Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів

Завідувач кафедри

Про кафедру:

Презентація кафедри для спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціалізації “Товарознавство і торговельне підприємництво”

Кафедра товарознавства технологій і управління якістю харчових продуктів готує фахівців за спеціальностями: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітніх ступенів бакалавр – спеціалізацій "Товарознавство і торговельне підприємництво",  "Товарознавство та експертиза в митній справі" та магістр – спеціалізацій "Товарознавство  та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі"), "Харчові технології" (бакалавр, магістр).

Викладачі кафедри проводять заняття на факультетах: товарознавства, управління та сфери обслуговування і міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій денної та заочної форм навчання. Кафедра здійснює також підготовку здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) за спеціальностями "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" і "Харчові технології" шляхом навчання в аспірантурі.

Історія кафедри: 

Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів бере свій початок з 1939 року. Детальніше у форматі .PDF

Колектив кафедри:

На кафедрі працює 13 викладачів, з них 100% на постійній основі, у тому числі: 12 викладачів з науковими ступенями і вченими званнями  – 2 д.т.н., професори та  11 к.т.н., доцентів, серед яких 3 зі стажем безперервної науково-педагогічної роботи в університеті понад 20 років.

Матеріально-технічна база:

Викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, зокрема над оновленням технічних та наочних засобів навчального процесу, з метою підвищення ефективності роботи вищого навчального закладу. Детальніше .PDF

Наукова робота:

Професорсько-викладацький склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання та ін.

Наукові дослідження на кафедрі товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів виконуються, виходячи із сучасних проблем якості та безпечності харчових продуктів. Вони зорієнтовані на практичне використання отриманих результатів у навчальному процесі, а також впровадження у діяльність виробничих і торговельних підприємств України. Детальніше у форматі PDF

На кафедрі сформовані дві Наукові школи під керівництвом професора Сирохмана І.В. Наукові школи – Проблеми поліпшення споживних властивостей, якості і безпечності харчових продуктів та Управління якістю і безпечність харчових продуктів.

Науково-дослідні роботи проводяться у співпраці з багатьма вищими навчальними закладами України, зокрема Національним університетом харчових технологій, Київським національним торговельно-економічним університетом, Полтавським університетом економіки і торгівлі, Одеською національною академією харчових технологій, Харківським державним університетом харчування та торгівлі, Ужгородським національним університетом і багатьма іншими. Колектив кафедри співпрацює також з навчальними закладами Словаччини, Болгарії, Польщі та виробничими підприємствами України.

Збірники матеріалів конференцій

Навчально-методична робота:

Методична робота є важливою складовою  навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Одним із напрямів цієї роботи є наповнення навчального процесу навчально-методичними матеріалами, що забезпечує ефективність роботи студентів і викладачів.

Колектив кафедри цілеспрямовано і активно працює над навчально-методичним забезпеченням дисциплін, зокрема над написанням і підготовкою до друку підручників, монографій, посібників, опорних конспектів лекцій та інших видів навчально-методичної літератури. Детальніше у форматі PDF

Викладачами кафедри періодично читаються відкриті лекції, проводяться наукові та методичні семінари, круглі столи, на яких обговорюються актуальні проблеми товарознавства.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно впроваджує у навчальний процес новітню технологію навчання, а саме розробляє електронні підручники, комп’ютерне тестування, ділові ігри, ситуаційні завдання, індивідуальні навчально-дослідні завдання для вивчення асортименту, якості харчових продуктів та ін.

Профорієнтаційна робота:

Профорієнтаційна робота, яка систематично проводиться викладачами кафедри, спрямована на залучення до вступу випускників шкіл, коледжів та інших навчальних закладів. Детальніше у форматі PDF

Виховна робота:

Виховна робота у вищому навчальному закладі – невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців. Особлива увага на кафедрі приділяється організації виховної роботи серед студентської молоді. Сучасне виховання забезпечує приєднання студентів до світової культури й загальнолюдських цінностей. Детальніше у форматі PDF

Актуальні новини кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів можна дізнатись у соціальній мережі Facebook:

www.facebook.com/pages/Кафедра-Товарознавства-технологій-і-управління-якістю-харчових-продуктів/1600192566919944?fref=ts

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Самчука, 9

тел.
(032) 2958551

e-mail:
lkakafprod@ukr.net

Кафедра в соціальних мережах:

www.facebook.com

Фотогалерея

Перейти