинського // Український час. — Львів, 1994. — Ч. І (13). — С. 40-50. 
11. Степан Томашівський про ідеї, героїв і політику // Український час. — Львів, 1994. — Ч. І (13). — С. 54-59. 
12. Галицький консерватизм в оцінках М. Грушевського // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді й повідомлення наукової конференції (м. Львів, 26-28 жовтня 1994 р.). До 100-річчя від початку діяльності М. Грушевського у Львівському університеті. – Львів: “Світ”, 1995. — С. 283-286. 
13. Ідеї української державності в епістолярній спадщині Василя Кучабського // Студії політологічного центру “Генеза”. — Львів, 1995. — Ч. 6. — С. 390-394. 
14. Василь Кучабський : від чину — до державності // Студії політологічного центру “Генеза”, 1995. — Ч. 6. — С. 395-401. 
15. Рогатинщина в контексті українського відродження в Галичині // Рогатинська земля: історія та сучасність. Матеріали першої наукової конференції. Рогатин, 24-25 березня 1995 р. — Львів; Рогатин: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995. — С. 30-38. 
16. Церква як самодостатній авторитет в українському державотворенні // Історія релігії в Україні. Матеріали Міжнародного V круглого столу (Львів, 3-5 травня 1995 року). (Спіавт.: Кардаш Е.). — Київ; Львів, 1995. — С. 104-107. 
17. Пантелеймон Куліш: через культуру до державності // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наукових праць. Вип. 2. — Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича, 1995. — С. 91-111. 
18. Українська політологія. Навчальний посібник (Співавт.: Пастушенко Р., Рутар С.). — Львів: Комерційна академія, 1995. — Ч. 1. — 180 с. 
19. Історія кооперативного руху (керівник авторського колективу та автор “Вступу” (С.3-6), розд. ІІІ. Ч. І (С. 102-133), розд. ІІІ. Ч. ІІ (С. 281-326). — Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І.Крип’якевича, 1995. — 412 с. 
20. Степан Качала — видатний діяч українського національного відродження в Галичині (До 180-річчя від дня народження) // Студії політологічного центру “Генеза” — Львів, 1995. — Ч. 3. — С. 194-197. 
21. В’ячеслав Липинський в оцінках Василя Кучабського // Перші та другі читання пам’яті В’ячеслава Липинського. Українська національна еліта. Проблеми влади в Україні. Життя і творчість В. Липинського. — Луцьк — Затурці, 21-23 квітня 1994 р. та 27-28 квітня 1995 р. — Луцьк; Львів, 1996. — С. 78-80. 
22. “Народна торгівля” — перше споживче товариство в Галичині // Споживча кооперація України: Історичні та соціально-економічні аспекти. Зб. наукових статей. — Київ: “Вісті”, 1996. — С. 44-54. 
23. Василь Кучабський про більшовицьку “українізацію” та її наслідки // Студії політологічного центру “Генеза”. — Львів, 1996. — Ч. 1. — С. 80-88. 
24. Історія споживчої кооперації України (керівник авторського колективу та автор “Вступу” с. 3-5), розд. V (С. 188-267). — Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І.Крип’якевича, 1996. — 384 с. 
25. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України ХІХ ст. Монографія. — Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І.Крип’якевича, 1996. — 122 с. 
26. Основи політології. Лекції для студентів негуманітарних вузів. (Співавт.: Рутар С.). — Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І.Крип’якевича, 1996. — 200 с. 
27. Українська політологія. Навчальний посібник. Частина ІІ (Співавт.: Пастушенко Р., Рутар С.). — Львів: Комерційна академія, 1996. — 182 с. 
28. Просвіта і кооперативний рух у Галичині // Споживча кооперація України: Історичні та соціально-економічні аспекти. Зб. наукових статей. (Співавт.: Пастушенко Р.). — Київ: “Вісті”, 1996. — С. 99-106. 
