Інформація про засідання Вченої ради

Засідання вченої ради від 2 липня 2020 року

2 липня 2020 року в університеті відбулося засідання вченої ради в режимі on-line на якому обговорено підведено підсумки 2019-2020 навчального року та окреслено завдання на новий навчальний рік.

З інформацією про результати рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр університету доповіла заступник завідувача відділу моніторингу якості освіти та акредитації Колесник Л. В., яка відзначила, що по університету відбулося підвищення рейтингів викладачів багатьох кафедр у порівнянні з минулим роком, що пояснюється напруженою роботою  протягом навчального року у зв'язку з проходженням акредитації ОПП “Готельно-ресторанна справа” з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня; захистом докторських дисертацій, здобуттям вчених звань; збільшенням публікацій у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus або Web of Science та/або інших наукометричних базах; проходженням викладачами стажування в Україні та за кордоном, участю у зарубіжних конференціях, публікацією підручників і навчальних посібників та оновленням навчально-методичного забезпечення, у тому числі дистанційних курсів навчальних дисциплін.

Заслухавши та обговоривши інформацію вчена рада ухвалила: ректорату університету результати рейтингового оцінювання ефективності роботи враховувати при укладанні контрактів з науково-педагогічними працівниками, завідувачам кафедр – при розподілі навантаження на наступний навчальний рік; провести у вересні 2020 року опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності “Викладач очима студентів” в онлайн-режимі через базу навчально-наукового інформаційного інституту.

Також на засіданні обговорено: результати опитування випускників-здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 2020 року випуску; результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг дистаційного навчання в університеті (доповідач: перший проректор, професор Барна М.Ю.).

Крім того, відбулося представлення та затвердження звітів за науково-дослідними темами кафедр університету з державною реєстрацією (доповідач: проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б.).

На завершення ректор університету, професор П. О. Куцик привітав членів вченої ради з завершенням навчального року, подякував за плідну роботу впродовж 2019-2020 навчального року та побажав гарного відпочинку під час відпустки.

Засідання вченої ради від 17 червня 2020 року

17 червня 2020 року  в університеті відбулося засідання вченої ради в режимі on-line на якому обговорено питання підвищення якості освітнього процесу та  про стан та перспективи розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти.

Про роботу СНТ університету та активізацію науково-дослідної діяльності студентів доповів ректор університету, професор П.О. Куцик. Петро Олексійович відзначив, що у 2019-2020 навчальному році студентська наукова творчість розвивалася за такими напрямами: підготовка наукових студентських робіт; участь у роботі конференцій різних рівнів;  участь у конкурсах наукових робіт та бізнес-проектах, участь у студентських наукових семінарах; проведення засідань круглих столів і наукових гуртків тощо.

На організацію та проведення студентських наукових заходів в університеті у другій половині  2019-2020 навчального року спричинила негативний вплив пандемія COVID-19. Через запроваджений КМУ України з 12 березня 2020 року карантин, наукова робота студентів Університету була переведена в онлайн-режим. МОН України були відмінені або змінені дати та форми проведення цілого ряду студентських наукових заходів.

Одним із важливих показників якості підготовки майбутніх фахівців є результативність участі студентів Університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт. Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019-2020 навчальному році стали: студентка ОР “Бакалавр” ОПП “Міжнародна економіка” Оласюк В.В., диплом I ступеня,  студентка ОР “Бакалавр” ОПП “Міжнародна економіка” Тимків Д.О., диплом IІ ступеня, випускниця ОПП “Міжнародна економіка” Симовинюк Б. В., диплом I ступеня, наук. керівник проф. Міценко Н.Г.; випускник ОПП “Міжнародна економіка” Сакаль М. М., диплом IІ ступеня, наук. керівник доц. Лупак  Р.Л.; випускник ОПП “Товарознавство і комерційна діяльність” Луньов  Є. Т., диплом I ступеня, наук. керівник проф. Міщук І. П.; студентка ОР “Бакалавр” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” Климів Ю. А., диплом IІІ ступеня, наук. керівник проф. Лозова Т. М., студент ОР “Магістр” ОПП “Маркетинг” Арзуманян Д. В., диплом I ступеня у VIІ Всеукраїнському студентському конкурсі торговельної реклами, наук. керівник доц. Бойчук І. В.

Студент-випускник ОР “Магістр” ОПП “Товарознавство і комерційна діяльність” Луньов Є. Т. (наук. керівник проф. Міщук  І.П.), студентка-випускниця ОР “Магістр” ОПП “Маркетинг” Топорницька С. А. (наук. керівник проф. Дайновський Ю. А.) та студентка-випускниця ОР “Магістр” ОПП “Міжнародна економіка” Симовинюк Б. В. (наук. керівник проф. Міценко Н. Г.) здобули дипломи І ступеня  на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт. Студентка-випускниця ОПП “Облік і оподаткування” Солонтай Л. І. (наук. керівник проф. Головацька С. І.) була відзначена грамотою в номінації на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Студенти-випускники ОПП “Товарознавство і комерційна діяльність” Грінченко С. В. (наук. керівник доц. Шалева О.І.) та Шолопа Х.І. (наук. керівник доц. Олексин І. І.) отримали грамоти в окремих номінаціях на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт.

У 2019-2020 навчальному році студенти взяли участь у проведених на базі Університету VІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”, Х Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”, І Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності“, ІX міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя”, VIII Міжвузівській студентській інтерактивній конференції англійською мовою “Crisis. Action. Solutions. / Криза. Дія. Рішення.”, ХІ Міжнародній  науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств”.

Роботи кращих 24 студентів були представлені на  ХVІІ науково-практичній конференції студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки на тему “Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, котра відбулася 7 травня 2020 року на базі нашого Університету в онлайн-режимі.

17 червня 2020 року було проведено XV Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених “Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку”. Учасниками конференції було підготовлено 80 тез.

Загалом протягом 2019-2020 навчального року студенти університету для участі у конференціях різного рівня підготували понад 540 тез.
Загалом у різного роду наукових конкурсних заходах, котрі проводилися на загальнонаціональному рівні у 2019-20 навчальному році, прийняло участь близько 40 студентів університету. Студенти, котрі входять до складу СНТ університету, відвідували всі конференції та наукові заходи які організовувались професорсько-викладацьким складом.

Попри всі позитивні досягнення, необхідно акцентувати увагу і на наступних проблемах науково-дослідної діяльності студентів Університету:

 • відсутність бажання у багатьох студентів брати участь у науково-дослідній роботі або ж наукових заходах;
 • важливість постійного поєднання освітнього процесу і наукових досліджень, як необхідної передумови для майбутнього професійного зростання та саморозвитку не завжди береться до уваги всіма студентами;
 • академічний рівень наукових робіт окремих студентів є недостатнім для їх публікації у наукових виданнях, що вимагає більшої уваги наукових керівників у процесі рецензування студентських наукових робіт;
 • робота кафедральних наукових гуртків не завжди знаходить своє продовження у реальних результатах і здобутках наукової діяльності студентської молоді;
 • попри наявність цілого ряду студентських публікацій у іноземних наукових виданнях та участі студентів у програмах обміну, необхідно активізувати міжнародну наукову діяльність студентів Університету, оскільки така діяльність підлягає оцінці при акредитації освітньо-професійних програм.

