Кафедра аудиту, аналізу та оподаткування

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор Воронко Роман Михайлович

Про кафедру: 

Згідно наказу ректора Львівського торгово-економічного інституту №162 від 1 червня 1994 року на базі кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і контролю було створено кафедру аудиту.

У 2016 році наказом ректора Львівської комерційної академії № 39/01 кафедру аудиту перейменовано на кафедру аудиту, аналізу та оподаткування.  

Кафедра кафедру аудиту, аналізу та оподаткування є випускною кафедрою та готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності “Облік і оподаткування”. 

Викладачі кафедри читають для студентів Львівського торговельно-економічного університету цілий ряд контрольно-аналітичних дисциплін, зокрема: Аудит, Судово-бухгалтерська експертиза, Судова бухгалтерія, Облік в зарубіжних країнах, Основи оподаткування, Управлінський контроль, Ревізія і контроль, Контроль в бюджетних установах, Організація і методика аудиту, Контролінг, Аналіз господарської діяльності, Фінансовий аналіз, Аналіз господарської діяльності торговельних підприємств, Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств, Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки.

Кафедра аудиту, аналізу та оподаткування укомплектована висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Із 6 викладачів кафедри – 2 професори, 4 доцентів. Питома вага викладачів із науковими ступенями доктора і кандидата економічних наук складає 100 %. На кафедрі аудиту, аналізу та оподаткування проводиться підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 08.00.09 - "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", науковими керівниками яких є: д.е.н., проф. Редченко К.І, к.е.н, к.е.н., доц. Воронко Р.М., к.е.н., доц. Бойко Р. В. За період функціонування кафедри було захищено 21 кандидатську дисертацію. Зокрема, під керівництвом проф. Рудницького В.С. – 12 чол., проф. Гриніва Б.В. – 4 чол., проф. Редченка К.І. – 3 чол. Під керівництвом проф. Рудницького В.С. захистили докторські дисертації Редченко К.І. та Лазаришина І.Д. 

Склад кафедри кафедру аудиту, аналізу та оподаткування

За час функціонування кафедри більшість викладачів пройшли стажування і навчалися на курсах підвищення кваліфікації в провідних вишах України та за кордоном. Кафедрою кафедру аудиту, аналізу та оподаткування проводяться наукові дослідження з проблем методології та організації обліку, аудиту, контролю і ревізії, аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємств та організацій як споживчої кооперації, так і інших галузей національної економіки. Викладачі кафедри попри наукову діяльність в стінах університету, активно провадять практичну діяльність в сфері аудиту та консалтингу. Частина викладачів кафедри є сертифікованими аудиторами.

Кафедра аудиту, аналізу та оподаткування неодноразово виступала в ролі співорганізатора багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Викладачами кафедри періодично читаються відкриті лекції, проводяться наукові та методичні семінари, на яких обговорюються актуальні проблеми аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах.

На кафедрі аудиту, аналізу та оподаткування функціонує студентський науковий гурток, до роботи якого залучаються студенти Львівського торговельно-економічного університету спеціальності “Облік і оподаткування”. Студенти регулярно приймають участь в студентських наукових конференціях ЛТЕУ та міжвузівських наукових конференціях. Кращі наукові роботи публікуються в наукових збірниках. 

Професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь у виховній роботі з студентами. Виховну роботу кафедри зі студентами проводять наставники груп – викладачі кафедр, склад яких визначається на початку навчального року. Студенти беруть активну участь у художній самодіяльності, проведенні спортивних заходів на рівні Інституту економіки і фінансів та університету. У вільний від основного навчання час студенти приймають активну участь у різноманітних навчальних програмах та громадських заходах.

Під час навчання студенти мають можливість відвідувати тренінги та практичні семінари, які проводять провідні аудиторські та консалтингові компанії України, представники фіскальних органів, іноземні та вітчизняні професійні тренери та фахівці з обліку та оподаткування.

Актуальні новини кафедри аудиту, аналізу та оподаткування можна дізнатись з мережі Facebook: https://www.facebook.com/audit2958184/

Контакти

вул. Тершаковців, 2А, м. Львів каб. 413,414,415

Презентація спеціальності

"Облік і оподаткування"

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf