Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Пелик Леся Василівна тел.: 295-81-70

Про кафедру:

Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів здійснює підготовку фахівців за спеціальністю “ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”: ступінь бакалавра за спеціалізаціями - «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Товарознавство та експертиза в митній справі»; ступінь магістра за спеціалізаціями - «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство та експертиза в митній справі». Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, стати успішними підприємцями, мати престижну освіту і роботу та впевненість у майбутньому.

Історія кафедри товарознавства непродовольчих товарів починається  з дня перейменування Львівського інституту радянської торгівлі у Львівський торговельно-економічний інститут у 1947р. (наказ № 1224 від 20 серпня 1947р. Міністерства вищої освіти СРСР). Згідно наказу ректора Львівського торговельно-економічного університету № 255/02 від 31 серпня 2016 року  кафедру товарознавства непродовольчих товарів перейменовано на кафедру товарознавства  та технології непродовольчих товарів.  

Протягом всього періоду кафедру товарознавства та технології непродовольчих товарів очолювали:

  • проф. П.І. Новодєрьожкін (1947 – 1963 р.).  
  • доц. К.І. Маришев (1963 – 1967 рр.),
  • проф. І.Д. Дмитрієв (1967 – 1972 рр. ),
  • проф. Б.Д. Семак (1972 – 1985 рр.),
  • проф. Г.Ф. Пугачевський (1994 – 2000 рр.),
  • проф. Полікарпов (1985 – 1994 рр., 2000 – 2010 рр.).
  • проф. Доманцевич Н.І.(2010-2016 рр.)
  • З 2016 р. кафедру очолює проф. Л.В. Пелик

Кафедра має потужний кадровий і науковий потенціал, що здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері товарознавства.

Склад кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів:

На кафедрі товарознавства та технології непродовольчих товарів проводиться підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів», науковими керівниками яких є: д.т.н., проф. Семак Б.Д., д.т.н, проф. Пелик Л.В., д.т.н., проф. Доманцевич Н.І., к.т.н., проф. Беднарчук М.С. Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження з проблем формування споживних властивостей, асортименту, рівня якості і екологічної безпечності текстильних матеріалів різного призначення, полімерних матеріалів, взуттєвих матеріалів і взуття;  у розробці нових і вдосконалення існуючих методів оцінювання зносостійкості, біостійкості та екологічної безпеки багатокомпонентних матеріалів та виробів з них; з вдосконалення і створення методик оптимізації асортименту і підвищення якості багатокомпонентних матеріалів та виробів з них.

Наукові дослідження проводяться професорсько-викладацьким складом в рамках кафедральної теми: “Формування і оцінювання асортименту, властивостей і якості непродовольчих товарів” (державний реєстраційний номер 0111U010536) за наступними напрямами:

“Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із відновлених полімерів” (державний реєстраційний номер 0111U010538);
„Формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних термостійких матеріалів” (номер державної реєстрації 0111U003463);
„Дослідження комплексу функційних характеристик геотекстильних матеріалів„  (номер державної реєстрації 0113U007469);
«Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей» (номер державної реєстрації 0111U009664);
“Дослідження проблем формування асортименту і якості взуттєвих матеріалів і взуття” (державний реєстраційний номер 0111U005164);
“Наукове обґрунтування процесу інформаційного забезпечення товару” (державний реєстраційний номер 0111U004078);
“Дослідження і формування споживних властивостей взуття спеціального призначення” (державний реєстраційний номер 0111U004079);
“Дослідження і формування споживних властивостей спортивного взуття” (державний реєстраційний номер 0111U004080).

Наукові досягнення викладачами кафедри підтверджено технічними умовами та патентами.

Колектив кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів втілює в життя довгострокову стратегію інноваційного розвитку Львівського торговельно-економічного університету, яка базується на принципах і методах системного управління процесами та спрямована на забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців, а саме: активне впровадження в практику наукових результатів; видання монографій; методичних розробок, навчальних посібників; підвищення рівня наукових публікацій за рахунок систематичного видання колективних монографій, наукових доповідей; активізація роботи з підготовки і публікування наукових статей у центральних наукових виданнях, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, тощо.

Довгострокова стратегія розвитку кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів здійснюється на основі комплексного вирішення чисельних взаємопов’язаних завдань: розробка та запровадження у навчальний процес гнучкої динамічної системи спеціальностей і спеціалізацій, яка враховує сучасні вимоги ринку праці і безпосередньо роботодавців; реалізація системи паралельної освіти та інтегрованого навчання за декількома спеціальностями для підготовки висококваліфікованих, компетентних майбутніх фахівців; орієнтація освітніх послуг на міжнародні стандарти розвитку, ефективне та якісне їх задоволення.

Викладачі кафедри постійно впроваджують в навчальний процес новітню технологію навчання, а саме – розробляють комп’ютерне тестування, ділові ігри, електронні підручники, майстер-класи, деякі заняття проводяться на торговельних підприємствах для ознайомлення сучасного асортименту та технології виготовлення непродовольчих товарів. Характер і напрям взаємозв’язків кафедри із національною мережею будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» дозволяє здійснювати на належному рівні підготовку професіоналів для сфери торгівлі.

Введення дистанційних технологій навчання дозволяє студенту здійснювати онлайн-навчання. Колектив кафедри активно працює над методичним забезпеченням кафедральних дисциплін – написанням і підготовкою до друку підручників, монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, опорних конспектів лекцій та інших видів навчально-методичної літератури. Викладачами кафедри періодично читаються відкриті лекції, проводяться наукові та методичні семінари, круглі столи, на яких обговорюються актуальні проблеми товарознавства.

Кафедрою товарознавства та технології непродовольчих товарів налагоджена тісна співпраця з провідними вищими навчальними закладами:
Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Прикарпатським національним університетом імені Стефаника, Херсонським національним технічним університетом, Київським національним університетом технології та дизайну, Донецьким Національним університетом імені Туган-Барановського, Львівською академією мистецтв, Луцьким національним технічним університетом, Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации, Краківською економічною академією, Познанською економічною академією; науковими, виробничими і торговими підприємствами виконуючи спільні науково-дослідні роботи та проводячи конференції та семінари. Кафедра є членом Українського товариства товарознавців та технологів та Міжнародного товариства товарознавства та технологій (IGWF).

Наукова робота студентів є важливою частиною навчального процесу. Усі викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі студентів, здійснюють керівництво науковими доповідями, рефератами, курсовими та дипломними роботами.  На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, членами якого є студенти усіх курсів. Результатом наукової роботи студентів є публікації у збірниках наукових праць, виступи на наукових конференціях ЛТЕУ та міжвузівських наукових конференціях, що спрямовує студента в подальшому до навчання в магістратурі та аспірантурі.

НАША ГОРДІСТЬ – це наші випускники, серед яких доктори та кандидати наук, керівники підприємств, провідні фахівці державних і приватних установ та організацій.
Актуальні новини кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів можна дізнатись з мережі Facebook:
https://www.facebook.com/kafedra.neprod/

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 9

тел.:
295-81-70

Кафедра в соціальних мережах:

Facebook

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf

Фотогалерея

Перейти