Кафедра харчових технологій

Завідувач кафедри

Про кафедру:

Кафедра "Харчових технологій" утворена з 31.08.2016 року, з кафедри „Харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу”, яка створена у відповідності до ухвали Вченої ради від 15 вересня 2011 року та наказом № 288/02. від 20 вересня 2011 року. Завідувачем кафедри   призначений д.т.н., проф. Ощипок Ігор Миколайович.

Кафедра харчових технологій готує фахівців за напрямами підготовки „Харчові технології та інженерія” (освітній ступінь бакалавр, магістр) та «Готельно-ресторанна справа» (освітній ступінь бакалавр, магістр). Кафедра є на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Склад кафедри:

Члени кафедри. Зліва направо: ст.викл. Багрій Л.М., доц. Петришин Н.З., завідувач кафедри, проф. Ощипок І.М., ас. Ланиця І.Ф., пров. фах., ас. Попович М.П., доц. Бліщ Р.О.

Склад кафедри:

Кафедра постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. На кафедрі створені сучасні лабораторії технології продукції ресторанного господарства, устаткування закладів ресторанного господарства, організації ресторанного господарства, які забезпечені сучасним обладнанням.

У рамках договорів про співпрацю студенти проходять виробничу практику на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Полігоном для наукових експериментів є провідні виробничі підприємства харчової промисловості міста Львова і регіону: ВАТ «Туристична фірма Львів - Супутник», ресторани «Шекспір», «Тарон», «Дністер», хлібокомбінатом м.Львов, Львівською пивоварнею, тощо.

Присвоєння чергових вчених звань
В травні 2015 р. професору Ощипку І.М. президентом Української технологічної академії Половніковим І. І. за рішенням президії присвоєно вчене звання Академіка Української технологічної академії по відділенню “Технології харчової промисловості”.

НАВЧАЛЬНІ ТА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ

Викладачі кафедри постійно впроваджують у навчальний процес новітні технології навчання, зокрема - розробляють електронні підручники, комп’ютерне тестування, ділові ігри, ситуаційні завдання, індивідуальні навчально-дослідні завдання для вивчення асортименту, якості харчових продуктів та обладнання готелів і ресторанів.

Наукові дослідження проводяться у співпраці з вищими навчальними закладами України, Словаччини, Болгарії, Польщі та виробничими підприємствами.

Патенти

Навчальні посібники:

1. Ощипок І.М. Барна справа: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Ощипок, П.Х. Пономарьов. Львів, "Магнолія 2006", 2016. – 288 с. (з грифом МОН)

2. Ощипок І.М. Кухні народів світу: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Ощипок, П.Х. Пономарьов, М.І. Філь. Львів, "Магнолія 2006", 2015. – 248 с. (з грифом МОН)

3. Ощипок І., Ціж Б. Автоматизація виробничих процесів: Навч. метод. посібник. – Львів: ЛНАВМ, 2006. – 190 С., 99 іл. (з грифом МОН)

4. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник): Навчально-метод.посібник / За ред. чл.- кор. В.І. Дробот, В.Г.Юрчак, Л.Ю.Арсеньєва, В.М.Махинько, О.А. Білик, Т.А. Сильчук, Т.О. Степаненко, Л.І. Удворгелі, Н.З. Петришин, Н.О. Фалендиш, Л.А. Михонік, Ю.В. Бондаренко. – К. : Кондор, 2010. – 440 с.

Наукові здобутки кафедри

Монографії

1. Дробот В.І., Грищенко А.М., Тесля О.Д., Сильчук Т.А., Місечко Н.О. Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів: монографія.– К.: Кондор-Видавництво, 2016.– 242 с.

У 2017 році (5-6 квітня м. Київ) зав. кафедри проф. Ощипок І.М. разом з студентами освітнього ступеня "Магістр" прийняв участь у 83 Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті".

В 2015-2016 н.р. працівники кафедри прийняли участь в 5-и міжнародних науково-практичних конференціях.

XVІ Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» 5-9 вересня 2016. –  ОНАХТ (м.Одеса), доповідь проф. Ощипка І.М. "Математична модель процесу отримання колагенвмісної сировини з м’ясних відходів";

Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність", 19 травня 2016.– ХДУХТ (м. Харків) доповідь проф. Ощипка І.М. , магістрів – Гілецької Н.І., Магулій Т.Д. "Сучасні підходи до обслуговування в закладах готельно-ресторанного бізнесу";

Міжнародна науково-практична конференція «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми», 13-17 вересня 2016.- ОНАХТ(м. Одеса). Сагайдак М. Є., Бліщ Р.О., Мудрак Т.О., Куц А.М., Прибильський В.Л. "Дослідження різних культур мікроорганізмів у виробництві хлібного квасу".

