Кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу

Завідувач кафедри

Копилюк Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, відмінник освіти України, член НМК 5 Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, підкомісії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» й учасник проектної групи з розробки стандартів вищої освіти першого та другого рівнів за даною спеціальністю.

Заступники завідувача кафедри

Узагальнено оглядова інформація про кафедру

Кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу створена згідно наказу ректора № 205/01 від 12 жовтня 2015 р. Цей структурний підрозділ був заснований 14 січня 2002 р. як кафедра банківської справи.  Кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу є випусковою і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", в рамках якої започаткована підготовка бакалаврів за ОПП "Фінансово-економічна безпека суб'єктів підприємництва" й магістрів зі спеціальності 073 "Менеджмент" за ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою".

Науково-педагогічний склад кафедри:

Колектив викладачів і аспірантів виконує 3 науково-дослідні теми:

1. Методологічні та інституційні засади забезпечення фінансової стійкості банків України (№ держреєстрації 0115U004089);

2. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (№ держреєстрації 0115U004090);

3. Фінансові та організаційні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (№ держреєстрації 0118U000023)

На кафедрі функціонує наукова школа: «Організаційно-економічні засади функціонування банків України в умовах євроінтеграції». Учасниками є викладачі кафедри та аспіранти.

Наукова школа кафедри

Якісними результатами виконання кафедральних науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, захист кандидатських та докторських дисертацій.

Про активну наукову діяльність кафедри свідчать такі результати: за 16 років видано близько 700 наукових і навчальних праць – 27 монографій, 58 підручників і посібників, 28 публікацій в іноземних журналах, понад 500 статей і тез доповідей у наукових виданнях.

Навчально-освітній процес кафедри

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких дисциплін: аналіз банківської діяльності, аналіз інвестиційних проектів, антикризове управління банком, банківська безпека, банківська система, банківське регулювання та нагляд, банківські операції, гроші і кредит, інвестиційний менеджмент, інвестування, інституційна інвестологія, комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, кредитний менеджмент, маркетинг в банку, міжнародні розрахунки і валютні операції, платіжні системи, проектне фінансування, стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, страхування, управління банківськими ризиками, фінансовий менеджмент у банку, центральний банк і грошово-кредитна політика та інші. З усіх навчальних дисциплін розроблено навчально-методичне забезпечення та дистанційні курси.

В рамках галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня магістра за ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування".

Інформаційний буклет ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування"

Результати опитування стейкхолдерів щодо оцінювання освітньо-професійної програми «Фінансово-економічна безпека суб’єктів підприємництва» за спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Результати опитування роботодавців щодо організації та якості процесу надання освітніх послуг на освітньо-професійній програмі «Фінансово-економічна безпека суб’єктів підприємництва» за спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

В межах спеціальності 073 "Менеджмент" проводиться підготовка фахівців за спеціалізацією "Управління фінансово-економічною безпекою" терміном навчання 1 рік і 6 місяців – на основі освітнього рівня бакалавра. Підготовка фахівців відбувається за денною і заочною формами навчання.

Інформаційний буклет ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою"

Кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу підтримує зв’язки з іншими вищими навчальними закладами і установами НАН України, зокрема, співпрацює з кафедрами: банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка, фінансів, банківської справи та страхування Львівського навчально-наукового інституту Університету банківської справи, банківської справи та банківських інвестицій КНЕУ, банківської справи Тернопільського національного економічного університету, банківської справи Київського національного торгово-економічного університету, а також з ДУ "Інститут регіональних досліджень НАН України імені М. І. Долішнього", Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, НДЕІ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Контакти

адреса:

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а

Тел. (032) 295-81-85

соц. мережі:

https://www.facebook.com/febltey/

e-mail:

feb(at)lute.lviv.ua

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf

Фотогалерея

Перейти