Кафедра фінансів, кредиту та страхування

Завідувач кафедри

Про кафедру:

Кафедра фінансів, кредиту та страхування здійснює підготовку фахівців

 • за галуззю знань 07 – Управління та адміністрування
 • за напрямом підготовки 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
за освітніми програмами:

 • Фінанси

Спеціалізація «Фінанси» програми підготовки бакалаврів орієнтована на отримання студентами базових знань та навиків з фінансів, управління фінансами підприємств, інших суб’єктів господарювання та організацій, державними фінансами. Набуті знання, практичні навички та компетенції дають можливість випускникам працювати керівниками підприємств і організацій фінансово-кредитного сектору, фінансовими аналітиками та менеджерами фінансово-економічних підрозділів, в державній фінансовій та податковій службах, у фінансово-кредитних структурах, страхових компаніях, обіймати посади керівників фінансово-економічних служб на підприємствах та в організаціях різних форм власності і видів економічної діяльності. Детальніше.

 • Страхова справа

Спеціалізація «Страхова справа» програми підготовки бакалаврів орієнтована на отримання студентами базових знань та навиків з організації страхової діяльності страховиками, страховими посередниками та об’єднаннями страхових організацій. Набуті знання, практичні навички та компетенції дають можливість випускникам працювати страховими агентами, андеррайтерами, актуаріями, аварійними комісарами, експертами та аналітиками у страховій сфері. Детальніше.

Ступеня «Магістр», «Спеціаліст»
за спеціалізаціями:

 • Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Спеціалізація «Фінансовий менеджмент» магістерської підготовки орієнтована на управлінську діяльність у сфері фінансів на підприємствах, установах, організаціях, в органах державної влади, у недержавних структурах, у т. ч. у бюджетній, грошово-кредитній, фінансово-посередницькій та інших сферах. Набуті знання, практичні навички та компетенції дають можливість випускникам працювати керівниками підприємств, установ, організацій, на посадах фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, ін. Детальніше.

 • Страховий менеджмент

Спеціалізація «Страховий менеджмент» магістерської підготовки орієнтована на управлінську діяльність у страхових організаціях, посередницьких структурах та об’єднаннях страхових організацій. Набуті знання і практичні навички дають можливість випускникам працювати менеджерами страхових організацій, андеррайтерами, актуаріями, аварійними комісарами, експертами, аналітиками, а також займатися науковою діяльністю у страховій сфері. Детальніше

Науково-педагогічний персонал кафедри

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Зав. методичним кабінетом Кузьменко Серафима Іванівна
Фахівець кафедри Одрибец Наталія Олегівна

Історія кафедри

Кафедра фінансів, кредиту та страхування функціонувала з перших років відкриття вищого навчального закладу. У післявоєнні роки перший випуск фінансистів був здійснений у 1950 році в кількості 90 ос. Детальніше.

Актуальні новини

Міжкафедральний науковий семінар на тему "Формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі".

1 лютого 2017 року на кафедрі фінансів, кредиту та страхування для розгляду і попередньої експертизи кандидатської дисертації відбувся міжкафедральний науковий семінар аспірантки Грищук Д. В. на тему "Формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі". Науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування Васильців Т.Г.


Рецензентами виступили: д.е.н., професор Міценко Н.Г., к.е.н., доцент Шиндировський І.М та к.е.н., доцент Чуй І.Р.

До обговорення результатів дисертаційного дослідження долучилися проф. Черкасова С.В., доц. Оліярник В.В., доц. Мицак О.В., доц. Мединська Т.В., доц. Власюк Н.І., доц. Вірт М.Я., доц. Андрейків Т.Я., доц. Юсипович О.І., ст. викл. Сокульський В.М.

 • 23 листопада 2016 р. у стінах Львівського торговельно-економічного університету кафедрою фінансів, кредиту та страхування було проведено VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених на тему „Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”, присвячену 200-річчю заснування ЛТЕУ. Детальніше.
 • 21 вересня 2016 р. відбулося перше засідання Студентського наукового гуртка "Фінансів, банківського та страхового бізнесу". Детальніше.
  13-14 травня викладачі кафедри фінансів, кредиту та страхування взяли участь у науковій конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції». Детальніше.
 • 11 травня 2016 року на кафедрі фінансів, кредиту та страхування відбувся міжкафедральний науковий семінар, на якому була заслухана доповідь з презентації дисертації Осадчук Юлії Миколаївни на тему «Організаційно-економічний механізм формування системи. фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації» (науковий керівник к.е.н., доц. Мицак О.В.) за науковою спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Детальніше.
 • 24-26 лютого 2016 р. на кафедрі фінансів, кредиту та страхування відбувся І відбірковий тур І-го етапу олімпіади студентів Львівської комерційної академії. Детальніше.

