Відділ методичного забезпечення та акредитації

Начальник відділу

Про відділ:

Відділ методичного забезпечення та акредитації є самостійним структурним підрозділом Львівського торговельно-економічного університету (далі Університет), який створено у 2003 році з метою поліпшення методичного забезпечення навчання студентів та реалізації завдань, передбачених Комплексною програмою розвитку Університету.  

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 • Координація і контроль за навчально-методичною роботою Інституту, факультетів і кафедр Університету.
 • Облік наявності і координація роботи з удосконалення робочих програм.
 • Контроль за роботою Інституту, факультетів, кафедр по впровадженню в освітній процес нових методів навчання, технічних засобів та ін.
 • Формування перспективного плану видання навчально-методичної літератури і контроль за його виконанням.
 • Аналіз стану навчально-методичної роботи Інституту, факультетів і кафедр і участь у розробці пропозицій по її удосконаленню.
 • Ведення обліку і реєстрація навчально-методичної літератури, яка видається професорсько-викладацьким складом Університету.
 • Координація роботи Інститутів, факультетів, кафедр і служб Університету по плануванню, організації і контролю за ходом навчальної, виробничої практики студентів.
 • Участь у підготовці наказів ректора і Ухвал Вченої ради з питань навчально-методичної роботи і контроль за їх виконанням.
 • Організація проведення загальноуніверситетських науково-методичних конференцій та відкритих лекцій.
 • Контроль за дотриманням нормативних вимог щодо показників акредитації, ліцензування напрямів підготовки (спеціальностей).
 • Організація участі Університету у виставках ВНЗ.
 • Підготовка звітів і довідок з питань навчально-методичної роботи.
 • Організація контролю за якістю навчально-методичного забезпечення дисциплін в Інститутах, на факультетах і кафедрах Університету.
 • Формування бібліотеки нормативних документів, що регламентують порядок ліцензування освітніх послуг, акредитацію напрямів (спеціальностей) та освітніх програм;
 • Методична та організаційна допомога випусковим кафедрам у формуванні справ ліцензування освітніх послуг, пов'язаних із здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста та магістра та акредитації напрямів (спеціальностей) і освітніх програм;
 • Контроль формування і організаційний супровід ліцензійних та акредитаційних справ;
 • Координація роботи кафедр з організації та нормативного забезпечення проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз напрямів (спеціальностей) в Університеті;
 • Створення та супровід інформаційної бази відомостей про Університет, що використовуються при формуванні ліцензійних та акредитаційних справ;
 • Контроль за виконанням кафедрами умов провадження освітньої діяльності та дотримання ліцензійних вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;
 • Формування замовлень на виготовлення ліцензій та сертифікатів про акредитацію;
 • Організація та контроль ведення документації, пов'язаної із проведенням ліцензійної та акредитаційної експертизи безпосередньо в Університеті;
 • Сприяння своєчасній підготовці матеріалів з ліцензування і акредитації та подання їх до Міністерства освіти і науки України, Акредитаційної комісії України. 

У своїй роботі відділ керується директивними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Правління Укоопспілки та наказами ректора Університету.

Керівництво відділом здійснює начальник відділу, призначений наказом ректора.  

Відділ методичного забезпечення та акредитації підпорядкований проректору з науково-педагогічної роботи проф. Скибінському С.В.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

З нормативною базою ліцензування та акредитації спеціальності (напряму підготовки)і освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі “Адміністративні послуги”, підрозділі “Ліцензування і акредитація: Нормативно-правові акти” за електронною адресою.  

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

У складі Науково-методичної ради Університету досвідчені професори, завідувачі кафедр – автори багатьох методичних розробок, що розглядають на своїх засіданнях (у середньому 5-6 за навчальний рік) різні питання:

 • розгляд представлених на засідання НМР Університету підручників, посібників, обговорення доцільності надання їм відповідного  Грифу;
 • інформація про виконання плану видання кафедрами Університету;
 • визначення тематики щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів;
 • ознайомлення членів ради з новими нормативними документами, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України;
 • визначення переможців конкурсу на кращу навчально-методичну розробку Університету тощо.  

ВІДКРИТІ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЛЕКЦІЇ, ЗАНЯТТЯ  

Відділ методичного забезпечення та акредитації постійно організовує проведення загальноуніверситетських відкритих лекцій професорсько-викладацького складу. За останні 5 років прочитано 19 відкритих лекції авторами яких були: проф. Редченко К.І., проф.Васильців Т.Г., проф. Репецький В.М. , проф. Скибінський С.В., проф. Пелик Л.В., проф. Медвідь Л.Г., проф. Вдовичин І.Я., проф. Тімченко О.П., проф. Беднарчук М.С. і ін. 

Як правило в процесі обговорення було відзначено високу лекторську та педагогічну майстерність викладачів, доступність викладу тем, уміння лекторів знаходити контакт з аудиторією студентів, спонукати їх до роботи, мислення, і навіть до суперечок з лектором з деяких спірних питань.

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Традиційною є участь Університету у виставках “Сучасна освіта в Україні” у м. Києві з метою демонстрації найсучасніших досягнень в інноваційних технологіях навчання, наукових і методичних розробках в освітній діяльності та спеціалізованій виставці “Освіта” у Львові. 3 2004 року щороку відділом здійснювалась підготовка до участі у виставках, оформлення експозиційного стенду. Підтвердженням того, що якість освіти в Університеті насправді висока стали отримані відзнаки. 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ  

Рівень якості підготовки фахівців залежить від їх практичної підготовки в Університеті. Вона є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання і вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

В Університеті з метою підвищення рівня практичної підготовки студентів укладаються і поновлюються угоди про співпрацю та про проходження практики з різними підприємствами і організаціями різних форм господарювання. Так, протягом останніх років було укладено 18 договорів з підприємствами, банками, організаціями та установами. Було укладено низку договорів з відомими ресторанами та готелями м. Львова, такими як ресторан “ДеМанджаро”, готель-ресторан “Наталія-18”, ТзОВ “Віденська кав’ярня”, готель “Супутник”, супермаркетами та торговельними мережами ТзОВ “Епіцентр К”, ТОВ “Метро Кеш енд Керри Україна”, ТзОВ “ФоззіФУД” (мережа супермаркетів “Сільпо”), ТзОВ “Львівхолод” (супермаркет “Рукавичка”), Регіональне відділення (Захід)ЗАТ РК “Євротек” (супермаркети “Арсен”), провідними промисловими підприємствами ЗАТ “Автонавантажувач”, ВАТ “Конвеєр”, ЗАТ “Ремонтно-інструментальний завод”, ЗАТ “Ензим”, “ЛОРТА”, банками: ПАТ АКБ “Львів”, ПАТ КБ “Правексбанк”, ЗГРУ КБ “Приватбанк”, а також державними установами та організаціями: Управління у справах захисту прав споживачів, ДП “Львівстандартметрологія”, ЛРД лабораторія ветеринарної медицини та ін.

Калейдоскоп основих, акредитаційних, ліцензійних та науково-методичних заходів за 2011-2016 рр.

Калейдоскоп основих, акредитаційних, ліцензійних та науково-методичних заходів за 2003-2010 рр.

Контакти

адреса:
Україна, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, к. 225

тел.:
295-81-27

e-mail:
vmzia@ukr.net   

vmzia(at)lute.lviv.ua