Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів

Завідувач кафедри

Про кафедру:

Презентація кафедри для спеціальності "Товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів"

Кафедра товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів готує фахівців за спеціальностями: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітніх ступенів бакалавр – спеціалізацій "Товарознавство і торговельне підприємництво",  "Товарознавство та експертиза в митній справі" та магістр – спеціалізацій "Товарознавство  та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі"), "Харчові технології" (бакалавр, магістр), "Готельно-ресторанна справа" (бакалавр) та багатьох інших.

Викладачі кафедри проводять заняття на факультетах: товарознавства, управління та сфери обслуговування і міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій денної та заочної форм навчання. Кафедра здійснює також підготовку .здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) за спеціальностями "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" і "Харчові технології" шляхом навчання в аспірантурі.

Історія кафедри: 

Кафедра товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів бере свій початок з 1939 року. В її заснуванні та розвитку брали участь проф. Холівчук М.І., проф. Чистяков Ф.М., проф. Троян О.В., проф. Пономарьов П.Х. Проф. Холівчук М.І. закінчив Празьку і Берлінську академії, успішно вивчав питання поліпшення безпечності, якості і підвищення харчової цінності молока та молочних продуктів. Проф. Чистяков Ф.М. – визначний мікробіолог, який проводив фундаментальні дослідження щодо використання мікробіологічних процесів у виробництві харчових продуктів. Проф. Троян О.В. виховав плеяду товарознавців-науковців, які досліджували споживні властивості нових сортів фруктів, ягід і овочів, особливості їх зберігання, транспортування і використання. В цьому спрямуванні виконано низку договірних тем для системи споживчої кооперації та захищені кандидатські дисертації.

Очільником і продовжувачем товарознавчої школи, відомої Україні та в університеті, є завідувач кафедри д.т.н., професор Сирохман Іван Васильович.

Колектив кафедри:

На кафедрі працює 13 викладачів, з них 100% на постійній основі, у тому числі: 12 викладачів з науковими ступенями і вченими званнями  – 2 д.т.н., професори та  11 к.т.н., доцентів, серед яких 4 зі стажем безперервної науково-педагогічної роботи в університеті понад 10 років.

Завідувач кафедри Сирохман Іван Васильович, заслужений діяч науки і техніки України,доктор технічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів,член спеціалізованоїВченої ради із захисту докторських дисертацій: Д 26.055.02 при Київському національному торговельно-економічному університеті.Сирохман І. В.  є співавтором 4 монографій (трьох у співавторстві), 16 навчальних підручників і 6 посібників з грифом МОН України (один підручник одноосібно). Опублікував понад 65 навчальних і методичних розробок з дисциплін «Товарознавство харчових продуктів. Розділи. М’ясо та м’ясні товари. Харчові концентрати», «Безпечність харчових продуктів» «Товарознавство кондитерських виробі», «Товарознавство смакових товарів» та ін.  програм практики та понад 135 наукових статтей у фахових виданнях України та за кордоном. У його доробку понад 29 авторських свідоцтв, патентів,технічних умов і технологічних інструкцій. 

З урахуванням нового напряму роботи кафедри підготовлений і виданий навчальний посібник «Технологія приготування страв і харчових продуктів із риби і морепродуктів». – Львів: В-во ЛКА. – 2015.– 424с.

Здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями аспірантів та здобувачів. Під керівництвом проф. Сирохмана І. В. захищено 11 кандидатських дисертацій. На даний час здійснює керівництво двома аспірантами й 7 магістерськими роботами.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням рівня своїх знань та практичних навиків щодо розширення асортименту та дослідження якості харчових продуктів, систематично підвищують свій рівень знань з питань комп’ютерних технологій, застосовуючи їх у навчальному процесі з орієнтацією на вищі світові стандарти технічної освіти та вдосконалюють педагогічну майстерність шляхом впровадження активних форм навчання, які спрямовані на самостійну роботу студентів, серед яких: семінари-дискусії; ситуаційні завдання, поточне та підсумкове тестування з використання системи Test-2003; індивідуальні завдання для кожного студента з окремих тем курсів, комплексні ситуаційні завдання. Заняття з фахових дисциплін викладачі кафедри проводять у спеціалізованих лабораторіях кафедри товарознавства продовольчих товарів з використанням різних  приладів.

