Кафедра історії і філософії

Завідувач кафедри

Про кафедру:

Кафедра історії і філософії створена згідно наказу № 183/02 від 01 жовтня 2019 року на основі кафедри історії і політології та кафедри філософії і культури.

На даний час на кафедрі працює 8 викладачів із них: 2 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач. З 1 жовтня 2019 року кафедру очолює доцент Ю. Михальський.

Колектив кафедри: 

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою науково педагогічного процесу, спрямована навколо досліджень української, світової історії та культури, історії кооперації, філософії політичних наук, соціології. З початків створення на кафедрі працює наукова школа з досліджень історії кооперації, очолювана професором С. Гелеєм, який є автором 13 монографії та понад 400 наукових публікацій. У 2013 р. побачила світ колективна монографія «Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення»: Львів, 2013. – 976 с.; 650 іл.

Одним з напрямів наукових досліджень кафедри є аналіз процесу становлення і розвитку політичної системи України та світу (С. Гелей, С. Рутар. Політико-правові системи світу” –  К, 2006., С. Гелей, С. Рутар. Політологія. –  К, 2013).

Потужним дослідженням професора С. Гелея, присвяченим 190-літньому ювілею Львівської комерційної академії, став „Нарис історії Комерційної академії” (2008). Нуково ціннісною є фундаментальна праця С. Гелея «Від національної ідеї до державності (вибрані статті з історії України, політології, історії та теорії кооперації»(2011).

Науково вартісною є монографія Ю. Михальського „Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902-1914)” (2002), у якій розкрито позицію тодішніх провідних польських політичних сил Галичини щодо української державності.

Грунтовним культорологічнм дослідженням є «Історія української культури» (2015) авторства О. Кендус та В. Клока.
Науковий доробок філософського напряму презентований такими дослідженнями:

  • Тімченко О.П. Соціальний зміст екзистенційної антропології М.Бердяєва: монографія. – Львів, 2010.
  • Філософія: навчальний посібник / Тімченко О.П., Козій І.В., Сислюк Я.Г., Пігош М.А. – Львів, 2015.

Під керівництвом професора С. Гелея здійснюється щорічне видання наукового “Вісника Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки”, У якому презентують свої наукові розвідки вчені України та зарубіжжя.

Вченими кафедри системно проводяться наукові конференції всеукраїнського рівня, де розглядається широка тематика сучасних історичних, політологічних, культурологічних досліджень.

Навчально-освітній процес кафедри проводиться у тісному взаємозв’язку навчально-наукового та виховного процесів серед студентської молоді. Викладачами кафедри забезпечується читання таких дисциплін: історія української державності, філософія, політологія, соціологія, логіка, культурологія, теорія та історія кооперації, політичні системи світу, історія світової цивілізації, історія української культури, історико-правові проблеми української державності, теорія масової комунікації.

Згідно вимог Болонської декларації усі дисципліни забезпечені необхідними методичними матеріалами, робочими програмами, підручниками та посібниками. Для самостійної роботи студентів є всі необхідні методичні матеріали, які зберігаються в науково-методичному кабінеті кафедри (ауд. 317 по вул. Туган-Барановського, 10).

Лекційні курси постійно оновлюються, семінарські заняття проводяться з урахуванням останніх змін у законодавчій та соціальній сферах, із урахуванням сучасних досліджень історичної науки.

Дисципліни забезпечені дистанційними курсами.

Наукова співпраця та міжнародне співробітництво. В Україні кафедра співпрацює з науковим товариством ім. Шевченка (С. Гелей – заступник голови НТШ, редактор "Вісника НТШ"), з такими академічними установами, як: Інститут історії України, Інститут енциклопедичних досліджень, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича (С. Гелей – член спеціалізованої вченої ради), Інститут археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Інститут народознавства. Інститут регіональних досліджень, а також Львівський національний університет ім. І. Франка (С. Гелей – член спеціалізованої вченої ради, Ю. Михальський неодноразово опонував при захисті дисертацій), Національна наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника та іншими інституціями.

Викладачі кафедри проходять стажування на історичному та філософському факультетах Львівського національного університету ім. І. Франка.

З метою вивчення інтелектуальної спадщини І. Витановича кафедра співпрацювала з Архівом НТШ в Нью-Йорку, з такими відомими вченими як В.Винар і В. Нестерович. Вивчаючи наукову спадщину В. Липинського, С. Томашівського, В. Кучабського кафедра підтримувала зв'язки з Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В. Липинського у Філадельфії (США), зокрема з його директором Я. Пеленським.

Викладачі кафедри були учасниками міжнародних стипендіальних програм. Ю. Михальський отримав підтримку фундації «Каса Мяновського» (Варшава), В. Клок перебував на Студіях Східної Європи Варшавського університету.

Кафедра історії і філософії зберігає і продовжує добрі традиції з наукової, культурно-масової та профорієнтаційної роботи, що сформувалися викладачами кафедри історії і політології та кафедри філософії і культури.

Контакти

адреса:
79008, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10 ауд. 317

e-mail: history@lute.lviv.ua

Кафедра в соціальних мережах: Facebook

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf
  • Відомості про комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри .pdf
  • Графік засідань кафедри .pdf

Фотогалерея

Перейти