З метою активізації науково-дослідної діяльності студентів університетут вчена рада ухвалила: керівникам студентських наукових гуртків актуалізувати тематику засідань на основі побажань студентів та з врахуванням вимог ринку праці до фахівців з конкретних спеціальностей; включити у тематику конференцій, засідань круглих столів та наукових гуртків, що працюють при кафедрах,  розгляд наукових проблем, котрі будуть цікавими і актуальними для більшості студентів і матимуть безпосередній вплив на формування їх майбутніх фахових компетенцій.

Також на засіданні відбулося затвердження; освітньо-професійних програм і навчальних планів для здобувачів вищої освіти 2020 року набору;  змін та доповнень до ОПП і навчальних планів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти; структури силабусів навчальних дисциплін.

Засідання вченої ради від 29 травня 2020 року

29 травня 2020 року  в університеті відбулося засідання вченої ради в режимі on-line на якому обговорено питання підвищення якості освітнього процесу та  про стан та перспективи розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти.

Про стан та перспективи розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти та НПП університету доповіла керівник центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько. У виступі Тетяна Михайлівна відзначила, що у 2019-2020 навчальному році реалізувались програми мобільності у співпраці з університетами Польщі (Вроцлавський економічний університет, Університет Яна Павла ІІ в Кракові) та Румунії (Університет Тімішуари). За цими програмами на даний момент навчаються 2 студентів університету. Було прийнято 7 викладачів з партнерських закладів вищої освіти: Вроцлавського економічного університету (Польща), Економічного університету Познані (Польща), Університету Пардубіце (Чехія), стажерку з університету (Paris III Nouvelle Sorbonne, Франція) та студентку з Вроцлавського економічного університету.

У рамках програми ERASMUS+ напряму KА2 «Нарощування потенціалу в сфері молоді» у різних підприємствах Португалії стажувалась проф. М.Ю. Барна. Поза межами ґрантових програм, на підставі угод про співпрацю та академічні обміни у підвищенні кваліфікації за кордоном прийняли участь ряд викладачів університету: доц. Б.І. Кабаці (в Органах державної влади і управління м. Вільнюс, Латвія; м. Рига, Литва; м. Варшава, Республіка Польща); проф. П.О. Куцик, Т.М. Штанько (Zhejiang Xipei Education Technology Co., Ltd, м. Ханчжоу, Китайська Народна Республіка); доц. Ю. Миронов (Лодзький університет, Республіка Польща); доц. М. Топорницька (Університет м. Ле-Ман, Франція); доц. О. Колянко (Університет соціальних наук, м. Лодзь, Республіка Польща); доц. Г. Оверко (Кембриджський університет, Велика Британія); проф. П. Куцик (м. Гомель, Республіка Білорусь); проф. Т. Лозова (Вища суспільно-господарська школа, м. Пшеворськ, Республіка Польща); проф. П. Куцик, доц. М. Голинська (Кооперативний коледж, м. Манчестер, Велика Британія); доц.  Н. Попович (Інститут  шкіряної промисловості, м. Лодзь, Республіка Польща); доц. М. Чік (CLM Conculting, м. Варшава, Республіка Польща).

Протягом семестру навчалися або продовжують навчатись у зарубіжних університетах п'ятеро студентів: двоє в університеті Страсбургу (Франція), двоє у Вроцлавському економічному університеті (Республіка Польща), одна в Університеті м. Лодзь. Важливим напрямом міжнародної мобільності студентів залишається проходження літніх стажувань за кордоном.

Укладено ряд попередніх угод з іноземними університетами для отримання фінансування в рамках програми ERASMUS+, результати яких будуть оголошені у липні-серпні після розгляду документів Європейською комісією.

Співробітники Центру міжнародної освіти та співпраці систематично інформують підрозділи університету про нові можливості для співробітництва у сфері вищої освіти, сприяють поданню заявок для участі у конкурсах на отримання грантів освітніх програм ЄС, супроводжують подальшу реалізацію міжнародних проектів у межах Університету.

Для подальшого розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти та НПП університету вчена рада ухвалила: центру міжнародної освіти та співпраці продовжувати активно співпрацювати із Студентською радою Університету у пошуку нових можливостей та партнерів для розширення академічної мобільності, навчання в іноземних закладах вищої освіти.

Також на засіданні розглянуто питання: про реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на основі удосконалення освітньо-професійних програм і навчальних планів для студентів 2020 року набору (доповідачі: голови комісій з якості факультетів (Інституту)); про роботу ради з якості Університету та її завдання у підвищенні якості освітнього процесу (доповідач: завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації, проф. Медвідь Л.Г.).

Засідання вченої ради університету від 30 квітня 2020 року

30 квітня 2020 року в університеті відбулося засідання вченої ради в режимі on-line на якому обговорено особливості завершення поточного навчального року та питання пов’язані з навчально-методичною та профорієнтаційною роботою закладу вищої освіти.

З інформацією про гармонізацію навчання студентів з Європейськими університетами на засадах гуманізму, взаємного обміну інформацією, мобільності викладачів і студентів доповіла декан факультету міжнародних економічних відносин і інформаційних технологій, професор Полякова Ю.В. Юлія Володимирівна відзначила, що  за участю факультету було подано заявки на отримання грантів в межах програми Еразмус (напрям К2 “Розбудова потенціалу”). Викладачі факультету брали участь в академічній мобільності на базі університетів Німеччини (доцент М. Чех), Польщі (професор Л. Яремко), Чехії  (професор А. Пілявський, професор Б. Семак, професор Ю. Полякова, доцент І. Бойчук).

У ІІ семестрі 2019-2020 н.р. троє студентів факультету навчаються за програмою академічної мобільності: М. Мазуркевич (Вроцлавський економічний університет, Польща), А. Іваночко (Університет імені Яна Павла ІІ в Кракові, Польща), С. Шевчук (Університет Страсбургу, Франція).

Професори Познанського і Вроцлавського університетів, університету Страсбургу та університету Пардубіце проводили лекційні заняття для студентів англійською мовою. Студентською радою налагоджено співпрацю в межах програми національних обмінів “Плацкарт” (9 студентів факультету взяли участь у 2019-2020 н.р.) та зі студентськими  радами закладів вищої освіти м. Львова.

Важливим напрямом гармонізації навчання є вивчення студентами факультету іноземних мов як набуття полікультурності. Так, на регулярній основі за ініціативи кафедри іноземних мов відбуваються наукові заходи англійською мовою. Серед них 8-а Міжвузівська студентська інтерактивна конференція англійською мовою “Crisis. Action. Solutions. / Криза. Дія. Рішення.” (31.10.2019р.) Також кафедрою проведено інтерактивний англомовний семінар-тренінг на тему “Вивчення англійської мови у форматі Blended Learning: нові можливості та перспективи”  (04.02.2020 р.) та навчально-пізнавальний семінар “MyEnglishLab for Students: Getting Started in 5 Easy Steps” (02.03.2020 р.), (відповідальна – доц. Н. Ковалик). 

Активно розвивається інтегрування іноземних студентів факультету до загальноуніверситетського студентського середовища. Серед інших пріоритетних напрямів гармонізації навчання з Європейськими університетами: орієнтація на вільний вибір навчальних дисциплін, практична підготовка, здатність працювати в команді, дотримання принципів академічної доброчесності та ін.

