Кафедра філософії і культури

Завідувач кафедри

Про кафедру:

І. Загальні положення 

Як складовий структурний підрозділ академії кафедри філософії і культури забезпечує виконання навчальної, наукової та виховної роботи, діє в складі юридичного факультету.

Назва кафедри, її структура і штат затверджується Ректором Академії за поданням завідувача кафедри, узгодженим з деканом факультету. При цьому враховуються обсяги навчальної роботи необхідної для виконання навчальних планів, кадрове забезпечення, дані про контингент студентів тощо. 

Кафедра працює в тісному взаємозв’язку з іншими структурними підрозділами Академії: навчальним відділом, відділом методичного забезпечення та акредитації, науково-дослідною частиною, з факультетами денної, заочної форм навчання, Інститутом післядипломної освіти, відділенням довузівської підготовки. 

ІІ. Завдання кафедри філософії і культури 

Головним завданням кафедри є здійснення на високому рівні навчальної, наукової та виховної роботи, яка спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, котрі володіли б глибокими теоретичними знаннями в галузі гуманітарних наук, зокрема в галузі філософії, логіки, культури, педагогіки, психології, мови, етики, естетики та релігієзнавства. Кафедра здійснює відповідну навчально-виховну роботу серед студентської молоді. 

ІІІ. Структура кафедри філософії та культури 

Кафедра очолюється завідувачем, якому підпорядковані заступники (з навчально-методичної – перший заступник, наукової роботи, з виховної роботи, по заочній формі навчання та практичній підготовці студентів). На даний час (2013-2014 н.р.) на кафедрі працює 1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 1 асистент та 1 фахівець кафедри. 

ІV. Основні види діяльності кафедри 

4.1. Організаційна робота, включає: 
1.1. Розробку щорічних навчальних планів роботи кафедри та планів засідання кафедри на кожний семестр. 
1.2. Організацію проведення засідань кафедри. 
1.3. Щорічну підготовку звітів про проведену роботу за відповідними формами. 
1.4. Підготовку питань для розгляду на засіданнях методичних комісій, Вчених радах юридичного факультету та Академії. 
1.5. Організацію роботи викладачів кафедри з питань розробки індивідуальних планів, ведення поточної робочої документації та контроль за цим. 
1.6. Здійснення розрахунків педнавантаження і контроль за його виконанням. 
1.7. Розрахунки штату кафедри. 
1.8. Виконання різних видів робіт по матеріально-технічному забезпеченню навчального процесу і роботи кафедри в цілому, її структурних підрозділів. 
1.9. Організацію ділової документації кафедри. 
1.10. Налагодження творчих зв’язків з профільними кафедрами інших вузів. 
1.11. Організацію навчального процесу і контроль за ним. 
1.12. Організацію контролю (спільно із деканатом) за відвідуванням студентами навчальних занять та їх успішністю. 
1.13. Проведення (спільно із деканатом) атестації студентів. 
1.14. Організацію та проведення зустрічей викладачів та студентів з провідними науковцями, письменниками, акторами та художниками; відвідування музеїв та пам’ятних місць міста Львова. 
1.15. Контроль за виконанням навчальних планів і програм та якістю навчального процесу. 
1.16. Розробка проектів та організація виконання науково-дослідних робіт. 
1.17. Організацію виробничої та переддипломної практики студентів денної та заочної форм навчання. 
1.18. Пропаганду гуманітарних знань через участь в роботі різних семінарів, наукових та інших конференцій тощо. 
1.19. Організацію підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі, організацію стажування, творчі відпустки, проведення семінарів тощо. 

4.2. Навчально-методична робота передбачає: 

2.1. Розробку проектів навчальних планів і контроль за їх виконанням. 
2.2. Підготовку типових та робочих програм з дисциплін, викладання яких здійснюється кафедрою і контроль за їх дотриманням в навчальному процесі. 
2.3. Здійснення навчального процесу на всіх факультетах академії (проведення лекцій, семінарських і практичних занять, колоквіумів, консультацій, організація виконання індивідуальних робіт, рефератів тощо). 
2.4. Розробку, рецензування та організацію видання навчально-методичних комплексів (НМКД) (у тому числі – підручників, навчальних посібників, завдань для семінарських (практичних)занять і контрольних, курсових, дипломних робіт, тестів, самостійної роботи студентів тощо), системне поновлення бази даних електронної бібліотеки. 
2.5. Організацію самостійної роботи студентів. 
2.6. Організаційну роботу з проведення заліків, семестрових іспитів. 
2.7. Участь в роботі методичної комісії з гуманітарної освіти та виховання. 
2.8. Підготовку вихідних даних для складання розкладу навчальних занять на факультеті. 
2.9. Залучення до педагогічної діяльності провідних вчених в галузі гуманітарних наук. 
2.10. Формування фонду навчально-методичної літератури (інформаційного забезпечення дисциплін кафедри). 

