Інформація про засідання Вченої ради

Засідання вченої ради від 25 квітня 2017 року

25 квітня  2017 року відбулося засідання вченої ради університету на якому обговорено актуальні питання навчально-наукової діяльності вишу.

З інформацією про результати набору здобувачів наукового ступеня доктора філософії та основні напрями вдосконалення роботи аспірантури доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богданович зазначив, що в аспірантуру університету було прийнято 24 особи, у тому числі 18 осіб на денну форму навчання і 6 аспірантів на заочну форму навчання. Вперше було здійснено набір на спеціальність 081 “Право”. Станом на 25 квітня поточного року в аспірантурі навчається 173 аспіранта, у тому числі 141 – на денній формі навчання, 32 – на заочній формі.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр і науковим керівникам посилити увагу до аспірантських досліджень на предмет їх відповідності тематиці науково-дослідних робіт, що виконуються кафедрами та мають державну реєстрацію; завідувачам кафедр та керівникам науково-дослідних тем започаткувати роботу з оновлення їх тематики та перереєстрації згідно сучасних вимог і з врахуванням змін назв спеціальностей, а також завершити підготовку та представлення звітів про виконання раніше зареєстрованих тем у термін до 30 травня 2017 р.

Про результати ректорських контрольних робіт доповіла перший проректор, професор М. Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна наголосила, що протягом березня-квітня поточного року були проведені ректорські контрольні роботи та проаналізовано результати їх виконання. Аналіз показав, що в цілому має місце зниження успішності за результатами ректорського контролю якості навчання студентів порівняно з результатами іспитів.

З інформацією про роботу юридичного факультету з правового виховання студентів університету доповів декан юридичного факультету, доцент О.С. Котуха. У виступі Олександр Степанович відзначив, що правове виховання студентів в університеті значною мірою здійснюється на лекціях та семінарських заняттях з правових дисциплін, проводиться правопросвітницька робота, виходячи з необхідності дотримання студентами обов'язків громадянина України – важливої умови попередження правопорушень, шкідливих звичок, соціальної пасивності, переконань, що норми поведінки людини випливають із моральних, етичних, політичних, культурних нормативів суспільства. Зокрема, роз’яснення та застосування основоположних прав людини і громадянина, проведення семінарів для студентів Інституту економіки та фінансів, факультетів ТУСО, МЕВ та ІТ на такі актуальні теми як: «Основні сучасні концепції та моделі правового виховання студентів», «Знання своїх конституційних прав та обов’язків – запорука успіху», «Правові аспекти дотримання принципу територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві», «Правовий аналіз податкового законодавства», «Реформа судової системи України» тощо.  

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів, завідувачам кафедр і кураторам академічних груп в основу процесу формування особистості студента та його свідомості покласти методологічний принцип, згідно якого одним з головних чинників є правова культура студента а набуття знань має не лише особисте а й загальнодержавне та загальнолюдське значення; активізувати роботу студентського самоврядування та кураторів у сфері правового виховання студентів які проживають у гуртожитках ЛТЕУ.  

Також на засіданні вченої ради заслухано звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01, який доповів голова спеціалізованої ради, професор Б. М. Мізюк.

Засідання вченої ради від 28 березня 2017 року

28 березня  2017 року відбулося засідання вченої ради університету на якому обговорено питання навчально-методичної та освітньої діяльності навчального закладу.

З інформацією про навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються на спеціальностях: “Журналістика”, “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” та “Туризм” доповів проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський. Він зазначив, що впродовж останніх п’яти років в університеті проводилася активна і цілеспрямована робота з диверсифікації освітніх послуг. Відкрито низку нових спеціальностей і спеціалізацій відповідно до змін кон’юнктури ринку і запитів роботодавців на ринку праці. Проте, питання про використання кадрового потенціалу, розроблення і видання навчальної літератури для новоліцензованих спеціальностей недостатньо заслуховується на вчених радах факультетів та на засіданнях кафедр, а виконання прийнятих рішень вимагає ефективнішого, результативнішого контролю, вжиття відповідних заходів.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: схвалити діяльність ректорату університету, інститутів, факультетів і кафедр у справі забезпечення освітнього процесу навчально-методичною літературою, організації видавничої справи, диверсифікування освітніх послуг, активізації зусиль спрямованих на пріоритетне навчально-методичне забезпечення дисциплін; розробити на кафедрах маркетингу, комп’ютерних наук, менеджменту, туризму і готельно-ресторанної справи заходи з формування сучасного навчально-методичного забезпечення дисциплін професійного спрямування орієнтованого на практичну підготовку, з метою набуття студентами практичних навичок на новоліцензованих спеціальностях. Цілеспрямовано підвищувати кваліфікацію викладачів, шляхом проходження ними стажування на підприємствах, у вітчизняних і зарубіжних навчальних заходах, що стане основою покращення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору у 2017 році доповіли директор Інституту економіки та фінансів й декани факультетів. У виступах відзначено, що у 2016-2017 рр. проведено низку рекламно-організаційних заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2017 році. Зокрема, проведено профорієнтаційні заходи із учнями 252 навчальних закладів (загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї) м. Львова, Львівської області та інших регіонів (Волинська, Хмельницька, Тернопільська, Миколаївська, Кіровоградська, Закарпатська області), 15 коледжів (у т. ч. 7 коледжів системи споживчої кооперації). З метою покращення якості профорієнтаційної роботи запроваджена практика проведення анкетування із потенційними абітурієнтами та сформовано базу електронних адрес.  Постійно розповсюджуються рекламно-інформаційні матеріали про університет, спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка фахівців та умови вступу.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: активніше налагоджувати співпрацю із укладанням відповідних угод із керівництвом навчальних закладів, які знаходяться у районних центрах і сільських населених пунктах Львівської та інших областей України та особливо з тими, із яких поступили на навчання до університету студенти за останні три роки із забезпеченням належного контролю за їх якісним виконанням; проводити разом із випускниками інститутів (факультетів), студентами першого і старших курсів й потенційними абітурієнтами спільні заходи (конференції, круглі столи, олімпіади, ярмарки, спартакіади, тренінги, семінари, наукові дискусії, гуртки тощо) на основі ув’язки навчальних дисциплін, що вивчаються студентами в університеті із предметами, які вивчаються у школах, коледжах, ВПТУ тощо

З інформацією про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності юридичного факультету, доповів декан юридичного факультету, доцент О. С. Котуха. У виступі Олександр Степанович відзначив, що колектив факультету системно працює над вирішенням стратегічних і тактичних завдань досягнення високих показників якості освіти, запровадження інновацій в освітньому процесі, адаптації позитивного досвіду кращих навчальних закладів та напрацювання власних підходів, впровадження у навчальні програми практичної та фахової складових, підвищення рівня наукових публікацій та видання нових підручників і посібників, налагодження ефективної взаємодії з органами студентського самоврядування.

Також декан наголосив, що науково-дослідницька робота факультету характеризується збільшенням показників присвоєння вчених звань, порівняно з минулими роками, а також з позитивною тенденцією щодо захисту дисертацій. Збільшено кількість опублікованих монографій; опубліковано 70 наукових статей, з яких 54 - у фахових виданнях; прийнято участь у конференціях, за результатами яких опубліковано 65 тез. Студентами факультету під керівництвом викладачів опубліковано понад 100 тез конференцій. У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з "Правознавства" студентами юридичного факультету  здобуто ІІ місце серед команд-учасниць. Вагомим досягненням є те, що вийшов друком уже 4 Вісник ЛТЕУ - серія юридична, який подано для отримання статусу фахового видання, а також відкрита аспірантура за спеціальністю Право.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: постійно підвищувати професійні якості викладачів факультету шляхом проходження закордонного стажування та використання набутого досвіду у навчальному процесі; збільшити кількість виданих монографій та публікацій викладачів факультету у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; до 30 червня 2017 року провести рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників факультету; продовжити роботу для відкриття на юридичному факультеті аспірантури щодо здійснення підготовки кандидатів юридичних наук у галузі права за іншими спеціальностями та створення спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; завідувачам кафедр активізувати роботу кафедральних студентських гуртків, залучати студентів до участі у наукових семінарах, засіданнях круглого столу, участі у конкурсах студентських наукових робіт та студентських олімпіад.

Засідання вченої ради від 17 лютого 2017 року

17 лютого 2017 року відбулося перше засідання вченої ради університету у новому календарному році на якому підведено підсумки 2016 року і обговорено завдання професорсько-викладацького колективу на 2017 рік.

Відкрив засідання вітальним словом ректор університету, професор П. О. Куцик. Під час виступу Петро Олексійович побажав членам вченої ради плідної науково-педагогічної праці у новому навчальному році.
З інформацією про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2016 рік і завдання вчених університету на 2017 рік доповів проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У виступі Богдан Богданович відзначив, що що за звітний період за всіма принци¬пово важливими напрямами збережено позитивні тенденції та досягнуто вагомі результати:

1)    у 2016 році аспірантура університету згідно вимог нового Закону України “Про вищу освіту” успішно пройшла процедуру ліцензування в МОН України і  Університет отримав право здійснювати підготовку фахівців освітньо-наукового рівня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти за 9 спеціальностями з нового переліку;

2)    у 2016 році вченими Університету виконувалося 45 науково-дослідних тем. Даний показник у 2013 р. становив 62 теми, в 2014 р. – 59, а в 2015 р. – 50. У 2016 році кількість тем з державною реєстрацією становила 25 і вперше перевищила кількість внутрішньо університетських тем. Виконанням науково-дослідних робіт з державною реєстрацією у 2016 році було охоплено більше половини кафедр Університету;

3)    станом на кінець звітного року в університеті функціонували 17 наукових шкіл під керівництвом провідних вчених. Найбільше наукових шкіл функціонує на кафедрах Інституту економіки та фінансів і факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування;

4)    у 2016 р. вченими університету у загальноукраїнських та зарубіжних журналах було опубліковано 335 наукових статей. У звітному році збільшилася кількість публікацій за кордоном (в 2016 р. опубліковано 63 праць за кордоном, а у 2015 р. – 51);

5)    за звітний період опубліковано 26  монографій з яких 23 у співавторстві, що значно більше ніж у попередньому 2015 році;

6)    загалом вченими Університету у 2016 році було опубліковано 139 статей у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах, з яких 12 статей у виданнях Scopus, 3 у виданнях Web of Science, а також 124 статті у базах Google Scholar, Copernicus, DOAJ та інших наукометричних базах;

7)    за звітний період вчені університету зробили 333 доповіді на понад 200 зарубіжних, всеукраїнських, міжнародних та вузівських конференціях, а також було опубліковано 680 тез за результатами участі у цих конференціях. Із цієї кількості у 2016 р. на закордонних конференціях було зроблено 22 доповіді, а за їх результатами опубліковано 39 тез;

8)    загалом за 2016 р. підвищили кваліфікацію 32 працівники Університету, більшість з них шляхом проходження стажування в основному у вузах та науково-дослідних установах західного регіону України. Ряд викладачів у звітному році пройшли стажування  у провідних вузах Європи та США;

9)    у звітному році в університеті було захищено 18 кандидатських і 2 докторські дисертації (проф. Барна М. Ю. і проф. Лозова Т. М.);

Попри вагомі досягнення, у звітному році був виявлений ряд проблем науково-дослідницької діяльності Університету: вчені університету у недостатній мірі використовують можливості отримання міжнародних грантів на проведення наукових досліджень як в Україні, так і за її межами; незначною залишається кількість одноосібних і спільних англомовних публікацій працівників університету разом з авторами з інших країн, а також представленість їх праць у каталогах провідних міжнародних наукових інтернет-платформ, таких як Academia.edu,  Research Gate тощо;   З метою підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності  університету  вчена рада ухвалила: науково-дослідницьку діяльність університету у  2016 році визнати ефективною. Проте, кафедрам університету активізувати роботу з пошуку та отримання міжнародних грантів у рамках виконуваних наукових досліджень, тематики дисертаційних робіт і науково-дослідних тем.

Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі університету доповів проректор з наукової роботи, професор Б.Б.Семак. У виступі проректор відзначив, що на сьогоднішній день в аспірантурі навчається 164 аспіранти, у тому числі 130 – на денній формі навчання, 34 особи – заочно. У 2016 році викладачами, аспірантами та здобувачами Університету захищено 2 докторські дисертації і 18 кандидатських дисертацій.

У 2016 році прийом до аспірантури та докторантури здійснювався за новим переліком наукових спеціальностей і за новими правилами прийому, котрі згідно вимог МОН України, вперше були розроблені як додаток до загальних правил прийому Університету.

З метою підвищення ефективності діяльності аспірантури, поліпшення організації роботи з молодими вченими і аспірантами, вчена рада ухвалила: роботу аспірантури Університету у 2016 році визнати ефективною. Завідувачам і працівникам кафедр Університету, при яких функціонує аспірантура, активізувати роботу із залучення перспективних претендентів для навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти.

З інформацією про фінансово-господарську діяльність університету у 2016 році, напрями її здійснення та затвердження кошторису на 2017 рік виступила начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  Л.Т. Ясінська.

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансово-господарської служби, головного бухгалтера п. Ясінської Л.Т., Вчена рада відзначає, що ректоратом і фінансово-господарською службою університету проводилась необхідна робота для забезпечення необхідного рівня формування доходів університету та їх раціонального використання, своєчасного проведення розрахунків з оплати праці й отриманими послугами, збереження майна тощо

Проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д. Гелей доповів про заходи Університету з протидії антиукраїнській пропаганді. У доповіді Степан Дмитрович відзначив, що протягом 2016 року в навчальному закладі проведена низка заходів, спрямованих на протидію антиукраїнській пропаганді. Так, 5 травня на всіх факультетах проведено інформаційні години щодо відзначення трагічних подій, пов'язаних із геноцидом кримськотатарського народу. З метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій, борців за національні інтереси українського народу, виховання у студентської молоді патріотизму і мужності у відстоюванні своєї громадянської позиції, викладачі та студенти взяли участь у церемоніях покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних місць, місць масових поховань та могил репресованих. 27 травня 100 студентів університету взяли участь у флешмобі на площі біля Львівського національного університету ім. Івана Франка, присвяченого відзначенню Днів Європи в Україні. 22 серпня представники Університету були учасниками засідання "круглого столу" з обговорення концептуальних напрямів створення у Львові пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: ректорату, деканатам факультетів та громадським організаціям Університету протягом року провести низку заходів, спрямованих на піднесення патріотичного духу викладачів, співробітників та студентів, розвитку волонтерського руху, розвінчування міфів російської пропаганди, активізації співробітництва з вузівськими колективами інших регіонів України та світу.

Крім того,  на засіданні затверджено план роботи вченої ради університету у другому семестрі 2016-2017 навчального року.

Засідання вченої ради від 28 грудня 2016 року

28 грудня 2016 року  в  університеті відбулося засідання вченої ради на якому обговорено актуальні питання освітнього процесу у навчальному закладі.

З інформацією про публікації статей у виданнях, що індексовані в наукометричних базах  витсупив проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У доповіді Богдан Богданови відзначив, що для оцінки ефективності наукової роботи все більше значення приділяється рейтингу університету за наукометричними показниками.  У 2016 році науково-педагогічними працівниками університету було опубліковано 139 статей у різних наукометричних базах, з яких 10 у наукометричній базі Scopus, 3 у наукометричній базі Web of Science і 126 у інших наукометричних базах.  
Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: активізувати діяльність науково-педагогічних працівників Університету в напрямі збільшення публікацій у виданнях включених до провідних світових наукометричних баз.

Про запровадження сучасних програм підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників системи споживчої кооперації та інших галузей національної економіки доповів директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, професор Я.М. Антонюк. У виступі директор Інститут відзначив, що традиційно важливим напрямком діяльності ЛТЕУ є післядипломна освіта, яка базується на перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців, їх спеціалізації та стажуванні тощо. Останнім часом активізуються завдання підвищення кваліфікації кадрів в системі споживчої кооперації. Відсутність донедавна такого навчання стало причиною того, що в споживчій кооперації бракує лідерів, які зможуть працювати на перспективу. Вчена рада університету відмічає, що є потреба у відновленні безперервної освіти працівників споживчої кооперації.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: Завідувачам кафедр сумісно з Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти розробити курси і тренінги для підвищення кваліфікації керівників і працівників споживчої кооперації та залучити для цього досвідчених  викладачів.

Про моніторинг освітнього процесу та результати ректорських контрольних робіт доповіла перший проректор, професор М.Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що відповідно до затвердженого плану роботи вченої ради та Положення про організацію освітнього процесу був проведений  моніторинг  якості освітнього процесу та дисципліни в навчальному процесі університету. У виступі перший проректор наголосила, що серед основних чинників, що значною мірою  зумовлюють якість освіти в Університеті  та  знаходяться в сфері його прямого впливу, найбільш вагомими є  такі: кваліфікація науково-педагогічних працівників, програми підготовки та методичне забезпечення, матеріально-технічна база університету та організація навчального процесу.

Про Участь студентського самоврядування в популяризації Львівського торговельно-економічного університету доповіла Голова студентської ради університету Поліна Шевченко. У виступі студенка відзначила, що з метою популяризації рідної Alma mater студентські активісти співпрацюють з різними інституціями країни. Так 29 листопада в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка відбулася Х Генеральна асамблея Української асоціації студентського самоврядування, у якій взяли участь представники Студентської ради університету Поліна Шевченко та Аделіна Лабай. З листопада 2016 р. студентська рада Університету входить до складу Студентської ради м. Львова. 25-27 листопада 2016 р. відбувся тренінг "Активні громадяни за підтримки Британської ради" для найактивніших студентів Львівського торговельно-економічного університету. 5 грудня, до Міжнародного Дня волонтера, студенти Університету обговорили на круглому столі проблеми надання допомоги національним меншинам, переселенцям, учасникам АТО; 12 грудня – організували флешмоб на арені "Львів" під патріотичну пісню про Україну з величезним національним символом нашої країни – синьо-жовтим прапором; 15-17 грудня 2016 р. Поліна Шевченко взяла участь у роботі ІІ Всеукраїнського з'їзду органів студентського самоврядування, а згодом у Всеукраїнському форумі "Студентство-авангард державотворення"; 20 грудня відбувся тренінг для учасників програми молодіжних проектів Lviv Young Project, який проводила Галина Бордун – керівник персоналу ЛМР та програми стажувань "Перший кар'єрний крок".

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: протягом 2017 року створити в Університеті осередок однієї з волонтерських інституцій, організувати співпрацю з осередками у Львові та в інших містах України, запровадити різні форми волонтерського руху як способу виховання у студентів гуманізму і почуття відповідальності; посилити активність студентів щодо їх участі в громадській, суспільно-корисній праці, клубі поетичної творчості, в роботі спортивного клубу і спортивних секцій.

Засідання вченої ради від 5 грудня 2016 року

5 грудня 2016 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто питання навчально-методичної та наукової діяльності навчального закладу.

На засіданні вченої ради членами розглянуто такі питання: про стан виконання дипломних робіт і підготовки до їх захисту студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня “магістр” (доповідачі директор Інституту економіки та фінансів й декани факультетів); про затвердження акредитаційної справи щодо первинної акредитації спеціальності 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою” галузі знань 1801 “Спеціальні категорії” освітнього рівня “магістр” (доповідав проректор з науково-педагогічної  роботи, професор С.В. Скибінський); затвердження плану видання навчально-методичної літератури видавництвом ЛТЕУ на 2017 рік (доповідав проректор з науково-педагогічної  роботи, професор С.В. Скибінський); затвердження Положення про рейтингове оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу Львівського торговельно-економічного університету (доповідала перший проректор, професор М. Ю. Барна); про затвердження Звіту щодо завершення науково-дослідної теми державної реєстрації кафедри фінансів, кредиту та страхування й реєстрацію нової (доповідав проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак); про затвердження навчальних планів для спеціальностей 081 “Право” та 242 “Туризм“ третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) (доповідала перший проректор, професор М. Ю. Барна).

Засідання вченої ради університету від 30 листопада 2016 року

30 листопада  2016 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому обговорено актуальні питання освітніх послуг та наукової діяльності, а також інших питань, повязаних з діяльністю вищого навчального закладу.

Розпочалося засідання розглядом та затвердженням Правил прийому до Львівського торговельно-економічного університету в 2017 році (доповідав відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Р.М. Воронко.

З інформацією про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи у жовтні-листопаді  2016 року виступили відповідальний секретар приймальної комісії,  директори Інститутів та декани факультетів.

Доповідачі відзначили, що у вересні-листопаді 2016 року проведено ряд рекламно-організаційних заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2017 році. Зокрема, з нагоди 200 річниці з дня заснування Львівського торговельно-економічного університету та Міжнародного дня студента Інститутом економіки та фінансів проведено студентське свято "200-літня економічна ера" за участю студентів Львівського кооперативного коледжу економіки і права; проведено "День факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування" у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі, Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі, Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі (за участю делегації студентів Тернопільського  коледжу харчових технологій і торгівлі); зустріч викладачів і студентського активу факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування й Інституту економіки та фінансів університету зі студентами Рівненського коледжу економіки та бізнесу. Проведено низку профорієнтаційних заходів із учнями шкіл міста Львова та районів області.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: встановити і постійно підтримувати ділові контакти із керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних  завдань та  створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів ґрунтовної освіти у стінах університету. Активніше налагоджувати співпрацю із укладанням  відповідних угод із керівництвом навчальних закладів, які знаходяться у районних центрах і сільських населених пунктах Львівської та інших областей України та особливо з тими, з яких поступили на навчання до університету випускники за останні три роки із забезпеченням належного контролю за їх якісним виконанням; систематично розміщувати та покращувати електронні презентації основних подій, які мають місце в навчально-методичному і науково-організаційному житті інститутів, факультетів та кафедр університету на веб-сайті університету й соціальних мережах.

