Шевчук Віктор Олексійович

Шевчук Віктор Олексійович
д.е.н. , професор

посада: завідувач  кафедри міжнародних економічних відносин

Короткі відомості :

Народився 10 вересня 1963 р. у м. Золочеві Львівської області. У 1985 р. закінчив інженерно-економічний факультет Львівського торгово-економічного інституту за спеціальністю „Організація механізованої обробки економічної інформації” і одержав диплом інженера-економіста. 

З липня 1985 р. працював інженером-програмістом відділу АСУ Львівського торгово-економічного інституту. 

Впродовж 1989―92 рр. навчався в аспірантурі Фінансової академії при уряді Російської Федерації (м. Москва) і в грудні 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Прогнозирование показателей розничної торговли в системе облпотребсоюза”. 

У квітні 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему „Взаємодія економічного зростання і платіжного балансу в транзитивних економіках”. Зі січня 1993 р. прийнятий на посаду асистента кафедри економічної інформатики та АСУ Львівської комерційної академії (ЛКА) Укоопспілки. 

Зі серпня 1993 р. працював на посаді старшого викладача кафедри маркетингу і зовнішньоекономічних відносин, у 1997 р. обраний на посаду доцента цієї ж кафедри. Зі серпня 2000 р. працював доцентом кафедри міжнародних економічних відносин, а у жовтні 2004 р. обраний на посаду професора цієї кафедри. 

У листопаді 2005 р. обраний завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин. У 1994―05 рр. стажувався в університеті Нью-Мексико (США), а у 2000 р. ― в університеті Колорадо (США). Автор монографій „Економічні реформи в Латинській Америці: від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання” (1999 р.) і „Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України” (2001 р.), навчального посібника „Міжнародна економіка: теорія і практика” (2003 р.), а також понад 70 статей в наукових журналах „Економіка України”, „Фінанси України”, „Вісник НБУ”, „Регіональна економіка”, „Економіст”, „Політика і час” та академічних збірниках наукових праць. Шевчук В. О. - учасник понад 20 міжнародних і наукових конференцій.

 

 

Проф. Шевчук В.О. приймає участь в численних освітніх програмах в Україні та за кордоном.

Коротко про себе

СВІТОВІ ФІНАНСИ

Програма курсу

Зразки лекцій

Домашні завдання

Публікації

Виступи на конференціях

  • Industrial output and foreign trade dynamics in large devaluations: The case of Ukraine (травень 2015 р.)
  • Public Foreign Debt and Economic Growth in Ukraine (жовтень 2013 р.)
  • Determinants of the Demand for International Reserves in Ukraine (червень 2015 р.)
  • Modelling of Exchange Rate Eeffects Aand Complimentaries Between Agriculture and  Industry in Ukraine (листопад 2015 р.) 

Про складні речі просто

  • Команда професіоналів" сама себе загнала в пастку"

http://gazeta.ua/articles/viktor-shevchuk/_komanda-profesionaliv-sama-sebe-zagnala-v-pastku/529061

  • Економіку - чинній владі, МВС і прокуратуру – опозиції

http://gazeta.ua/articles/viktor-shevchuk/_ekonomiku-chinnij-vladi-mvs-i-prokuraturu-opoziciyi/532519

  • Пора звикати до нижчої кімнатної температури

http://gazeta.ua/articles/viktor-shevchuk/_pora-zvikati-do-nizhchoyi-kimnatnoyi-temperaturi/588381

Наукові інтереси

У дослідженнях проф. В. Шевчука пріоритет отримали стабілізаційна політика в „залежній” економіці та залежність макроекономічних ефектів фіскальної і монетарної політики від механізмів формування очікувань обмінного курсу. Зокрема, увагу привертають ефекти передбачуваних і непередбачуваних змін у пропозиції грошової маси, координація фіскальної і монетарної політики, еволюція реального обмінного курсу як синтетичного показника, що впливає на рівновагу доходу і рахунків платіжного балансу ─ поточного і фінансового, а одночасно перебуває під впливом фундаментальних і тимчасових чинників.  

Монографії та підручники

Шевчук В. О. Економічні реформи в Латинській Америці: від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання: Монографія. — Львів: Каменяр, 1999. — 319 с.

