Відділ моніторингу якості освіти та акредитації

Завідувач відділу

Склад відділу

 • Заступник завідувача відділу, керівник з питань ліцензування – Колесник Людмила Василівна (тел. роб.: 2958127; 636).
 • Провідний фахівець – Ланиця Ірина Федорівна (тел. роб.: 2958127; 236).
 • Провідний фахівець – Онишко Тетяна Сергіївна (тел. роб.: 2958127; 636).

Про відділ

Відділ моніторингу якості освіти та акредитації є самостійним структурним підрозділом Університету, підпорядкованим першому проректору, який створено шляхом реструктуризації з метою забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації.

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, діючим законодавством, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про засади державної мовної політики”, наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, наказами та розпорядженнями ректора Університету, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, “Положенням про відділ моніторингу якості освіти та акредитації Львівського торговельно-економічного університету”, “Положенням про систему забезпечення якості вищої освіти у Львівському торговельно-економічному університеті” та іншими нормативними актами.
Мета діяльності відділу моніторингу якості освіти та акредитації - реалізація стратегічних цілей розвитку ЛТЕУ щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності, забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг вимогам стейкхолдерів.

Керівництво роботою відділу здійснюється завідувачем відділу, який призначається, звільняється наказом ректора у відповідності до чинного законодавства.

Загальні завдання, основні організаційні та правові засади й умови діяльності відділу визначає “Положення про відділ моніторингу якості освіти та акредитації Львівського торговельно-економічного університету”.

Основні завдання відділу:

 • забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації освітніх програм;
 • здійснення моніторингу якості освіти та висвітлення його результатів;
 • здійснення моніторингу системи організації освітнього процесу;
 • сприяння модернізації та гнучкості освітньої діяльності, завдяки зворотному зв’язку (у вигляді опитувань) з основними учасниками (студентами, викладачами) освітнього процесу;
 • проведення моніторингових заходів в Університеті щодо дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та відповідності чинним вимогам до акредитації освітніх програм, із залученням працівників інституту, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету;
 • надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету, відповідальним особам від інституту, факультетів і кафедр, які готують матеріали ліцензійної або акредитаційної справи; забезпечення їх необхідною нормативно-правовою загальноуніверситетською документацією;
 • розробка та узгодження з іншими структурними підрозділами університету планів, програм взаємодії на предмет моніторингу, ліцензування та акредитації;
 • розробка поточних та перспективних планів з питань ліцензування, акредитації і якості освітнього процесу;
 • періодичне оновлення каталогу бази нормативно-правової документації з питань ліцензування, акредитації та якості вищої освіти;
 • аналіз чинних нормативних документів з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • аналіз чинних нормативних документів щодо ліцензування та акредитації освітніх програм;
 • аналіз навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 • моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • опитування роботодавців про якість підготовки випускників Університету;
 • опитування випускників щодо якості освітньої програми;
 • проведення опитувань (анкетувань) науково-педагогічних працівників щодо якості освітньої діяльності;
 • проведення опитувань (анкетувань, оцінювань) здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності тощо.

Ліцензування та акредитація

Протягом 2016-2019 рр. в Університеті акредитовано 10 спеціальностей (напрямів підготовки) і 18 освітніх програм та ліцензовано 15 спеціальностей.

З нормативною базою ліцензування та акредитації освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України за електронною адресою: https://mon.gov.ua/ua/tag/litsenzuvannya та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за електронною адресою: https://naqa.gov.ua/акредитація/.

Діяльність науково-методичної ради університету

У складі Науково-методичної ради Університету досвідчені професори, завідувачі кафедр – автори багатьох науково-методичних праць, що розглядають на своїх засіданнях (у середньому 5-6 за навчальний рік) різні питання, що сприяють підвищенню якості науково-методичного забезпечення освітнього процесу. НМР розглядає представлені на її засідання підручники, посібники та рекомендує їх до надання їм Грифу Львівського торговельно-економічного університету, ознайомлює членів ради з новими нормативними документами, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України тощо.

11 жовтня 2019 року відбулось розширене засідання Науково-методичної ради ЛТЕУ на якому було розглянуто особливості та вимоги до акредитації освітніх програм відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З матеріалами доповіді першого проректора, проф. Барни М. Ю. можна ознайомитись тут.

Відкриті загальноуніверситетські лекції, заняття

Відділ постійно організовує проведення загальноуніверситетських відкритих лекцій професорсько-викладацького складу, які сприяють підвищенню лекторської та педагогічної майстерності викладачів, покращенню уміння лекторів знаходити контакт з аудиторією студентів, спонукати їх до роботи, мислення, і навіть до суперечок з лектором з деяких спірних питань. За останні 5 років прочитано біля 20 відкритих лекції авторами яких були: проф. Редченко К.І., проф. Дайновський Ю.А., проф. Пелик Л.В., проф. Медвідь Л.Г., проф. Васильців Т.Г., проф. Вдовичин І.Я., проф. Тімченко О.П., проф. Котуха О.С., проф. Міщук І.П., проф. Ємченко І.В., доц. Федик Є.І., доц. Рущишин Н.М. і ін.

Практична підготовка студентів

Рівень якості підготовки фахівців залежить від їх практичної підготовки в Університеті, яка є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання і вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Контакти

адреса:
Україна, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, к. 225

тел. Керівник відділу: 276-99-71; 484

Спеціалісти відділу: 295-81-27; 336; 636

e-mail:
vmzia@ukr.net   

vmzia(at)lute.lviv.ua