З інформацією про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності факультету  міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій за 2016 рік  доповіла декан факультету  міжнародних економічних відносин  та інформаційних технологій, доц. Ю.В. Полякова.

У виступі Юлія Володимирівна відзначила, що факультет у звітному періоді провів підготовку до прийому на навчання іноземних студентів та  здійснив наповнення англомовного контенту сайту факультету. Колектив факультету продовжує працювати над вирішенням стратегічних і тактичних завдань досягнення високих показників якості освіти, запровадження інновацій в освітньому процесі, крос-культурної взаємодії, зростання обсягів академічної мобільності, адаптації позитивного досвіду кращих навчальних закладів та напрацювання власних підходів, впровадження у навчальні програми практичної та фахової складових, підвищення рівня наукових публікацій та видання нових підручників і посібників, налагодження ефективної взаємодії з органами студентського самоврядування.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: постійно підвищувати професійні якості викладачів факультету шляхом проходження закордонного стажування та використання набутого досвіду у навчальному процесі, зокрема, викладання іноземними мовами. Збільшити кількість публікацій викладачів факультету у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, таких як: Scopus, Web of Science, Index Copernicus International, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals (DOAJ), РИНЦ та ряді ін. До 30 січня 2017 року провести рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників факультету.

Також на засіданні вченої ради розглянуто питання: про стан виконання дипломних робіт і підготовки до  їх захисту студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня “магістр”; про  стан готовності акредитаційної справи з первинної акредитації спеціальності 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою” освітнього рівня “магістр”.

Засідання Вченої ради університету від 3 листопада 2016 року

3 листопада 2016 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому обговорено питання навчально-наукової діяльності закладу для успішного функціонування на ринку освітніх послуг.

З інформацією про результати набору здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії та наукового рівня доктора наук у 2016 році та завдання з організації набору у 2017 році доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богданович наголосив, що у 2016 році прийом до аспірантури та докторантури здійснювався за новим переліком наукових спеціальностей і за новими правилами прийому, котрі згідно вимог МОН України, вперше розроблені як додаток до загальних правил прийому університету. Проректор відзначив, що на сьогоднішній день в аспірантурі навчається 173 аспіранта, у тому числі 143 – на денній формі навчання та 30 чоловік – заочно. Крім того, у виступі було виділено, що у 2016 році викладачами, аспірантами та здобувачами захищено 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій.

За результатами заслуханої інформації вчена рада університету роботу аспірантури у 2016 році визнала ефективною, проте наголошено на необхідності завідувачам кафедр, де функціонує аспірантура, розробити проекти паспортів для спеціальностей нового переліку і затвердити їх на засіданні вченої ради.

Про завдання кафедр в інтенсифікуванні інновацій в навчальному процесі як основи профорієнтаційної роботи та забезпечення набору студентів доповів проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський. Станіслав Володимирович наголосив, що впровадження інновацій в навчальному процесі розглядається ректоратом як основний напрям роботи професорсько-викладацького складу університету. Під час доповіді проректор відзначив, що показники, які відображають запровадження інновацій в університеті відповідають всім акредитаційним вимогам, а за окремими з них, зокрема видання підручників і посібників, відкриття комп’ютерних класів, забезпечення студентів ПК – навіть перевищують. Також було наголошено на необхідності системного впровадження інновацій у навчально-науковий процес та його постійного висвітлення на веб-ресурсах університету, оскільки це впливатиме на результати набору абітурієнтів у майбутньому.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: звернути особливу увагу на організацію освітнього процесу, впровадження інновацій, навчально-методичне забезпечення на перших курсах, особливо на нових відкритих в університеті спеціальностях; взяти за правило розпочинати навчальний рік першою парою із Вступу в спеціальність у виконанні завідувача випускової кафедри, професора, або якщо на кафедрі ліцензовано дві спеціальності, то на одній з них – гаранта освітньої програми.

З інформацією про стан інформаційного забезпечення веб-ресурсів та ефективність роботи сайту університету виступив директор навчально-наукового інформаційного інституту, доцент О. М. Швець. У виступі Олег Михайлович відзначив, що в сучасних умовах веб-ресурси є основним рушійним елементом реклами для потенційних абітурієнтів, що зумовлює необхідність постійного оновлення сторінок структурних підрозділів університету. Тому директором Інституту наголошено на необхідності швидшого подання оновленої інформації та новин з життя навчального закладу.

Про хід підготовки до відзначення 200-річчя заснування Львівського торговельно-економічного університету доповіли ректор, професор П. О. Куцик та проректор з навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей.

Також на засіданні вченої ради заслухано інформацію: про стан готовності акредитаційних справ спеціальності (напряму підготовки) 6.030203 “Міжнародні економічні відносини” освітнього рівня “бакалавр” та спеціальності 7.03040101 “Правознавство” освітнього рівня “спеціаліст” (перепідготовка) до повторної акредитації; про підготовку до первинної акредитації спеціальності 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою” освітнього рівня “магістр”. Крім того, членами вченої ради розглянуто та затверджено теми дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Засідання Вченої ради університету від 30 вересня 2016 року

30 вересня 2016 року відбулося перше засідання вченої ради університету у новому навчальному році на якому підведено підсумки набору студентів та окреслено основні напрями діяльності навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік.

Про  результати набору студентів до університету і Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ у 2016  році доповів секретар приймальної комісії, доцент Р. М. Воронко. У виступі Роман Михайлович підвів підсумки набору студентів на денну та заочну форми навчання в університеті та в коледжі у 2016 році.

У доповнення даного питання порядку денного, члени вченої ради відзначили позитивні та негативні чинники, що вплинули на результати набору у 2016 році, а також зголосилися на потребі вдосконалення чинних та розробки нових завдань з організації набору студентів на наступний навчальний рік.

З інформацією про  готовність структурних підрозділів університету до роботи у 2016-2017 навчальному році виступили проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський та начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л. Т. Ясінська.

У виступах було наголошено, що в університеті проведено низку організаційних та навчально-методичних робіт, які дозволили підготуватися до нового навчального року. Освітній процес проводиться відповідно до розроблених і затверджених навчальних планів денної та заочної форм навчання, розкладів проведення занять. Стосовно підготовки матеріально-технічної бази – проведено планові заходи із забезпечення сталого функціонування об’єктів університету.

З інформацією про хід підготовки до відзначення 200-річчя з Дня заснування Львівського торговельно-економічного університету виступив проректор з навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей.

На завершення засідання, секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь ознайомила присутніх з планом роботи вченої ради університету на 2016-2017 навчальний рік.

Засідання Вченої ради університету від 4 липня 2016 року

04 липня 2016 року відбулось засідання вченої ради університету на якому підведено підсумки поточного навчального року та окреслено нові завдання на наступний навчальний рік.

Розпочалось засідання із вручення атестатів професора д.т.н. Т. М. Лозовій, д.е.н. Т. Г. Васильціву та д.е.н. К. І. Редченку.

З інформацією про реалізацію Програми діяльності університету в 2014-2016 роках і завдання на 2016-2017 навчальний рік доповів ректор університету, професор П. О. Куцик. У виступі Петро Олексійович відзначив основні чинники, що вплинули на функціонування навчального закладу впродовж 2014-2016 року та акцентував увагу тому, що вдалося досягнути за цей період. Зокрема, наголошено, що навчальний заклад займає 4 місце у Львові, має право на підготовку іноземних студентів, успішно проведено акредитацію всіх спеціальностей, постійно відкриваються нові спеціальності та спеціалізації, успішно проведено ліцензування аспірантури, що дає підстави стверджувати, що незважаючи на скрутну ситуацію на ринку освітніх послуг, наш університет намагається розвиватися.

Крім того, ректором окреслено завдання на 2016-2017 навчальний рік, які полягають у необхідності ефективної роботи з потенційними абітурієнтами для успішного набору студентів, удосконалення матеріально-технічної бази та налагодження якісних зв’язків з роботодавцями.

З інформацією про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності Інституту економіки та фінансів й юридичного факультету за 2015-2016 навчальний рік виступили директор Інституту, доцент Т. О. Герасименко та декан факультету, доцент О. С. Котуха. У виступах відзначено, що структурні підрозділи здійснювали свою діяльність, яка відповідає нормам Закону України “Про вищу освіту” та внутрішнім документам, що регламентують освітню і наукову діяльність та організацію роботи в університеті.

З доповіддю про розгляд матеріалів самоаналізу з спортивно-оздоровчої діяльності університету виступив завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент І. М. Блащак. У виступі Ігор Михайлович відзначив, що спортивно-масова робота в університеті є осередком формування та забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів навчального закладу. Наголошено, що близько 200 студентів займаються у спортивних відділеннях з обраних видів спорту. На кафедрі працює 15 груп спортивного вдосконалення. Студенти університету є активними учасниками та лауреатами Всесвітніх універсіад, спартакіад, чемпіонатів Європи та світу й інших змагань.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: ініціювати проведення серед студентів університету заходів національно-патріотичного виховання; започаткувати проведення навчань з надання першої медичної допомоги та лікувальної фізичної культури; започаткувати проведення міжвузівської науково-практичної конференції.

Про роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит доповів голова ради, професор К. І. Редченко. У виступі наголошено що за період функціонування ради проведено захист 21 кандидатської дисертації, з них 13 дисертацій захищено здобувачами нашого університету.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: голові спеціалізованої ради подати документи для перереєстрації ради на наступний термін у Міністерстві освіти і науки України.

Секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь доповіла про системність виконання ухвал вченої ради університету у 2015-2016 навчальному році.

З інформацією про обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету доповіла секретар конкурсної комісії університету Л. К. Притула. Після таємного голосування кандидатури на заміщення вакантних посад були схвалені членами вченої ради.

На завершення ректор університету, професор П. О. Куцик привітав присутніх із завершенням навчального року, подякував за плідну роботу впродовж 2015-2016 навчального року та побажав гарного відпочинку впродовж літніх канікул.

Засідання Вченої ради університету від 3 червня 2016 року

03 червня  2016 року відбулося засідання вченої ради університету на якому обговорено актуальні питання, пов’язані з успішним функціонуванням навчального закладу на ринку освітніх послуг.

Про роботу Студентської ради університету  та активізацію науково-дослідної діяльності студентів доповідали голова студентської ради Сільвестр Заставний та Голова студентського наукового товариства Ярина Умриш.

У виступі Сільвестр Заставний відзначив, що студентська рада спрямує свої зусилля на засвоєння студентами загальнолюдських норм моралі, формування почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, активної життєвої позиції.

Протягом поточного навчального року в університеті проводилися літературно-мистецькі вечори, круглі столи, проте не всі заходи є ефективними, оскільки студенти до цього серйозно відносяться. Тому гостро постає питання їх низької соціальної активності і моральної відповідальності.

Ярина Умриш у доповіді відзначила, що студентська наукова робота в університеті розвивалася за такими напрямами: підготовка студентських наукових робіт; участь у роботі конференцій; участь у конкурсах наукових робіт та бізнес-проектах, олімпіадах; проведення засідань круглих столів та наукових гуртків. Загалом у різного роду наукових конкурсних заходах, котрі проводилися на загальнонаціональному рівні, прийняло участь більше 20 студентів університету.

Після заслуханої інформації члени вченої ради ухвалили: з метою розвитку студентської наукової творчості, залучення молоді до активної наукової діяльності, узагальнення і поширення позитивного досвіду студентської наукової роботи запровадити щорічний конкурс “Кращий студент-науковець ЛТЕУ”, котрий проводити у кінці кожного навчального року.

З інформацією про організацію набору в університет іноземних студентів виступила начальник відділу міжнародних зв’язків Т.М. Штанько. У виступі Тетяна Михайлівна відзначила, що університетом укладено угоди з п’ятьма фірмами-агентами, що надають послуги із набору іноземних студентів. На наступний навчальний рік для іноземців пропонується навчання на англомовній програмі факультету МЕВ за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”. Також заплановано створення підготовчого факультету з метою подальшого збільшення пропонованих спеціальностей. 

Заслухавши та обговоривши інформацію вчена рада ухвалила: організувати створення системи підготовки іноземних громадян трьома мовами (українською, російською, англійською), яка передбачає підготовку повного комплекту навчально-методичної  літератури, викладачів для забезпечення підготовки іноземних громадян; продовжити розробку комплексу рекламних заходів щодо всебічного інформування іноземних громадян про університет та правила вступу до нього; постійно брати участь у заходах з набору іноземних громадян на навчання на державному та місцевому рівнях через раду ректорів та державний центр міжнародної освіти МОН України.  

Також на засіданні розглянуто інформації: про розгляд нової редакції Статуту Львівського торговельно-економічного університету  (доповідав: ректор університету, професор  П. О. Куцик); про результати перевірки наявності планів, розпоряджень та інструктивних документів у структурних підрозділах університету  (доповідала: начальник навчального відділу Л. К. Притула); про заходи щодо підготовки та відзначення 160-річчя від народження і  100-річчя з дня смерті Івана Франка,  150-річчя від  народження Михайла Грушевського (доповідала:  проректор з навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей).

Засідання Вченої ради університету від 25 квітня 2016 року

25 квітня 2016 року відбулось перше засідання вченої ради Львівського торговельно-економічного університету на якому обговорено важливі питання з удосконалення якості освітньо-наукових послуг.

Відкрив засідання ректор університету, професор П. О. Куцик, який привітав членів вченої ради та викладачів зі зміною назви та статусу вишу. Після вітального слова ректор урочисто вручив атестати доцента  к.ю.н. М.М. Олашин, к.ю.н. Б.П. Ратушній; к.ю.н. О.М. Чабан, та к.е.н. А.Я.Дмитрів.

Про роботу вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів доповіда секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь. У виступі Любов Гнатівни відзначено, що за 2015-2016 навчальний рік засідання вчених рад проводилися  у відповідності до затверджених планів роботи рад  та оформлені відповідними протоколами. На засіданнях розглядалися питання щодо затвердження Плану профорієнтаційних заходів, складу профорієнтаційних груп, виконання завдань з профорієнтаційної роботи;  організації навчального процесу, підсумків екзаменаційної сесії за результатами навчання та завдань кафедр з удосконалення навчального процесу;  роботи  викладачів-кураторів академічних груп; організації наукової роботи викладачів і  студентів, організації виробничої практики студентів, проведення ректорських контрольних робіт тощо.

Після заслуханої інформації члени вченої ради ухвалили: відповідно до п.4 ст. 35 ЗУ “Про вищу освіту” для виконання прийнятих вченими радами ухвал і контролю за їх виконанням у ІЕтаФ та на  ТКФ, ЮФ і  факультеті МЕВ  використовувати  практику прийняття деканами відповідних розпоряджень.

З інформацією про дисципліну в навчальному процесі  Університету  доповіла перший проректор, професор М. Ю. Барна. У виступі перший проректор наголосила, що протягом березня-квітня поточного року були проведені ректорські контрольні роботи та проаналізовано результати їх виконання. Аналіз показав, що в цілому має місце зниження успішності за результатами ректорського контролю якості навчання студентів порівняно з результатами іспитів.

Про моніторинг освітнього процесу та результати ректорських контрольних робіт доповіла перший проректор, професор М. Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що відповідно до затвердженого плану роботи вченої ради та Положення про організацію освітнього процесу був проведений  моніторинг  якості освітнього процесу та дисципліни в навчальному процесі університету. У виступі перший проректор наголосила, що серед основних чинників, що значною мірою  зумовлюють якість освіти в Університеті  та  знаходяться в сфері його прямого впливу, найбільш вагомими є  такі: кваліфікація науково-педагогічних працівників, програми підготовки та методичне забезпечення, матеріально-технічна база університету та організація навчального процесу. 

Заслухавши та обговоривши подану інформацію вчена рада ухвалила: деканам факультетів, працівникам деканатів, завідувачам кафедр: взяти під особистий контроль початок і закінчення навчальних занять та присутність студентів на них;  з  метою формування сталого зворотного зв’язку зі студентами в питаннях забезпечення якості освіти,  вчена рада Університету пропонує  Студентській раді університету  розробити тематичний план проведення соціологічних опитувань студентів, забезпечити проведення  опитувань та оприлюднення результатів, подання власних рекомендацій ректорату щодо вирішення проблемних питань.

З інформацією про організацію і проведення усіх видів практики студентів доповів проректор з науково-педагогічної роботи, професор С.В. Скибінський. У виступі він відзначив, що ректоратом, кафедрами і методичними радами різних рівнів проведено цілеспрямовані роботи із забезпечення відповідності освітнього процесу сучасним вимогам державних стандартів освіти.

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада ухвалила: продовжити роботу в університеті спрямовану на покращення організації і проведення практик студентів, оптимізування практичної підготовки в науковій, навчальній, аудиторній та поза аудиторній роботі й розробці навчально-методичного забезпечення і практикування на підприємствах.

Також на засіданні розглянуто та затверджено акредитаційні справи: освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) “бакалавр” з напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”  та освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) “магістр” зі спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” (за спеціалізованими програмами).

Засідання Вченої ради академії від 18 березня 2016 року

18 березня 2016 року відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання, пов’язані з освітньою та навчально-науковою діяльністю навчального закладу.

Розпочалось засідання із вручення ректором академії, професором П. О. Куциком Почесної Грамоти Укоопспілки професору кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Б. В. Гриніву.

Про завдання кафедр академії щодо розроблення та запровадження з 1 вересня 2016 року освітніх програм і навчальних планів з підготовки здобувачів вищої освіти за новими ліцензійними умовами доповіла перший проректор академії, доцент М. Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна наголосила на основні особливості нових вимог та відзначила основні завдання кафедри при підготовці освітніх програм до нового навчального року. Після виступу першого проректора в обговоренні даного питання взяли участь професор П. О. Куцик, А. І. Пілявський та В. О. Шевчук.

З інформацією про результати розробки дистанційних курсів виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський, який відзначив, що розроблено більше 60 % дистанційних курсів від кількості навчальних дисциплін як цього вимагають нові умови ліцензування. У виступі Станіслав Володимирович відзначив про схвальні відгуки студентів академії про роботу з дистанційними курсами. Проте, проректором у виступі наголошено на певних недоліках, які полягають в тому, що викладачі академії не встигають із розробкою дистанційних курсів у зв’язку з динамічністю навчальних дисциплін в навчальних планах і відкриттям нових спеціальностей.

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада ухвалила: активізувати роботу з розробки дистанційних курсів і пошуку нових підходів роботи над ними на кафедрах, відповідних організаційних форм і методів їх здійснення.

З інформацією про хід виконання заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору студентів у 2016 році виступили директор Інституту економіки та фінансів і декани факультетів. У виступах відзначено, що за профорієнтаційними групами проведено ряд рекламно-організаційних заходів з метою підвищення рейтингу академії та підготовки до проведення набору на наступний навчальний рік.

Заслухавши інформацію виступаючих вчена рада ухвалила: директорам Інститутів, деканам факультетів і завідувачам кафедр забезпечити у повному обсязі виконання заходів із проведення профорієнтаційної роботи і організації набору студентів у 2016 році; забезпечити наявність комплекту інформаційних матеріалів про академію, інститути, факультети та спеціальності  для розсилки у заклади, що можуть сприяти залученню студентів з-за кордону

Також на засіданні членами вченої ради заслухано інформацію про нові вимоги щодо присвоєння вчених звань професора і доцента (доповідач: секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь) та про роботу видавництва академії та затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2016 році (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський).

Засідання Вченої ради академії від 5 лютого 2016 року

5 лютого 2016 року відбулось перше засідання вченої ради у календарному році, на якому підведено підсумки 2015 та визначено основні пріоритети на 2016 рік.

Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2015 рік і завдання вчених академії на 2016 рік вчена рада заслухала інформацію проректора з наукової роботи, професора Б. Б. Семака. У виступі Богдан Богданович відзначив, що за підсумками 2015 року викладачами академії опубліковано 1223 наукові праці, що на 51 % більше від кількості публікацій 2014 року. Загалом вченими академії у 2015 році опубліковано 119 статей у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах. Опубліковано 19 одноосібних монографій,  а також 36 розділів у монографіях. У звітному  році захищено рекордну кількість дисертаційних робіт: 6 докторських та 37 кандидатських дисертацій.

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада ухвалила: науково-дослідну діяльність академії визнати ефективною; оновити тематику науково-дослідних робіт та узгодити з основними напрямами дисертаційних досліджень викладачів та аспірантів; науковим керівникам та завідувачам кафедр взяти під особистий контроль академічний рівень та оформлення наукових публікацій працівників, аспірантів та сприяти їх розміщенню у фахових періодичних наукових виданнях та виданнях включених до міжнародних наукометричних баз.

З інформацією про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі академії  виступив проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі він відзначив, що у 2015 році в аспірантуру прийнято 121 особу, а 25 – завершили навчання.  Станом на кінець року в академії навчалося 211 аспірантів та здобувачів. Також Богданом Богдановичем наголошено, що затверджено нові правила прийому в аспірантуру академії на 2016 рік відповідно до нових вимог МОНУ.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: роботу аспірантури у 2015 році визнати ефективною; посилити персональну відповідальність наукових керівників та завідувачів кафедри  за забезпечення відповідності між обраними аспірантами темами дисертаційних робіт та паспортами спеціальностей.

З інформацією про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору у 2016 році виступили директор Інституту та декани факультетів, які доповіли про виконану роботу й основні заходи, які будуть реалізовані до завершення реєстрації ЗНО.