29. “Сільський господар” — перше хліборобське товариство галицьких селян // Сільський господар. — Львів, 1996. — Ч. 1. — С. 37-40. 
30. Консервативні засади творчості Осипа Назарука. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівської комерційної академії. — Львів, 1996. — С. 210-216. 
31. Василь Кучабський про українсько-польські відносини в контексті міжнародної політики // Вісник Львівської комерційної академії. — Львів: Коопосвіта, 1997. — Т. І. — С. 297-323. 
32. Богдан Хмельницький як творець української державності в історичних працях В’ячеслава Липинського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича, 1997. — Вип. 3-4. — С. 32-58. 
33. Консервативно-політологічна концепція державотворення. Василь Кучабський. Монографія. — Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І.Крип’якевича, 1997. — 160 с. 
34. Основи політології. Лекції для студентів негуманітарних вузів (Видання друге, перероблене і доповнене). (Співавт.: Рутар С.). — Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І.Крип’якевича, 1997. — 278 с. 
35. Михайло Туган-Барановський — видатний український вчений-кооператор. Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів академії за підсумками науково-дослідної роботи у 1996 році. — Львів, 1997. — С. 266-269. 
36. Консерватизм у політичній практиці сучасної України // Українські варіанти. — Львів, 1998. — січень-березень. — С. 20-30. 
37. Етапи розвитку споживчої кооперації України: уроки історії // Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі. Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. — Київ; Львів: Коопосвіта, 1998. — С. 109-120. 
38. Українська Народна Республіка в оцінках ідеологів українського консерватизму — В’ячеслава Липинського та Василя Кучабського // Вісник Львівської комерційної академії. — Львів: Коопосвіта, 1998. — Т. 2. — С. 250-271. 
39. Українська консервативна політична думка про Гетьманат Павла Скоропадського // Гетьманат Павла Скоропадського та Українська держава 1918 року. Науковий збірник, присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Павла Скоропадського та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року. — Київ, 1998. — С. 88-94. 
40. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності (Українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку). Монографія. — Львів: Інститут української археографії та джерелознавства НАН України ім. М. Грушевського, 1998. — 532 с. 
41. Василь Кучабський. Наукова спадщина. Сторінки життя. (Співавт.: Кучабський Ю.). Монографія. — Львів: “Коопосвіта” Львівська комерційна академія, 1998. — 744 с. 
42. Історія кооперативного руху і кооперативного права в Україні // Кооперативне право. Підручник. — Київ: Інюре, 1998. — С. 38-64. 
43. Михайло Туган-Барановський — визначний теоретик кооперативного руху // Українська кооперація: Історичні та соціально-економічні аспекти. — Львів: Коопосвіта, 1998. — Т. 1. — С. 5-17. 
44. Кооперативний рух на Волині у 1921-1939 роках // Українська кооперація: Історичні та соціально-економічні аспекти (Співавт. Шабала Я.). — Львів: Коопосвіта,1998. — Т. 1. — С. 39-47. 
45. Львів — столиця української кооперації // Українська кооперація: Історичні та соціально-економічні аспекти (Співавт. Пастушенко Р. — Львів: Коопосвіта, 1998. — Т. 1. — С. 59-67. 
46. Політологія: Навчальний посібник для студентів. (Видання третє, перероблене і доповнене). (Співавт.: Рутар С.). — Київ: “Знання”, 1999. — 424 с. 
47. Остап Нижанківський // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга 1. — Львів.: Коопосвіта, 1999. — С. 169-177. 
48. Василь Кучабський і проблеми державності України на сторінках тижневика “Мета” (1931-1933 рр.) // Українська періодика: Історія і сучасність. Доповіді та повідомлення п’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 27-28 листопада 1998 р. — Львів, 1999. — С. 551-565. 
49. Дмитро Ісаєвич // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга 1. — Львів.: Коопосвіта, 1999. — С. 300-315. 
