Кафедра фінансів, кредиту та страхування

Завідувач кафедри

Заступники завідувача кафедри:

Про кафедру:

Кафедра фінансів, кредиту та страхування здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:

 • освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
 • освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Інформаційний буклет спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Презентація спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-професійна програма " Фінанси, банківська справа та страхування" підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр орієнтована на отримання базових знань та навиків з фінансів держави, грошового обігу та кредиту, фінансів підприємств, банківської справи, податкової системи, фінансового ринку. Загальні та професійні компетентності, набуті в процесі навчання, дають можливість випускникам працювати керівниками підприємств і організацій фінансово-кредитного сектору, фінансовими аналітиками та менеджерами фінансово-економічних підрозділів в державній, фінансовій та податковій службах, фінансово-кредитних установах та в інших підприємствах і організаціях національного господарства.

Освітньо-професійна програма " Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр орієнтована на управлінську діяльність у сфері фінансів на підприємствах, установах, організаціях, в органах державної влади, у недержавних структурах, у т. ч. у бюджетній, грошово-кредитній, фінансово-посередницькій та інших сферах. Набуті знання, практичні навички та компетенції дають можливість випускникам працювати керівниками підприємств, установ, організацій, на посадах фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, ін.

Історія кафедри

Кафедра фінансів, кредиту та страхування функціонувала з перших років відкриття вищого навчального закладу. У післявоєнні роки перший випуск фінансистів був здійснений у 1950 році в кількості 90 ос. Детальніше.

Випускники кафедри

Випускниками кафедри є висококваліфіковані фахівці у сфері фінансів, кредиту та страхування, які працюють на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, в органах державного управління, в структурах Міністерства фінансів України, Державного казначейства, Державної фінансової інспекції, Державної фіскальної служби, Рахункової палати, Національного банку України, фінансово-кредитних інституціях, девелоперських структурах, страхових компаніях, у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах.  

Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з фінансів, кредиту та страхування за концепцією, що поєднує блоки навчальних дисциплін освітньо-професійних програм (ОПП бакалавра; ОПП магістра) різних економічних спеціальностей, поглиблену економіко-математичну та статистичну підготовку, високий рівень комп’ютерної грамотності, сприяє формуванню комплексного професійного світогляду студента. Сьогодні кафедра працює за навчальними планами для класичних університетів, розроблено і впроваджуються нові навчальні плани. Детальніше.

Викладачами кафедри постійно підвищується професійна майстерність, яка демонструється на відкритих загальноуніверситетських та інститутських лекціях. Детальніше.

Науково-дослідна робота

На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: управління фінансами, фінансові механізми вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України, забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем, державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування та ін.

На кафедрі функціонує наукова школа “Управління фінансами”. У межах тематики наукової школи викладачами, аспірантами та пошукувачами кафедри виконані та захищені кандидатські та докторські дисертації. Окремим напрямком діяльності наукової школи є виконання бюджетних науково-дослідних тем та наукових тем на замовлення організацій та підприємств. У 2016 році колектив кафедри завершив виконання НДР на тему “Фінансові механізми та інструменти вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України”, за результатами якої була видана колективна кафедральна монографія. Детальніше.

Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України. Монографія. 2016 р.

Наукові дослідження викладачів кафедри опубліковані у наукових журналах, що проіндексовані в міжнародних науко-метричних базах, зокрема в таких як Scopus та Web of Science Детальніше.

Виховна робота

Колектив кафедри тісно поєднує процеси навчання і виховання, спрямовує зусилля на забезпечення фундаментальної наукової загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Детальніше.

Громадська діяльність кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри залучений до розробки програмних документів органів державного управління різних рівнів, здійснює експертну та консультативну роботу. 

Д.е.н., проф. Черкасова С. В. є членом вченої ради Львівського торговельно-економічного університету та членом редколегії наукового видання "Підприємництво і торгівля", яке включене до переліку наукових фахових видань України. Д.е.н., проф. Васильців Т. Г. є членом спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) у Національному інституті стратегічних досліджень (Д 26.718.01); 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у ЛТЕУ (Д 35.80.01) та членом редколегії наукових фахових видань: "Стратегічна панорама", "Стратегічні пріоритети", "Малий і середній бізнес", "Торгівля комерція підприємництво".

Взаємозв'язки кафедри

Кафедра в науково-прикладному плані співпрацює з: 

 • ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (участь у роботі секції фінансів і банківської справи, наукове співробітництво);
 • Національним інститутом стратегічних досліджень (участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, наукове співробітництво); 
 • Львівським національним університетом «Львівська політехніка» (участь у наукових конференціях, обмін інформацією щодо впровадження кредитно-модульної системи тощо); 
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка (участь у наукових конференціях, вирішення кадрових питань); 
 • Тернопільським національним економічним університетом (творча співпраця, участь у наукових конференціях, спільні публікації); 
 • Львівською державною фінансовою академією (участь у наукових конференціях, стажування викладачів ЛДФА тощо); 
 • Львівським банківським інститутом (участь у наукових конференціях, рецензування НДР); 
 • Львівською державною академією друкарства; 
 • Львівською філією Європейського університету; 
 • Полтавським кооперативним університетом (наукова співпраця, участь у конференціях, тематичних семінарах тощо); 
 • Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 
 • Харківським державним університетом харчування та торгівлі; 
 • Сумським державним університетом; 
 • Вінницьким кооперативним інститутом;
 • Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Детальніше.

Практична підготовка студентів

Практичне навчання здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” є складовою процесу підготовки фахівців у вищому навчальному закладі з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, формування умінь і набуття практичних навиків самостійного виконання професійних завдань. Детальніше.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а

e-mail:
kafedra_fks(at)lute.lviv.ua

соціальні мережі:

facebook.com

Нормативні документи

 • Відомості про комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри .pdf