Також на засіданні вченої ради розглянуто питання: про фінансово-господарську діяльність академії у 2015 році та напрями її здійснення у 2016 році  (доповідала: начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  академії Л. Т. Ясінська); розгляд і затвердження тем дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії (доповідав: проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак); про затвердження акредитаційної справи за напрямом підготовки 6.050701 “Харчові технології та інженерія” (доповідав: проректор з науково-педагогічної роботи, професор С.В. Скибінський).

На завершення засідання секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь ознайомила присутніх із планом роботи вченої ради академії на другий семестр 2015 – 2016 навчального року.

Засідання Вченої ради академії від 25 грудня 2015 року

25  грудня  2015 року відбулося засідання вченої ради, на якому розглянуто питання  пов’язані з оптимізуванням якості і складових забезпечення практичної підготовки студентів для підвищення конкурентності освітньої послуги академії.

З інформацією про оптимізування якості і складових забезпечення практичної підготовки студентів для підвищення конкурентності освітньої послуги академії виступив проректор х науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський. У виступі він відзначив, що в академії проводиться значна організаційна і методична робота, що спрямована на покращення практикування студентів, готовності виконувати ними різні функції, розв’язувати конкретні проблеми вже за місцем працевлаштування та сприяння зайняти вищі конкурентні позиції на ринку праці.

Після обговорення поданої інформації вчена рада ухвалила: активізувати зусилля кафедр і студентів академії у напрямі підвищення ефективності освітнього процесу та практики як його окремого елементу за рахунок нових форм практикування, наприклад, поза кредитна практика, практика в канікулярний період, за кордоном тощо; створення на базі кафедр академії лабораторій, гуртків, клубів за професійними інтересами як бази для практичної підготовки студентів.

Про підсумки прийому до аспірантури та докторантури доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі він відзначив, що у 2015 році за два прийоми в аспірантуру зараховано 121 особу. У звітному році завершили навчання в аспірантурі 25 осіб. Крім того, Богдан Богданович наголосив, що затверджено нові правила прийому в аспірантуру академії на 2016 рік, котрі згідно вимог МОН України, вперше розроблені як додаток до загальних правил прийому до академії.

Також, на засіданні членами вченої ради заслухано та обговорено інформацію про стан готовності акредитаційної справи за напрямом підготовки 6.050701 “Харчові технології та інженерія”.

Крім того на засіданні відбулось представлення до вченого звання: професора кафедри аудиту, д.е.н. К. І. Редченка, професора кафедри фінансів і кредиту, д.е.н. Т.Г. Васильціва, доцента кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. Б.П. Ратушної; доцента кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. О.М. Чабан, доцента кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. М.М. Олашин та доцента кафедри маркетингу, к.е.н. А.Я.Дмитрів.

На завершення засідання, ректор академії, професор П.О. Куцик привітав присутніх з наступаючим Новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Ректор побажав міцного здоров'я, щастя, успіхів, щедрого та успішного 2015 року, невичерпного життєвого оптимізму та здійснення всіх задумів і сподівань.

Засідання Вченої ради академії від 11 грудня 2015 року

11 грудня 2015 року відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання з удосконалення навчального процесу та підведено підсумки виконання завдань з профорієнтаційної роботи у першому семестрі 2015-2016 навчального року.

Першим питанням порядку денного стало представлення до вченого звання професора кафедри товарознавства продовольчих товарів, к.т.н. Т. М. Лозової. Після таємного  голосування  кандидатура на присвоєння вченого звання була схвалена членами вченої ради одноголосно.

Також члени вченої ради академії одноголосно схвалили рекомендацію д.ю.н., професора, завідувача кафедри кримінального права та процесу Б. В. Щура до обрання в члени-кореспонденти Національної академії правових наук України.

З інформацією про розгляд та затвердження Правил прийому до Львівської комерційної академії в 2016 році доповів відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Р. М. Воронко. У виступі Роман Михайлович розповів про основні зміни в правилах прийому та ознайомив присутніх з новими спеціалізаціями, за якими академія розпочне підготовку фахівців у 2016 році.

Про запровадження англомовних проектів в академії доповіли заступник начальника відділу міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку академії, доцент Ю. В. Полякова та завідувач кафедри іноземних мов, доцент Н. В. Ковалик. У доповідях виступаючих відзначено, що академія значно збільшила обсяги міжнародної активності за рахунок розвитку співробітництва із зарубіжними університетами, асоціаціями фондами, активної участі у міжнародних грантових програмах, роботі в межах спільних наукових та освітніх проектів тощо.

Після обговорення даного питання вчена рада ухвалила: запрошувати іноземних професорів, фахівців для спілкування зі студентами, шляхом проведення відкритих лекцій, семінарів, майстер-класів та круглих столів; активізувати роботу з організації студентських практик за кордоном та на підприємствах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, опрацювати можливість працевлаштування випускників академії на підприємствах, які є закордонними представництвами; переглянути стратегію надання додаткових освітніх послуг на базі Центру сучасних європейських мов. 

З інформацією про виконання завдань з профорієнтаційної роботи у першому півріччі 2015-2016 навчального року виступили в.о. декана факультету міжнародних економічних відносин, доцент Ю. В. Полякова, декан товарознавчо-комерційного факультету, професор Я. П. Скоробагатий, декан юридичного факультету, доцент О. С. Котуха та директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко. Доповідачі розповіли членам вченої ради про інновації у профорієнтаційній роботі, які проводить їх структурний підрозділ, а також з про ряд недоліків, які виникли у викладачів академії.

Після заслуханої  інформації ректор академії, професор П. О. Куцик наголосив на необхідності ширшого  використання відеороликів про академію серед потенційних абітурієнтів та закликав рекламувати офіційні сторінки академії в соціальних мережах.  Крім того, Петро Олексійович закликав встановити і постійно підтримувати ділові контакти із керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних завдань і створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів ґрунтовної освіти у стінах академії.

Після виступу ректора вчена рада ухвалила:  продовжити практику проведення профорієнтаційної роботи викладами кафедр у середніх школах й вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації в міських, районних та сільських населених пунктах України; інформувати абітурієнтів про можливість здобуття під час навчання в академії військової підготовки в академії сухопутних військ ім. Гетьмана П. Сагайдачного.

Засідання Вченої ради академії від 5 листопада 2015 року

5 листопада 2015 року відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання пов’язані імплементацією Закону України “Про вищу освіту” та удосконаленням навчально-наукового процесу.

Розпочалось засідання із вручення ректором академії, професором П. О. Куциком атестата доцента к.е.н. О. М. Вовчанській.

Першим питанням порядку денного стало представлення до вченого звання професора кафедри товарознавства непродовольчих товарів, к.т.н. М. С. Бендарчука. Після таємного  голосування  кандидатура на присвоєння вченого звання була схвалена членами вченої ради одноголосно.

Про створення наглядової ради академії доповіла перший проректор академії, доцент М. Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна наголосила на необхідності створення ради, що передбачено насамперед Законом України “Про вищу освіту”. Крім того, у доповіді наголошено, що наглядова рада створюється для здійснення нагляду за додержанням мети створення академії, яка повинна сприяти розв’язанню перспективних завдань розвитку навчального закладу, ефективній взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітніх послуг.

Після обговорення даного питання вчена рада ухвалила: у термін до 20 листопада 2015 року обрати кандидатів осіб, які можуть увійти до складу наглядової ради, а до 25 листопада поточного року розробити положення про наглядову раду.

З інформацією про роль наукового товариства молодих вчених у покращенні наукових досліджень і розвитку наукових шкіл академії доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богданович відзначив, що молоді вчені академії залучені до проведення наукових досліджень у межах роботи всіх наукових шкіл, що функціонують при кафедрах академії. Середній показник їх участі у роботі наукових шкіл складає 22 – 27 % від загальної кількості учасників.

Після обговорення даного питання вчена рада ухвалила: у термін до 15 грудня 2015 року провести установчі збори товариства на якому обрати керівництво і затвердити Положення про наукове товариство молодих вчених Львівської комерційної академії.

Про роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів доповів голова ради, професор І.В. Сирохман. У виступі Іван Васильович розповів про досягнення ради та основні завдання на які слід звернути науковим школам академії, що пов’язані з виконанням дисертаційних робіт здобувачами та аспірантами академії. Після заслуханої  інформації вчена рада ухвалила: на необхідності подальшого функціонування спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій за визначеними спеціальностями для чого до 17 листопада подати документи  у МОН України для перереєстрації ради на наступний термін.

Засідання Вченої ради академії від 25 вересня 2015 року

25 вересня 2015 року відбулось перше засідання вченої ради академії у новому навчальному році на якому окреслено основні напрями діяльності професорсько-викладацького складу у 2015-2016 навчальному році. 

Розпочалось засідання із вручення ректором академії, професором П. О. Куциком атестатів професора Я. М. Антонюку, Л. І. Гальків,  Л. Г. Медвідь та атестатів доцента М. П. Бодаку, О. І. Гирці, Т. Я. Андрейків, Р. А. Крамченку, О. О. Ільчук, О. О. Перепьолкіній та Н. С. Палько. Крім того, ректор академії урочисто вручив професору Я. М. Антонюку найвищу нагороду Укоопспілки, почесну трудову відзнаку – ЗНАК ПОШАНИ.

Першим питанням порядку денного стало представлення до вченого звання: професора кафедри економіки підприємства д.е.н. С. С. Гринкевич і доцента кафедри  харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу к.техн.н. М. І. Філь. Після таємного  голосування  кандидатури на присвоєння  вченого звання були схвалені членами вченої ради.

Про  результати набору студентів до академії  та  Луцького кооперативного коледжу у 2015  році доповів секретар приймальної комісії, доцент Р. М. Воронко. У виступі Роман Михайлович підвів підсумки набору студентів на денну та заочну форми навчання в академії та коледжі у 2015 році.

У доповнення даного питання порядку денного, ректор академії, професор П. О. Куцик розповів про позитивні та негативні фактори, які вплинули на результати набору студентів у 2015 році, а також наголосив на необхідності вдосконалення чинних та розробки нових завдань з організації набору студентів у 2016 році.

З інформацією про  готовність матеріально-технічної бази і структурних підрозділів академії виступили перший проректор, доцент М. Ю. Барна, проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський та начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л. Т. Ясінська.

У виступах було наголошено, що в академії проведено низку організаційних та навчально-методичних робіт, які дозволили підготуватися до нового навчального року. Освітній процес проводиться відповідно до розроблених і затверджених навчальних планів денної та заочної форм навчання, розкладів проведення занять. Стосовно підготовки матеріально-технічної бази – проведено планові заходи із забезпечення сталого функціонування об’єктів навчального закладу.

На завершення засідання, секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь ознайомила присутніх план роботи вченої ради академії на перший семестр 2015-2016 навчального року.

