Семів Сергій Романович

Семів Сергій Романович
к.е.н., доцент

Посада: Доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Короткі відомості:

Народився у 1976 р. у м. Львові. Закінчив у 1998 році Львівську комерційну академію за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» і отримав диплом з відзнакою економіста зі знанням іноземних мов. 

Навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії, у 2001 році в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки» за спеціальністю «Світова економіка і міжнародні економічні відносини». 

В даний час працює на посаді доцента кафедри міжнародних економічних відносин та читає лекції та проводить практичні і семінарські заняття для студентів Інституту економіки та фінансів ЛКА, товарознавчо-комерційного факультету, факультету міжнародних економічних відносин, менеджменту, заочної освіти спеціальностей „Фінанси", „Банківська справа", “Облік та аудит”, „Маркетинг", „Менеджмент організацій", „Економічна кібернетика", “Товарознавство та комерційна діяльність”.

В даний час викладає такі дисципліни: „Міжнародна економіка"; „Міжнародні економічні відносини"; “Основи ЗЕД”; „Міжнародна торгівля".

Протягом 1998-2012 рр. був виконавцем та керівником понад 10 державних науково-дослідних тем. У 2006 р. виграв конкурс на отримання гранту Президента України для проведення наукового дослідження «Міжнародна інтеграція кооперативного сектору економіки в умовах активізації співробітництва України та ЄС» відповідно до Розпорядження Президента України “Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених” від 14 грудня 2005 р. № 1279/2005-рп. (тема завершена у грудні 2006 р. та затверджена Державним фондом фундаментальних досліджень). 

За весь період опубліковано понад 50 друкованих праць.

Колаж у форматі PDF.

Навчальні курси:

 - Міжнародна економіка

- програма

ME-8-10syllabus

- зразки лекцій

- зразки завдань

 - Міжнародна торгівля

- програма

MT-8-10syllabus

- зразки лекцій

- зразки завдань

Наукові інтереси

У дослідженнях доц. Семіва С. Р. пріоритет отримали проблеми трансформації кооперативного сектору економіки в країнах Центральної та Східної Європи та перспективи розвитку міжнародного кооперативного руху в умовах глобалізації.

Монографії та посібники:

Семів С. Р. Регіональні суспільні системи / С. Р. Семів та ін. / НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 496 с. - (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»).

У монографії висвітлені сучасні теоретичні та методологічні основи дослідження регіональних суспільних систем (РСС). Розкриті особливості та інноваційні передумови розвитку ресурсного потенціалу РСС в Україні. Досліджено конкурентоспроможність суспільно-територіальних систем в умовах формування соціальне орієнтованої ринкової економіки. Проаналізовані регіональні відтворювальні системи та визначено їх місце в стратегії соціально-економічного поступу України. З'ясовано особливості станов¬лення регіональних соціальних систем в Україні (соціально-трудових, соціально-культурних, соціально-екістичних, освітніх). Розглянуто традиційний та інноваційний підходи до оцінки рівня життя населення як важливого індикатора розвитку регіо¬нальних суспільних систем. Досліджено інноваційно-інтелектуальний потенціал РСС. Викладено європейський, національний та регіональний контекст розвитку регіо¬нальних освітніх систем. Обґрунтовано концепцію, інституційне забезпечення та сучас¬ні форми й інструменти управління розвитком РСС.

Для фахівців у сфері регіональної економіки, соціального управління, працівників науково-дослідних установ, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціа¬льностей.

Семів С. Р. Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення : монографія / С. Р. Семів та ін. / За заг. ред. С. Гелея. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с.

У книзі досліджуються історичні, політичні, соціально-економічні, соціологічні, культурно-освітні аспекти історії споживчої кооперації України протягом другої половини IXX – початку XXI століття; висвітлюється життєвий шлях та активна творча діяльність визначних громадсько-політичних діячів-вчених, правників, священників, діячів культури, які були подвижниками кооперативної ідеї в Україні; розглядається завдання ретельної, всебічної та об’єктивної оцінки всього шляху, пройденого українською споживчою кооперацією, і розробки перспективних напрямків її розвитку.

Для науковців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історією української кооперації. 

Семів С. Р. Міжнародна торгівля : навч. посібник у тестах / С. Р. Семів, І. Г. Бабець, Н. М. Макар. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 332 с.

