Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Завідувач кафедри

доктор технічних наук., професор Ємченко Ірина Володимирівна  тел.: 295-81-90

Історія кафедри

Кафедра експертизи товарів та послуг була створена на товарознавчо-комерційному факультеті Львівської комерційної академії у 1998 році. З 1998 по 2000 р. кафедру очолював проф. Полікарпов І.С. З 2001 р. завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Ємченко І.В. У 2016 році кафедру було перейменовано на кафедру митного та технічного регулювання. Сьогодні кафедра є структурним підрозділом факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.

На кафедрі працюють 5 викладачів, зокрема 2 професори, доктори наук та 3 доценти, кандидати наук.

Навчання здійснюється за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою "Товарознавство та експертиза в митній справі" на освітньому рівні "бакалавр" та "магістр".

Кафедра здійснює керівництво науково-методичною та навчально-дослідницькою діяльністю студентів на базі Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, яка є її філіалом.

Науково-педагогічний склад кафедри:

Наукова робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт університету, факультету. Основні наукові напрями роботи кафедри формуються, виходячи із завдань забезпечення компетентностей магістрів, актуальності і наукового потенціалу кафедри та реалізуються у написанні дисертацій, монографій, підручників та навчальних посібників; участі у наукових конференціях, семінарах, шляхом керівництва науково-дослідною роботою студентів та науковим студентським гуртком.

Головними напрямами науково-дослідної роботи кафедри за останні роки були: дослідження проблем модернізації навчального процесу, розроблення критеріїв тестування якості та безпечності товарів, впровадження заходів міжнародного технічного регулювання, удосконалення та використання сучасних методів та методик, експертних досліджень у митній справі та міжнародній торгівлі.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри працюють над виконанням наукової кафедральної теми "Експертна діяльність у технічному та митному регулюванні", яка включає 5 підтем.

Завідувач кафедри проф. Ємченко І. В. має 2 вищі освіти, 3-х захищених кандидатів наук, є членом 2-х спеціалізованих вчених рад, членом вчених рад факультету Товарознавства, управління та сфери обслуговування та Львівського торговельно-економічного університету. Має 280 опублікованих праць, зокрема 170 – наукових, 4 монографії, 3 підручника, 12 навчальних та навчально-методичних посібників, 4 довідника, 12 патентів України на корисну модель.

Заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи є Г.С. Шестопал (відповідно до наказу ректора).

Заступником завідувача кафедри з наукової роботи є Д.І. Сапожник (відповідно до наказу ректора).

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях, наукових семінарах, симпозіумах, "засіданнях круглого столу" з актуальних проблем митного та технічного регулювання і експертизи. У напрямі наукових інтересів викладачів здійснюється формування наукової школи. Результати наукових досліджень публікуються в Україні та за кордоном.

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 12монографій, отримано 18 патентів України на корисну модель, 13 авторських свідоцтв, 9 національних стандартів.

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється рецензування підручників, навчальних посібників, готуються відгуки на автореферати дисертацій, здійснюється опонування дисертаційних робіт.
Усі науково-педагогічні працівники кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, залучають їх до участі у наукових конференціях, олімпіадах, до виконання кафедральних науково-дослідних тем. Студенти та аспіранти кафедри беруть участь у роботі Студентського наукового товариства ім. Туган-Барановського. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток "EXPRT" керівник доц. Д.І. Сапожник (відповідно до наказу ректора).

Студенти є активними учасниками студентських наукових конференцій і дописувачами у збірники наукових видань Львівського торговельно-економічного університету та інших ВНЗ.

Навчально-освітній процес кафедри:

З метою формування професійних компетентностей майбутніх фахівців за освітньою програмою "Товарознавство та експертиза в митній справі" використовуються сучасні інноваційні методи, зокрема дистанційні курси з дисциплін, ділові ігри, електронні підручники тощо. Одержані теоретичні знання студенти закріплюють під час проходження виробничої та переддипломної практики на підприємствах різних форм власності, з якими кафедра має укладені угоди про співпрацю.

Основні видання кафедри:

Підручники з грифом МОН України: «Ідентифікація товарів», «Методи і технічні засоби митного контролю», «Технічні засоби митного контролю», «Експертиза наркотичних, отруйних  та вибухових речовин».

Навчальні посібники з грифом МОН України «Митна справа», «Експертиза товарів», «Експертиза послуг. Практикум», «Сенсорний аналіз: Практикум», «Експертиза товарів: Практикум».

Навчальні посібники: «Основи експертизи культурних цінностей», «Санітарно-епідеміологічна та ветеринарно-санітарна експертиза», «Митне регулювання ЗЕД (Митні платежі)», «Митна справа: Терміни та визначення», «Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі», «Системи опису та кодування товарів», «Організація захисту прав споживачів», «Музеєзнавство та музейно-виставкова справа», «Експертиза дорогоцінних металів  та коштовного каміння», «Судово-товарознавча експертиза: Практикум».

Довідники: «Європейські вимоги до м’ясопереробних підприємств (Європейський вибір України)»,«Загальні принципи і вимоги Європейського законодавства щодо харчових продуктів. Інформаційні матеріали (Європейський вибір України)», «Європейські вимоги до виробників молока та молочних продуктів. (Європейський вибір України)»,Довідник садівника. Яблуня - комерційна культура в Україні», Атлас перспективних сортів плодових і ягідних культур України, «Основи органічного виробництва ягідної продукції».

Наукова співпраця та міжнародне співробітництво кафедри

Кафедра співпрацює з іншими ВНЗ України, такими, як Київський національний торговельно-економічний університет,НУ "Львівська політехніка", Луцький національний технічний університет, Чернігівський державний технологічний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Національний технічний університет "ХПІ", Полтавський університет економіки і торгівлі, Херсонський національний технічний університет та інші.

Науково-педагогічні працівники кафедри є членами Всеукраїнської громадської організації Українське товариство товарознавців і технологів. Наукова співпраця та міжнародне співробітництво кафедри здійснюється в рамках проекту "Технології органічного сільського господарства" за підтримки шведського агенства міжнародного розвитку (SIDA), шведського товариства охорони природи (SSNC), проекту громадської організації "Екотерра" співпраця з вищою школою підприємництва та адміністрації м. Люблін (Польща).

Контакти

Адреса, контакти:
79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 9, каб. 302

тел.: (032) 295-81-90

Facebook