Засідання Вченої ради академії від 3 липня 2015 року

Розпочалось засідання із вітальних слів ректора академії, професора П.О. Куцика  з нагоди дня народження  завідувача кафедри фінансів і кредиту, професора Т. Г. Васильціва та вручення атестату професора д.е.н. М. В. Корягіну.

Першим  питанням  порядку  денного  було  представлення  до  вченого  звання:  доцента  кафедри  економічної  теорії, к.е.н. Б.  І. Кабаці  та  доцента  кафедри  експертизи  товарів  і послуг ,  к.т.н. О.  З. Микитина. Після  таємного  голосування кандидатури  на  присвоєння  вченого  звання  були  схвалені членами вченої ради одноголосно.

З  інформацією  про  підвищення  конкурентності  академії на ринку освітніх послуг шляхом адаптації в освітній процес сучасних  навчальних  продуктів (дистанційних  курсів,  електронних підручників тощо) доповіли перший проректор, доцент М. Ю. Барна та проректор з науково-педагогічної роботи, професор  С.  В.  Скибінський.  У  виступі  доповідачі  наголосили, що в сучасних умовах для належного функціонування академії на ринку освітніх послуг пріоритетним у новому навчальному  році  є  подальша  розробка  дистанційних  курсів  з навчальних дисциплін і належне функціонування електронної бібліотеки.  Відповідно,  в  академії  здійснено  низку  заходів, які  сприяли  ефективній  роботі  професорсько-викладацького складу у цьому напрямі. Для цього проведено науково-педагогічний семінар, на якому розглянуто організаційні і методичні питання розробки дистанційних курсів. Більшість кафедр цю роботу провели активно і її завершили. Значна частина матеріалів дистанційних курсів подана у Центр дистанційного навчання і знаходяться на стадії адаптування. Після обговорення даного питання вчена рада ухвалила: продовжити роботу з удосконалення змісту, структури і придатності дистанційних курсів як таких, що будуть здатні підвищити рівень якості освітньої послуги академії та її конкурентності на ринку.

Про  навчально-методичну,  наукову  і  виховну  роботи  в академії та внесок у них кафедр  і  їх завідувачів вчена рада заслухала інформацію підготовлену проректором з науково-педагогічної  роботи,  професором  С.  В.  Скибінським,  проректором з наукової роботи, професором Б. Б. Семаком та головою Ради з гуманітарної освіти та виховання, професором С. Д. Гелеєм. У  доповідях  виступаючих  наголошено, що  в академії  за останні 5 років  захищено 14 докторських та 46 кандидатських дисертацій, присвоєно вчених звань професора 16 викладачам, а доцента – 53. За останній навчальний рік у трьох спеціалізованих радах за 5 науковими спеціальностями захищено 2 докторських і 32 кандидатських дисертації. Професорсько-викладацьким складом видано більше 220 підручників і посібників, впроваджено низку інновацій у навчальний  процес (інноваційні  лекційні  курси,  дистанційні курси тощо). В академії успішно функціонують органи студентського самоврядування, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції. Проте наукова, навчально-методична і виховна робота повинна орієнтуватися на вимоги сучасного періоду  і на перспективу, що дозволить  активніше  інтегруватися у європейську спільноту, що вимагає нових підходів в  організації  і проведенні  відповідних  робіт  за  даними на-
прямами. Для цього  важливим  є  виконання  спільних  із  європейськими університетами наукових програм, організація стажувань  професорсько-викладацького  складу,  здійснення підготовки  і  написання  навчальних  видань,  передусім  підручників,  а  також  впровадження  новітніх технологій  навчання. Всі ці  заходи  слід  спрямувати на  запити  студентів, виконання завдання підготовки в академії фахівців  здатних конкурувати на європейському ринку праці.

Про  хід  виконання  Заходів ЛКА  з  імплементації  Закону України “Про  вищу  освіту”  та  затвердження  відповідних Положень доповів ректор, професор П. О. Куцик. У виступі Петро  Олексійович  наголосив,  що  академія  притримується раніше встановленого  графіку  щодо виконання  заходів, пов’язаних  із  імплементацією Закону,  і виконати всі заходи планується наприкінці календарного 2015 року.

На завершення ректор академії, професор П. О. Куцик привітав присутніх  із  завершенням навчального  року, подякував за плідну роботу впродовж 2014-2015 н. р. та побажав гарного відпочинку впродовж літніх канікул.

Засідання Вченої ради академії від 29 травня 2015 року

29 травня 2015 року на засіданні вченої ради розглянуто питання, пов’язані з науковою діяльністю академії. Відкрив засідання ректор академії, професор П. О. Куцик, який  у  виступі  наголосив,  що  академія  успішно  пройшла акредитацію як спеціальностей так  і загалом. Від себе особисто Петро Олексійович подякував всім, хто долучився до проведення акредитації та закликав присутніх не зупинятися на досягнутому.

Першим питанням порядку денного стало представлення до вченого  звання: доцента кафедри  товарознавства продовольчих товарів, к.т.н. М. П. Бодака, доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів, к.т.н. О. І. Гирки, доцента кафедри  економічної  теорії,  к.е.н. О. О. Перепьолкіну,  доцента кафедри маркетингу, к.е.н. О. М. Вовчанську та доцента кафедри фінансів  і кредиту, к.е.н. Т. Я. Андрійків. Після таємного  голосування  кандидатури  на  присвоєння  вченого звання були схвалені членами вченої ради одноголосно.

Про  освітньо-наукові  програми  з  підготовки  здобувачів наукового  ступеня  доктора філософії  вчена  рада  заслухала інформацію, яку доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У  виступі Богдан Богданович  зазначив, що академією  здійснено у квітні 2015 року  зарахування на третій рівень здобуття вищої освіти 76 осіб за різними спеціальностями.  Загалом  в  академії  на  даний  час  навчається 186 аспірантів за 8 науковими спеціальностями. Після обговорення даного питання вчена рада академії ухвалила: розроблені науковим відділом спільно з випусковими кафедрами освітньо-наукові програми затвердити та довести до відома наукових керівників дисертаційних робіт і здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

З інформацією про розгляд та затвердження тем дисертаційних робіт і наукових керівників для здобувачів наукового ступеня  доктора  філософії  виступив  проректор  з  наукової роботи, професор Б. Б. Семак. Після заслуханої  інформації вчена рада ухвалила: у термін до 5 червня 2015 року видати відповідні накази на затвердження розглянутих тем дисертаційних робіт  і призначення наукових  керівників  здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Про норми часу на виконання навчальної, наукової, методичної  та  організаційної  роботи  для  науково-педагогічних працівників академії доповів ректор, професор П. О. Куцик.

Засідання Вченої ради академії від 27 квітня 2015 року

27  квітня  2015 року відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання пов’язані з імплементацією Закону України “Про вищу освіту” у навчальному закладі.

Розпочалось засідання із вручення  з вручення атестатів професора ректором академії, професором П. О. Куциком к.е.н. Н.Г. Міценко, д.е.н. О.І. Іляш та атестата доцента к.е.н. І. В. Артищук.

Про діяльність органів студентського самоврядування в академії та напрямки його реформування у відповідності до Закону України “Про вищу освіту” розповів проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д.  Гелей.

Проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д.  Гелей ознайомив присутніх із заходами пов’язаними з освітньо-просвітницькою роботою в національно-патріотичному вихованні студентів академії в умовах сьогодення. 

З інформацією про проходження підвищення кваліфікації професорсько-викладацьким складом академії у 2014-2015 рр. та затвердження плану на 2015-2016 рр. виступив проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. 

Крім того, члени вченої ради академії на засіданні затвердили Положення про освітній процес у Львівській комерційній академії та Положення, які розроблені відповідно до наказу ректора академії “Про імплементацію документації академії до Закону України “Про вищу освіту”.

Також на засіданні відбулось представлення до вченого звання:

- професора кафедри фінансів і кредиту д.е.н. Л.І. Гальків 

- професора кафедри бухгалтерського обліку к.е.н. Л.Г. Медвідь 

- професора кафедри комерційної діяльності та підприємництва к.е.н. Я.М. Антонюка;  

- доцента кафедри фінансів і кредиту к.е.н. М.Я. Вірта.

Засідання Вченої ради академії від 3 квітня 2015 року

3 квітня 2015 року в академії відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання, пов’язанні з навчальним процесом в академії.

Розпочалось засідання з вшанування хвилиною мовчання з приводу першої роковини пам'яті померлого професора І.М. Копича. 

Після хвилини мовчання, ректор академії, професор П.О. Куцик урочисто вручив грамоти Львівської обласної ради начальнику фінансово-економічного відділу – головному бухгалтеру академії Л.Т. Ясінській, директору навчально-наукового інформаційного інституту, доценту О.М. Швецю, проректору з наукової роботи, професору Б.Б. Семаку, завідувачу кафедри маркетингу, професору Ю.А. Дайновському,  а також атестат доцента  к.е.н. Р.Л. Лупаку.

Про хід виконання дипломних робіт студентами академії та підготовку їх до захисту вчена рада заслухала інформацію підготовлену директором Інституту економіки та фінансів і деканами факультетів. У доповіді наголошено, що ступінь готовності більшості дипломних робіт студентів денної форми складає 60-70 %. Під час обговорення даного питання члени вченої ради акцентували увагу на необхідності враховувати  сучасні досягнення науки при розробці питань, використовувати економіко-математичні розрахунки та моделі, передові методи наукових і експериметнтальних досліджень, приймати оптимальні рішення із застосуванням системного підходу.

З інформацією “Про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору у 2015 році” перед членами вченої ради виступили директор Інституту економіки та фінансів, декани факультетів, директор Луцького кооперативного коледжу ЛКА та секретар приймальної комісії. Виступаючими наголошено, що в академії та в коледжі проведено ряд рекламно-профорієнтаційних заходів (реклама на телебаченні, радіо, зустрічі, бесіди, круглі столи за участю випускників коледжів, ліцеїв та шкіл). Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: посилити ділові контакти із керівниками шкіл, коледжів і гімназій з метою розвитку співпраці, оперативного обміну інформацією та створення умов для спілкування із потенційними абітурієнтами.

На засіданні заслухано інформацію першого проректора академії, доцента М.Ю. Барни про підготовку Положення про організацію освітнього процесу та  про стан готовності кафедр щодо роботи експертних комісій МОН України з питань акредитації та ліцензування; проректора з науково-педагогічної роботи, професора С.В. Скибінського про стан формування дистанційних курсів.

Крім того, на засіданні вченої ради відбулось представлення до вченого звання: доцента кафедри фінансів і кредиту к.е.н. Р.А. Крамченка та доцента кафедри комерційної діяльності та підприємництва к.е.н. В.М. Мулярчука.

Засідання Вченої ради академії від 23 лютого 2015 року

23 лютого 2015 року в академії відбулось перше засідання вченої ради академії у цьому календарному році, на якому було підведено підсумки 2014 року та визначено основні пріоритети діяльності вишу в 2015 році.

