Навчальний відділ

Начальник навчального відділу:

Притула Людмила Кононівна (каб. 216, тел. 275-68-48)

Провідні фахівці: Баженова Ірина Володимирівна (каб. 217, тел. 295-81-23), Кузишин Оксана Дмитрівна (каб. 217, тел. 295-81-23).

Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, що реалізує функції ректорату з керування освітнім процесом в університеті, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та звітність з питань організації навчального процесу.

Навчальний відділ безпосередньо підпорядкований першому проректору університету проф. Барній М.Ю.

У своїй роботі навчальний відділ керується Законами України "Про вищу освіту", “Про освіту”, “Про мови” та іншими законодавчими  і нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України,  Правління Укоопспілки, Статутом університету та наказами ректора.

Основними завданнями навчального відділу є наступні види робіт:

 • Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендації з його впровадження.
 • Участь в роботі університету по вдосконаленню організації освітнього процесу та виконання заходів з імплементації Закону України про вищу освіту. З цією метою відділом розроблені та впроваджені "Положення про організацію освітнього процесу", "Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Львівському торговельно-економічному університеті", "Порядок проведення та оформлення запису студентів на вибіркові дисципліни", "Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників" (див. на сайті університету) та ін.
 • Координація діяльності структурних підрозділів університету навчально-методичного спрямування: інституту, факультетів, кафедр та контроль за їх роботою.
 • Організація розробки, удосконалення і контролю за виконанням навчальних планів, робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів занять, іспитів, консультацій на денній і заочній формах навчання.
 • Планування кількості груп за курсами та факультетами, ведення обліку кількості студентів по курсах, спеціальностях та факультетах.
 • Організація та контроль за виконанням педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками університету.
 • Організація робіт із комплектування складу екзаменаційних комісій  та подання відповідної документації в Укоопспілку.
 • Узагальнення результатів роботи екзаменаційних комісій, результатів кваліфікаційних іспитів і захисту дипломних робіт (проектів).
 • Складання звіту-інформації про роботу екзаменаційних комісій.
 • Складання та подання в Укоопспілку річного звіту про роботу університету за навчальний рік.
 • Контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах та факультетах.
 • Аналіз і узагальнення даних з навчальної роботи кафедр і кадрового забезпечення освітнього процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів.
 • Розрахунок необхідної кількості науково-педагогічного складу університету на навчальний рік.
 • Контроль за правильністю комплектування штатів кафедр та ефективністю їх використання.

Проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічного складу університету, а саме:

-оголошення конкурсу;

- прийом та реєстрація заяв від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- організація та проведення конкурсного відбору відповідно до Положення.

 • Підготовка наказів, розпоряджень, ухвал рад університету, планів заходів з навчальної роботи і контроль за їх виконанням.
 • Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та факультетах.
 • Складання та подання щорічного статистичного звіту за формою № 2-3 нк в Укоопспілку, облстатуправління та обласне управління освіти.
 • Введення даних форми звітності № 2-3 нк "Показники діяльності вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації" до ЄДЕБО
 • Облік роботи викладачів-погодинників в університеті.
 • Ведення паспорту університету.
 • Отримання, видача та реєстрація академічних довідок.
 • Підготовка довідок із питань навчальної роботи.
 • Облік та розподіл навчальних приміщень між підрозділами університету і контроль за станом й ефективністю їх використання.
 • Забезпечення інститутів, факультетів, кафедр формами навчальної документації.

Навчальний відділ працює в тісному контакті з інститутами, факультетами, кафедрами й іншими структурними підрозділами університету, координує і контролює їх роботу в частині планування, організації і контролю за ходом освітнього процесу.

Контакти

адреса:

м.Львів, вул.Туган-Барановського, 10, каб. 216-217 

тел.:

275-68-48

e-mail: