Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри – Міщук І. П., професор, доктор економічних наук

Заступники завідувача кафедри

Заступник завідувача з навчально-методичної роботи – Шалева О. І., доцент, кандидат економічних наук
Заступник завідувача з наукової роботи – Олексин І. І., доцент, кандидат економічних наук
Заступник завідувача з виховної та профорієнтаційної  роботи – Шиндировський І. М., доцент, кандидат економічних наук
Заступник завідувача з практичної підготовки – Середа С. А., доцент, кандидат економічних наук

Загальна інформація про кафедру

Свій історичний початок кафедра підприємництва, торгівлі та логістики бере від кафедри організації і технології торгівлі, котра була заснована у 1944 р. в складі Інституту радянської торгівлі. Відповідно до потреб сучасності у 1989 р. кафедра змінила назву з "Організації і технології торгівлі" на "Комерційної діяльності і підприємництва", а у а у 2017 – на "Підприємництва, торгівлі та логістики".

Сьогодні кафедра є структурним підрозділом факультету товарознавства, управління та сервісного обслуговування.

Кафедра забезпечує навчальний процес у межах дослідження сфери товарного обігу для студентів освітніх рівнів "Бакалавр" і "Магістр" (повного і скороченого терміну навчання) на усіх факультетах ЛТЕУ та є випусковою за спеціальністю 076 "Підприємцицтво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Товарознавство та комерційна діяльність" і  "Товарознавство та експертиза в митній справі".

Презентація кафедри для спеціальності "Підприємництва, торгівлі та логістики"

Основними дисциплінами кафедри є "Організація торгівля", "Комерційна діяльність", "Торговельне підприємництво", "Логістика", "Мерчандайзинг", "Інтелектуальна власність", "Електронна комерція", "Глобальні мережі в бізнесі", "Основи бізнесу", "Системи торговельного обслуговування", "Організація виставкової та ярмаркової діяльності", "Організація і технологія інспектування підприємств торгівлі", "Реінжиніринг бізнес-процесів".

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження у межах виконання держбюджетних академічних науково-дослідних тем, академічних науково-дослідних тем, кафедральних бюджетних тем, написання дисертаційних робіт, монографій, підручників та навчальних посібників; участі у наукових конференціях, семінарах, у роботі Західного наукового центру; шляхом керівництва науково-дослідною роботою студентів та науковим студентським гуртком.

Найбільшими науковими здобутками кафедри є численні підручники та посібники, серед яких "Організація торгівлі", "Комерційна діяльність", "Теорія і практика торговельного обслуговування", "Електронна комерція", "Реінжиніринг бізнес-процесів", "Організація виставкової діяльності", "Біржова діяльність". Детальніше

Кафедра активно використовує інтерактивну навчальну систему Moodle,  яка містить електронні варіанти лекційних матеріалів та практичних занять. Система використовується для проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів. Викладачі поєднують електронні та друковані засоби контролю.

Упродовж останніх 5 років викладацьким складом кафедри зроблено низку доповідей на більш ніж 100 наукових конференціях, семінарах і "круглих столах" у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах, за результатами яких опубліковано понад 200 статей, матеріалів і тез доповідей.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в роботі міжкафедральних (спільно з кафедрами менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, міжнародних економічних відносин ЛТЕУ) та міжвузівських наукових семінарів, круглих столів з проблем розвитку сфери обігу.

Кафедра активно співпрацює з кафедрою комерційної діяльності і підприємництва Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ); кафедрами торговельного підприємництва та маркетингу Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ); кафедрами маркетингу і комерційної діяльності та кафедрою економіки підприємства Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського (ДонНУЕТ); кафедрою книгознавства і комерційної діяльності Української академії друкарства (УАД); кафедрою маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка"; Укоопспілкою; низкою облспоживспілок; Інститутом Регіональних Досліджень (ІРД) ім. М. І. Долішнього  НАН України; Національною асоціацією роздрібної торгівлі і сервісу (НАРТС), а також з провідними торговельними підприємствами України.

Також підтримуються тісні зв’язки з Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації,  Бєлгородським університетом кооперації, економіки і права, Кооперативно-торговельним університетом Молдови. Кафедра бере активну участь у діяльності Бізнес-центру "Інтерекономіка" (спільного проекту з Британським фондом "Ноу-Хау"), основним завданням якого є узагальнення та обмін досвідом як з вітчизняними, так і закордонними представниками комерційного бізнесу.