Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Пелик Леся Василівна тел.: 295-81-70

Про кафедру:

Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів здійснює підготовку фахівців:

 • за спеціальністю 076 - “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”;
 • ступінь бакалавра за спеціалізаціями - «Товарознавство і торговельне підприємництво»  і «Товарознавство та експертиза в митній справі»;
 • ступінь магістра за спеціалізаціями - «Товарознавство та комерційна діяльність» і  «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Презентація кафедри для спеціальності "Товарознавства та технології непродовольчих товарів кафедри"

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, володіти досконалим знанням товару, стати успішними підприємцями, мати престижну освіту і роботу та впевненість у майбутньому. Якісна підготовка фахівців неможлива без необхідних фахових дисциплін, що викладаються на кафедрі товарознавства та технології непродовольчих товарів, а саме: «Товарознавство текстильно-одягових товарів», «Товарознавство взуттєвих і хутряних товарів»,  «Товарознавство виробів господарчого призначення»,  «Товарознавство культурно-побутових товарів», «Прилади і машини для ведення домашнього господарства», «Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів», «Теоретичні основи товарознавства», «Біржові товари», «Товарна інформація», «Безпечність та контроль якості непродовольчих товарів», «Інноваційна техніка для побуту», «Вироби та системи сучасних будівельних технологій» та ін.  Тому викладачі кафедри постійно працюють над розробкою та оновленням навчальних дисциплін, використовуючи сучасні методики їх викладання та впроваджуючи новітні досягнення в різних галузях  промисловості.

Історія кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівського торговельно-економічного університету починається  з дня заснування Вищої школи зовнішньої  торгівлі у Львові (пізніше Польської академії  зовнішньої торгівлі) – майже  100  років  тому. Згідно наказу ректора Львівського торговельно-економічного університету № 255/02 від 31 серпня 2016 року  кафедру товарознавства непродовольчих товарів перейменовано на кафедру товарознавства  та технології непродовольчих товарів.  

Протягом всього періоду кафедру товарознавства та технології непродовольчих товарів очолювали:

 • проф. П.І. Новодєрьожкін (1947 – 1963 р.).  
 • доц. К.І. Маришев (1963 – 1967 рр.),
 • проф. І.Д. Дмитрієв (1967 – 1972 рр. ),
 • проф. Б.Д. Семак (1972 – 1985 рр.) – д.т.н., почесний професор кафедри
 • проф. Г.Ф. Пугачевський (1994 – 2000 рр.),
 • проф. І.С. Полікарпов (1985 – 1994 рр., 2000 – 2010 рр.).
 • проф. Н.І. Доманцевич Н.І.(2010-2016 рр.)
 • З 2016 р. кафедру очолює проф. Л.В. Пелик

Кафедра має потужний кадровий і науковий потенціал, що здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері товарознавства.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Почесний професор кафедри, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, заслужений професор Львівської комерційної академії  Семак Богдан Дмитрович.

Наукова школа проф. Семака Б.Д. заснована у 1987 р.; під особистим керівництвом д.т.н. Семака Б.Д. підготовлено один доктор та 15 кандидатів технічних наук. Разом з проф. Семаком Б.Д. формування цієї школи здійснювали к.т.н., проф. Діаніч М.М., д.т.н., проф. Пугачевський Г.Ф., к.т.н., доц. Кушнір М.К., к.т.н., доц. Зелінський О.В.,к.т.н, проф. Полікарпов І.С., к.т.н., професор Галик І.С.; к.т.н., доц. Плеша І.В., к.т.н., доц. Кушнір О.Г., к.т.н. доц. Стефанюк Є.М., к.т.н., доц. Симкович Н.М., к.т.н., доц. Кирильчук Р.В., к.т.н., доц.Шийко І.І., ас. Сивак О.О. та ін. У Науковій школі проф. Семака Б.Д. працювали к.т.н., професор Беднарчук М.С.; д.т.н., професор Доманцевич Н.І.; к.т.н. доцент Попович Н.І.; к.т.н. доцент Шумський О.В.; к.т.н., доцент Ніколайчук Л.Г., к.т.н. Пушкар Г.О., к.т.н., доцент Найвер І.Л., к.т.н. Шунькіна О.В.

Почесний професор Богдан Дмитрович Семак закінчив товарознавчий факультет Львівського торгово-економічного інституту і працював у нашому виші із 1963 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1982 р. йому було присвоєно вчене звання професора, у 1986 р. він першим серед вчених-товарознавців України захистив докторську дисертацію на тему: „Розробка основ формування асортименту і якості багатокомпонентних одягових тканин” і у 1987 р. отримав вчений ступінь доктора технічних наук.

У 1992 р. Указам Президента України проф. Семаку Б.Д. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
Обраний проф. Б.Д. Семаком для дисертаційного дослідження напрям став основою створення Наукової школи на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів. Пріоритетними науковими інтересами проф. Б.Д. Семака є розробка наукових засад формування асортименту, споживних властивостей і рівня якості текстильних матеріалів різного призначення; розробка нових і вдосконалення існуючих методів оцінювання зносостійкості, біостійкості та екологічної безпеки текстильних матеріалів і виробів; вдосконалення і створення методик оптимізації асортименту і підвищення якості текстильних матеріалів одягового призначення. У цьому секторі досліджень з ним активно працювали проф. І.С. Галик, к.т.н. Г.О. Пушкар та здобувач О. Гущак.