50. Короткий історичний термінологічний словник. (Співавт.: Малик Я.). — Львів: Коопосвіта, 1999. — 188 с. 
51. Михайло Галущинський — перший командант Легіону Українських січових стрільців // Михайло Галущинський — лицар обов’язку і чину. Матеріали наукової конференції, присвяченої 120-річниці від дня народження М. Галущинського і 90-річниці відкриття Рогатинської гімназії ім. Володимира Великого). (Співавт.: Прокіп А.). — Львів; Рогатин, 1999. — С. 29-42. 
52. Перша хліборобська виставка в Галичині // Український альманах. — Варшава: Об’єднання українців у Польщі, 1999. — С. 148-153. 
53. Споживча кооперація України: історія та сучасний стан // Фінанси України. (Співавт.: Бабенко С.). — Київ, 1999. — Ч. 10. — С. 26-40. 
54. Регіональні структури влади та місцевого самоврядування. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Співавт.: Рутар С. – Львів: Коопосвіта, 2000. – Вип. ІІІ. – С.119-130. 
55. Василь Кучабський про українське питання в політиці Польщі // Україна : культурна спадщина, національна свідомість , державність. Зб. на пошану професора Юрія Сливки. – Львів: Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАН України, 2000. – С.284-300. 
56. Українська консервативна політична думка про націю і державу // Актуальні проблеми державного управління. Зб. наукових праць. — Львів: ЛФ ГАДУ. — Кальварія, 2000. — 3 вип. — С. 276-286. 
57. Історія України. Навчальний посібник. (Колектив авторів). Загальна редакція С.Гелея. — Львів: Коопосвіта, 2000. — 216 с. 
58. Західно-Українська народна республіка в оцінці Василя Кучабського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, Західно-Українська народна республіка: історія і традиції. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – с. 30-35. 
59. Українська консервативна політична думка про Симона Петлюру та його добу // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів: Коопосвіта, 2000. – Вип. ІІІ. – С.13-25. 
60. Культурно-освітня діяльність західноукраїнської кооперації на сторінках “Кооперативної республіки” // Українська періодика: Історія і сучасність. Доповіді та повідомлення шостої всеукраїнської науково-теоретичної конференції. 11-13 травня 2000 року. – Львів, 2000. – С.429-438. 
61. Національна ідея в духовному світі українського народу // Церква і соціальні проблеми. Екологія, економіка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів, 2000. – С.394-403. 
62. Історія України. Навчальний посібник. (Колектив авторів). Загальна редакція С.Гелея. — Львів: Коопосвіта, 2000. — 216 с. 
63. Європейський союз // Світова та європейська інтеграція. Організаційні засади (Співавт. Малик Я.). — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С. 59-79. 
64. Степан Федак // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга ІІ. (Співавт. Нагірний М.), Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. — С. 67-79. 
65. Омелян Саєвич // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга ІІ. (Співавт. Михальський Ю.). — Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. — С. 93-102. 
66. Микола Заячківський // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга ІІ. — Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. — С. 103-111. 
67. Йоахим Волошиновський // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга ІІ. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. — С. 112-121. 
68. Кузьма Безкровний // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга ІІ. — Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. — С. 136-140. 
69. Микола Капуста // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга ІІ. (Співавт. Вдовичин І.). — Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. — С. 178-188. 
70. Михайло Корчинський // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга ІІ. (Співавт. Т.Гелей). — Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. — С. 217-235. 
71. Степан Томашівський про шляхи розв'язання українського питання в Польській державі // Українська історична наука на порозі ХХІ століття. — матеріали Міжнародного наукового конгресу істориків. —Чернівці, 2001. — Том 3. — С. 55 — 62. 
72. Розвиток кооперативного законодавства в Україні в період між Першою та Другою світовими війнами // Українська кооперація. Історичні та соціально-економічні аспекти. Т.2. (Співавт. Т.Гелей). – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – С. 16-33. 
73. Діяльність Крайового кредитного союзу в І-ій половині ХХ ст. // Українська кооперація. Історичні та соціально-економічні аспекти. Т.2. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – С. 96-103. 
74. Ілля Витанович – видатний історик українського кооперативного руху // Рогатинська земля: історія та сучасність. Матеріали другої наукової конференції. Рогатин, 26-27 березня 1999 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С. 90-102. 
75. Михайло Драгоманов – предтеча українського кооператизму // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Зб. на пошану професора Олександра Карпенка. – Львів, 2001. – Ч. 5-6. – С. 139-146. 
76. Кооперація і національне відродження української державності // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття. Збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Укоопосвіта, 2001. – С. 73-82. 
77. Наукова та громадська діяльність Ісидора Шараневича // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. на пошану Феодосія Стеблія. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2001. – С. 320-331. 
78. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (Видання четверте, перероблене і доповнене). (Співавт.: Рутар С.). – Львів: “Світ”, 2001. – 384 с. 
79. Організаційно-економічні засади процесу відродження національного кооперативного руху // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції. 22 листопада 2001 року. Частина 2. – Львів, 2001. – С. 20-25. 
80. Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ — ХХ ст.) / Монографія. (Співавт.: Малик Я., Вол Б., Трофимович В., Чуприна В.). — Львів, 2001. — 294 с.; 
81. Історія України (тести, завдання, відповіді) / Керівн. авт. кол. (Спіавт.: Вдовичин І., Малик Я., Марушкіна І., Пастушенко Р.). — Львів: Світ, 2002. — 400 с. 
82. Політичні системи та проблеми їх ефективності. (Співавт.: Рутар С.) // Вісник Львівської комерційної академії. Серія — Гуманітарні науки. Вип. 4. — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. — С. 160-178. 
83. Теоретичні основи дослідження економічної безпеки в Україні // Національні інтереси. Зб. наукових праць / За ред. Я.Дашкевича (Співавт.: Малик Я., Михасюк І.). — Львів, 2002. — Ч. 6. — С. 26— 51. 
84. Правове становище української кооперації в період другої світової війни. (Співавт.: Гелей Т.) // Вісник Львівської комерційної академії. Серія — гуманітарні науки. Вип. 4. — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. — С. 345-372. 
85. Політико-правові системи світу (Співавт.: Рутар С., Кендус О.). Навчальний посібник. — Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2002. — 224 с. 
86. Теоретичні основи дослідження економічної безпеки України (Співавт.: Малик Я.) // Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники / За заг. ред. Я.Малика. — Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2002. — С. 5-25. 
87. Кооперативні товариства в Перемишлі //Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Інституції. Зб. Наукових праць та матеріалів Міжнародної наукової конференції. Перемишль, 11-13 квітня 2002 р. /За ред. С.Заброварного. – Перемишль – Львів, 2003. – С. 500-514. 
88. Українська кооперативна ідея в загальноєвропейському контексті. Монографія. (Спіавт.: Бабенко С.). – Київ: “Вісті”, 2003. – 160 с. 
89. Для загального добра. Вплив української греко-католицької Церкви на становлення та розвиток кооперативного руху в Галичині // Дзвін. — Львів, 2003. — Ч. 4. (702). — Квітень. — С. 117—125. 
90. Консервативна політична думка про вирішення українського питання в Польській державі після Першої світової війни // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. — Острог, 2003. — С. 91—98. 
91. Лучинецька хроніка // Рогатинська земля: історія та сучасність. Т.3. Хроніки Рогатинської землі. Опрацював і підготував до друку С.Гелей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С.91-129. 
92. Василь Кучабський // Історіографічні дослідження в Україні. Визначні постаті української історіографії ХІХ — ХХ ст. — Київ, 2003. — Вип. 12. — С. 341-383. 
93. Художні промисли: кооперативні традиції та історичний досвід Галичини. Виступ на круглому столі “Споживча кооперація “виконавча структура” народних промислів” у м. Косові Івано-Франківської області 28 травня 2004 р. //Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. – Київ, 2004. – Ч.24(629). – 11 червня. – С.6, 9. 