У посібнику представлені тестові завдання, необхідні для перевірки поточного рівня знань студентів з дисципліни «Міжнародна торгівля». Тести розроблені з таких проблемних питань вивчення курсу, як теоретичні основи міжнародних торговельних зв`язків; історичні аспекти розвитку міжнародної торгівлі; форми, методи та ефективність здійснення зовнішньої торгівлі; міжнародний маркетинг у експортній діяльності підприємств; система міжнарод-них комерційних контрактів. 

Тестові завдання розроблені відповідно до затвердженої тематики вивчення дисципліни „Міжнародна торгівля” і узгоджуються з метою її викладання - сформувати систему знань з міжнародної торгівлі, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної торговельної діяльності. Метою проведення тестування є перевірка теоретичних знань студентів шляхом вибору вірних відповідей у тестових завданнях. У результаті це дозволяє отримати інформацію про рівень і правильність самостійного засвоєння студентом проблемних питань з курсу „Міжнародна торгівля”. 

Вибрані публікації:

1.Семів С., Гончарук Я., Мокій А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції // Фінанси України. – 2003. - № 10. – С. 3-13.

2.Семів С., Гончарук Я., Мокій А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції // Бухгалтерський облік і аудит. -  2003. - №9.

1.Semiv S., Gonczaruk J., Mokij A. Okreslenie strategii I taktyki integracji Ukrainy z Unia Europejska // Przedsiebiorczosc Mlodziezy. Szanse, Bariery, Perspektywy. – Wybrane artykuly pod redakcja prof. dr Janusza Merskiego I prof. dr Kazimierza Piotrkowskiego. – Warszawa, 2003. - S. 277-284.

2.Semiv S., Gonczaruk J., Mokij A. Формування стратегії і тактики міжнародної інтеграції України до Європейського Союзу // Problemy kreowania przedsiebiorczosci na etapie pelnej akcesji Polski do Unii Europejskiej. – Wybrane artykuly pod redakcja prof dr hab Jana Chojka i doc. dr Jadwiga Wyzinska-Ludian. – Stalowa Wola, 2003. - S. 62-70.

1.Антонюк Я. М., Мокій А. І., Семів С. Р. Економічні аспекти міжнародної інтеграції споживчої кооперації України // Зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі". – Львів: Коопосвіта, 1998. - Ч. 1. - С. 305-308.

2.Мокій А. І., Семів С. Р. Дослідження ефективності здійснення зовнішньо-економічних операцій споживчої кооперації України // Зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі". – Львів: Коопосвіта, 1998. – Ч.ІІ. - С.91-98.

3.Семів С. Р. Методичні аспекти оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій сільськогосподарських підприємств // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. - Випуск 6. - Львів: Коопосвіта, 1999. – С. 166-173.

4.Семів С. Р. Теоретико-методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості регіонів і галузей економіки // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУ, 2001. – С. 467-469.

5.Семів С. Р. Таксонометричний аналіз конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації у відкритій економіці // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Вип. 11. - Львів: Коопосвіта, 2001. – С. 202-211.

6.Дуда М. Г., Садова У. Я., Семів Л. К., Семів С. Р. Факторний аналіз пропозиції праці в регіоні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціальні аспекти регіональної політики: Зб. наук. пр. – Вип. ІХ. – Львів: ІРД НАН України, 1999. – С. 223-242.

7.Дацків Р. М., Мокій А. І., Семів С. Р. Регіональні аспекти формування загальнодержавної стратегії залучення іноземних інвестицій // Зб. матеріалів другої наук.-практ. конф. УАЗТ "Диверсифікація зовнішньоекономічних зв'язків України в умовах ринкової трансформації національної економіки". – К.: УАЗТ, 1999. - С. 84-88.

8.Мокій А. І., Семів С. Р. До питання оцінки обсягів та динаміки "неофіційних" зовнішньоторговельних операцій (методичний аспект) // Зб. доповідей міжн. наук.-практ. конф. "Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики - 1998", Львів, Шкло, жовтень 1998 р. – К.: НДІ Держкомстату України, 1999. - С. 254-256.

9.Лапшина І. А., Мокій А. І., Семів С. Р. Проблеми регулювання ринку праці у депресивних праценадлишкових районах // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Вип. 7. – Львів: Коопосвіта, 2000. - С. 45-48.

10.Мокій А. І., Семів С. Р. Вжишневська Т. Т. Основні передпроектні рішення зі створення спеціальних економічних зон у Львівській області // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. - Донецк: Донеччина, 2000. - С. 82-84.