Після заслуханої інформації вчена рада увалила: декану факультету МЕВ та ІТ, Центру міжнародної освіти та співпраці активізувати роботу із залучення викладачів і студентів факультету до програм академічної мобільності з іноземними та вітчизняними закладами вищої освіти на основі діючих і нових угод, зокрема пропагування проекту “САМ”, що фінансується Британською радою та передбачає короткотривалі обміни студентами між університетами України; завідувачам кафедр факультету сприяти організації та проведенню випускниками, працедавцями, експертами та практиками майстер-класів, навчальних тренінгів для студентів  з метою підвищення їх рівня придатності до працевлаштування у нових умовах ринку праці, змінах у технологіях та організації праці, запровадження нових бізнес-моделей.

Про хід виконання заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору у 2020 році доповіли директор ІЕФ, декани факультетів  та відповідальний секретар приймальної комісії. У виступах зазначено: розроблено Путівник вступника на освітній рівень бакалавра у 2020 році; розміщено рекламні матеріали про університет у розширеному інтернет-каталозі "Все місто" у 2020 році; подано рекламну інформацію у друковане видання та електронне видання  “Львівська пошта”; оновлено усі буклети спеціальностей і освітніх програм університету та розміщено їх у мережі Internet; у канікулярний період залучено студентів університету для проведення профорієнтаційної роботи у школах, які вони закінчили; розповсюджено понад 400 комплектів профорієнтаційних матеріалів серед вчителів англійської мови шкіл Західного регіону України на навчально-методичному семінару Top Quality Teaching, що був проведений в університеті разом із Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Educational; проведено розсилку профорієнтаційних матеріалів стейкхолдерам, з якими є співпраця та проводилось анкетування; здійснено розповсюдження через мережу Львівського центру зайнятості інформаційних буклетів про освітні програми Університету; проводиться online робота, щодо діяльності Інтерактивної школи економіки; постійно оновлюється інформація сайту для іноземних громадян lute-world.com.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: інститутам, факультетам, випусковим кафедрам та іншим структурним підрозділам університету забезпечити проведення профорієнтаційної роботи у форматі on-line; активізувати роботу профорієнтаційних груп з проведення профорієнтаційної роботи із використанням мережі Інтернет (веб-сторінки, соціальні мережі та ін.); провести профорієнтаційні заходи (конференції, круглі столи, олімпіади, тренінги, семінари, наукові дискусії тощо) у режимі online, які були заплановані та не проведені у 2020 році.

Також на засіданні членами вченої ради розглянуто такі питання: про організацію завершення освітнього процесу в умовах карантину в 2019-2020 навчальному році (доповідач: ректор, професор Куцик П.О.); про результати роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньої програми “Готельно-ресторанна справа” за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (доповідач: перший проректор, професор Барна М.Ю.); про результати опитування стейкхолдерів (роботодавців) освітньо-професійних програм Університету.

Крім того, на вченій раді розглянуто та затверджено нові освітньо-професійні програми і навчальні плани для студентів 2020 року набору (доповідач: перший проректор, професор Барна М.Ю.).

Засідання вченої ради університету від 5 березня 2020 року

5 березня 2020 року в університеті відбулося засідання вченої ради університету на якому розглянуто питання навчально-методичної діяльності закладу.

З інформацією про стан забезпечення якості підготовки фахівців в Інституті економіки та фінансів доповіла директор Інституту, доцент Герасименко Т.О. Тамара Олегівна відзначила, що з початку 2019-2020 навчального року в Інституті відбувається розширення освітньої діяльності шляхом запровадження нових освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня: “Економіка та бізнес-аналітика підприємства”, “Фіскальне і митне адміністрування” та “Фінансово-економічна безпека суб’єктів підприємництва”. З наступного навчального року започатковується ще одна програма “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”. 

Забезпеченню належного рівня якості підготовки фахівців сприяє інтеграція в освітній процес науково-дослідної роботи учасників освітнього процесу. Так, зокрема, за 2019 рік викладачами кафедр Інституту опубліковано 77 статей, з яких у наукометричних базах Scopus - 1; Web of Science - 10. За результатами участі у конференціях викладачами опубліковано 247 тез. Здобувачами вищої освіти всіх освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів було опубліковано 23 статті у фахових виданнях. За результатами участі у конференціях здобувачами вищої освіти під керівництвом професорсько-викладацького складу Інституту опубліковано 281 теза. Науковій роботі здобувачів сприяє функціонування студентських наукових гуртків за спеціальностями Інституту та систематичне проведення конференцій (“Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку” (щорічно впродовж 15 років), “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України” (щорічно впродовж 10 років).

Якість підготовки фахівців нерозривно пов'язана з організацією контролю та оцінювання знань. В Інституті система оцінювання знань включає поточний, рубіжний та підсумковий контроль. Для оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти та перевірки якості освітнього процесу і рівня викладання навчальних дисциплін систематичним в Інституті є проведення ректорських контрольних робіт.

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів свідчать, що із 202 студентів, проанкетованих в Інституті, 74,3 % підтримують здійснення поточного контролю; 80 % є зрозумілою процедура проведення контрольних заходів, а 90 % - критерії оцінювання знань із дисциплін. 70 % здобувачів впевнені в тому, що тестування, як форма контролю, забезпечує об'єктивність оцінювання знань та забезпечує неупередженість екзаменатора. Однак, на думку студентів, є потреба у збільшенні кількості спроб при тестуванні.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: науково-педагогічним працівникам кафедр Інституту систематично до початку кожного навчального семестру оновлювати комплекси навчально-методичного забезпечення; продовжити практику проведення рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників; анкетування здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів.

Також на засіданні членами вченої ради заслухано та обговорено про:  результати опитування роботодавців та інших стейкхолдерів ОПП “Готельно-ресторанна справа” (доповідач: перший проректор, професор Барна М.Ю.); про подання до НАЗЯВО відомостей про самооцінювання акредитаційної справи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа” (доповідач: перший проректор, професор Барна М.Ю.), а також розглянуто та затверджено Положення про користування гуртожитками ЛТЕУ та Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках ЛТЕУ.

Крім того, відбулося представлення до вченого звання професора кафедри фінансів, кредиту та страхування, д.е.н. С.В. Черкасової.

Засідання вченої ради від 30 січня 2020 року

30 січня 2020 року в університеті відбулося перше засідання вченої ради у 2020 календарному році підведено підсумки 2019 року на окреслено нові завдання на 2020 рік.

Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2019 рік і завдання вчених університету на 2020 рік доповів проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б. У виступі проректор з наукової роботи відзначив, що за звітний період за всіма принци¬пово важливими напрямами збережено позитивні тенденції та досягнуто вагомі результати:

1)    у 2019 році була успішно завершена процедура перереєстрації двох наукових видань університету, а саме Вісника Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки та Підприємництво і торгівля.  Цим виданням експертними комісіями МОН України була присвоєна категорія “Б”;
2)    у 2019 році вченими університету виконувалася 31 науково-дослідна тема. Даний показник у 2018 р. становив 39 тем, в 2017 р. – 39, а в 2016 р. – 45. У 2019 в Університеті виконувалось 26 тем з державною реєстрацією. Виконанням науково-дослідних робіт з державною реєстрацією у звітному році було охоплено більше половини кафедр;
3)    станом на кінець звітного року в університеті функціонували 17 наукових шкіл під керівництвом провідних вчених. Найбільше наукових шкіл функціонує на кафедрах Інституту економіки та фінансів і факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування;
4)    за підсумками 2019 року вченими університету опубліковано 202 наукових статті в загальноукраїнських журналах,  з них 195 статей – у фахових виданнях. У останні роки чітко прослідковується тенденція скорочення кількості публікацій у нефахових виданнях;
5)    у звітному році опубліковано 45 статей у зарубіжних виданнях, що на 42% більше ніж у попередньому році;
6)    за звітний період опубліковано 24  монографії, з яких 21 у співавторстві, що менше ніж у попередні роки (2018 – 41; 2017 – 37; 2016 – 26);
7)    загалом вченими університету у 2019 році було опубліковано 123 статті у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах, з яких 15 статей у виданнях Scopus (на 53% більше ніж у 2018 році), 23 у виданнях Web of Science (на 56% більше ніж у 2018 році), а також 168 статей у виданнях включених до наукометричних баз Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ та інших;
8)    за звітний період вчені університету зробили 327 доповідей на понад 200 зарубіжних, всеукраїнських, міжнародних і вузівських конференціях, а також було опубліковано 675 тез за результатами участі у цих конференціях. Із цієї кількості у 2019 р. на закордонних конференціях було зроблено 16 доповідей, а за їх результатами опубліковано 16 тез;
9)    загалом за 2019 р. підвищили свою кваліфікацію 26 працівників університету. Основна частина викладачів проходила стажування у вузах та науково-дослідних установах західного регіону України. Ряд викладачів у звітному році пройшли стажування за кордоном  у провідних вузах Великої Британії, Франції та Польщі;
10)    у 2019 році студентами університету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт здобуто 10 дипломів (3 - І місце, 3 - ІІ місце і  4 - ІІІ місце);
11)    у звітному році активізувалась наукова робота викладачів Університету із студентами магістратури, що знайшло своє відображення у збільшенні кількості опублікованих статей, де співавторами виступали студенти ОКР “Магістр”;
12)    за звітний період університет став членом організації Crossref, що дало змогу присвоювати усім опублікованим науковим статтям унікальні цифрові ідентифікатори (DOI) та зробити ці статті більш доступними для ознайомлення та цитування користувачами мережі Інтернет. У 2019 році видано друком 7 наукових вісників ЛТЕУ, а саме № 57 і № 58 вісника з економічних наук, № 22 з технічних наук, № 8 з юридичних наук, № 16 з гуманітарних наук і № 24 і № 25 вісника “Підприємництво і торгівля”.

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада ухвалила: враховуючи новітні вимоги законодавства України у сфері наукової діяльності, потребує активізації робота по виконанню вченими Університету спільних наукових робіт з науковцями  з інших країн, що дасть змогу підвищити цитованість праць вчених Університету та сприятиме популяризації їх доробку у міжнародному академічному середовищі; науковим керівникам дисертаційних робіт, гарантам освітніх програм завідувачам кафедр взяти під особистий контроль академічний рівень та оформлення наукових публікацій працівників, аспірантів і сприяти їх розміщенню у фахових періодичних наукових  виданнях та виданнях включених до міжнародних наукометричних баз.

З інформацією про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі університету доповів проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б. У виступі Богдан Богданович відзначив, що у 2019 році контингент здобувачів освіти на третьому освітньо-науковому рівні скоротився.

У 2019 році завершила навчання в аспірантурі 31 особа, у тому числі 3 аспірантів достроково у зв’язку із успішним захистом дисертацій.

Станом на 31 грудня 2019 р. на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти навчається 27  осіб, а саме,  17 на денній формі навчання, та  10 на заочній формі навчання.

У 2019 році на навчання було зараховано 27 осіб, а саме, 17 на денну форму навчання та 10 на заочну форму навчання, з яких на даний час  навчається на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти 11 осіб.

У звітному році в університеті захищено 9 докторських дисертаційних робіт, з них 4 захищено нашими викладачами (І. М. Мельник, І. І. Свидрук; О. О. Трут, Б. М. Шевчик) і ще  4 захищено нашими докторантами (І. М. Білецька, Ю. М. Мельник, І. О. Корчинський, В. С. Рейкін), 1 дисертаційна робота захищена М. А. Кальницькою із ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. У інших спеціалізованих радах нашими викладачами захищено 3 докторські дисертаційні роботи (О. О. Гудзовата, Ю. В. Полякова, Т. П. Яхно).

Загалом у трьох спеціалізованих радах нашого університету у звітному році було захищено 13 кандидатських дисертацій, з них 6 нашими здобувачами і аспірантами (С. М. Ільчишин, Ю. М. Ярова, І. В. Мойсеєнко, Ю. О. Морщавка, А. І. Курак, Х. В. Кузьма) та 5 здобувачами з інших закладів вищої освіти (С. Г. Мороз,  А. І. Тесля,  В. С. Мохняк, Н. Ю. Мартинюк, О. В. Кириченко).

Під час розгляду питання порядку денного: про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи у грудні-січні 2019-2020 навчального року доповідачами відзначено: приймальною комісією надруковано оновлені буклети спеціальностей та освітніх програм університету; розроблено презентації освітніх програм, що були представлені на студентському конкурсі "Студентські презентації спеціальностей ЛТЕУ"; у рамках святкування тижня права проведено наукову гру «Оксфордські дебати», у якій прийняли участь студенти Чернівецького коледжу економіки і права; проведено ознайомчу профорієнтаційну зустріч з учнями та вчителями ЗОСШ № 27 м. Полтави, яких було ознайомлено із матеріально-технічною базою університету та презентовано особливості вступної кампанії 2020 року; проведено профорієнтаційні бесіди під час проведення Всеукраїнського турніру з футболу CRISTMAS CUP 2019; проведено профорієнтаційні бесіди зі студентами економічних спеціальностей ЗВО м. Львова щодо вступу в магістратуру під час проведення інтенсив-курсу "Аудитор" та ярмарку вакансій для студентів та випускників вишів від аудиторської компанії Nexia DK; постійно оновлюється інформація сайту lute-world.com "Освіта іноземних громадян".

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: забезпечити ефективну роботу профорієнтаційних груп із закріпленими за ними закладами середньої, професійно-технічної й вищої освіти м. Львова та інших областей і регіонів України; забезпечити ефективну роботу профорієнтаційних груп з проведення профорієнтаційної роботи із використанням мережі Інтернет (веб-сторінки, соціальні мережі, ін.);

Про наукову роботу студентів на факультеті товарознавства, управління та сфери послуг доповів декан факультету товарознавства, управління та сфери послуг, доцент Гаврилишин В.В. Володимир Володимирович відзначив, що важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень.

За 2019 р. студентами факультету опубліковано 4 наукових статті, три з яких індексовані у міжнародних наукометричних базах (РИНЦ, Googl Scholar, Бібліометрика української науки, Index Copernicus та 167 доповідей і тез за матеріалами конференцій. За результатами власних досліджень і дипломних магістерських робіт загалом студенти прийняли участь у роботах 21 міжнародної конференції, які проходили в Україні, 6 всеукраїнських та трьох міжвузівській, вузівській і факультетській конференціях.

15-17 травня 2019 р. в університеті відбулася Щорічна наукова конференція студентів “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”, у якій взяли участь 39 студентів факультету ОС “бакалавр” та “магістр”, а 7 студентів прийняли участь у роботі Шістнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, яка відбулась 23 травня 2019 р.

