Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Пелик Леся Василівна тел.: 295-81-70

Про кафедру:

Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів здійснює підготовку фахівців:

 • за спеціальністю 076 - “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”;
 • ступінь бакалавра за спеціалізаціями - «Товарознавство і торговельне підприємництво»  і «Товарознавство та експертиза в митній справі»;
 • ступінь магістра за спеціалізаціями - «Товарознавство та комерційна діяльність» і  «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, володіти досконалим знанням товару, стати успішними підприємцями, мати престижну освіту і роботу та впевненість у майбутньому. Якісна підготовка фахівців неможлива без необхідних фахових дисциплін, що викладаються на кафедрі товарознавства та технології непродовольчих товарів, а саме: «Товарознавство текстильно-одягових товарів», «Товарознавство взуттєвих і хутряних товарів»,  «Товарознавство виробів господарчого призначення»,  «Товарознавство культурно-побутових товарів», «Прилади і машини для ведення домашнього господарства», «Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів», «Теоретичні основи товарознавства», «Біржові товари», «Товарна інформація», «Безпечність та контроль якості непродовольчих товарів», «Інноваційна техніка для побуту», «Вироби та системи сучасних будівельних технологій» та ін.  Тому викладачі кафедри постійно працюють над розробкою та оновленням навчальних дисциплін, використовуючи сучасні методики їх викладання та впроваджуючи новітні досягнення в різних галузях  промисловості.

Історія кафедри товарознавства непродовольчих товарів починається  з дня перейменування Львівського інституту радянської торгівлі у Львівський торговельно-економічний інститут у 1947р. (наказ № 1224 від 20 серпня 1947р. Міністерства вищої освіти СРСР). Згідно наказу ректора Львівського торговельно-економічного університету № 255/02 від 31 серпня 2016 року  кафедру товарознавства непродовольчих товарів перейменовано на кафедру товарознавства  та технології непродовольчих товарів.  

Протягом всього періоду кафедру товарознавства та технології непродовольчих товарів очолювали:

 • проф. П.І. Новодєрьожкін (1947 – 1963 р.).  
 • доц. К.І. Маришев (1963 – 1967 рр.),
 • проф. І.Д. Дмитрієв (1967 – 1972 рр. ),
 • проф. Б.Д. Семак (1972 – 1985 рр.) – д.т.н., почесний професор кафедри
 • проф. Г.Ф. Пугачевський (1994 – 2000 рр.),
 • проф. І.С. Полікарпов (1985 – 1994 рр., 2000 – 2010 рр.).
 • проф. Н.І. Доманцевич Н.І.(2010-2016 рр.)
 • З 2016 р. кафедру очолює проф. Л.В. Пелик

Кафедра має потужний кадровий і науковий потенціал, що здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері товарознавства.

Склад кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів:


Наукова робота.
На кафедрі товарознавства та технології непродовольчих товарів проводиться підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів», науковими керівниками яких є: д.т.н., проф. Семак Б.Д., д.т.н, проф. Пелик Л.В., д.т.н., проф. Доманцевич Н.І., к.т.н., проф. Беднарчук М.С. Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження з проблем формування споживних властивостей, асортименту, рівня якості і екологічної безпечності текстильних матеріалів різного призначення, полімерних матеріалів, взуттєвих матеріалів і взуття;  у розробці нових і вдосконалення існуючих методів оцінювання зносостійкості, біостійкості та екологічної безпеки багатокомпонентних матеріалів та виробів з них; з вдосконалення і створення методик оптимізації асортименту і підвищення якості багатокомпонентних матеріалів та виробів з них.

Наукові дослідження проводяться професорсько-викладацьким складом в рамках кафедральної теми: “Дослідження та розробка властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих товарів” (державний реєстраційний номер 0117U001582) за наступними напрямами:
„Формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних термостійких матеріалів” (номер державної реєстрації 0111U003463);
„Дослідження комплексу функційних характеристик геотекстильних матеріалів„  (номер державної реєстрації 0113U007469);
«Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей» (номер державної реєстрації 0111U009664);
“Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із відновлених полімерів” (державний реєстраційний номер 0111U010538);

“Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із відновлених полімерів” (державний реєстраційний номер 0111U010538);
„Формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних термостійких матеріалів” (номер державної реєстрації 0111U003463);
„Дослідження комплексу функційних характеристик геотекстильних матеріалів„  (номер державної реєстрації 0113U007469);
«Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей» (номер державної реєстрації 0111U009664);
“Дослідження проблем формування асортименту і якості взуттєвих матеріалів і взуття” (державний реєстраційний номер 0111U005164);
“Наукове обґрунтування процесу інформаційного забезпечення товару” (державний реєстраційний номер 0111U004078);
“Дослідження і формування споживних властивостей взуття спеціального призначення” (державний реєстраційний номер 0111U004079);
“Дослідження і формування споживних властивостей спортивного взуття” (державний реєстраційний номер 0111U004080).