III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів" 12 листопада 2015 р. м. Львів ЛКА. Петришин Н.З. "Інноваційні технології безглютенної дієти"

Опубліковані статті в науковому віснику Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, який входить до наукометричної бази РИНЦ: "Вплив стрес-фактору транспортування на худобу з урахуванням стану доріг та швидкості руху скотовоза" проф. Ощипок І.М., "Комплексне дослідження модельних фаршів з борошном амаранту" ас. Ланиця І.Ф. Т.18  №1(65), Ч.4, 2016.

Опубліковані праці викладачів проф. Ощипка І.М. " Розробка м'ясних виробів із застосуванням білковмісних рослинних добавок ", доц. Петришин Н.З. та доц. Бліщ Р.О. "Перспективні збагачувальні добавки із зародків пшениці для кондитерських виробів" у віснику Львівської комерційної академії, серія товарознавча, вип. 16.

Працівники кафедри також представили свої роботи на чотирьох Всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Тенденції розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні”, “Новітні тенденції у харчових технологіях, якість і безпечність продуктів”, “Економіка України в умовах сучасних геополітичних трансформацій”, “Тенденції розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні”.

Активну участь у міжнародних всеукраїнських і міжвузівських конференціях приймали студенти з наукового гуртка кафедри,які виступили з доповіддями.

Прийняли участь у науковій конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно- економічного університету  
д.т.н., проф. Ощипок І. М. Технологія продуктів з м'яса птиці й застосуванням пробіотичного біопрепарату.

к.т.н., доц. Бліщ Р. О. Підбір перспективних рас дріжджів у виробництві квасу

асист. Ланиця І. Ф. Дослідження модельних фаршевих систем з борошном амаранту

асист. Попович М. П. Економічна суть лізингових операцій у підприємницькій діяльності

Наукова робота

Колектив кафедри працює над виконанням науково-дослідної роботи: “Розроблення інноваційних та удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту”. Керівник теми – проф. Ощипок І. М., виконавці – усі члени кафедри, аспіранти, здобувачі;

Основні наукові напрями роботи формуються, виходячи із завдань підготовки спеціалістів, магістрів, актуальності, практичного значення та наукового потенціалу кафедри та університету. Керують науково-дослідною роботою 6 студентів-гуртківців. До науково-дослідницької роботи на кафедрі залучається обдарована студентська молодь. Результати такої спільної праці з викладачами публікуються у збірниках наукових праць та конференцій.

Участь студентів кафедри в конференціях, симпозіумах, семінарах, олімпіадах.

82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді  вирішенню проблем харчуванню людства у ХХІ ст.", 13-14 квітня 2016 р., магістри Ярицький Д.,Швець Г. "Моделювання солодкої страви функціонального призначення"

82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді  вирішенню проблем харчуванню людства у ХХІ ст.", 13-14 квітня 2016 р., магістри Олійник Т., Забава М. "Удосконалення форм і методів обслуговування в готельно-ресторанних комплексах"

Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність", 19 травня 2016.– ХДУХТ (м. Харків) магістри – Гілецька Н.І., Магулій Т.Д. "Сучасні підходи до обслуговування в закладах готельно-ресторанного бізнесу";

XІІІ науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України, 02.06.2016р. ЛТЕУ, магістр Маньовська Н. "Технологія салатів підвищенної біологічної цінності"

Студенти Львівського торговельно-економічного університету напряму підготовки “Готельно-ресторанна справа” груп 1441 і 1451 Ільницька О. (бакалавр) та Маньовська Надія (магістр) прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з напряму "Готельно-ресторанна справа" Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, яка відбулась  16-18 квітня 2016 р. в Одеській національній академії харчових технологій.

Одеса завжди тепло і гостинно зустрічає всіх учасників олімпіади з вищих навчальних закладів даного напряму, серед яких слід виділити представників– Київського національного економічного університету, Національного університету харчових технологій, Харківського державного університету харчових технологій, Одеської національної академії харчових технологій, Львівської комерційної академії, Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Черкаського державного технологічного університету, Львівського інституту економіки і туризму, які і складали основний кістяк претендентів на перемогу.