Матеріально-технічна база:

Кафедра постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. За останні роки викладацьким складом поновлено наглядні взірці у кабінетах кафедри.

Навчальні та науково-дослідні лабораторії кафедри оснащені необхідним обладнанням для дослідження якості та визначення фальсифікації товарів.

Постійно оновлюється та доповнюється програмне забезпечення комп’ютерного класу.

У рамках договорів про співпрацю студенти проходять виробничу практику на переробних підприємствах споживчої кооперації, оптових підприємствах, супермаркетах, виконують магістерські дипломні роботи на замовлення. Полігоном для наукових експериментів і проходження студентами виробничої практики є провідні виробничі й торговельні підприємства міста і регіону: ТзОВ "Хліб - Трейд ", регіональний аграрно-маркетинговий центр «Шувар», мережа супермаркетів "Сільпо", "Інтерматкет", "МЕТРО"та ін. 

Вагомі здобутки кафедри у 2015 році

Вийшов із друку навчальний посібник "Управління якістю" для магістрів спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність", який започатковує нову серію підручників і посібників для студентів вищої категорії підготовки. Сподіваємось, що цей маленький внесок суттєво поліпшить якість підготовки із нормативної дисципліни "Управління якістю".

Вагомі здобутки кафедри у 2014 році

Викладацький склад кафедри цілеспрямовано працює над створенням фундаментальних підручників і навчальних посібників. З урахуванням складнощів у виданні шукаємо оптимальні варіанти змісту навчальної літератури. Це особливо актуально у теперішні складні часи, оскільки без системної праці над нею важко уявити перспективу підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Ми гордимося фундаментальним виданням підручника Товарознавство пакувальних матеріалів і тари, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

Після тривалої напруженої праці вийшов з друку підручник Товарознавство рибних і морепродуктів, що включає основні програмні питання і матеріал важливих публікацій. Попереднє видання 2000 року включало на даний час значну кількість нормативного матеріалу, зміненого за останні 5-10 років.

 

Харківським державним університетом харчування і торгівлі започатковано видання Енциклопедії харчування у 10 томах. Третій том "Характеристика продуктів харчування" вийшов у 2014 році обсягом 46,76 др. ар. Автором кондитерських виробів (7.5) є проф. Сирохман І. В., який входить до складу редакційної колегії і редакційної ради.

 

Професорсько-викладацьким складом підготовлено і видано у встановленому порядку серію підручників: 

1. Сирохман І.В. Товарознавство крохмалю, цукру, меду, кондитерських виробів: Підручник. – К.: Вища шк., 1993. – 238с.
2. Задорожний І.М. Товарознавство зерноборошняних товарів. К.: Вища школа,1993 
3. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. Київ, Лібра, 1997. – 632с.
4. Сирохман І.В., Рудавська Г.Б., Тищенко Є.В. Товарознавство молочних та яєчних товарів. Підручник. К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000.-251с. 
5. Задорожний І.М., Сирохман І.В., Раситюк Т.М. Товарознавство 
продовольчих товарів. Риба і рибні продукти: Підручник. – Львів: Коопосвіта, 2000. – 380с. 
6. Сирохман І.В., Раситюк Т.М. Товарознавство смакових товарів. Підручник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2003.-426 с 
7. Рудавська Г.Б., Демкевич Л.І. Санітарно-гігієнічна експертиза товарів. Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 409с. 
8. Сирохман І.В., Раситюк Т.М. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів. К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с. 
9. Задорожний І.М., Гаврилишин В.В. Товарознавство продовольчих товарів. Зерноборошняні товари: Підручник. – Львів: «Компакт ЛВ», 2004. – 304с. 
10. Тищенко Є.В., Пономарьов П.Х. Товарознавство харчових жирів. К. Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2005 – 227 с. 
11. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с. 
12. Рудавська Г.Б., Демкевич Л.І. Мікробіологія: К. Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2005 – 407с. 
13. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. 4-е вид., переробл. і доп.- Київ: Лібра, 2005. – 368с. 
14. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. 5-е вид., переробл. і доп.- Київ: Лібра, 2008. – 600с. 
15. Орлова Н.Я., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 360 с. 
16. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: Підручник. – 2-е видання, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 616с. 
17. Жук Ю.Т., Жук В.А., Гаврилишин В.В., Лукашов В.С., Кисляк Н.К., Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Львів: Компакт –ЛВ, 2008. 
18. Сирохман І.В., Раситюк Т.М. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів. – Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 378с. 
19. Сирохман І. В. Товарознавство продовольчиї товарів : підручник / І. В. Сирохман. – К. : Знання, 2012. – 471 с.
20. Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : підручник /  І. В. Сирохман,  В. М. Завгородня,  В. Т. Лебединець. – К.: Знання , 2014. – 543 с. 
21. Сирохман І. В. Товарознавство рибних і морепродуктів: підручник / І. В. Сирохман,  О. Я. Родак,  М. К. Турчиняк. – Львів.: «Растр- 7», 2014. – 488 с. 

Монографії: 

1. Сирохман І.В. „Кондитерские изделия из нетрадиционного сырья”, Киев, Техника, 1987 р. 
2. Прогресивные технологи возделывания, хранения и реализации зеленных овощей / Под ред. Пономарьов П.Ф. – Львов. Выща. шк.. Изд-во при Львов. ун-те, 1989. 
3. Лозова Т.М., Сирохман І.В. Наукові основи формування споживних властивостей і зберігання якості борошняних кондитерських виробів / Монографія – Львів, Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – 456с. 
4.Сирохман І.В. Сучасні напрями поліпшення споживних властивостей жировмісних кондитерських виробів : монографія / І. В. Сирохман, І. В. Донцова – Львів, Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 320 с. 
5.Сирохман І.В. Проблеми асортименту, якості  і безпечності продуктів на вафельній основі : монографія / І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець – Львів, Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 316 с. 

Навчальні посібники: 
1. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Навчальний посібник. К.: Лібра, 1999.-272с. 
2. Завгородня В.М., Сирохман І.В., Демкевич Л.І. Тара і упакування продовольчих товарів. Навч. посібник. – Львів вид-во ЛКА, 2001. – 256с. 
3. Задорожний І.М., Гаврилишин В.В. Продовольчі товари і продовольча сировина. Світове виробництво, споживання, експорт, імпорт. – Львів: ЛКА, 2002. – 416 с. 
4. Завгородня В.М., Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів. Навч. посібник. – Львів вид-во ЛКА, 2004. -200с. 
5. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. 
6. Пономарьов П.Х., Донцова І.В., Гірняк Л.І. Товарознавство тропічних і субтропічних фруктів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184с. 
7. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 587с. 
8. Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів ресторанного господарства: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2008. – 396с. 
9. Сирохман І.В., Лебединець В.Т. Асортимент і якість
кондитерських виробів/ Посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 636с. 
10. Пономарьов П.Х , Донцова І.В., Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти вироблені з її використанням. Навчальний посібник (з грифом МОН) Київ: видавництво Центр учбової літератури, 2009. - 126 с. 
11. Джурик Н.Р., Лукашов В.С. Патентознавство Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 187 с. 

Викладачі кафедри постійно впроваджують у навчальний процес новітню технологію навчання, зокрема - розробляють електронні підручники, комп’ютерне тестування, ділові ігри, ситуаційні завдання, індивідуальні навчально-дослідні завдання для вивчення асортименту, якості харчових продуктів та ін. 