94. Основи кооперації: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І і ІІ рівнів акредитації та учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. (Співав.: Бабенко С., Гончарук Я., Пастушенко Р.). — Київ: “Знання”, 2004. — 470 с. 
95. Закономірності та основні напрями розвитку національного і міжнародного кооперативного руху // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції. Матеріали щорічної науково-практичної конференції. 23 січня 2004 року. Частина 2. — Львів: Вид- во Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2004. — С. 25-45. 
96. Вступ до курсу “Історія України”. (Співав.: Галюк В.). — Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. — 264 с. 
97. Україна у геополітичному вимірі: Історичні орієнтири // Україна у міжнародних відносинах ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Співав.: Малик Я.). — Львів: Вид-во Львівського національного університету ім. І. Франка, 2004. — С. 9-15. 
98. В.Липинський про роль інтелігенції в українській революції 1917-1920 рр. // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. На пошану професора Костянтина Кондратюка. — Львів, 2004. — С. 241 — 254. 
99. Stepan Helej. Василь Кучабський та проблема політичної культури // States, sacieties, cultures. East and West. — Essays in Honor of J.Pelenski. — New York, 2004. — Editer by janusz Burinkiewicz. — S. 277-295. 
100. Бабухів наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. // Рогатинська земля: Історія та сучасність. Матеріали ІІІ-ї наукової конференції. Рогатин. 26 березня 2002 р. — Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. — Т. 4. — С. 62 — 104. 
101. Роксолана в суспільно-політичній думці України ХІХ — ХХ ст. // Настя Лісовська Роксоляна: міфи і факти життя та діяльності. Матеріали наукової конференції. Рогатин, 24 вересня 2004 р. — Рогатин: ТМО “Перспектива”, 2005. — С. 9 — 27. 
102. “Мрія”. Сторінки історії. Монографія. — Львів: “Афіша”, 2005. — 268 с. 
103. Пісня-молитва українців. / Інтерв’ю кореспонденту г-ти “Вісті” А. Михайленку // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. — Київ, 2005. — Ч. 27 (684). – 30 червня. — С. 10 — 11. 
104. Національна ідея — рушійна сила у боротьбі за українську державність. // У боротьбі за волю України. Книга ІV. Спогади. Життєписи. Документи. Матеріали. — Львів, 2005. — С. 5-27. 
105. Національна ідея — рушійна сила у боротьбі за українську державність. // У боротьбі за волю України. Книга ІV. Спогади. Життєписи. Документи. Матеріали. — Львів, 2005. — С. 5-27. 
106. Козацька тема у науковій спадщині Іллі Витановича // Козацтво в українському суспільстві: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали науково-практичної конференції 27 вересня 2005 р. — Львів, 2005. — С. 61-71. 
107. Уроки історії споживчої кооперації. Виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: “Споживча кооперація: історія, сучасність, перспективи”. 17-18 жовтня 2006 р. Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. — Київ, 2006. — Ч. 43 (752). — 26 жовтня. — С. 9-10. 
108. Життєпис Іллі Витановича на тлі епохи (дитячі та юнацькі роки, перші кроки в науці) // Вісті. Діловий випуск. — Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2006. — Ч. 44 (400). — 3 листопада. — С. 1-16. 
109. Політико-правові системи світу (Співав.: Рутар С.). Навчальний посібник. — Київ: “Знання”, 2006. — 668 с. 
110. Співпраця різних гілок кооперації. Екскурс в історію. Виступ на “круглому столі” у м. Заліщиках Тернопільської області . . . . . . . 2006 р.: “Співпраця кооперативних організацій: шлях до підвищення добробуту та соціальної захищеності населення України” // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. — Київ, 2006. — Ч. 48. — 30 листопада. — С. 2, 3, 5, 7, 9, 10. 
