Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри – Апопій Віктор Володимирович, професор, доктор економічних наук, відмінник народної освіти, кавалер ордену Дружби народів 

Заступники завідувача кафедри

Заступник завідувача з навчально-методичної роботи – Міщук І. П., професор, кандидат економічних наук
Заступник завідувача з наукової роботи – Олексин І. І., доцент, кандидат економічних наук
Заступник завідувача з виховної роботи – Шалева О. І., доцент, кандидат економічних наук
Заступник завідувача з практичної підготовки – Середа С. А., доцент, кандидат економічних наук

Загальна інформація про кафедру

Кафедра комерційної діяльності та підприємництва була створена на базі кафедри організації і технології торгівлі, котра була заснована у 1944 р. в складі Інституту радянської торгівлі. Відповідно до потреб сучасності у 1989 р. кафедра змінила назву з "Організації і технології торгівлі" на "Комерційної діяльності і підприємництва". Детальніше

Сьогодні кафедра є структурним підрозділом факультету товарознавства, управління та сервісного обслуговування.

Презентація кафедри для спеціальності "Підприємництва, торгівлі та логістики"

Презентація експозиції кафедри на виставці "Український етнічний бренд-вишиванка"

Декан ФТУСО доц. Гаврилишин В. В., завідувач кафедри КДіП проф. Апопій В. В. та заступник завідувача кафедри з виховної роботи доц. Шалева О. І.

День харчової промисловості на факультеті ТУСО

Кафедра забезпечує навчальний процес у межах дослідження сфери товарного обігу для студентів освітніх рівнів "Бакалавр" і "Магістр" (повного і скороченого терміну навчання).

Основними дисциплінами кафедри є "Організація торгівля", "Комерційна діяльність", "Логістика", "Мерчандайзинг", "Інтелектуальна власність", "Електронна комерція", "Системи торговельного обслуговування", "Організація виставкової діяльності", "Комерційний бізнес", "Організація і технологія інспектування підприємств торгівлі", "Реінжиніринг бізнес-процесів".

Лекцію з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність" читає проф. Міщук І. П.

Практичне заняття з дисципліни "Інтернет у бізнесі" для студентів напряму підготовки "Готельно-ресторанна справа" веде
доц. Шиндировський І. М.

Відкрита лекція з дисципліни "Комерційна діяльність"
проф. Антонюка Я. М.

Виїзне заняття з дисципліни "Виставкова діяльність" проф. Антонюка Я. М.

Професорсько-викладацький склад кафедри

  • Апопій Віктор Володимирович
  • Антонюк Ярослав Михайлович
  • Міщук Ігор Пилипович
  • Неділька Квітослава Зіновіївна
  • Олексин Ірина Іванівна
  • Осінська Оксана Богданівна
  • Середа Сергій Анатолійович
  • Шалева Олександра Іванівна
  • Шиндировський Ігор Миколайович

Наукова робота кафедри

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження у межах виконання держбюджетних академічних науково-дослідних тем, академічних науково-дослідних тем, кафедральних бюджетних тем, написання дисертаційних робіт, монографій, підручників та навчальних посібників; участі у наукових конференціях, семінарах, у роботі Західного наукового центру; шляхом керівництва науково-дослідною роботою студентів та науковим студентським гуртком.

Студентська олімпіада зі спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність"

Захист магістерських робіт зі спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність"

Захист дисертації аспіранта кафедри КДіП Креденця О. В.

Найбільшими науковими здобутками кафедри є численні підручники та посібники, серед яких "Організація торгівлі", "Комерційна діяльність", "Теорія і практика торговельного обслуговування", "Електронна комерція", "Реінжиніринг бізнес-процесів", "Організація виставкової діяльності". Детальніше

Монографії викладачів кафедри КДіП

Підручники та посібники, видані викладачами кафедри КДіП

Викладачі кафедри активно використовують інтерактивну навчальну систему Moodle. Вона містить електронні варіанти лекційних матеріалів та практичних занять. Система використовується для проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів. Викладачі поєднують електронні та друковані засоби контролю.

Упродовж останніх 5 років викладацьким складом кафедри зроблено низку доповідей на більш ніж 100 наукових конференціях, семінарах і "круглих столах" у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах, за результатами яких опубліковано понад 200 статей, матеріалів і тез доповідей.

Доповідь проф. Міщука І. П. на конференції професорсько-викладацького складу ЛТЕУ

Сертифікати учасника наукових конференцій

Міжнародна науково-практична конференція "150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє"

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в роботі міжкафедральних (спільно з кафедрами менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, міжнародних економічних відносин ЛТЕУ) та міжвузівських наукових семінарів, круглих столів з проблем розвитку сфери обігу.

Міжвузівський науковий семінар з розгляду та попередньої експертизи докторської дисертації к.е.н., професора кафедри комерційної діяльності та підприємництва Міщука І.П. на тему «Формування і функціонування систем логістики підприємств торгівлі»

Учасники круглого столу "Актуальні проблеми та інноваційні підходи розвитку товарознавства"

Зв’язки кафедри

Кафедра активно співпрацює з кафедрою комерційної діяльності і підприємництва Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ); кафедрами торговельного підприємництва та маркетингу Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ); кафедрами маркетингу і комерційної діяльності та кафедрою економіки підприємства Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського (ДонНУЕТ); кафедрою книгознавства і комерційної діяльності Української академії друкарства (УАД); кафедрою маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка"; Укоопспілкою; низкою облспоживспілок; Інститутом Регіональних Досліджень (ІРД) ім. М. І. Долішнього  НАН України; Національною асоціацією роздрібної торгівлі і сервісу (НАРТС), а також з провідними торговельними підприємствами України.

Викладачі кафедри КДіП зі студентами ДонНУЕТ

Також підтримуються тісні зв’язки з Російським університетом кооперації (м. Москва), Бєлгородським університетом кооперації, економіки і права, Кооперативно-торговельним університетом Молдови. Кафедра бере активну участь у діяльності Бізнес-центру "Інтерекономіка" (спільного проекту з Британським фондом "Ноу-Хау"), основним завданням якого є узагальнення та обмін досвідом як з вітчизняними, так і закордонними представниками комерційного бізнесу.

Учасники науково-методичної ради ВНЗ з напряму "Торгівля"

Представники вищої школи країн СНД на Міжнародному форумі кооперації в Бєлгороді

Учасники бізнес-семінару "Бізнес в Ізраїлі"

Контакти

Адреса:
79011, м. Львів, вул. Cамчука 9, к. 720 

Телефон:
+38 (032) 2958192

e-mail

lkakdp(at)ukr.net

Соціальні мережі: facebook