Наукові дослідження проводяться у співпраці з вищими навчальними закладами України, Словаччини, Болгарії, Польщі та виробничими підприємствами.

Наукова робота:

18 червня 2015 року на товарознавчо-комерційному факультеті відповідно до наказу ректора Львівської комерційної академії № 166/02 від 5 червня 2015 р. відбувся міжкафедральний науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи дисертації кандидата технічних наук, доцента, професора кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії Лозової Тетяни Михайлівни на тему: «Наукове обґрунтування і практичні аспекти формування споживних властивостей та зберігання борошняних кондитерських виробів з антиоксидантним статусом», подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.

Науковий консультант - доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії Сирохман Іван Васильович.

Керівником наукового семінару призначено доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії Доманцевич Ніну Іванівну.

У роботі семінару взяли участь: проректор з наукової роботи ЛКА, к. т. н., д. е. н, проф. Семак Б. Б.; декан товарознавчо-комерційного факультету проф. Скоробогатий Я. П.; провідні вчені академії: д.т.н., проф. Семак Б.Д., д.т.н., проф. Ощипок, д.т.н., проф.. Доманцевич Н.І., д.т.н., проф. Ємченко І.В., д.т.н., проф. Пелик Л.В., д.т.н., проф. Яцишин Б.П., д.е.н., проф. Дайновський Ю.А., к.т.н., проф. Беднарчук М.С., к.т.н., доц. Решетило Л.І., к.т.н., доц. Донцова І.В., к.т.н., доц. Гірняк Л.І., к.т.н., доц. Лебединець В.Т., к.н.т., доц. Давидович О.Я., к.т.н., доц. Родак О.Я., к.т.н., доц. Бодак М.П., к.т.н., доц. Гирка О.І., к.т.н., доц. Палько Н.С., к.н.т., доц. Турчиняк М.К., ас. Бойдуник Р.М.

 

Відбулось засідання секції кафедри товарознавства продовольчих товарів “Проблеми якості та безпечності харчових продуктів”

13 травня 2015 у рамках щорічної наукової конференція професорсько-викладацького складу й аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” на кафедрі товарознавства продовольчих товарів відбулось засідання секції “Проблеми якості та безпечності харчових продуктів”.  У засіданні секції взяло участь 16 науковців, в тому числі з інших вузів, таких як Національний університет харчових технологій (м. Київ) і Львівський національний аграрний університет.


Розпочалось засідання секції із привітання та вступного слова завідувача кафедри д.т.н., проф. Сирохмана Івана Васильовича.

Після чого  виступили:

 •     к.т.н., проф. Лозова Т. М. у співавторстві з проф. Сирохманом І. В. з доповіддю на тему «Біологічна цінність вафель з жировими начинками» (детальніше у форматі PDF);
 •     к.т.н., доц. Родак О. Я. з доповіддю на тему «Дослідження антиоксидантної активності фруктових та овочевих добавок» (детальніше у форматі PDF);
 •     к.т.н., доц. Давидович О. Я. у співавторстві з к.т.н. Турчиняк М. К, к.т.н., доц. Палько Н. С. з доповіддю на тему «Сучасні тенденції збагачення булочних виробів мікронутрієнтами» (детальніше у форматі PDF);
 •     асистент Бойдуник Р. М. з доповіддю на тему «Антиоксидантні властивості рослинної сировини» (детальніше у форматі PDF);
 •     аспірант кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій Калініченко А. А. у співавторстві з науковим керівником д.т.н., проф. Арсеньєвою Л. Ю. з доповіддю на тему «Ідентифікація та оцінка споживних властивостей харчових продуктів з використанням багатоканального аналізатора газів «електронний нiс» (детальніше у форматі PPT);
 •     аспірант ЛКА Ткаченко А. С. з доповіддю на тему «Доцільність використання нетрадиційних олій у виробництві цукрового печива» (детальніше у форматі PDF);
 •     аспірант ЛКА Пахомова І. В. з доповіддю на тему «Вплив нетрадиційних добавок на мінеральний склад вафель»  (детальніше у форматі PDF).

