Відділ моніторингу якості освіти та акредитації

Завідувач відділу

проф. Медвідь Любов Гнатівна (тел. роб.: 276-99-71; 484)

Завідувач відділу здійснює керівництво роботою відділу.
Повноваження завідувача відділу: звітування ректору, ректорату, вченій раді Університету про функціонування ВСЗЯ, про невирішені питання в сфері якості, а також надання пропозицій та рекомендацій щодо поліпшення системи внутрішнього забезпечення якості (СВЗЯ); забезпечення підтримки реалізації Політики в сфері якості; узгодження та візування документів СВЗЯ в цілому та за окремими напрямками діяльності; забезпечення взаємодії з радою з якості Університету та іншими структурними підрозділами з питань, що стосуються ВСЗЯ Університету; організація перевірок СВЗЯ Університету; забезпечення реалізації належних коригувальних заходів, спрямованих на підвищення ефективності СВЗЯ ЛТЕУ; організація коригування (за потреби) системи забезпечення якості керівництвом; виявлення тенденцій у функціонуванні СВЗЯ ЛТЕУ; ініціювання моніторингу задоволеності здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, співробітників і споживачів роботою Університету, та аналізу її результатів.

Склад відділу

 • Заступник завідувача відділу, керівник з питань ліцензування – Колесник Людмила Василівна (тел. роб.: 2958127; 636).
 • Провідний фахівець – Ланиця Ірина Федорівна (тел. роб.: 2958127; 236).
 • Провідний фахівець – Онишко Тетяна Сергіївна (тел. роб.: 2958127; 636).

Про відділ

Відділ моніторингу якості освіти та акредитації є самостійним структурним підрозділом Університету, підпорядкованим першому проректору, який створено шляхом реструктуризації з метою забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації.

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, діючим законодавством, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про засади державної мовної політики”, наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, наказами та розпорядженнями ректора Університету, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, “Положенням про відділ моніторингу якості освіти та акредитації Львівського торговельно-економічного університету”, “Положенням про систему забезпечення якості вищої освіти у Львівському торговельно-економічному університеті” та іншими нормативними актами.

Мета діяльності відділу моніторингу якості освіти та акредитації - реалізація стратегічних цілей розвитку ЛТЕУ щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності, забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг вимогам стейкхолдерів.

Загальні завдання, основні організаційні та правові засади й умови діяльності відділу визначає “Положення про відділ моніторингу якості освіти та акредитації Львівського торговельно-економічного університету”: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennja_New/Polozhennja_pro_Viddil_MJAOtaA.pdf

Основні завдання відділу:

 • забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації освітніх програм;
 • здійснення моніторингу якості освіти та висвітлення його результатів;
 • здійснення моніторингу системи організації освітнього процесу;
 • сприяння модернізації та гнучкості освітньої діяльності, завдяки зворотному зв’язку (у вигляді опитувань) з основними учасниками (студентами, викладачами) освітнього процесу;
 • проведення моніторингових заходів в Університеті щодо дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та відповідності чинним вимогам до акредитації освітніх програм, із залученням працівників інституту, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету;
 • надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету, відповідальним особам від інституту, факультетів і кафедр, які готують матеріали ліцензійної або акредитаційної справи; забезпечення їх необхідною нормативно-правовою загальноуніверситетською документацією;
 • розробка та узгодження з іншими структурними підрозділами університету планів, програм взаємодії на предмет моніторингу, ліцензування та акредитації;
 • розробка поточних та перспективних планів з питань ліцензування, акредитації і якості освітнього процесу;
 • періодичне оновлення каталогу бази нормативно-правової документації з питань ліцензування, акредитації та якості вищої освіти;
 • аналіз чинних нормативних документів з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • аналіз чинних нормативних документів щодо ліцензування та акредитації освітніх програм;
 • аналіз навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 • моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • опитування роботодавців про якість підготовки випускників Університету;
 • опитування випускників щодо якості освітньої програми;
 • проведення опитувань (анкетувань) науково-педагогічних працівників щодо якості освітньої діяльності;
 • проведення опитувань (анкетувань, оцінювань) здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності тощо.

Ліцензування та акредитація

Відділ надає методичну допомогу структурним підрозділам Університету, гарантам, відповідальним особам від інституту, факультетів і кафедр, які готують матеріали ліцензійної або акредитаційної справи; забезпечує їх необхідною нормативно-правовою загальноуніверситетською документацією.

З нормативною базою акредитації освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти можна ознайомитись на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за електронною адресою: https://naqa.gov.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/

Діяльність науково-методичної ради університету

У складі Науково-методичної ради Університету досвідчені професори, завідувачі кафедр – автори багатьох науково-методичних праць, що розглядають на своїх засіданнях (у середньому 5-6 за навчальний рік) різні питання, що сприяють підвищенню якості науково-методичного забезпечення освітнього процесу. НМР розглядає представлені на її засідання підручники, посібники та рекомендує їх до надання їм Грифу Львівського торговельно-економічного університету, ознайомлює членів ради з новими нормативними документами, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України тощо.

11 жовтня 2019 року відбулось розширене засідання Науково-методичної ради ЛТЕУ на якому було розглянуто особливості та вимоги до акредитації освітніх програм відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З матеріалами доповіді