Розпочалося засідання з вручення атестатів доцента  ректором академії, професором П. О. Куциком  к.е.н. Н. І. Черкас, к.х.н. М.В. Бужанській та к.т.н. М.К. Турчиняк.

З інформацією про підсумки підготовки Львівської комерційної академії з цивільного захисту за 2014 рік та завдання на 2015 рік виступив з доповіддю начальник штабу цивільного захисту академії В. Г. Кріп. У виступі доповідач наголосив, що проведену роботу в 2014 році слід  визнати такою, яка відповідає вимогам Кодексу цивільного захисту України та іншим правовим актам із цивільного захисту. 

Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2014 рік і завдання вчених академії на 2015 рік вчена рада заслухала інформацію проректора з наукової роботи, професора Б. Б. Семака. У виступі Богдан Богданович відзначив, що в академії за всіма принципово важливими напрямами збережено позитивні тенденції: поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу; отримано зарубіжні гранти для проведення наукових досліджень; підвищення результативності студентської наукової роботи. 

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада визнала науково-дослідницьку діяльність академії за 2014 рік ефективною. 

З інформацією про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі академії виступив проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі доповідач наголосив, що співвідношення кількості аспірантів до штатних науково-педагогічних працівників зросло до 0,4, що засвідчує підвищення інтенсивності роботи аспірантури в останні роки. Також Богдан Богданович розповів про особливості навчання в аспірантурі та в докторантурі з 2015 року відповідно до вимог нового закону України “Про вищу освіту”.

Про фінансово-господарську діяльність академії у 2014 році та затвердження кошторису на 2015 фінансовий рік  вчена рада заслухала інформацію начальника фінансово-економічного відділу – головного бухгалтера  академії Л.Т. Ясінської. У виступі Любомира Тимофіївна відзначила, що ректоратом та фінансово-економічним відділом проводилася необхідна робота для забезпечення належного рівня формування доходів академії та їх ефективного і раціонального використання, своєчасного проведення розрахунків з оплати праці та отриманими послугами, недопущення протермінованих заборгованостей, збереження майна академії.

Також членами Вченої ради затверджено план роботи Вченої ради академії на другий семестр 2013-2014 навчального року. 

Крім того, на засіданні Вченої ради відбулося представлення до вченого звання: професора кафедри бухгалтерського обліку д.е.н. М.В. Корягіна; доцента кафедри економіки підприємства к.е.н. О.О. Ільчук; доцента кафедри товарознавства продтоварів к.техн.н. Н.С. Палько. 

Засідання Вченої ради академії від 29 грудня 2014 року

29 грудня 2014 року відбулось засідання Вченої ради на якому розглянуто питання, пов’язанні з підвищенням якості навчального процесу в академії.

При розгляді І питання порядку денного “Шляхи збільшення  інтенсивності  публікацій  у  виданнях,  що  індексовані  в  наукометричних  базах”  перед  членами  Вченої ради  виступив  проректор  з  наукової  роботи,  профессор В. О. Шевчук.

В обговоренні даного питання взяли участь професор В.В. Апопій, професор І.В. Сирохман, професор Т.Г. Васильців. Підвів підсумок ректор академії, професор П.О. Куцик, який наголосив на необхідності збільшення наукових публікацій у виданнях, які є індексованими в науко метричних базах, що дасть змогу підвищити рейтинг навчального закладу.

Проректор  науково-педагогічної  роботи,  професор С. В. Скибінський  виступив  з  доповіддю “Про  удосконалення  організації навчального процесу  в  умовах  використання дистанційних елементів у навчанні із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій”. 

Також на засіданні Вченої ради академії відбулось представлення до вчених  звань: професора кафедри економіки підприємства д.е.н. О. І. Іляш; професора кафедри економіки підприємства к.е.н. Н. Г. Міценко; доцента кафедри економіки підприємства к.е.н. Р. Л. Лупака; доцента кафедри ІС у менеджменті к.е.н. І. В. Артищук.

На завершення засідання, ректор академії, професор П.О. Куцик привітав присутніх з наступаючим Новим 2015 роком та Різдвом Христовим. Петро Олексійович побажав щедрого та успішного 2015 року, невичерпного життєвого оптимізму та здійснення всіх задумів і сподівань.

Засідання Вченої ради академії від 18 листопада 2014 року

Засідання Вченої ради академії розпочалось з вручення атестатів професора к.е.н. В. І. Бачинському, д.е.н. М. І. Флейчук та атестата доцента к.е.н. З. Я. Макогін ректором академії, професором П. О. Куциком.

З інформацією про виконання завдань з профорієнтаційної роботи у 2014-2015 навчальному році виступили декан товарознавчо-комерційного факультету, професор Я. П. Скоробагатий, декан юридичного факультету, доцент О. С. Котуха, декан факультету міжнародних економічних відносин, доцент І. В. Бойчук та  директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко. Доповідачі у виступах наголосили на нових профорієнтаційних заходах, які започатковуються профорієнтаційними групами структурних підрозділів академії.

У свою чергу, професор П. О. Куцик наголосив на необхідності активного залучення до профорієнтаційної роботи студентів академії. Крім того, ректор академії закликав активізувати профорієнтаційну роботу у тих навчальних закладах освіти, з яких поступили на навчання до академії випускники за останні три роки.

Про впорядкування видання підручників і посібників в академії перед Вченою радою виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський. У виступі Станіслав Володимирович наголосив на досягненнях професорсько-викладацького складу академії за останні роки та акцентував увагу на певних проблемних аспектах, пов’язаних з ситуацією на ринку освітніх послуг.

З інформацією про хід реалізації Концепції вивчення іноземних мов  у академії виступила завідувач кафедри іноземних мов, доцент Н. В. Ковалик, яка проінформувала членів Вченої ради про проведену роботу на першому етапі реалізації даної документу. Також у виступі, акцентовано увагу на подальше впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес,  а також розробка пакетів дистанційних навчальних дисциплін з курсу вивчення іноземної мови.

Крім того,  на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання: 

 • доцента кафедри хімії і фізики к.х.н. М. В. Бужанської;
 • доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів к.техн.н. М. К. Турчиняк;
 • доцента кафедри міжнародних економічних відносин к.е.н. Н. І. Черкас.

Засідання Вченої ради академії від 7 жовтня 2014 року

7 жовтня 2014 року розпочалось засідання Вченої ради академії  з вручення атестатів професора д.е.н. Б.Б. Семаку, д.т.н. Л. В. Пелик та атестата доцента к.е.н. О. М. Музичці ректором академії, професором П.О. Куциком. 

Про заходи щодо попередження і недопущення можливих терористичних проявів на території академії із використанням вибухових пристроїв перед Вченою радою виступили начальник відділу вибухо-технічної і пожежно-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області, майор А. Б. Штангрет, начальник штабу цивільної оборони академії В. Г. Кріп та проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д. Гелей.

З Інформацією про святкування 197-річчя з Дня заснування академії виступив проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д. Гелей, який проінформував членів ради про заходи, які будуть проводитись з нагоди святкування 197 річниці. Відповідно до пропозиції Степана Дмитровича Вчена рада затвердила запропонований перелік заходів з нагоди свята, а також список студентів, яким буде вручено імені нагороди, відзнаки та премії.

Про підготовчі роботи з акредитації напрямів підготовки і спеціальностей та академії вцілому в 2015 році Вчена рада заслухала інформацію проректора з  науково-педагогічної роботи, професора С.В. Скибінського. У виступі Станіславом Володимировичем наголошено на певні проблеми у підготовці до акредитації, що насамперед пов’язані з відсутністю належної нормативної бази, умов та критеріїв з огляду на нових Закон України “Про вищу освіту” та низки підзаконних актів.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання:

-  професора кафедри бухгалтерського обліку к.е.н. В.І. Бачинського;

- доцента кафедри комерційної діяльності та підприємництва к.е.н. Л.М. Коваль;

- доцента кафедри міжнародних економічних відносин к.е.н. З.В. Макогін.

Після таємного голосування кандидатури на присвоєння вчених звань були схвалені членами Вченої ради.

Засідання Вченої ради академії від 19 вересня 2014 року

19 вересня 2014 року відбулось перше засідання Вченої ради академії у новому навчальному році, на якій обговорено низку актуальних питань пов’язаних з діяльністю вузу.

Присутніми заслухано інформацію секретаря приймальної комісії, доцента Р. М. Воронка про результати набору студентів до академії та коледжу ЛКА у 2014 році та завдання з організації набору у 2015 році.
З інформацією про підготовку об’єктів академії до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. виступила начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л. Т. Ясінська.

Членами ради розглянуто Програму діяльності академії  на період 2014-2017 років з врахуванням норм нового Закону України “Про вищу освіту”. З інформацією виступили ректор академії, професор П.О. Куцик, проректори, професори С.Д. Гелей, В.О. Шевчук, С.В. Скибінський та декани факультетів. За результатами обговорення, ректором академії запропоновано обрати робочу групу, яка проводитиме наради з розробки програми діяльності академії на 2014-2017 роки.

Крім того, члени Вченої ради затвердили план роботи Вченої ради академії на перший семестр 2014-2015 навчального року.

Засідання Вченої ради академії від 2 липня 2014 року

2 липня 2014 року відбулось засідання Вченої ради академії  на якій підведено підсумки навчального року.

 Про підсумки роботи ДЕК для фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і форм навчання,  а також про підсумки екзаменаційної сесії за результатами навчання у другому семестрі доповіли директори Інститутів та декани факультетів академії.

В.о. ректора академії, професор П.О. Куцик доповів про основні завдання інститутів, факультетів і кафедр академії на 2014-2015 навчальний рік. Вчений секретар ради, доцент Л.Г. Медвідь доповіла про виконання ухвал Вченої ради академії за 2013-2014 навчальний рік.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання  професора кафедри маркетингу д.е.н. Семака Б.Б. Після таємного голосування кандидатуру на присвоєння вченого звання була схвалена членами Вченої ради.

Засідання вченої ради академії від 18.06.2014 року

18 червня 2014 року відбулось засідання Вченої ради академії на якому розглянуто питання : про проект Програми подальшого реформування кооперативної освіти (на прикладі навчально-наукового комплексу “Академія”) та адаптація практичної підготовки студентів в академії до сучасних вимог роботодавців (на прикладі співпраці академії з національною мережею “Епіцентр К”).

Про проект Програми подальшого реформування кооперативної освіти (на прикладі навчально-наукового комплексу “Академія” заслухано доповідь в.о. ректора академії, професора П.О. Куцика. 

При розгляді 2-го питання порядку денного “ адаптація практичної підготовки студентів в академії до сучасних вимог роботодавців (на прикладі співпраці академії з національною мережею “Епіцентр К”)” Вчена рада заслухала інформацію директора західного регіону національної мережі “Епіцентр К” Д. М. Танька.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання:

 • професора кафедри товарознавства непродовольчих товарів д.техн. н. Л.В. Пелик;
 • професора кафедри міжнародних економічних відносин д.е.н. М.І. Флейчук;
 • доцента кафедри банківської справи к.е.н. О.М. Музичку.