Випускники кафедри

Випускниками кафедри є висококваліфіковані фахівці у сфері фінансів, кредиту та страхування, які працюють на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, в органах державного управління, в структурах Міністерства фінансів України, Державного казначейства, Державної фінансової інспекції, Державної фіскальної служби, Рахункової палати, Національного банку України, фінансово-кредитних інституціях, девелоперських структурах, страхових компаніях, у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах.  

Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з фінансів, кредиту та страхування за концепцією, що поєднує блоки навчальних дисциплін освітньо-професійних програм різних економічних спеціальностей, поглиблену економіко-математичну та статистичну підготовку, високий рівень комп’ютерної грамотності, сприяє формуванню комплексного професійного світогляду студента. Сьогодні кафедра працює за навчальними планами для класичних університетів, розроблено і впроваджуються нові навчальні плани. Детальніше.

Науково-дослідна робота

На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: управління фінансами, фінансові механізми вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України, забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем, державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування та ін.

На кафедрі функціонує наукова школа “Управління фінансами”. У межах тематики наукової школи викладачами, аспірантами та пошукувачами кафедри виконані та захищені 14 кандидатських дисертацій. Окремим напрямком діяльності наукової школи є виконання бюджетних науково-дослідних тем та наукових тем на замовлення організацій та підприємств. У 2016 році колектив кафедри завершив виконання НДР на тему “Фінансові механізми та інструменти вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України”. У 2014 р. колектив кафедри завершив кафедральну науково-дослідну тему «Управління фінансами споживчої кооперації в ринкових умовах господарювання». Керівник теми – проф. Біла О.Г. У НДР брали участь 18 викладачів та аспірантів кафедри. Детальніше.

Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України. Монографія. 2016 р.

Виховна робота

Колектив кафедри тісно поєднує процеси навчання і виховання, спрямовує зусилля на забезпечення фундаментальної наукової загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Детальніше.

Громадська діяльність кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри залучений до розробки програмних документів органів державного управління різних рівнів, здійснює експертну та консультативну роботу. 

Д.е.н., проф. Васильців Т. Г. є членом вченої ради Львівського торговельно-економічного університету, а також спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) у Національному інституті стратегічних досліджень (Д 26.718.01); 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у ЛТЕУ (Д 35.80.01). Є членом редколегії наукових фахових видань: Стратегічна панорама, Стратегічні пріоритети, Малий і середній бізнес, Торгівля комерція підприємництво.

Взаємозв'язки кафедри

Кафедра в науково-прикладному плані співпрацює з: 

 • ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (участь у роботі секції фінансів і банківської справи, наукове співробітництво);
 • Національним інститутом стратегічних досліджень (участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, наукове співробітництво); 
 • Львівським національним університетом «Львівська політехніка» (участь у наукових конференціях, обмін інформацією щодо впровадження кредитно-модульної системи тощо); 
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка (участь у наукових конференціях, вирішення кадрових питань); 
 • Тернопільським національним економічним університетом (творча співпраця, участь у наукових конференціях, спільні публікації); 
 • Львівською державною фінансовою академією (участь у наукових конференціях, стажування викладачів ЛДФА тощо); 
 • Львівським банківським інститутом (участь у наукових конференціях, рецензування НДР); 
 • Львівською державною академією друкарства; 
 • Львівською філією Європейського університету; 
 • Полтавським кооперативним університетом (наукова співпраця, участь у конференціях, тематичних семінарах тощо); 
 • Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 
 • Харківським державним університетом харчування та торгівлі; 
 • Сумським державним університетом; 
 • Вінницьким кооперативним інститутом.

Детальніше.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а

e-mail:
kafedra_fks(at)lute.lviv.ua

соціальні мережі:

facebook.com

vk.com