5 грудня 2019 р. на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування була проведена VII Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг», у якій взяли участь представники 17 закладів освіти і науки з України. В оргкомітет конференції надійшло 78 тез доповідей понад 150 авторів, серед яких аспіранти, студенти освітніх ступенів бакалавр та магістр.

12 грудня 2019 року в університеті пройшла І міжнародна науково-практична інтернет-конференція " Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності", організатором якої була кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. Серед учасників конференції були аспіранти та здобувачі вищої освіти факультету.

Студенти факультету щорічно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Так, 10-11 квітня 2019 року у Житомирському державному технологічному університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією "Підприємництво", на якому студенти спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Бас Ю. О. нагороджена Дипломом І ступеня та Бондаренко А. В. - Грамотою за перемогу в номінації "За оригінальність запропонованих заходів"  (науковий керівник доц. Олексин І.І.).

28-29 березня 2019 р в Одеському національному політехнічному університеті відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, на якому робота студентки Лампіки М. П. здобула диплом ІІ ступеня (науковий керівник проф. Міщук І. П.). Грамотами в номінаціях «За наявність змістовної дискусії» нагороджена Стрельнікова М. В. (науковий керівник доц. Шалева О. І.), «За висвітлення актуальних проблем розвитку галузі» - Хоминець І. В. (науковий керівник доц. Олексин І. І.).

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр взяти під контроль участь викладачів у проведенні та стимулюванні студентів щодо активізації наукової роботи та діяльності наукових гуртків; сприяти у підготовці та оформленні наукових публікацій студентів у наукових виданнях.

Також членами вченої ради розглянуто інформацію про фінансово-господарську діяльність університету у 2019 році та напрями її здійснення у 2020 році (доповідач: начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  Ясінська Л.Т.); затверджено план роботи вченої ради Університету у другому семестрі 2019-2020 навчального року (доповідач: секретар вченої ради, професор Медвідь Л.Г.).

Крім того на засіданні відбулося представлення до вченого звання доцента кафедри теорії держави і права к.ю.н. Голинської М.І.

Засідання вченої ради університету від 26 грудня 2019 року

26 грудня 2019 року в університеті відбулося останнє засідання вченої ради у поточному році на якому розглянуто питання пов’язані навчально-методичною діяльністю закладу вищої освіти.

Розпочалося засідання  з урочистого вручення ректором університету, професором П.О. Куциком Подяки Укркоопспілки заступнику декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доценту В.Т. Лебединець.

З інформацією про результати опитування студентів та науково-педагогічних працівників університету перед присутніми виступила перший проректор, професор М.Ю. Барна. Марта Юріївна відзначила, що у листопаді-грудні 2019 року в університеті проведено опитування серед здобувачів вищої освіти та  для науково-педагогічних працівників.    

В опитуванні взяли участь за окремими анкетами серед здобувачів вищої освіти:

 • визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності – 885 осіб;
 • визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії – 778 осіб;
 • визначення потреб та ступеня задоволення здобувачів вищої освіти наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів університету – 732 особи;
 • визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні – 704 особи;
 • аналіз ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики – 602 особи;
 • визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів -636 осіб;
 • визначення рівня навантаження студентів – 648 осіб;
 • визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх програм – 608 осіб.

В опитуванні серед науково-педагогічних працівників:

 • визначення рівня реагування на прояви академічної недоброчесності та нульової толерантності до академічної недоброчесності – 166 осіб;
 • визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи – 79 осіб.

З метою удосконалення рівня якості освітньої діяльності та якості вищої освіти вчена рада ухвалила: за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників та при формуванні змін до ОПП, навчальних планів, організації освітнього процесу загалом та його складових зокрема, враховувати думки учасників анкетування.

Про результати моніторингу якості комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін за ОПП першого (бакалаврського) рівня освіти “Право”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Готельно-ресторанна справа”, “Менеджмент”, “Товарознавство та торговельне підприємництво”, “Туризм”, “Харчові технології” та другого (магістерського) рівня освіти “Право”, “Готельно-ресторанна справа”, “Менеджмент”, “Туризм”, “Харчові технології”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Товарознавство та комерційна діяльність” доповіла керівник відділ моніторингу якості освіти та акредитації, професор Л.Г. Медвідь.

Любов Гнатівна відзначила, що моніторинг якості комплексів навчально-методичного забезпечення проводився з метою встановлення відповідності їх Постанові КМУ № 266 від 29 квітня 2015 року “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, повноти складу КНМЗ відповідно до Положення про КНМЗ університету, оновлення списку рекомендованої літератури, використання наукових праць науково-педагогічних працівників, що викладають відповідні дисципліни.

За результатами проведеного моніторингу було встановлено, що освітні компоненти забезпечені повним КНМЗ, дистанційними курсами та відповідають вимогам Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: науково-педагогічним працівникам до 1 квітня 2020 року привести комплекси навчально-методичного забезпечення до вимог нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України та Положення про КНМЗ університету. Відділу моніторингу якості освіти та акредитації у квітні-травні 2020 року провести повторний моніторинг якості КНМЗ освітніх компонент для ОПП усіх спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти в університеті.

Також на засіданні члени вченої ради обговорили: результати перевірки окремих структурних підрозділів університету директором Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки. Крім того затверджено Правила прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2020 році.

На завершення засідання, ректор привітав членів вченої ради з наступаючим Новим 2020 роком та Різдвом Христовим і побажав щастя та добра, невичерпного життєвого оптимізму, а також наснаги для нових звершень на Благо України й рідної Alma-Mater!

Засідання вченої ради університету від 11 грудня 2019 року

11 грудня 2019 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто питання пов’язані з роботою приймальної комісії та навчально-методичної діяльності закладу вищої освіти.

Розпочалося засідання з урочистого вручення ректором університету, професором П.О. Куциком Почесної відзнаки Укоопспілки «Знак Пошани» декану факультету МЕВ та ІТ, професору Ю.В. Поляковій. У свою чергу, в.о. Керівника головного управління освіти і науки Львівської ОДА  І.  Г. Гайдук вручив відзнаку колишньому викладачу університету, Заслуженому юристу України, доценту М.А. Мацько.

З інформацією про участь студентської ради юридичного факультету в проекті ЛТЕУ “Живеш у гуртожитку – знай свої права та обов’язки” виступила голова ради студентського самоврядування юридичного факультету В.Д. Єрмілова. Під час виступу Вікторія відзначила, що студентська рада юридичного факультету упродовж навчального року активно взаємодіяла зі студентською радою університету та гуртожитку, долучалась до роз’яснень мешканцям гуртожитків правил проживання та їх дотримання, вивчала побут студентів, розглядала їх пропозиції і зауваження щодо покращення умов проживання та обговорювала їх втілення з керівництвом факультету та Університету. Студентська рада провела опитування студентів, які проживають в гуртожитку. Результати опитування засвідчили, що 82% студентів ознайомлені та погоджуються з Правилами проживання в гуртожитку; 92% - підтвердили, що потрібно дотримуватись чистоти та порядку; 50% зазначили, що не вистачає закладів харчування в межах студентського містечка; 42% мешканців гуртожитків підтримали встановлення камер спостереження на поверхах з метою забезпечення безпеки та попередження вчинення правопорушень.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: у березні 2020 року ректорату спільно з органами студентського самоврядування ЛТЕУ провести круглий стіл, на якому обговорити шляхи оптимізації співпраці між адміністрацією університету і студентською радою; роботу студентського активу щодо проведення заходів на вирішення правових, побутових, організаційних і інших проблем, пов'язаних з діяльністю студентської ради та проживання студентів у гуртожитках.