4.3. Наукова робота кафедри включає: 

3.1. Наукові дослідження з актуальних проблем гуманітарних наук. 
3.2. Обговорення на засіданнях кафедри результатів виконаних науково-дослідних робіт і рекомендації щодо їх впровадження у навчально-виховний процес чи для публікацій. 
3.3. Підготовку монографій, статей та іншої наукової продукції.
3.4. Обговорення на засіданнях кафедри ходу написання кандидатських (докторських) дисертацій, їх рецензування. 
3.5. Підготовку матеріалів у „Вісник ЛКА” та інші наукові фахові видання. 
3.6. Участь викладачів кафедри у роботі наукових конференцій як Академії, так і на регіональному рівні та інших. 
3.7. Рецензування авторефератів кандидатських дисертацій, навчально-методичних та наукових робіт. 
3.8. Роботу наукових студентських гуртків, організацію участі студентів у конференціях, олімпіадах тощо. 
3.9. Надання науково-методичної допомоги студентам до участі в наукових конференціях, конкурсах, круглих столах тощо. 

4.4. Виховна робота та її завдання: 

4.1. Організація виховної роботи колективу кафедри зі студентами. 
4.2. Надання виховної спрямованості навчальним дисциплінам, що викладаються викладачами кафедри, обговорення цих питань на засіданнях кафедри. 
4.3. Підбір кураторів студентських академічних груп. 
4.4. Допомога кураторам груп у плануванні і проведенні ними виховної роботи. 
4.5. Організація контролю за роботою кураторів і систематичне заслуховування їх на засіданні кафедри. 
4.6. Залучення викладачів кафедри до активної участі у плануванні, розробці програм та методичних рекомендацій щодо виховної роботи зі студентами. 
4.7. Активна участь в організації виховних заходів, що проводяться в академії. 
4.8. Організація виховної та культурно-масової роботи кафедри в студентських гуртожитках. 
4.9. Проведення викладачами кафедри правової лекційно-агітаційної роботи серед населення міста та області. 

V. Кафедра філософії та культури має право: 

5.1. Розробляти проекти навчальних планів і вносити їх на розгляд Вченої ради юридичного факультету і Академії. 
5.2. Здійснювати підготовку проектів типових і робочих програм та своєчасно їх затверджувати. 
5.3. Самостійно розробляти, рецензувати та затверджувати методичне забезпечення навчального процесу (навчальні посібники, завдання для практичних і контрольних робіт, тестів, різні методичні рекомендації тощо). 
5.4. Брати участь в роботі Вчених рад юридичного факультету і Академії та вносити на їх розгляд відповідні рішення. 
5.5. Розподіляти і затверджувати педнавантаження викладачів кафедри. 
5.6. Заслуховувати на своїх засіданнях звіти викладачів про навчально-виховну та наукову роботу. 
5.7. Розраховувати штати кафедри і вносити пропозиції щодо їх затвердження. 
5.8. Вносити керівництву академії пропозиції щодо структури персоналу кафедри і організації підвищення його кваліфікації. 

Колектив кафедри філософії і культури ЛТЕУ

Кафедрою філософії і культури видано ряд монографій, навчальних посібників: 

1. Культурологія: навч. посіб. Заг.ред.Горбач Н.Я.,Тімченко О.П., Сислюк Я.Г., Росінська З.П., Сенів М.І., Сергеєв М.В., Козій І.В., Пігош М.А. — Львів: „Астра – друк - сервіс”,2005. –160 с. 

2. Релігієзнавство: навч. посіб. Заг.ред. Горбач Н.Я., Тімченко О.П., Сислюк Я.Г., Кардош Е.Ю., Козій І.В.,Шевчук А.В., Петрик О.М. — Львів „Астра – друк - сервіс”, 2005. — 191 с.

3. Філософія: навч. посібник За ред. Н.Я.Горбача, Тімченко О.П., Сислюк Я.Г., Козій І.В., Сергеєв М.В., Пігош М.А.– Львів: Оріон, 2006. – 259 с. 

4. Етика та естетика: навч. посіб./Козій І.В., Горбач О.Н.та ін. – Львів: „ПАПУГА”, 2007.–168 с.

5. Ораторське мистецтво: навч. посіб. /Лисак В.М. — Львів: Горицвіт, 2008. – 218 с. 

6. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): навч. посіб. За ред.Тімченко О.П., Сислюк Я.Г., Козій І.В., Сергеєв М.В., Тімченко Т.В. (ЛНМУ), Кардош Е.Ю., Пігош М.А., Шевчук А.В. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010.–200 с. 

