Кафедра економіки

Завідувач кафедри

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економіки – одна з найстаріших у Львівському торговельно-економічному університеті, її витоки сягають 1899 р., коли було започатковано Вищу торговельну школу у Львові.

Викладацький склад кафедри - 5 осіб, у тому числі 2 доктора економічних наук та 3 кандидата економічних наук.

Кафедра економіки готує фахівців за освітньо-професійними програмами «Економіка та бізнес-аналітика підприємства» та «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка».

За 2008-2019 рр. підготовлено:

  • 1035 випускників за освітнім рівнем «бакалавр»,
  • 217 випускників за освітнім рівнем «спеціаліст» та
  • 727 - за освітнім рівнем «магістр».

Наукові інтереси – соціально-економічні проблеми та організаційно-економічні механізми розвитку сфери товарного обігу

За останні 10 років:

організовано та проведено:

  • Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Внутрішня торгівля: розвиток та механізми регулювання на макрорівнях» (2013 р.);
  • Міжвузівську науково-теоретичну конференцію «Інноваційний розвиток підприємницької активності в аспекті економічної модернізації вітчизняної економіки» (2014 р.);
  • Міжвузівський круглий стіл «Механізми розширення євроінтеграційних рамок у сфері економіки та туризму» (2014 р.);
  • Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» (2017 р.);
  • Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію здобувачів вищої освіти та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах євроінтеграції» (2019 р.);

прийнято участь у понад 200 науково-практичних конференціях різного рівня, в т.ч. міжнародних в Україні та зарубіжних;

випущено 26 підручників та навчальних посібників, 56 одноосібних та колективних монографій, значну кількість наукових статей у фахових виданнях України та зарубіжних країн;

захищено: 20 кандидатських дисертацій під керівництвом викладачів кафедри та 5 докторських дисертацій викладачами кафедри;

виконано 11 науково-дослідних тем з державною реєстрацією;

в процесі виконання 2 науково-дослідні теми:

Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу (0116U008696);

Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем (0118U000028);

підвищено кваліфікацію всіх викладачів шляхом стажування у провідних закладах вищої освіти України та за кордоном (Польща, Португалія).