Також на засіданні розглянуто та затверджено Правила прийому до Львівського торговельно-економічного університету в 2020 році (відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Бойко Р.В.); про стан виконання науково-дослідних тем кафедрами Університету та затвердження звітів за виконаними темами (проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б.); про результати контролю залишкових знань студентів і їх якості; про стан виконання дипломних робіт і підготовки до їх захисту здобувачів освітнього рівня “магістр”.

Засідання вченої ради університету від 21 листопада 2019 року

21 листопада 2019 року відбулося засідання вченої ради університету на якому розглянуто питання навчально-наукової та профорієнтаційної роботи закладу вищої освіти.

Про особливості, проблеми та перспективи роботи з іноземними студентами  доповіла присутнім декан факультету МЕВ та ІТ, професор Ю. В. Полякова та директор Центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько. Доповідачами наголошено, що в університеті проводиться постійна робота з іноземними студентами за усіма важливими напрямами, спрямована на успішну адаптацію студентів до навчального процесу та суспільного життя.

На факультеті МЕВ та ІТ навчається 17 іноземних студентів, які представляють такі країни: Азербайджан, Грузія, США, Марокко, Єгипет, Ліван, Камерун і Нігерія.

Важливого значення надається не лише розв’язанню проблем навчання, а й соціальним чинникам пристосування студентів до життя в Україні. При реалізації вимог навчального процесу для англомовних студентів забезпечується тісний взаємозв’язок між деканатом, менеджером по роботі з іноземцями та студентами, у тому числі шляхом інтерактивного спілкування. Деканатом і Центром міжнародної освіти та співпраці аналізується успішність студентів, розглядаються навчальні дисципліни, дотримання правил проживання в гуртожитках тощо.

Важливе місце в адаптації та розвитку іноземних студентів посідають інформаційно-просвітницькі заходи, до яких вони активно залучаються (пізнавальні поїздки, наукові конференції англійською мовою, спортивно-адаптивні програми та інші). 

Проблеми, що виникають у роботі з іноземними студентами, пов’язані передусім із тим, що студенти мають різний рівень знань, специфічні  звичаї та виховання, є представниками різних країн світу, культури і суттєво відрізняються за релігійними та національними традиціями, що спонукає в університеті проводити індивідуальну роботу з ними та інтегрувати їх до української національної культури, звичаїв і традицій.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: ширше використовувати сучасні методи соціологічних досліджень і анкетування іноземних студентів, які допоможуть виявити існуючі проблеми, налагодити індивідуальний контакт з кожним із студентів, покращити мікроклімат і сприяти полегшенню адаптаційного періоду; студентським радам університету та факультету МЕВ та ІТ ширше залучати іноземних студентів до участі у різноманітних заходах з метою поліпшення їх соціальної активності, самостійності та відповідальності в житті колективу і соціумі; прищеплення та розвитку загальної культури; ознайомлення із українською національною культурою, звичаями і традиціями; інтеграції до студентського середовища.

З інформацією про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи у вересні-жовтні 2019 року перед присутніми виступили директор Інституту, декани факультетів та відповідальний секретар приймальної комісії. У виступах відзначено, що проведено ряд заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2020 році. Зокрема, проведено анкетування студентів 1 курсу з метою виявлення мотивів і критеріїв вибору навчального закладу та студентів 2 курсу для оцінки вражень студентів від першого року навчання для пошуку шляхів удосконалення роботи зі студентами; залучено студентів 1-3 курсів для проведення профорієнтаційної роботи у школах, які вони закінчили. Проведено міжвузівську студентську інтерактивну конференцію англійською мовою. Оновлено буклети спеціальностей та освітніх програм ЛТЕУ; оновлено рекламні матеріали про університет в інтернет-каталозі та друкованому журналі-каталозі "Все місто"; подано рекламну інформацію про університет у друковане видання "Львівська пошта". У жовтні
університет долучився до участі у профорієнтаційному форумі "Живи і працюй в Україні", організованому Львівським обласним центром зайнятості; постійно оновлюється інформація сайту lute-world.com "Освіта іноземних громадян", на якій розміщено буклет про спеціальності арабською мовою; розповсюджується рекламний випуск газети "Студентський меридіан".

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: встановити і постійно підтримувати ділові контакти із керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних завдань та створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів якісної освіти у стінах університету. Активніше налагоджувати співпрацю із укладанням відповідних угод із керівництвом навчальних закладів, які знаходяться у районних центрах і сільських населених пунктах Львівської та інших областей України та особливо з тими, з яких поступили на навчання до університету випускники за останні три роки із забезпеченням належного контролю за їх якісним виконанням.

З інформацією про основні напрями підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Університету з врахуванням рішень КМУ України та МОН України виступив проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У доповіді Богдан Богданович відзначив, що підвищення кваліфікації та стажування розглядаються як невід’ємна складова навчально-наукової роботи та ключовий елемент системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті. Недавно прийняті нормативні документи КМУ України та МОН України визначають такі нові особливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: науково-педагогічні працівники університету можуть підвищувати свою кваліфікацію в університеті, тобто за основним місцем роботи. Результати підвищення кваліфікації не потребують визнання вченою радою. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету відбувається раз у п’ять років, а його обсяг не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС. Результатом підвищення кваліфікації науково-педагогіч
них працівників Університету у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому законодавством порядку.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: з врахуванням змін у вітчизняному законодавстві,  прийняття нових нормативних документів, а також доповнень до існуючих документів КМУ України та МОН України, рішенням вченої ради Університету затвердити нове Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету та викласти його на офіційному сайті університету.

Засідання вченої ради від 11 жовтня 2019 року

11 жовтня 2019 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому підведено підсумки роботи приймальної комісії та обговорено готовність університету до роботи у 2019-2020 навчальному році.

З інформацією про результати набору студентів до університету та коледжу у 2019 році та завдання з організації набору студентів у 2020 році доповів секретар приймальної комісії, доцент Бойко Р.В.

Про готовність структурних підрозділів і матеріально-технічної бази університету до роботи у 2019-2020 навчальному році доповіли ректор, професор Куцик П.О. та начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Ясінська Л.Т.

Проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б. виступив з інформацією про результати набору до аспірантури Університету у 2019 році та завдання з організації набору у 2020 році.

Перший проректор, професор Барна М.Ю. виступила з інформацією про проведення акредитації освітніх програм відповідно до вимог Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Також, на засіданні затверджено план роботи вченої ради університету у першому семестрі 2019-2020 навчального року (доповідач: секретар вченої ради, проф. Медвідь Л.Г.).

Засідання вченої ради від 4 лютого 2019 року

4 лютого 2019 року  відбулося засідання вченої ради університету на якому підведено основні підсумки діяльності закладу вищої освіти у 2018 році та окреслено завдання на 2019 рік.