111. Теорія та історія кооперації. (Спіавт.: Пастушенко Р.). Підручник. — Київ: “Знання”, 2006. – 513 с. 
112. Хресна дорога Української Церкви // У боротьбі за волю України. Спогади. Життєписи. — Львів, 2006. — Т. 4. — С. ІХ-ХVІ, 1-15. 
113. Політологія (Співав.: Рутар С.). Навч. посібник. 6-е вид., перероб. і допов. — Київ: Знання, 2007. — 309 с. 
114. Кооперативна ідея в науковому доробку Івана Франка // Вісті. Діловий випуск. — Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2007. — Ч. 16 (777). — 20 квітня. — С. 7-24.
115. Не хлібом єдиним // Вісті. — Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2007. — Ч. 18-19 (779). — 3-10 травня. — С. 22-23. 
116. Художні промисли: Кооперативні традиції та історичний досвід Галичини // Жива історія. — Київ, 2007. — С.239-243. 
117. Економіка (Ремесла. Мануфактура. Торгівля та фінанси) (1772-1860-і роки) // Історія Львова: У трьох томах. Т. 2. 1772 — жовтень 1918. — Львів: “Центр Європи”, 2007. — С. 30-36. 
118. Економіка (Загальні тенденції розвитку. Фінанси і кредит. Торгівля. Кооперація. Залізниця. Міський транспорт (1867-1918) // Історія Львова: У трьох томах. Т. 2. 1772 — жовтень 1918. — Львів: “Центр Європи”, 2007. — С. 200-221. 
119. Вони викладали у Львівській комерційній академії: Роман Залозецький (1861-1918), Євгеніуш Ромер (1871-1954), Михайло Холевчук (1885-1980) // Вісті. Діловий випуск. ДВ — вкладка. — Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2007. — Ч. 24 (785). — 15 червня. — С. 1-19. 
120. Вони вчилися у Львівській комерційній академії. Роман Ільницький — визначний громадсько-політичний діяч ХХ століття // Вісті. Діловий випуск. — Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2007. — Ч. 33 (794). — 17 серпня. — С. 15-24. 
121. Платон та Василь Симиренки // Українські кооператори. (Історичні нариси). Книга 3. — Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. — С. 15-24. 
122. Зиновій Пеленський // Українські кооператори (Історичні нариси). Книга 3. (Співатв.: Гелей Т.). — Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. — С. 180-196. 
123. До питання про оцінку В.Липинським праці В.Кучабського “Большевизм і сучасне завдання українського Заходу” // В’ячеслав Липинський в історії, теорії і практиці українського державотворення. Матеріали міжнародної конференції. 26-27 квітня 2007 року. — Луцьк: Редакційно-видавничий відділ “Вежа” Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2007. — С. 226-241. 
124. До питання про формування світогляду Іллі Витановича // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія – гуманітарні науки. – Вип.6. – Львів, 2007. – С.119-136. 
125. Львівська комерційна академія. Нарис історії. Монографія. – Львів: Видавництво ЛКА, 2008. – 624 с. 
126. Gruntovne badanie na temat polakόw Ukrainy // Kurier Galicyjski. — Lwow, 2008. — nr. 6(58). - 1 kwietnia. — S. 15. 
127. Радянізація вищої освіти в західних областях України в кінці 40-х — на початку 50 років ХХ століття (на матеріалах Львівського торговельно-економічного інституту) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 16. Ювілейний збірник на пошану Івана Патера. — Львів: ІУ, 2008. — С. 587-600. 
128. Львівська комерційна академія – найстаріший торговельно-економічний навчальний заклад України // Бюлетень Західного наукового центру. – Львів, 2008. – С. 181-185. 
129. Українська гімназія в Рогатині перед Першою світовою війною. Розділ другий (Співавт.: Прокіп А.) // Ювілейна книга Рогатинської гімназії імені Володимира Великого: До сторіччя заснування 1909-2009/упоряд.Доронюк І.В. – Львів: ЗУКЦ, 2009. – 688 с. – С.24-62. 