 Після таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схваленні членами Вченої ради.

Крім того, членам Вченої ради повідомлено, що на 1 липня Укоопспілкою призначено вибори ректора академії, які відбудуться на засіданні трудового колективу.

Засідання вченої ради академії від 22.05.2014 року

22 травня 2014 року відбулось засідання Вченої ради академії на якій було розглянуто питання: про підвищення якості академічних публікацій працівників академії; про виховання студентів в умовах політичної та економічної кризи в Україні.

Про підвищення якості академічних публікацій працівників академії Вчена рада заслухала інформацію проректора з наукової роботи, професора Шевчука В.О.

З інформацією про виховання студентів в умовах політичної та економічної кризи в Україні виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор С.Д. Гелей.

Засідання вченої ради академії від 11.04.2014

11 квітня 2014 року відбулось засідання Вченої ради на якій було розглянуто питання: про результати проведення ректорських контрольних робіт студентами усіх напрямів підготовки академії  та  про удосконалення процесу навчання в академії для підвищення конкурентності випускників на ринку праці.

Розпочалось засідання з вшанування хвилиною мовчання в пам'ять померлого ректора академії, професора І.М. Копича.

Про результати проведення ректорських контрольних робіт студентами усіх напрямів підготовки академії Вчена рада заслухала інформацію першого проректора, професора П.О. Куцика, директора Інституту економіки та фінансів, доцента Т. О. Герасименко і деканів факультетів: професора Я. П. Скоробагатого, доцента І. В. Бойчук та  доцента О. С. Котуху.

З інформацією про удосконалення процесу навчання в академії для підвищення конкурентності випускників на ринку праці виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання доцента:

 • кафедри економічного прогнозування та ризику к.ф.-м. н З. Г. Можировської;
 • кафедри економіки підприємства к.е.н. Н. І. Дуляби;
 • кафедри міжнародних економічних відносин к.е.н. І. О. Куревіної та к.е.н. Н. Ю. Федоришин.

Після таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схваленні членами Вченої ради.

Засідання Вченої ради академії від 7 березня 2014 року

Засідання розпочалось із вручення першим проректором, професором П.О. Куциком атестатів доцента викладачам академії: доценту кафедри ІС у менеджменті, к.е.н. І.І. Тучковській, доценту кафедри іноземних мов к. філол. н. О.І. Ванівській, доценту кафедри програмних засобів інформатики к.е.н. Н.І. Бойко та доценту кафедри історії та політології к. філос. н. О.З. Кендус. 

На засіданні було розглянуто питання про проведення профорієнтаційної роботи щодо набору студентів у 2014 році та про хід виконання дипломних і магістерських робіт студентами академії. 

На засіданні відбулось також представлення до вченого звання:

 • доцента кафедри банківської справи к.е.н. І. Б. Чікіти;
 • доцента кафедри банківської справи к.е.н. І. Є. Бучко.

За результатами проведеного таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схвалені членами Вченої ради.

Засідання Вченої ради академії від 11 лютого 2014 року

Відкриваючи засідання Вченої ради, ректор академії, професор І. М. Копич привітав членів Вченої ради з початком нового навчального семестру та побажав нових звершень у навчально-науковій роботі. 

Розпочалось засідання з вручення першим проректором академії, професором П.О. Куциком дипломів та грамот Міністерства освіти і науки України студентам академії за наукові досягнення у 2012-2013 навчальному році.

Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2013 рік і завдання вчених академії на 2014 рік  та про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі академії доповів  проректор з наукової роботи, професор В. О. Шевчук. 

Про фінансово-господарську діяльність академії у 2013 році та напрями її здійснення у 2014 році  доповіла  начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л. Т.  Ясінська.

Крім того, на засіданні вченої ради відбулось представлення до вченого звання:

 • професора кафедри філософії та культури д.філос.н. Тимченка О.П.
 • доцента кафедри історії і політології к.істор.н. Клока В.І.

Також членами Вченої ради затверджено план роботи Вченої ради академії на другий семестр 2013 – 2014 навчального року. 

Засідання Вченої ради від 27 грудня 2013 року

27 грудня на засіданні вченої ради було розглянуто питання: про видавничу діяльність академії у 2013 році та її планування на 2014 рік; про готовність акредитації спеціальностей 8.03040101 “Правознавство” і 8.03050802 “Банківська справа”; обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр аудиту та банківської справи та на посади професорів кафедр.

Розпочалось засідання з вручення диплома професора – д.е.н. професору кафедри теорії держави та права – І.Я. Вдовичина; диплома доцента – к.е.н. доценту кафедри фінансів та кредиту, к.ю.н. доценту кафедри теорії держави і права Ю.О. Фігель, к.ю.н. доценту кафедри господарського права та процесі Т.В. Волинець.

Про видавничу діяльність академії у 2013 році та її планування на 2014 рік заслухано доповіді проректора з науково-педагогічної роботи, професора С.В. Скибінського та проректора з наукової роботи, професора В.О. Шевчука. У свої виступах доповідачі наголошували на необхідності збільшення кількості видань навчально-методичного забезпечення, оскільки основну перевагу у підготовці до занять студенти віддають друкованим виданням, а не електронним. 

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного Вчена рада ухвалила: сприяти розвитку видавничої справи в академії, шляхом збільшення кількості видань з метою рівномірного та якісного забезпечення навчальними матеріалами студентів різних напрямів підготовки стаціонарної та заочної форм навчання.

При розгляді 2-го питання порядку денного члени вченої ради заслухали інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, професора С.В. Скибінського про готовність до акредитації спеціальностей 8.03040101 “Правознавство” і 8.03050802 “Банківська справа”.

Члени вченої ради обрали за конкурсом завідувачів кафедр аудиту і банківської справи д.е.н. професора К.І. Редченка та к.е.н., професора О.І. Копилюк відповідно; професорів кафедри теорії держави та права – І.Я. Вдовичина; товарознавства непродовольчих товарів – Л.В. Пелик; міжнародних економічних відносин – Л.А. Яремко.

Крім того на засіданні відбулось представлення до присвоєння вчених звань:

 • доцента кафедри ІС у менеджменті к.е.н. І.І. Тучковської;
 • доцента кафедри історії та політології к.філос. н. О.З. Кендус. 

Після таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схвалені членами Вченої ради.

Засідання Вченої ради від 29 листопада 2013

29 листопада 2013 року відбулось засідання Вченої ради академії на якому було розглянуто два основних питання: про виконання завдань з профорієнтаційної роботи у 2013-2014 навчальному році та презентація проекту “Розширення можливостей ERASMUS MUNDUS у сфері освіти” програми ERASMUS MUNDUS.

З інформацією про особливості проведення профорієнтаційної роботи у 2013-2014 навчальному році виступили директори інститутів та декани факультетів академії. В обговоренні 1-го питання порядку денного, директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т.О. Герасименко, декан товарознавчо-комерційного факультету, професор Я.П. Скоробагатий, декан факультету менеджменту, професор Б.М. Мізюк, в.о. декана юридичного факультету, доцент О.С. Котуха, декан факультету заочної освіти, доцент В.В. Гаврилишин та заступник декана факультету міжнародних економічних відносин, доцент Ю.В. Полякова. 

При підведенні підсумків поставленого питання професор П.О. Куцик акцентував увагу на необхідності активніше застосовувати мережу Інтернет та сучасні інформаційні технології, а також залучення до профорієнтаційної роботи випускників академії. Крім того, перший проректор наголосив на доцільності залучення студентів кооперативних коледжів до участі на конференціях, семінарах, круглих столах та при проведенні студентських свят. 

При розгляді 2-го питання порядку денного “Презентація проекту “Розширення можливостей ERASMUS MUNDUS у сфері освіти” програми ERASMUS MUNDUS” Вчена рада заслухала доповідь першого проректора академії, професора П. О. Куцика.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення вчених звань: 

 • доцента кафедри іноземних мов к.філол.н. О.І. Ванівської;
 • доцента кафедри програмних засобів інформатики к.е.н. Н.І. Бойко.

За результатами проведеного таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схвалені членами Вченої ради.

31 жовтня 2013 року відбулось засідання Вченої ради академії, на якій обговорено низку актуальних питань пов’язаних з навчально-науковою та виховною діяльністю академії.  

Про підвищення ефективності наукових стажувань, які проходять викладачі академії заслухано доповідь проректора з наукової роботи, професора В.О. Шевчука. У виступі Віктор Олексійович наголосив, що підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є однією з важливих академічних завдань, що передбачає отримання додаткових знань і досвіду, які необхідні для підвищення якості навчального процесу.

Після обговорення даного питання Вчена рада ухвалила затвердити Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників академії. 

При розгляді 2-го питання порядку денного “Про заходи деканатів та кафедр академії щодо пропаганди Євроінтеграційних процесів в Україні” Вчена рада заслухала доповідь проректора з науково-педагогічної роботи академії, професора С.Д. Гелея. У виступі Степан Дмитрович наголосив на необхідності розробити і затвердити організаційно-виховні заходи ректорату, факультетів та кафедр з питань Євроінтеграції на 2013-2015 роки. Після обговорення даного питання члени Вченої ради узгодили перелік загально академічних заходів з питань Євроінтеграції України.

Про  святкування 196-річчя з дня заснування академії (3-тє питання порядку денного) доповів проректор з науково-педагогічної роботи, професор С.Д. Гелей, який проінформував членів Вченої ради про заходи, що планується провести з нагоди свята. Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Вчена рада затвердила запропонований перелік свят, а також список викладачів та студентів академії котрим вручатимуться іменні нагороди, відзнаки та премії.

Засідання Вченої ради від 20 вересня 2013

20 вересня 2013 року  відбулось перше засідання Вченої ради академії у новому навчальному році.

Відкриваючи захід ректор академії, професор І. М. Копич привітав присутніх з початком навчального року та побажав нових наукових та навчальних звершень професорсько-викладацькому колективу академії у новому навчальному році.

Про результати набору студентів до академії та Луцького кооперативного коледжу Львівської комерційної академії у 2013 році та завдання щодо організації набору у 2014 році заслухано доповіді секретаря приймальної комісії доцента  Р.М. Воронка та директора коледжу Є.М. Лавринюка. 

Вченою радою заслухано інформацію начальника фінансово-економічного відділу – головного бухгалтера академії Л.Т. Ясінську Про виконання Плану комплексних заходів з підготовки об’єктів академії до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.

Щодо рекомендації до друку підручників і навчальних посібників доповів проректор з науково-педагогічної  роботи, професор С.В.Скибінський. 

Інформацію про затвердження тем дисертаційних робіт, а також про представлення вчених академії до премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради доповів проректор з наукової роботи, професор В.О.Шевчук. 

Також членами Вченої ради затверджено план роботи Вченої ради академії на перший семестр 2013-2014 навчального року (.pdf).