З інформацією про стан виконання науково-дослідних тем кафедрами університету та затвердження звітів за виконаними темами та про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2018 рік і завдання вчених університету на 2019 рік доповів проректор з наукової роботи, проф. Б.Б. Семак. У виступі Богдан Богданович відзначив, що у 2018 році збережено позитивні тенденції та досягнуто вагомі результати:

1)    у 2018 році вченими університету виконувалося 39 науково-дослідних тем. У 2018 року в університеті виконувалось 34 теми з державною реєстрацією, що становить 87% від загальної кількості виконуваних тем;

2)    станом на кінець звітного року в університеті функціонували 18 наукових шкіл під керівництвом провідних вчених. Найбільше наукових шкіл функціонує на кафедрах Інституту економіки та фінансів і факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування;

3)    за підсумками 2018 року вченими університету опубліковано 285 статей в загальноукраїнських журналах (з них 266 статей у фахових виданнях) і 26 публікацій у зарубіжних виданнях;

4)    за звітний період опубліковано 41 монографію, з яких 34 у співавторстві, що значно більше, ніж у попередні роки (2017 – 37; 2016 – 26; 2015 – 19; 2014 – 17);

5)    загалом вченими університету у 2018 році було опубліковано 224 статті у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах, з яких 7 статей у виданнях Scopus, 10 у виданнях Web of Science, а також 207 статей у виданнях, включених до наукометричних баз Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, ROAD та багатьох  інших;

6)    за звітний період вчені університету зробили 423 доповіді на понад 200 зарубіжних, всеукраїнських, міжнародних та вузівських конференціях, а за результатами участі у цих конференціях було опубліковано 662 тези. Із цієї кількості у 2018 р. на закордонних конференціях була зроблена 21 доповідь, а за їх результатами опубліковано 36 тез;

7)    загалом за 2018 р. підвищили свою кваліфікацію 80 працівників університету, що на 43 % більше, ніж у 2017 році.

8)    у 2018 році в університеті відбулося незначне збільшення контингенту аспірантів порівняно з минулим 2017 роком. Станом на кінець звітного року в аспірантурі університету навчалось 176 аспірантів та здобувачів. Збільшення кількості аспірантів було частково пов’язане з відкриттям та успішним ліцензуванням нових спеціальностей у аспірантурі Університету; 

9)    у звітному році в університеті було захищено 12 кандидатських і 5 докторських дисертацій (Г. С. Григор’єв, Р. П. Підлипна, Ю. І. Турянський, Р. Р. Августин та Р. Л. Лупак);

10)    у 2018 році студентами університету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт здобуто 9 дипломів (3 - І ступеня, 4 - ІІ ступеня і  2 - ІІІ ступеня), а також двоє студентів здобули дипломи ІІ ступеня на Всеукраїнському студентському конкурсі з торговельної реклами. На ІХ Регіональному конкурсі рекламних проектів один студент здобув диплом ІІІ ступеня, а на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт було здобуто 5 дипломів (2 - І ступеня, 2 - ІІ ступеня і 1 - ІІІ ступеня);

11)    за звітний період усі наукові видання університету зареєстровано у каталозі найбільшої наукометричної бази світу – “Ulrich’s Periodicals” (CША), а у другій половині 2018 року три видання включені до каталогу міжнародної  наукометричної бази “Index Copernicus”.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: науково-дослідницьку діяльність університету у 2018 році визнати ефективною; науковим керівникам та кафедрам університету до 31.05.2019 р. оформити проміжні та заключні (для завершених тем) звіти за результатами виконання науково-дослідних тем та подати їх на розгляд і затвердження Вченою радою; активізувати наукову роботу викладачів університету зі студентами, котрі виявляють бажання займатися науковими дослідженнями та планують у перспективі поступати в аспірантуру.

Про фінансово-господарську діяльність університету у 2018 році та напрями її здійснення у 2019 році  доповіла керівник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  Л.Т. Ясінська. Любомира Тимофіївна у виступі відзначила, що що ректоратом і фінансово-господарською службою університету проводилась необхідна робота для забезпечення необхідного рівня формування доходів університету та їх раціонального використання, своєчасного проведення розрахунків з оплати праці й отриманими послугами, збереження майна тощо.

Крім того, на засіданні розглянуто затверджено остаточну редакцію Правил прийому на навчання до ЛТЕУ в 2019 році (доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Р.В. Бойко), а також затверджено план роботи вченої ради університету у другому семестрі 2018-2019 навчального року (доповідач: секретар Вченої ради, проф. Л.Г. Медвідь).

Засідання вченої ради від 27 грудня 2018 року

27 грудня 2018 року відбулося останнє засідання вченої ради університету у 2018 календарному році на якому обговорено актуальні питання навчально-методичної та виховної роботи закладу вищої освіти.

З інформацією про впровадження на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування дуальної освіти та використання в освітньому процесі виробничих баз підприємств виступив декан факультету, доц. В.В. Гаврилишин. У виступі Володимир Володимирович відзначив, що на факультеті з кожним роком все ширше запроваджується дуальна освіта і використовуються в освітньому процесі виробничі  бази підприємств.

Відзначено, що організація навчального процесу з елементами дуальної освіти базуються на співпраці з такими підприємствами та організаціями, як ТзОВ “Епіцентр К”, ТзОВ “РСП "Шувар”, ПрАТ “Моршинський завод мінеральних вод” (спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”); Ресторан-пивоварня “Кумпель”, ТзОВ “Хліб-Тренд” (спеціальність “Харчові технології”); Туристична компанія “Оті-Тур”, скритий спеледром “Бухта”, HUB Escape Quest, Виставковий комплекс “Південний Експо” (фестиваль гостинності та готельно-ресторанної справи “HoReCa Show Lviv”). INTERNOBMEN (Болгарія), Health Resort, Medikal SPA Ponorama Morska (Польша) (спеціальності “Туризм” і “Готельно-ресторанна справа”), школа розвитку SPE (спеціальність “Менеджмент”).

Наймасштабнішою в дуальній освіті є співпраця з компанією “Епіцентр К”. У цій компанії проводяться практичні заняття з товарознавства непродовольчих товарів. Для їх проведення складається графік на кожний семестр, в якому вказуються теми занять, відповідальні особи за їх проведення зі сторони кафедри і компанії. На інших підприємствах заняття проводяться за окремими темами.

Здобувачі вищої освіти факультету одночасно з навчанням  в університеті опановують обраний фах під час проходження виробничої практики в умовах виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу вказаних вище підприємств торгівлі, виробництва та сфери гостинності.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: сприяти подальшому розвитку елементів дуальної форми підготовки фахівців зі всіх спеціальностей факультету та розробити відповідне навчально-методичне забезпечення для такого навчання; активніше залучати фахівців підприємств для формування дисциплін навчальних планів спеціальностей факультету та університету на предмет їх відповідності потребам виробництва і вимог роботодавців.

Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі університету доповів проректор з наукової роботи, проф. Б.Б. Семак. Богдан Богданович відзначив, що у 2018 році завершили навчання в аспірантурі 15 осіб, у тому числі 7 аспірантів достроково у зв’язку із успішним захистом дисертації.

Станом на кінець поточного року в аспірантурі університету навчається 181 особа, з них  133 особи на денній формі навчання і  48 осіб на заочній формі навчання. Цього року було зараховано 28 осіб, а саме 14 осіб на денну форму навчання та 14 – на заочну форму навчання.

Успішно пройшли міжкафедральні семінари і рекомендовані до захисту 7 здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії та 3 здобувачі наукового рівня доктора наук.

Проректор наголосив, що у 2018 році викладачами, аспірантами та здобувачами університету успішно захищено 5 докторських дисертацій і 10 кандидатських дисертацій.

