Кафедра фінансів, кредиту та страхування

Завідувач кафедри

Застуники завідувача кафедри:

Про кафедру:

Кафедра фінансів, кредиту та страхування здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:

 • освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
 • освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Презентація спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"

Звіт кафедри 2016-2017 рік

Освітньо-професійна програма " Фінанси, банківська справа та страхування" підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр орієнтована на отримання базових знань та навиків з фінансів держави, грошового обігу та кредиту, фінансів підприємств, банківської справи, податкової системи, фінансового ринку. Загальні та професійні компетентності, набуті в процесі навчання, дають можливість випускникам працювати керівниками підприємств і організацій фінансово-кредитного сектору, фінансовими аналітиками та менеджерами фінансово-економічних підрозділів в державній, фінансовій та податковій службах, фінансово-кредитних установах та в інших підприємствах і організаціях національного господарства.

Освітньо-професійна програма " Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр орієнтована на управлінську діяльність у сфері фінансів на підприємствах, установах, організаціях, в органах державної влади, у недержавних структурах, у т. ч. у бюджетній, грошово-кредитній, фінансово-посередницькій та інших сферах. Набуті знання, практичні навички та компетенції дають можливість випускникам працювати керівниками підприємств, установ, організацій, на посадах фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, ін.

Науково-педагогічний персонал кафедри

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Провідний фахівець кафедри Одрибец Наталія Олегівна

Історія кафедри

Кафедра фінансів, кредиту та страхування функціонувала з перших років відкриття вищого навчального закладу. У післявоєнні роки перший випуск фінансистів був здійснений у 1950 році в кількості 90 ос. Детальніше.

Випускники кафедри

Випускниками кафедри є висококваліфіковані фахівці у сфері фінансів, кредиту та страхування, які працюють на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, в органах державного управління, в структурах Міністерства фінансів України, Державного казначейства, Державної фінансової інспекції, Державної фіскальної служби, Рахункової палати, Національного банку України, фінансово-кредитних інституціях, девелоперських структурах, страхових компаніях, у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах.  

Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з фінансів, кредиту та страхування за концепцією, що поєднує блоки навчальних дисциплін освітньо-професійних програм різних економічних спеціальностей, поглиблену економіко-математичну та статистичну підготовку, високий рівень комп’ютерної грамотності, сприяє формуванню комплексного професійного світогляду студента. Сьогодні кафедра працює за навчальними планами для класичних університетів, розроблено і впроваджуються нові навчальні плани. Детальніше.

Викладачами кафедри постійно підвищується професійна майстерність, яка демонструється на відкритих загальноуніверситетських та інститутських лекціях. Детальніше.

Науково-дослідна робота

На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: управління фінансами, фінансові механізми вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України, забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем, державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування та ін.

На кафедрі функціонує наукова школа “Управління фінансами”. У межах тематики наукової школи викладачами, аспірантами та пошукувачами кафедри виконані та захищені кандидатські та докторські дисертації. Окремим напрямком діяльності наукової школи є виконання бюджетних науково-дослідних тем та наукових тем на замовлення організацій та підприємств. У 2016 році колектив кафедри завершив виконання НДР на тему “Фінансові механізми та інструменти вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України”, за результатами якої була видана колективна кафедральна монографія. Детальніше.

Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України. Монографія. 2016 р.

Наукові дослідження викладачів кафедри опубліковані у наукових журналах, що проіндексовані в міжнародних науко-метричних базах, зокрема в таких як Scopus та Web of Science Детальніше.

Виховна робота

Колектив кафедри тісно поєднує процеси навчання і виховання, спрямовує зусилля на забезпечення фундаментальної наукової загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Детальніше.

Громадська діяльність кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри залучений до розробки програмних документів органів державного управління різних рівнів, здійснює експертну та консультативну роботу. 

Д.е.н., проф. Черкасова С. В. є членом вченої ради Львівського торговельно-економічного університету та членом редколегії наукового видання "Підприємництво і торгівля", яке включене до переліку наукових фахових видань України. Д.е.н., проф. Васильців Т. Г. є членом спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) у Національному інституті стратегічних досліджень (Д 26.718.01); 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у ЛТЕУ (Д 35.80.01) та членом редколегії наукових фахових видань: "Стратегічна панорама", "Стратегічні пріоритети", "Малий і середній бізнес", "Торгівля комерція підприємництво".

Взаємозв'язки кафедри

Кафедра в науково-прикладному плані співпрацює з: 

 • ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (участь у роботі секції фінансів і банківської справи, наукове співробітництво);
 • Національним інститутом стратегічних досліджень (участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, наукове співробітництво); 
 • Львівським національним університетом «Львівська політехніка» (участь у наукових конференціях, обмін інформацією щодо впровадження кредитно-модульної системи тощо); 
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка (участь у наукових конференціях, вирішення кадрових питань); 
 • Тернопільським національним економічним університетом (творча співпраця, участь у наукових конференціях, спільні публікації); 
 • Львівською державною фінансовою академією (участь у наукових конференціях, стажування викладачів ЛДФА тощо); 
 • Львівським банківським інститутом (участь у наукових конференціях, рецензування НДР); 
 • Львівською державною академією друкарства; 
 • Львівською філією Європейського університету; 
 • Полтавським кооперативним університетом (наукова співпраця, участь у конференціях, тематичних семінарах тощо); 
 • Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 
 • Харківським державним університетом харчування та торгівлі; 
 • Сумським державним університетом; 
 • Вінницьким кооперативним інститутом;
 • Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Детальніше.

Практична підготовка студентів

Практичне навчання здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” є складовою процесу підготовки фахівців у вищому навчальному закладі з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, формування умінь і набуття практичних навиків самостійного виконання професійних завдань. Детальніше.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а

e-mail:
kafedra_fks(at)lute.lviv.ua

соціальні мережі:

facebook.com