Наукові досягнення викладачами кафедри підтверджено технічними умовами та патентами.

Навчально-методична робота. Довгострокова стратегія розвитку кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів здійснюється на основі комплексного вирішення чисельних взаємопов’язаних завдань: розробка та запровадження у навчальний процес гнучкої динамічної системи спеціальностей і спеціалізацій, яка враховує сучасні вимоги ринку праці і безпосередньо роботодавців; реалізація системи паралельної освіти та інтегрованого навчання за декількома спеціальностями для підготовки висококваліфікованих, компетентних майбутніх фахівців; орієнтація освітніх послуг на міжнародні стандарти розвитку, ефективне та якісне їх задоволення.

Викладачі кафедри постійно впроваджують в навчальний процес новітню технологію навчання, а саме – розробляють комп’ютерне тестування, ділові ігри, електронні підручники, майстер-класи, деякі заняття проводяться на торговельних підприємствах для ознайомлення сучасного асортименту та технології виготовлення непродовольчих товарів. Характер і напрям взаємозв’язків кафедри із національною мережею будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» дозволяє здійснювати на належному рівні підготовку професіоналів для сфери торгівлі.

Введення дистанційних технологій навчання дозволяє студенту здійснювати онлайн-навчання. Колектив кафедри активно працює над методичним забезпеченням кафедральних дисциплін – написанням і підготовкою до друку підручників, монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, опорних конспектів лекцій та інших видів навчально-методичної літератури. Викладачами кафедри періодично читаються відкриті лекції, проводяться наукові та методичні семінари, круглі столи, на яких обговорюються актуальні проблеми товарознавства.

Взаємозв’язки кафедри. Кафедрою товарознавства та технології непродовольчих товарів налагоджена тісна співпраця з провідними вищими навчальними закладами:
Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Прикарпатським національним університетом імені Стефаника, Херсонським національним технічним університетом, Київським національним університетом технології та дизайну, Донецьким Національним університетом імені Туган-Барановського, Львівською академією мистецтв, Луцьким національним технічним університетом, Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации, Краківською економічною академією, Познанською економічною академією; науковими, виробничими і торговими підприємствами виконуючи спільні науково-дослідні роботи та проводячи конференції та семінари. Кафедра є членом Українського товариства товарознавців та технологів та Міжнародного товариства товарознавства та технологій (IGWF).

Наукова робота студентів є важливою частиною навчального процесу. Усі викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі студентів, здійснюють керівництво науковими доповідями, рефератами, курсовими та дипломними роботами.  На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, членами якого є студенти усіх курсів. Результатом наукової роботи студентів є публікації у збірниках наукових праць, виступи на наукових конференціях ЛТЕУ та міжвузівських наукових конференціях, що спрямовує студента в подальшому до навчання в магістратурі та аспірантурі.

Колектив кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів втілює в життя довгострокову стратегію інноваційного розвитку Львівського торговельно-економічного університету, яка базується на принципах і методах системного управління процесами та спрямована на забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців, а саме: активне впровадження в практику наукових результатів; видання монографій; методичних розробок, навчальних посібників; підвищення рівня наукових публікацій за рахунок систематичного видання колективних монографій, наукових доповідей; активізація роботи з підготовки і публікування наукових статей у центральних наукових виданнях, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, тощо.

НАША ГОРДІСТЬ – це наші випускники, серед яких доктори та кандидати наук, керівники підприємств, провідні фахівці державних і приватних установ та організацій. Оскільки торгівля посідає одне з перших місць у реєстрі ринку праці, то постійний попит на фахівців-товарознавців дозволяє працевлаштовувати усіх випускників нашої спеціальності. Саме тому, метою діяльності кафедри є підвищення якості підготовки фахівців-товарознавців, запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу з урахуванням інтеграції національної вищої освіти до європейського освітнього простору.

Актуальні новини кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів можна дізнатись з мережі Facebook:
https://www.facebook.com/kafedra.neprod/

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 9

тел.:
295-81-70

Кафедра в соціальних мережах:

Facebook

Нормативні документи

 • Положення про кафедру у форматі .pdf

Фотогалерея

Перейти