Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Завідувач кафедри

доктор технічних наук., професор Ірина Володимирівна Ємченко тел.: 295-81-90

Заступники завідувача кафедри

Про кафедру:

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (кафедра ТЕМС) здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”:

  • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою - «Товарознавство та торговельне підприємництво»  і  «Товарознавство та експертиза в митній справі»;
  • другого (магістерського) рівня вищої освіти  за освітньо-професійною програмою - «Товарознавство та торговельне підприємництво» і  «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Презентація кафедри ТЕМС для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітньо-професійної програми “Товарознавство та експертиза в митній справі” у форматі .pdf

Кафедра була створена у 1998 році і мала назву – кафедра експертизи товарів та послуг. З 2016 року по 2019 рік– кафедра митного та технічного регулювання. З 20 травня 2019 року, шляхом об’єднання кафедри митного та технічного регулювання і кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, була створена кафедра товарознавства та експертизи в митній справі  (відповідно до наказу ректора №82/01 від 18 березня 2019 року).
Очолює кафедру ТЕМС д.т.н., професор І. В. Ємченко.

Кафедра ТЕМС, маючи потужний кадровий і науковий потенціал (3 д.т.н., проф.  та 9 к.т.н., доц.), здійснює теоретичні та прикладні дослідження у галузі товарознавства непродовольчих товарів, експертизи, митної справи, технічного регулювання та біржової діяльності.
Колектив науково-педагогічних працівників кафедри постійно працює над підвищенням педагогічної кваліфікації (шляхом проходження стажування у провідних вітчизняних та закордонних установах), майстерності та наукового рівня; впровадженням і вдосконаленням технологій навчально-виховного процесу; актуалізацією освітньо-професійних програм відповідно до вимог сучасного суспільства.

Склад науково-педагогічних працівників кафедри ТЕМС:

Наукова робота кафедри ТЕМС:
Основні наукові напрями роботи кафедри формуються, виходячи із завдань забезпечення компетентностей бакалаврів та магістрів, актуальності і наукового потенціалу кафедри та реалізуються у написанні дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, статей тощо; участі у наукових конференціях, семінарах, шляхом керівництва науково-дослідною роботою студентів та науковим студентським гуртком.

Наукові дослідження проводяться науково-педагогічними працівниками в рамках кафедральних тем: “Дослідження та розробка властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих товарів” (державний реєстраційний номер 0117U001582) та "Експертна діяльність у технічному та митному регулюванні".

На кафедрі ТЕМС виконуються докторські дисертації такими науково-педагогічними працівниками кафедри: доц. Сапожник Д. І., доц. Ніколайчук Л. Г., доц. Попович Н. І.

Науково-педагогічні працівники кафедри ТЕМС здійснюють керівництво дисертаціями здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії за такими спеціальностями: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 182 Технологія легкої промисловості.

Навчально-методична робота кафедри ТЕМС:

З метою формування професійних компетентностей майбутніх фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» використовуються сучасні інноваційні методи, зокрема дистанційні курси з дисциплін, ділові ігри, майстер класи тощо. Одержані теоретичні знання студенти закріплюють під час проходження виробничої та переддипломної практики на підприємствах різних форм власності, з якими кафедра має укладені угоди про співпрацю.

На кафедрі ТЕМС реалізується освітня концепція – дуальний підхід до освіти, яка спрямована на максимальне наближення наукового потенціалу студентів, фахового спрямування закладу вищої освіти та потреб роботодавців. Студенти мають можливість легально поєднувати навчання та роботу, тим самим отримувати необхідні теоретичні знання та працювати у компаніях та установах за обраним профілем як у м. Львові (торгово-промислова палата, науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, ТОВ «Епіцентр-К», ювелірний завод, ТВК «Південний», ТЦ «Шувар» та ін.) так і за його межами.

Філія кафедри ТЕМС: відповідно до наказу ректора ЛТЕУ та директора Львівського НДЕКЦ МВС України з 1 грудня 2019 року створено філію кафедри ТЕМС у Львівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Завідувачем філії кафедри ТЕМС призначено заступника завідувача відділу-завідувача сектору автотоварознавчих досліджень відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Сергія Мироновича Долинського.; відповідального за роботу філії кафедри ТЕМС призначено доцента цієї ж кафедри, к.т.н. Наталію Ігорівну Попович.

Виховна робота кафедри ТЕМС:

Кафедра здійснює активну виховну роботу серед студентів шляхом  тісної співпраці із викладачами-кураторами. Крім навчання та наукової роботи, студенти активно долучаються до проведення культурно-масових заходів, святкувань, участі у олімпіадах та ін.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток. Основними результатами діяльності гуртка є: спільні публікації із науково-педагогічними працівниками кафедри у фахових вітчизняних та закордонних наукових виданнях, участь студентів у наукових студентських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт.

Взаємозв’язки кафедри ТЕМС:

Викладачі кафедри ТЕМС є членами Українського товариства товарознавців та технологів та Міжнародного товариства товарознавців та технологів (IGWT), а також представником ЛТЕУ у Львівському кластері моди та дизайну.

Кафедрою ТЕМС налагоджена співпраця та укладаються угоди з провідними вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, зокрема:

Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Прикарпатським національним університетом імені Стефаника, Херсонським національним технічним університетом, Київським національним університетом технології та дизайну, Львівською академією мистецтв, Луцьким національним технічним університетом, Львівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації (м. Гомель, Білорусь), Економічним університетом – Варна (м. Варна, Болгарія), Вищою технічною школою (м. Катовіце, Польща), Краківським економічним університетом (м. Краків, Польща), Познанською економічною академією (м. Познань, Польща), Науково-дослідною мережею Лукасевич - Інститутом шкіряної промисловості (м. Лодзь, Польща); а також, виробничими і торговельними підприємствами. Результатом такої співпраці є виконання спільних науково-дослідних робіт, проведення конференцій, круглих столів, відкритих занять, семінарів тощо.

Міжнародна наукова співпраця кафедри ТЕМС реалізується в рамках проектів:

  • "Технології органічного сільського господарства" за підтримки шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA), шведського товариства охорони природи (SSNC);
  • «Використання екстракту та волокон бамбуку в елементах шкіряного, текстильного та шкіряно-текстильного дитячого взуття»

(“Use of bamboo extract and fibres in the elements of leather, textile and combined leather and textile children's footwear” financed by the National Centre for Research and Development (Agreement No. LIDER/16/0091/L-8/16/NCBR/2017).

Контакти

Адреса, контакти:
79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 9, каб. 302

тел.: (032) 295-81-90

Facebook

Захист курсових робіт