Почесний професор Семак Б.Д. працював членом 4-х спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій (при Київському національному торговельно-економічному університеті, Київському національному університеті технології і дизайну, Московській економічній академії ім. Плеханова, Російському університеті кооперації), був членом редколегії вісника Київського національного університету технології і дизайну. Проф. Семак Б.Д. активно працював у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у ЛТЕУ та був відповідальним редактором „Вісника ЛТЕУ. Серія технічна”.

За результатами науково-педагогічної діяльності у ЛТЕУ проф. Б. Д. Семак одноосібно та у співавторстві опублікував понад 930 наукових і науково-методичних праць загальним обсягом майже 750 друк. арк., включаючи: 11 монографій, 5 підручників, 11 навчальних посібників, 16 брошур, майже 200 доповідей і тез на наукових конференціях в Україні і за кордоном, а також понад 600 наукових статей у вітчизняних («Товари і ринки», «Вісник Херсонського національного технічного університету» «Вісник Луцького національного технічного університету» «Вісник Полтавського торговельно-економічного університету», „Вісник Київського національного університету технологій та дизайну”, „Легка промисловість,” „Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины”) та зарубіжних журналах (Przeglad wlokinniczy”, “Przeglad Scorzany” – Польща; Вісник Яського політехнічного інституту – Румунія; Вісник економічного університету у м. Варна – Болгарія; „Текстильная промышленность”, «Стандарты и качество», «Известие вузов. Технология легкой промышленности», «Известие вузов. Технология текстильной промышленности», «Советская торговля», «Советская потребительская кооперация», «Коммерческий вестник»).

Із 1972 р. по 1985 р. проф. Б.Д. Семак працював на посаді завідувача кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівського торговельно-економічного інституту, а із 1985 р. по 1995 р. – деканом товарознавчо-комерційного факультету. Результати активної та плідної науково-педагогічної роботи проф. Семака Б. Д. відзначені на державному рівні - його нагороджено Орденом Дружби народів та медаллю „Ветеран праці”  та на рівні Міністерства освіти і науки України, Укоопспілки і ректорату ЛТЕУ.

Наукова робота. На кафедрі товарознавства та технології непродовольчих товарів проводиться підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів», науковими керівниками яких є: д.т.н., проф. Семак Б.Д., д.т.н, проф. Пелик Л.В., д.т.н., проф. Доманцевич Н.І., к.т.н., проф. Беднарчук М.С. Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження з проблем формування споживних властивостей, асортименту, рівня якості і екологічної безпечності текстильних матеріалів різного призначення, полімерних матеріалів, взуттєвих матеріалів і взуття;  у розробці нових і вдосконалення існуючих методів оцінювання зносостійкості, біостійкості та екологічної безпеки багатокомпонентних матеріалів та виробів з них; з вдосконалення і створення методик оптимізації асортименту і підвищення якості багатокомпонентних матеріалів та виробів з них.

Наукові дослідження проводяться професорсько-викладацьким складом в рамках кафедральної теми: “Дослідження та розробка властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих товарів” (державний реєстраційний номер 0117U001582) за наступними напрямами:
„Формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних термостійких матеріалів” (номер державної реєстрації 0111U003463);
„Дослідження комплексу функційних характеристик геотекстильних матеріалів„  (номер державної реєстрації 0113U007469);
«Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей» (номер державної реєстрації 0111U009664);
“Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із відновлених полімерів” (державний реєстраційний номер 0111U010538);

“Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із відновлених полімерів” (державний реєстраційний номер 0111U010538);
„Формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних термостійких матеріалів” (номер державної реєстрації 0111U003463);
„Дослідження комплексу функційних характеристик геотекстильних матеріалів„  (номер державної реєстрації 0113U007469);
«Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей» (номер державної реєстрації 0111U009664);
“Дослідження проблем формування асортименту і якості взуттєвих матеріалів і взуття” (державний реєстраційний номер 0111U005164);
“Наукове обґрунтування процесу інформаційного забезпечення товару” (державний реєстраційний номер 0111U004078);
“Дослідження і формування споживних властивостей взуття спеціального призначення” (державний реєстраційний номер 0111U004079);
“Дослідження і формування споживних властивостей спортивного взуття” (державний реєстраційний номер 0111U004080).

Наукові досягнення викладачами кафедри підтверджено технічними умовами та патентами.

Навчально-методична робота. Довгострокова стратегія розвитку кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів здійснюється на основі комплексного вирішення чисельних взаємопов’язаних завдань: розробка та запровадження у навчальний процес гнучкої динамічної системи спеціальностей і спеціалізацій, яка враховує сучасні вимоги ринку праці і безпосередньо роботодавців; реалізація системи паралельної освіти та інтегрованого навчання за декількома спеціальностями для підготовки висококваліфікованих, компетентних майбутніх фахівців; орієнтація освітніх послуг на міжнародні стандарти розвитку, ефективне та якісне їх задоволення.