11.Семів С. Р. Трансформація кооперативного сектора як напрям прискорення суспільно-економічних перетворень у перехідних економіках // Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин: Міжвідомчий наук. зб. – Київ, 2000. – Т. 20. – С. 228-232.

12.Мокій А. І., Семів С. Р. Державний протекціонізм у процесі інтеграції кооперативного сектора економіки // Зб. матеріалів ІV міжн. наук.-практ. конф. УАЗТ "Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах", 25 травня 2001 р. - К.: УАЗТ, 2001. - С. 58-64.

13.Мокій А. І., Лапшина І. А., Семів С. Р. Методологічні засади та методичні аспекти оцінки соціально-економічного ефекту та обґрунтування пріоритетів трансформації суспільно-економічних відносин у контексті зовнішньоекономічної інтеграції України // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи: Зб. наукових праць. Випуск 4. Частина 2. - К.: УАЗТ, 2000. - С.7-16.

14.Семів С. Р. Міжнародний досвід трансформації кооперативних систем до умов глобальної конкуренції // Зб. матеріалів ІV міжн. наук.-практ. конф. УАЗТ "“Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України”", 2002 р. - К.: УАЗТ, 2002.

15.Семів С.Р., Рехлецька А.А. Організаційно-управлінські заходи щодо прийому капіталів у системі споживчої кооперації: стратегія і операційні завдання // Зовнішня торгівля: право та економіка. Зб. наукових праць. Випуск 1(5). – К.: УАЗТ, 2000. – С. 337-340.

16.Семів С.Р., Мокій А.І. Кооперативний сектор економіки в процесі інтеграції України у світове господарство // Зовнішня торгівля: право та економіка. Зб. наукових праць. Випуск 1(5). – К.: УАЗТ, 2000. – С. 319-336.

17.Семів С.Р., Мокій А.І. Стратегія міжнародної кооперативної інтеграції в контексті перехідних економік Європи // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття / Збірник наукових праць учасників конференції. – К.: Укоопосвіта, 2001. - С. 105-112.

18.Семів С. Р. Організаційно-економічні засоби підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації на зовнішньому ринку // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіонально-суспільні системи (Збірник наукових праць). Випуск 3 (XLVII) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. Редактор академік НАН України М.І. Долішній, Ч. 1. – Львів, 2004. – 446 с. – С. 330-338.

19.Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.)  (авт. колектив під заг. керівництвом С.Г. Бабенка) // Вісті. Діловий вісник. - 2004. - № 15 (268). – 32 с.

20.Семів С.Р., Мокій О.А. Світова організація торгівлі: шлях до Європи чи дорога темним тунелем до вимріяного просвітлення // Праці Четвертої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 3. / Ред. кол. Ступін О. Б. (голова), Александров І. О. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 239-241.

21.Антонюк Я.М., Григорців М.В., Семів С.Р. Стратегічні напрями розвитку споживчого ринку регіону в умовах трансформації економіки // Торгівля і ринок України: Темат. збірник наук. праць. Вип. 19, т. 2 / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – С. 169-174.

22.Антонюк Я.М., Григорців М.В., Семів С.Р. Напрями посилення економічного потенціалу приватних господарств населення на регіональному споживчому ринку // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Наукові праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2005 року у Хмельницькому економічному університеті. [У 2-х частинах]. Ч.2. – Чернівці: Букрек, 2005. – С. 7-10.

23.Семів С.Р., Тарнавська К.І. Досвід економічних та культурних перетворень країн колишньої Югославії у контексті поглиблення євроінтеграції // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 19-20 травня 2005 р. / За ред. В.Й. Лажніка і В.С.Федонюка. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 510 с.

24.Семів С. Р. Вплив вступу України до СОТ на господарський комплекс споживчої кооперації України // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 18. Частина 1. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. - С. 235-239.

25.Мокій А.І., Семів С.Р., Моренова Н.Ю. Заходи поглиблення співпраці споживчої кооперації України з європейськими кооперативними організаціями як чинник прискорення Євроінтеграції // Аналітичні огляди проблем і подій суспільного розвитку. - Випуск 18 (54).  – К.: НІСД. – 2006.  

26.Семів С.Р., Писаренко С.М., Моренова Н.Ю. Конкурентоспроможність економіки України в умовах євроінтеграції // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2006. – 1304 с. – с. 884-890.

27.Семів С. Р. Міжнародна кооперація як чинник європейської інтеграції // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 21.  – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. – c. 86-94.