130. Ілля Витанович про європейський кооперативний досвід напередодні та в роки Другої світової війни // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. – вкладка. – Київ, 2009. – Ч. 7(872). – 13 лютого. – С. 1-8. 
131. Аграрне питання в науковій спадщині Іллі Витановича // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 7. – С. 3-28. 
132. Товариство українських кооператорів // Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2009. – Ч. 43 (540). – 16 жовтня. – С. 1-8. 
133. Ювілейна книга Рогатинської гімназії імені Володимира Великого. До сторіччя заснування. 1909-2009 / Коритко Р. – відповідальний редактор, Гелей С. – науковий редактор. – Львів: ЗУКЦ, 2009. – 688 с. 
134. Кость Левицький – визначний діяч українського кооперативного руху. (До 150-річчя від дня народження) // Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2009. – Ч. 50 (547). – 4 грудня. – С. 1-8. 
135. Політологія: Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання (галузей знань – «економіка підприємництва» - 0305 та «право» - 0302). (Співавт.: Рутар С., Прокіп А., Кендус О.). – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 152 с. 
136. Ілля Витанович: науково-педагогічна та громадська діяльність. Монографія. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 584 с. 
137. Чи є в Україні українська інтелігенція? (Співавт.: С.Вовканич) // Кримська світлиця. Всеукраїнська загальнополітична і літературно-художня газета. – Сімферополь, 2010. – Ч. 1(1590). – 1 січня. 
138. Історична методологія М.Грушевського в оцінках Іллі Витановича // Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2010. – Ч. 8(555). – 19 лютого. – С. 1-8. 
139. Найчесніший галицький народовець Володимир Навроцький // Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2010. – Ч. 18(934). – 30 квітня. – С. 3-8. 
140. Споживча кооперація крізь призму історичного досвіду // Голос України. – Київ, 2010. – Ч. 12(4871). – 3 липня. – С. 5. 
141. Ілля Витанович про кооперативну освіту та виховання // Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2010. – Ч. 29(576). – 10 липня. – С. 1-8. 
142. Розвиток української споживчої кооперації у Західній Україні в 20-х роках ХХ століття // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – Вип. 9. – С. 158-192. 
143. „Просвіта” і кооперативний рух у Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (Співавт.: Р.Пастушенко). „Просвіта” оберіг незалежності та соборності України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів: ІУ, 2010. – С. 145-150. 
144. До питання про репресивну політику Польської держави щодо українського населення Галичини після Першої світової війни // Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» «Проблеми післякризової економічної політики в Україні. Тези доповідей. 6-7 квітня. Львів, 2011. – С.104. 
145. Бабухів – село нескорених// Вісник Львівської комерційної академії. – Серія – гуманітарні науки. – Вип.10. – Львів, 2011. – С.64-94. 
146. Від національної ідеї до державності. Вибрані статті з історії України, політології, теорії та історії кооперації. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. – 738 с. 
147. Кооперативна преса України у першій половині ХХ століття // Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2011. – Ч. 39(631). – 30 вересня. – С. 1-8. 
148. Україна: Оригінальний погляд на національні змагання // Дзвін. – Львів, 2011. – Ч. 11-12. – С. 105-109. 
149. Рец. Євген Олесницький. Сторінки з мого життя / Упорядники: М.Мудрий, Б.Савчак; автор вступної статті О.Аркуша; автор приміток і коментарів М.Мудрий. – Львів: Вид-во „Медицина і право”, 2011. – 432 с., іл. // Вісник НТШ. – Львів, 2011. – Ч. 46. – С. 79-80. 

Обираєте ЛТЕУ?

АНОНС

ЛТЕУ

Рейтинг ВНЗ України

Львівський торговельно-економічний університет займає 60–те та 4-те місця серед ВНЗ України та Львова

Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центральна спілка споживчих товариств України