Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Завідувач кафедри

к.е.н., професор Ковтун Олег Іванович

1. Узагальнено-оглядова інформація про кафедру

Кафедра теоретичної та прикладної економіки – одна із провідних в Університеті. Вона забезпечує вивчення студентами найфундаментальніших економічних дисциплін. Організаційно кафедра входить до складу Інституту економіки та фінансів ЛТЕУ і забезпечує виконання навчальної, наукової, виховної та інших видів робіт.

2. Науково-педагогічний склад кафедри

Сьогодні на кафедрі теоретичної та прикладної економіки працює 5 висококваліфікованих викладачів і 1 працівник навчально-допоміжного персоналу. Серед них: к.е.н., професорів – 1 (О.І. Ковтун), к.е.н., доцентів – 2 (Б.М. Шевчик, О.О. Перепьолкіна), старших викладачів  к.е.н -1 (Кузьма Х. В.); старших викладачів без наукового ступеня – 1 (О.Р. Зав‘ялова).

3. Навчально-освітній процес кафедри

На високому рівні кафедрою теоретичної та прикладної економіки забезпечується навчально-освітній процес. На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін, як: макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія, регіональна економіка, національна економіка, державне регулювання економіки, глобальна економіка, стратегія підприємства. Колектив кафедри плідно працює над підготовкою і виданням підручників, посібників, методичних розробок з дисциплін кафедри. За останніх 20 років кафедрою було підготовлено і опубліковано 7 підручників, 40 навчальних посібників з грифом МОН України, а також біля 100 методичних розробок. На сьогоднішній день для створення умов набуття студентами необхідних загальних та спеціальних компетентностей всі дисципліни, закріплені за кафедрою, повністю забезпечені навчально-методичними комплексами та дистанційними курсами, які адаптовані на базі платформи MOODLE 2.8.1. та дозволяють впроваджувати інноваційну методику навчання та контролю знань студентів із використанням Інтернет-технологій.

4. Наукова робота кафедри

Забезпечення високої ефективності і відповідної європейським стандартам якості навчального процесу колектив кафедри сьогодні успішно поєднує з науковою діяльністю, що спрямована на вирішення як загальнодержавних, так і регіональних соціально-економічних проблем, які постають перед українською державою в цілому та її споживчою кооперацією.
Наукова робота кафедри  за період 2008-2019 р.р. отримала втілення в 6-ти одноосібних та значній кількості колективних монографіях за участю викладачів. Найвагоміші монографії.

Впродовж останніх  5-ти років у межах наукової роботи кафедри організовано та проведено низку наукових заходів.

Викладачі кафедр впродовж 2008–2019 років брали участь у значній кількості науково-практичних конференцій, семінарах, круглих столів, за результатами яких видано тези. Опубліковано наукові статті у вітчизняних і зарубіжних виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах, зокрема SCOPUS та  WEB OF SCIENCE.

Кафедрою економічної теорії організовуються і проводяться міжкафедральні семінари, наукові диспути, круглі столи «Системний аналіз економічних систем» та «Українська національна ідея»; видається збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів «Перехідні економічні системи».

За 2008–2019 рр. кафедрою виконувалися 4 науково-дослідних тем з державною реєстрацією: «Проблеми функціонування та розвитку економічних систем» (державна реєстрація за № 0111U008260), Проблеми метрологічного аналізу економічних систем» (державна реєстрація за № 0111U008262), «Проблеми трансформації кооперативних систем за умов ринкової транзиції» (державна реєстрація за № 0111U008261), «Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації» (державна реєстрація за № 0118U000032), – дві останні з яких було виконано.

При кафедрі функціонує започаткована у 90-х роках ХХ століття  проф. Башнянином Г. І. наукова школа «Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем», метою якої є виявлення основних принципів формування економічних напрямів на підставі моніторингу практики економічного вимірювання і подальше формування такої особливої галузі економетричної науки як економічна метрологія.  Загалом  на кінець 2019 року за проблематикою наукової школи було підготовлено і захищено 20 докторських та 95 кандидатських дисертацій. З метою подальшого організаційного і науково-методичного об’єднання вчених-економістів, що займаються дослідженням метрологічних проблем економічних систем, у 2013 році було продовжено видання наукового альманаху «Економічні системи».

Чисельність аспірантів, які за 2007- 2109 р.р. захистили  докторські - 4  особи  та 42  кандидатських дисертацій під керівництвом викладачів кафедри.

5. Наукова співпраця кафедри

Кафедрою теоретичної та прикладної економіки організовуються і проводяться міжкафедральні семінари, наукові диспути, круглі столи «Метрологічний аналіз економічних систем» та «Українська національна ідея як імперативний чинник поступального розвитку національної економічної системи в умовах глобалізації».

Впродовж останніх років регулярно проводяться міжвузівські конференції, за підсумками роботи яких видається щорічник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів «Перехідні економічні системи».

На кафедрі активно здійснюється студентська науково-дослідна робота. Для її проведення створений науковий гурток в складі 10 проблемних груп, в якому студенти активно працюють над розробкою комплексної наукової теми «Перехідні економічні системи».

Відповідаючи на виклик сучасності, кафедра тримає курс на підвищення якості навчального процесу відповідно до Європейських стандартів. А уся її різнопланова робота скеровується на вдосконалення економічної підготовки висококваліфікованих кадрів для економіки незалежної України, на створення сучасної системи методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, на зміцнення співробітництва з ВНЗ–лідерами сучасної європейської вищої економічної школи та передовою вітчизняною і зарубіжною галузевою практикою.

Наукові монографії підготовлені і видані викладачами кафедри.

Підручники та посібники з грифом МОН України, підготовлені і видані викладачами кафедри.

Наукові статті викладачів кафедри, опубліковані у вітчизняних і зарубіжних виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах, зокрема SCOPUS та  WEB OF SCIENCE.

Дисертаційні роботи, рекомендовані кафедрою до захисту і захищені.

Інформація про підвищення кваліфікації  та стажування викладачів кафедри.

Відзнаки викладачів кафедри.

Студентські наукові збірники, підготовлені і видані кафедрою.

Методичні розробки, підготовлені і видані кафедрою

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf
  • ЗВІТ про навчально-методичну та наукову роботу кафедри .pdf
  • Відомості про комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри .pdf
  • Рейтингування викладачів кафедри .pdf

Фотогалерея

Перейти