7. Культурологія (культурологія, етика, естетика): навч. посібник За ред.Тімченко О.П., Сислюк Я.Г., Козій І.В., Сергеєв М.В., Тімченко Т.В. (ЛНМУ), Кардош Е.Ю., Яремчук Н.Я., Пігош М.А., Шевчук А.В. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 180 с. 

8. Педагогіка: навч. посіб. / Н.Я.Яремчук. – Львів: НВЕД УАД, 2011. – 246 с. 

9. Тімченко О.П. Соціальний зміст екзистенційної антропології М.Бердяєва: монографія. – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 288 с.

10. Філософія: навчальний посібник / Тімченко О.П., Козій І.В., Сислюк Я.Г., Пігош М.А. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2015. – 360 с. 

11. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник. / Лисак В.М., Козій І.В., Тімченко О.П., Сислюк Я.Г., Пігош М.А. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2015. – 280 с. 

Навчально-методичні матеріали з самостійної роботи: 

1. Філософія. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – 60 с. 

2. Релігієзнавство. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 40 с. 

3. Культурологія.Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 36 с. 

4. Логіка. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 52 с. 

5. Етика.Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 48 с. 

6. Естетика. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 44 с. 

7. Психологія і педагогіка. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 72 с. 

8. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 84 с. 

9. Історія мистецтв. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 60 с. 

10. Етика ділового спілкування. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 48 с. 

11. Українська та зарубіжна культура Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів денної та заочної форм навчання  / За ред.Тімченко О.П., Кардош Е.Ю., Козій І.В., Сергеєв М.В., Сислюк Я.Г., Яремчук Н.Я., Пігош М.А.  – Львів: Вид-во ЛКА, 2012. – 48 с.

12. Психологія Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів напряму підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 „Сфера обслуговування” денної та заочної форм навчання / За ред.Тімченко О.П., Лисак В.М. – Львів: Вид-во ЛКА, 2012. – 60  с.

13.Ораторське мистецтво Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів денної та заочної форм навчання / За ред.Тімченко О.П., Кардош Е.Ю., Лисак В.М. –  Львів: Вид-во ЛКА, 2012. – 80 с.

15.11.16 р. кафедра філософії та культури провела круглий стіл на тему "Морально-професійні проблеми сучасної юриспруденції" присвячений 200-річному ювілею ЛТЕУ. В дискусії прийняли участь викладачі кафедри, студенти третього курсу та магістранти юридичного факультету.

26 вересня 2016 р. року кафедра філософії і культури до 160-річчя від дня народження І. Франка провела науково-практичну студентську конференцію на тему: „Науковий і виховний потенціал філософської спадщини Івана Франка” за участю викладачів: проф. Тімченка О.П., доц. Сислюка Я.Г. та студентів третіх курсів юридичного факультету. З доповідями виступили: М. Войтович, А. Городецька, Ю. Батенчук, А.-Х. Відута. Детальніше у фотогалереї

Профорієнтаційна робота кафедри філософії та культури у Перемишлянському районі

26 лютого 2016 р. викладачі кафедри філософії та культури проф. Тімченко О. П., доц. Козій І. В., доц. Сислюк Я. Г. провели профорієнтаційну роботу, відвідавши школу-гімназію та СШ № 2 у м. Перемишляни, а також Свіржську та Бібрську середні школи Перемишлянського району Львівської області.

Викладачі ознайомили учнів з історією розвитку Львівської комерційної академії, напрямками підготовки фахівців. Особливу увагу було зосереджено на матеріально-технічній базі навчання в академії та різноманітних умовах дозвілля, проживання у гуртожитках, заняттях спортом, участі у художній самодіяльності. Учням були роздані агітаційні матеріали. Викладачі відповіли на запитання вчителів і учнів. Детальніше у фотогалереї.

31 березня 2014 року кафедра філософії і культури до Всесвітнього дня філософії провела історико-філософські читання на тему: „Проблеми і перспективи сучасної української філософії”.

За участю викладачів: д.філос.н. Тімченка О.П., доц. Сислюка Я.Г., асист. Пігоша М.А. та студентів перших  курсів юридичного факультету та Інституту економіки і фінансів.

17 листопада 2014 року відбувся міжвузівський дискусійний семінар "Актуальні проблеми сучасної соціальної філософії".   За участю викладачів кафедри філософії  і культури Львівської комерційної академії та викладачів і аспірантів кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

На семінарі з доповідями виступи: проф. Тімченко О.П. (ЛКА),  проф. Денисенко В.М. (ЛНУ ім. І.Франка). В дискусії взяли участь викладачі та аспіранти двох кафедр.

Контакти

адреса:
79005, вул. Братів Тершаківців 2а, каб. 111