Викладачі кафедри постійно впроваджують в навчальний процес новітню технологію навчання, а саме – розробляють комп’ютерне тестування, ділові ігри, електронні підручники, майстер-класи, деякі заняття проводяться на торговельних підприємствах для ознайомлення сучасного асортименту та технології виготовлення непродовольчих товарів. Характер і напрям взаємозв’язків кафедри із національною мережею будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» дозволяє здійснювати на належному рівні підготовку професіоналів для сфери торгівлі.

Введення дистанційних технологій навчання дозволяє студенту здійснювати онлайн-навчання. Колектив кафедри активно працює над методичним забезпеченням кафедральних дисциплін – написанням і підготовкою до друку підручників, монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, опорних конспектів лекцій та інших видів навчально-методичної літератури. Викладачами кафедри періодично читаються відкриті лекції, проводяться наукові та методичні семінари, круглі столи, на яких обговорюються актуальні проблеми товарознавства.

Основні видання кафедри:

Підручники з грифом МОН України: «Текстильне товарознавство», «Товарознавство взуттєвих товарів», «Товарознавство трикотажних товарів», «Ідентифікація товарів», «Товарна інформація», «Хутряні товари», «Біржові товари», «Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі», «Теоретичні основи товарознавства».

Навчальні посібники з грифом МОН України: «Естетика народного споживання і дизайн», «Основи стандартизації, метрології і управління якістю», «Хутряні вироби», «Сертифікація товарів та послуг», «Килими та килимові вироби», «Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва», «Товарознавство. Непродовольчі товари: нагрівальні прилади», «Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві товари», «Товарознавство. Непродовольчі товари: електропобутові машини», «Непродтовари: Килими та килимові вироби», «Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно-побутового призначення», «Товарознавство. Непродовольчі товари: електроосвітлювальні прилади».

Навчальні посібники: «Товари взуттєві, хутряні, галантерейні», «Теоретичні основи товарознавства», «Товари господарського призначення», «Товари культурно-побутові, електричні товари», «Основи експертизи культурних цінностей», «Товарна інформа¬ція», «Товарознавство електропобутових машин», «Товари текстильні, швейні та трикотажні», «Товарознавство господарських, будівельних та товарів культурно-побутового призначення», «Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 3», «Товарознавство виробів господарського призначення», «Патентознавство», «Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів».

Тлумачний словник: «Текстильні матеріали та вироби».

Взаємозв’язки кафедри. Кафедрою товарознавства та технології непродовольчих товарів налагоджена тісна співпраця з провідними вищими навчальними закладами:
Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Прикарпатським національним університетом імені Стефаника, Херсонським національним технічним університетом, Київським національним університетом технології та дизайну, Донецьким Національним університетом імені Туган-Барановського, Львівською академією мистецтв, Луцьким національним технічним університетом, Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации, Краківською економічною академією, Познанською економічною академією; науковими, виробничими і торговими підприємствами виконуючи спільні науково-дослідні роботи та проводячи конференції та семінари. Кафедра є членом Українського товариства товарознавців та технологів та Міжнародного товариства товарознавства та технологій (IGWF).

Наукова робота студентів є важливою частиною навчального процесу. Усі викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі студентів, здійснюють керівництво науковими доповідями, рефератами, курсовими та дипломними роботами.  На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, членами якого є студенти усіх курсів. Результатом наукової роботи студентів є публікації у збірниках наукових праць, виступи на наукових конференціях ЛТЕУ та міжвузівських наукових конференціях, що спрямовує студента в подальшому до навчання в магістратурі та аспірантурі.

Колектив кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів втілює в життя довгострокову стратегію інноваційного розвитку Львівського торговельно-економічного університету, яка базується на принципах і методах системного управління процесами та спрямована на забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців, а саме: активне впровадження в практику наукових результатів; видання монографій; методичних розробок, навчальних посібників; підвищення рівня наукових публікацій за рахунок систематичного видання колективних монографій, наукових доповідей; активізація роботи з підготовки і публікування наукових статей у центральних наукових виданнях, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, тощо.

НАША ГОРДІСТЬ – це наші випускники, серед яких доктори та кандидати наук, керівники підприємств, провідні фахівці державних і приватних установ та організацій. Оскільки торгівля посідає одне з перших місць у реєстрі ринку праці, то постійний попит на фахівців-товарознавців дозволяє працевлаштовувати усіх випускників нашої спеціальності. Саме тому, метою діяльності кафедри є підвищення якості підготовки фахівців-товарознавців, запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу з урахуванням інтеграції національної вищої освіти до європейського освітнього простору.

Актуальні новини кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів можна дізнатись з мережі Facebook:
https://www.facebook.com/kafedra.neprod/

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 9

тел.:
295-81-70

Кафедра в соціальних мережах:

Facebook

Нормативні документи

Фотогалерея

Перейти