У монографії розглянуто особливості латиноамериканської моделі економічного розвитку, сучасний стан і перспективи економічних реформ у Латинській Америці. На прикладі економік Аргентини, Бразилії, Мексики і Чилі досліджено напрями радикалізації економічних реформ як засобу досягнення макроекономічної рівноваги у відкритій економіці. Окремо проаналізовано механізми виникнення дефіциту платіжного балансу та підходи до його вирівнювання. Визначено вплив інституційних рішень на процес радикалізації економічних реформ.

Монографію опубліковано за фінансової підтримки Інформаційного Агентства США (USIA) і адміністративного сприяння Ради з міжнародних досліджень та обмінів (IREX).

Шевчук В. О. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України: Монографія. — Львів: Каменяр, 2001. — 495 с.

У монографії розглянуто актуальні питання вирівнювання платіжного балансу та підтримання рівноваги доходу в трансформаційних економіках. Аналіз загальних проблем макроекономічної рівноваги поєднано з моделюванням теоретичних залежностей та економетричним оці-нюванням чинників доходу, реального обмінного курсу і зовнішньої торгівлі для української економіки. Зроблено аналітичний огляд монетарної і фіскальної політики в Україні, а також вибору системи обмінного курсу гривні. 

Для наукових працівників, аспірантів, всіх тих, хто вивчає проблеми економічної політики у нестабільному економічному середовищі.

Монографію опубліковано завдяки гранту Бюро освітніх та культурних програм Держдепартаменту США (ECA), що адмініструвався Радою з міжнародних досліджень та обмінів (IREX)

Шевчук В. О. Платіжний баланс, економічне зростання і стабілізаційна політика. ― Львів: Кальварія, 2008. ― 734 с.

У монографії проаналізовано різноманітні аспекти стабілізаційної політики в економіках з обмеженнями платіжного балансу. В порівнянні з найбільшими країнами Латинської Америки – Аргентиною, Бразилією, Мексикою і Чилі – зроблено спробу предметного аналізу сучасної економічної політики в Україні. Для теоретичного аналізу особливостей фіскальної і монетарної політики, а також вибору системи обмінного курсу, використано концепцію раціональних очікувань. Функціональні залежності для досліджуваних країн протестовано емпірично за допомогою сучасних статистичних методів.

Шевчук В. О., Копич Р. І. Фіскальна політика країн Центральної і Східної Європи: євроінтеграційні виклики. ― Львів: ПАЇС, 2011. ― 544 с.

У монографії розглянуто хронологію основних етапів, засадничі механізми та прикладні риси фіскальної політики країн Центральної та Східної Європи, включно з доречними аналогіями для економіки України. Відповідний аналіз зроблено у теоретичному контексті сучасних неокейнсіанських та неокласичних моделей, що забезпечує належну інформаційну повноту проведеного дослідження і дозволяє простежити еволюцію поглядів на фіскальну політику як інструмент фінансової стабільності та довгострокового економічного зростання. 

Визначено фіскальну стійкість окремих країн ЦСЄ та України, проаналізовано можливості реалізації міжчасової стратегії фіскальної політики в євроінтеграційному процесі., зроблено аналітичний огляд фіскальної політики під час світової фінансової кризи (2008-2009 рр.) та її довгострокових наслідків, представлено авторське бачення стратегії фіскальної політики в Україні.

Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Навчальний посібник. ― Львів: Каменяр, 2003. ― 719 с. 

Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Підручник. ― К.: Знання, 2008. ― 663 с.

У підручнику стисло викладено засадничі принципи складання платіжного балансу та логіку декількох найбільш поширених моделей відкритої економіки ― балансу заощаджень-інвестицій, Бікердайка ― Робінсон ― Метцлера, Манделла ― Флемінга, Дорнбуша, Бренсона, Солоу, “залежної” економіки тощо. Теоретичні конструкції індивідуальних моделей проілюстровано фактичним матеріалом. Показано способи економетричного оцінювання теоретичних гіпотез окремих моделей відкритої економіки.

Адресується студентам економічних спеціальностей, які вивчають навчальні курси “Міжнародна економіка” та “Міжнародні економічні відносини”. 

Розділи у монографіях 

  • Вплив відхилень реального обмінного курсу від рівноважного рівня на промислове виробництво, торговельний баланс та інфляцію  (pdf
  • Макроекономічні важелі регулювання споживчого ринку України  (pdf)

Виступи на конференціях 

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, к. 321

тел.:
239-96-53

e-mail:
shevch(at)lac.lviv.ua