Олімпіада проходила в два тури:

І тур – тестування;

ІІ тур – вирішення ситуаційного завдання на базі готелю “Брістоль”.

За результатами олімпіади було відзначено високий рівень знань учасників Львівського торговельно-економічного університету. Так, студентка Ільницька О. була нагороджена грамотою за перемогу у номінації  високий рівень знань із дисципліни “Організація готельного господарства”.

Всеукраїнська студентська олімпіада 2017 р.

Студенти кафедри прийняли участь у I етапі Всеукраїнської олімпіади з харчових технологій, яка відбулась 28 лютого 2017 року і зайняли наступні місця: І місце – Яринич Микола (1522 група); ІІ місце – Заставний Сильвестр (1522 група); ІІІ місце – Крикавський Олексій (1522 група).

Студенти факультету ТУСО освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності "Харчові технології та інженерія" та "Готельно-ресторанна справа" прийняли активну участь в організації святкування Дня працівника харчової промисловості. Активну участь брали студенти Базюк М.-Б., Шура М., Борисова С., Поліщук Д.

Майстер-клас італійської кухні

Західна Шеф Група разом з кафедрою харчових технологій факультету ТУСО провела ексклюзивний майстер-клас італійської кухні від відомого кулінара Filippo Roberto з Венеції. Студенти груп спеціальності "Готельна і ресторанна справа" і "Харчові технології та інженерії" мали нагоду познайомитися з тонкощами і особливостями приготування національних страв італійської кухні.

Майстер-клас «РУМУНСЬКА КУХНЯ»
Кафедра харчових технологій спільно з Західною Шеф Групою поварів (WEST CHEF GROUP) провели майстер-клас румунської кухні.
На заході були присутні викладацький колектив кафедри, студенти бакалаври і магістри спеціальності "Харчові технології та інженерії"  та «Готельна і ресторанна справа».

Майстер-клас проводив відомий шеф-кухар із Румунії Patrich iFlorin, який зумів захопити всіх присутніх майстерністю приготування фірмових страв своєї Батьківщини.

На майстер-класі було приготовано «Гусячі медальйони з вишневим кулі», «Салат з гравлаксом», соуси та заправки до цих страв за румунськими рецептурами. А також присутні мали можливість дізнатися про смаки і традиції румунської кухні, приготування таких національних страв як «Чорба», «Мамалига», «Плечинта» та ін.

Усі охочі мали можливість відчути дух Румунії на кафедрі харчових технологій у стінах рідної академії!

Захист дипломних магістерських проектів

На кафедрі харчових технологій 22-23 лютого 2017 р. завершилися захисти дипломних магістерських проектів за освітнім ступенем “магістр” студентів ТУСО за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа».

20 студентів успішно представили до уваги членів екзаменаційної комісії (ЕК) свої проекти, які були захищені з оцінками “відмінно” та “добре”. Очолила роботу екзаменнаційної комісії Надія Романівна-Йосипівна Джурик, доцент кафедри харчових технологій та ресторанної справи Львівського інституту економіки і туризму. До складу ЕК увійшли: завідувача кафедри проф. Ощипок ігор Миколайович, доцент кафедри Бліщ Роксолана олександрівна та доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Мельник Ірина Миколаївна, секретар – зав.лабораторії кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Хловко Тарас Володимирович.

Цьогоріч майбутні фахівці готельно-ресторанної справи пропонували готелі та інші заклади розміщення різної категорії у містах Західної України.

ЕК оцінила високий рівень дипломних магістерських проектів: неординарність концепцій закладів, складність та трудомісткість проектів, обґрунтованість та виваженість організаційно-технологічних та техніко-економічних рішень і висловила впевненість, що у разі будівництва представлені підприємства готельно-ресторанного господарства, безумовно, будуть прибутковими для власників та привабливими для відвідувачів.

За підсумками роботи ЕК було відмічено дипломний проекти Олійник Тетяни на тему "Готель категорії 3* в с. Грушів Яворівського району Львівської області", Забави Михайла на тему "Готель категорії 4* в Сихівському районі м. Львова", Красномовець Євгенії на тему "Курортний готель в м. Бібрка Львівської області".

Члени ЕК з студентами-магістрами після захисту проектів

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Самчука 9 

тел.:
+38 (032) 2958589

e-mail:
opbht@i.ua

web-сторінка:
https://www.facebook.com/harchovitehn/

Фотогалерея

Перейти