Крім того, стендові доповіді представили:

 •     к.т.н., доц. Решетило Л. І. «Фітонцидна активність різних сортів часнику при зберіганні»;
 •     к.с.-г.н., доц. Стефанюк Г. С. у співавторстві з асистентом  Стефанюк С. В. «Товарна якість буряка столового залежно від сорту»  (кафедра плодоовочівництва, технології зберігання і переробки продукції рослинництва, Львівський національний аграрний університет) (детальніше у форматі PDF);
 •     к.т.н., доц. Бодак М. П. «Особливості використання холодильних агентів у холодильній техніці» (детальніше у форматі PDF);
 •     к.т.н., доц. Гирка О. І. «Захисні властивості сучасних пакувальних матеріалів – як інструмент якості і безпечності харчових продуктів».

На кафедрі товарознавства продовольчих товарів функціонує аспірантура для підготовки науково - педагогічних кадрів. 

Науково-дослідна робота кафедри за останні 5 років виконувалась у світлі бюджетних тем - «Проблеми поліпшення споживних властивостей, збереженості та наукове обґрунтування і розроблення продуктів підвищеної харчової цінності» (державна реєстрація № 0110U003067) та «Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, біологічної цінності і зберігання жировмісних борошняних кондитерських виробів» (державна реєстрація№0110U005163).

На кафедрі сформована наукова школа під керівництвом професора Сирохмана І.В. - напрям наукової діяльності "Проблеми якості та шляхи поліпшення споживних властивостей жирових і кондитерських продуктів". Також активно проводиться робота наукового діючого семінару на кафедрі: «Проблеми поліпшення споживних властивостей і зберігання продовольчих товарів».

Під керівництвом д.т.н., проф.. Сирохмана І.В. виконали дисертаційні роботи 11 аспірантів і 2 завершують дослідження. У результаті виконаних робіт розроблені нормативні документи на нові вироби, запропоновані оптимальні умови і строки їх зберігання. Основний напрямок наукових досліджень – вивчення впливу антиоксидантів та інших факторів на збереження жирів і жировмісних продуктів, поліпшення споживних властивостей і якості кондитерських виробів. На основі проведених досліджень поглиблені теоретичні обґрунтування механізму прискорено-кінетичного окислення жирів, дії антиоксидантів, синергістів, інших чинників, внесені пропозиції щодо поліпшення споживних властивостей кондитерських виробів. Розроблені теоретичні основи формування асортименту, якості та оптимізації споживних властивостей кондитерських виробів і харчових жирів. 

Наукові розробки провідних вчених кафедри впроваджені у навчальний процес. 

За результатами науково-дослідної роботи за 5 років отримано близько 20 патентів (у тому числі позитивних рішень на видачу патентів) на винаходи. 

Наукові статті викладачів опубліковано у багатьох збірниках наукових праць за матеріалами конференцій, семінарів та симпозіумів. Частина у провідних українських журналах «Хлібопекарна і кондитерська промисловість України», «Харчові і переробна промисловість». «Кондитерскоедело» та ін. 

12 листопада 2015 року кафедра товарознавства непродовольчих товарів та кафедра товарознавства продовольчих товарів товарознавчо-комерційного факультету Львівської комерційної академії провели (у заочній формі) ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів».

В матеріалах конференції висвітлені актуальні проблеми товарознавства, зокрема управління якістю товарів та послуг, вплив сировинних ресурсів та технологій на формування екологічної безпечності товарів. Найбільш актуальними стали питання формування сучасного асортименту і споживних властивостей окремих видів продовольчих та непродовольчих товарів.

У роботі конференції взяли участь представники 19 закладів науки, освіти і виробничої ланки України та з-за кордону – у тому числі Болгарії, Польщі, Російської Федерації та Словаччини.

В оргкомітет конференції надійшло 109 тез доповідей від 174 авторів, серед яких: 24 докторів наук і професорів; 67 кандидати наук і доценти; 23 закордонних учасників.

Детальніше з матеріалами конференції можна ознайомитися тут.

23 грудня 2014 р. кафедра товарознавства продовольчих товарів товарознавчо-комерційного факультету Львівської комерційної академії  провела ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Формування і оцінювання асортименту властивостей та якості продовольчих товарів». В матеріалах конференції висвітлені актуальні проблеми товарознавства, які залишаються в центрі уваги широкого кола вчених різних галузей знань. У роботі конференції взяли участь представники 20 закладів науки, освіти і виробництва з України і з-за кордону - у тому числі заклади Білорусії, Росії.

В оргкомітет конференції надійшло 102 тез доповідей від 147 авторів, серед яких: 16 докторів наук і професорів; 47 кандидати наук і доценти; 7 закордонних учасників.

Робота оргкомітету ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування і оцінювання асортименту властивостей та якості продовольчих товарів»

За останні 5 років опубліковано наукових статей 118 од. і, крім того за 2013- 2014р.р. – 21 од., 7,57 др. арк.; в т.ч. у журналах зарубіжних країн - 4 од., у фахових вид. - 14 од.

До науково-дослідницької роботи на кафедрі залучається обдарована студентська молодь. 

Робота наукового діючого студентського гуртка на кафедрі товарознавства продовольчих товарів.

Результати такої спільної праці з викладачами доповідаються щорічно на наукових семінарах та публікуються у збірниках наукових праць "Вісник ЛКА", "Перехідні економічні системи", «Збірнику наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів» Одеської національної академії харчових технологій, матеріалах конференцій  Полтавського університету економіки і торгівлі, Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Профорієнтаційна робота кафедри

У вересні-листопаді 2014 року професорсько-викладацький склад зустрівся з учнями середніх шкіл м.Львова: доц. Лебединець В.Т. - СШ № 55, доц. Бодак М.П. - СШ №2, доц. Донцова І.В. - СШ №6, №69, доц. Лозова Т.М. - СШ №36, доц. Давидович О.Я. - СШ №52, доц. Родак О.Я. - СШ №96, доц. Решетило О.Я. - СШ №4; шкіл районів області: Пустомитівського - доц. Турчиняк М.К. - ЗОСШ с. Сокільники (10 клас), ас. Бойдуник Я.М. - ЗОШ с. Чишки; Кам'янко-Бузького  - доц. Лебединець В.Т. - Великосілківська СШ.  

Доц. Палько Н.С. 21.11.2014 р. зустрілася з учнями 9-11 класів СШ №31 м. Львова.

Професор Сирохман І.В. 21.11.2014 р. зустрівся зі студентами  3-го курсу спеціальності 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність" .

 • 25 листопада 2015 року доц. кафедри товарознавства продовольчих товарів Родак О. Я. провела профорієнтаційну роботу з учнями СЗОШ № 96 м. Львова

Зокрема Родак Олександра Ярославівна зустрілась з учнями 10-11 класів СЗОШ № 96. Під час профорієнтаційної агітації Родак О. Я. розповіла учням історію Львівської комерційної академії; ознайомила з переліком і особливостями спеціальносей, на яких можуть навчатись абітурієнти; особливостями вступу в ЛКА та діяльністю студентського наукового товариства. Детальніше у фотогалереї.

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Самчука 9

тел.
295-85-51 

e-mail:
lkakafprod@ukr.net 

Кафедра в соціальних мережах:

www.facebook.com/pages/Кафедра-Товарознавства-продовольчих-товарів/1600192566919944?fref=ts

Фотогалерея

Перейти