28.Семів С.Р., Семів Л.К., Кашуба Я.М. Модель контролю за профілактикою йододефіцитних захворювань у Львівській області // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. пр. / ред. – доц. Ю.М. Панишко. – Львів: «ПП Бодлак», 2006. – вип. 15. – с. 21-25. 

29.Писаренко С.М., Семів С.Р., Федоришин Н.Ю. Конкурентоспроможність регіонів України в умовах поглиблення міжнародної інтеграції // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 72. Вип. 59. Економічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. - С. 58-63.

30.Семів С.Р. Фактори розвитку інфраструктури ЗЕД споживчої кооперації України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Споживча кооперація ХХІ ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку». – Полтава: РВВПУСКУ, 2008. - c. 80-83.

31.Семів С.Р. Фактори розвитку інфраструктури ЗЕД споживчої кооперації України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. -№ 1 (32). – С. 46-49.

32.Семів С.Р. Вплив світової фінансової кризи на діяльність споживчої кооперації України // Вісник Львівської комерційної академії [ред. кол. : Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 30. - С. 127-132 с. – (Серія економічна).

33.Семів С.Р. Перспективи поглиблення міжнародної інтеграції та участі споживчої кооперації України у міжнародному кооперативному русі // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 8. - С. 127-132 с. – (Серія Гуманітарні науки).

34.Семів С.Р. Передумови становлення та розвитку міжнародного економічного співробітництва споживчої кооперації України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього». – Вінниця: Вінницька облспоживспілка, 2010. – С. 402-408.

35.Семів С.Р. Пріоритети співробітництва споживчої кооперації України з європейськими кооперативними інституціями // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири: збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – С. 304-311.

36.Семів С.Р. Потенційні наслідки членства України в СОТ для системи споживчої кооперації // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири: збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – С. 131-138.

Виступи на конференціях

1.Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку споживчої кооперації України в ринкових умовах" (м. Київ, листопад 1998 р.).

2.Міжнародна науково-практична конфеенція "Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики - 1998" (м.м. Львів, Шкло, жовтень 1998 р.).

3.Друга науково-практична конференція “Диверсифікація зовнішньоекономічних зв'язків України в умовах ринкової трансформації” (м. Київ, червень 1999 р.).

4.Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та іноземного інвестування (регіональні аспекти)" (м. Донецьк, 1999 і 2000 рр.).

5.ІV міжнародна науково-практична конференція "Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах" (м. Київ, травень 2001 р.).

6.Міжнародна науково-практична конференція “Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття” (м. Київ, червень 2001 р.).

7.Друга міжнародна економетрична конференція “Економетричні методи і моделі в економіці: теорія і практика” (м. Львів, вересень 2001 р.).

8.ІV міжнародна науково-практична конференція УАЗТ “Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України” (м. Київ, 2002 р.).

9.Четверта міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, ДонНУ, 2003).

10.ІІІ Міжнароднa науково-практичнa конференця 12 травня 2005 року у Хмельницькому економічному університеті «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період» (м. Чернівці, 2005 р.).

11.ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право» (м. Луцьк, 19-20 травня 2005 р.).

12.Міжнародна науково-практична конференція «Споживча кооперація ХХІ ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку» (м. Полтава, жовтень 2008 р.).

13.Міжнародна науково-практична конференція «Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього» (Вінниця, 2010 р.).

14.Всеукраїнська науково-практична конференція «Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири» (м. Київ, листопад 2010 р.).

15.науково-практичні конференції викладацького складу та аспірантів Львівської комерційної академії (м. Львів, вересень 2000-2010 рр.).

16.Громадські слухання „Стратегія підвищення конкурентоспроможності регіону” (20 березня 2006 р., м. Львів, Львівська ТПП).

17.Круглий стіл «Конкурентоспроможність підприємств в умовах активізації транскордонного співробітництва» (грудень 2010 р., м. Львів, Львівський філіал НІСД).

Газетні статті

1.Семів С. Р. Міжнародна кооперація як чинник євроінтеграції // Вісті. Діловий випуск. – 2006. – №.

2.Семів С.Р. Вплив світової фінансової кризи на діяльність споживчої кооперації України // Вісті. Діловий випуск. – 2009. - № 12 (877). – С. 1-4.

3.Семів С. Р. Час націоналізму. Стратегія виживання в глобалізованому світі. - Інтерв'ю Семіва С. Р. для газети "Кримська світлиця // Кримська світлиця. – 2013. – 27 вересня. – С. 1. 

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Конференція з туризму

31 жовтня-1 листопада 2018 р. відбудеться І міжнародна науково-практична конференція

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України