Про особливості виховної роботи на юридичному факультеті та факультеті міжнародних економічних відносин і інформаційних технологій в умовах гібридної війни в Україні доповіли проректор з навчально-виховної роботи, проф. С.Д. Гелей, декан юридичного факультету, доц. О.С. Котуха та декан факультету міжнародних економічних відносин і інформаційних технологій, доц. Ю.В. Полякова. Доповідачі відзначили, що на факультетах регулярно проводяться заходи, спрямовані на підняття патріотичного духу студентів, роз’яснення правової та політичної ситуації, яка відбувається в нашій державі.

Після заслуханої інформації члени вченої ради ухвалили: створити в головному корпусі університету банер з вшануванням Героїв небесної сотні та випускників університету, які приймали участь у воєнних діях на Сході України. забезпечити ефективне вивчення навчальних дисциплін з метою формування не лише знань про те, що відбувається у суспільстві, але й вміння самостійно та критично аналізувати інформацію, відповідально приймати рішення, усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки; проводити науково-практичні заходи, присвячені книжковим новинкам, популяризувати серед студентства традиції читання патріотичної літератури, що є одним з інструментів досягнення успіху у гібридній війні; забезпечити відвідування студентами історичних місць, пов’язаних із боротьбою українського народу за свободу та з історією дисидентського руху.

Також на засіданні відбулося роз'яснення основних положень Правил прийому для використання в профорієнтаційній роботі у 2019 році (доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Р.В. Бойко).

Засідання вченої ради від 4 грудня 2018 року

4 грудня 2018 року відбулося засідання вченої ради університету на якому обговорено питання міжнародної співпраці та інші питання навчально-методичної діяльності закладу вищої освіти.

З інформацією про розвиток міжнародного співробітництва на факультеті міжнародних економічних відносин і інформаційних технологій виступила декан факультету міжнародних економічних відносин і інформаційних технологій, доцент Ю.В. Полякова. У виступі Юлія Володимирівна наголосила, що серед пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва варто відмітити:  

- забезпечення програм академічної мобільності науковців, представників професорсько-викладацького та студентського складу з ВНЗ - партнерами (у 2017-2018 н. р. 8 студентів факультету взяли учать у академічній мобільності (Чехія; Польща), 7 викладачів (Чехія, Німеччина, США);

- двостороннє та багатостороннє партнерство, участь в міжнародних програмах (діє угода між кафедрою вищої математики та кількісних методів ЛТЕУ та кафедрою статистики Краківського університету, на основі якої викладачі беруть участь у міжнародних профільних конференціях);

- публікація результатів наукових досліджень у закордонних виданнях (у 2017-2018 н. р. загальна кількість зарубіжних публікацій 10 одиниць, з них 4 розділи у колективних монографіях, 6 наукових статей, у т.ч. 3 у наукометричних базах Web of science та Scopus, 15 доповідей у зарубіжних і 36 доповідей у міжнародних конференціях в Україні);

- стажування за кордоном студентів факультету на основі угод між університетом та європейськими компаніями (у 2018 р. 10 студентів факультету проходили позакредитну практику у туристично-відпочинковому комплексі “Панорама морска” м. Ярославець (Польща);

- залучення та прийом іноземних студентів (на факультеті навчається 10 студентів на україномовних програмах (Грузія, Азербайджан, США) та розпочато навчання за ОПП "Міжнародний бізнес" (англійська мова навчання) - 9 осіб (Ємен, Марокко, Єгипет, Нігерія);

- запрошення науковців та викладачів з інших країн для читання лекцій та проведення спільних досліджень, використання іноземної мови при проведенні факультетських заходів.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: продовжити практику укладання та реалізації угод про співробітництво з провідними зарубіжними закладами вищої освіти на рівні окремих кафедр факультету для розробки нових форм та методів навчання, обміну досвідом, розширення контактів у сфері спільного виконання науково-дослідницьких проектів; активізувати співробітництво з представництвами іноземних держав в Україні у питаннях спільної організації заходів, обміну матеріалами та інформацією щодо освітніх послуг в Україні та в світі.

З інформацією про результати моніторингу використання сучасного навчально-методичного забезпечення для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти виступила перший проректор університету, професор М.Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що до складових навчально-методичного забезпечення, які використовуються науково-педагогічними працівниками університету в освітньому процесі для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є: робоча програма навчальної дисципліни; конспект лекцій, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки (рекомендації) до семінарських, практичних і лабораторних занять, методичні вказівки (рекомендації) для самостійної роботи, методичні вказівки, що містять питання, завдання, задачі, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, завдання для комплексної контрольної роботи, завдання для ректорських контрольних робіт (для контролю залишкових знань студентів і їх якості), дистанційний курс, методичні рекомендації з організації практики, методичні вказівки з організації та виконання дипломних робіт (проектів) тощо. Серед доповнюючих складових сучасного навчально-методичного забезпечення викладачами використовуються матеріали для мультимедійного супроводу, тренінгові комп’ютерні програми, комп’ютерні лабораторні практикуми, навчальні відеофільми, аудіозаписи, інші матеріали, призначені для передачі телекомунікаційними каналами зв’язку.

Переважна більшість навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти містить сучасні матеріали, текстові та комп’ютерно-інформаційні моделі, щоб забезпечити сприйняття, розуміння та засвоєння студентами необхідних знань, умінь і навичок, а також здобуття відповідних фахових компетентностей.

Після заслуханої інформації члени вченої ради ухвалили: вважати роботу професорсько-викладацького складу університету над створенням навчально-методичного забезпечення основною, яка сприятиме поєднанню освітньої та практичної підготовки студентів, самостійному вивченню окремих тем навчальних дисциплін, адаптації освітніх програм університету, підвищенню комунікабельності студентів у європейському освітньому просторі.

Крім того,  на засіданні розглянуто питання про: результати контролю залишкових знань студентів і їх якості (доповідач: перший проректор, професор  М. Ю. Барна); стан виконання дипломних робіт і підготовки до їх захисту студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр (доповідачі: директор Інституту економіки та фінансів, декани факультетів); розгляд і затвердження тем дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії (доповідач: проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак),  а також відбулося представлення до вченого звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин к.е.н. Чех М.М.

Засідання вченої ради від 30 жовтня 2018 року

30 жовтня 2018 року  в університеті відбулося засідання вченої ради на якому окреслено подальші завдання профорієнтаційної роботи, а також питання методичної діяльності закладу вищої освіти.

Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи у вересні-жовтні 2018 року доповіли директор Інституту, декани факультетів та відповідальний секретар приймальної комісії. Доповідачами відзначено, що у вересні-жовтні 2018 року проведено ряд заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2019 році.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: встановити і постійно підтримувати ділові контакти із керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних завдань та створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів якісної освіти у стінах університету;  систематично розміщувати електронні презентації основних подій, які мають місце в навчально-методичному і науково-організаційному житті інституту, факультетів та кафедр університету на веб-сайті університету і соціальних мережах.

З інформацією про результати моніторингу професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників університету виступила перший проректор, професор  М.Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що проведено роботи щодо перевірки якісного складу науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку фахівців за спеціальностями (освітньо-професійними програмами), та визнання кваліфікації кожного науково-педагогічного працівника відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми), відповідно до кадрових вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Результати моніторингу професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету засвідчили, що основна частина науково-педагогічних працівників, які здійснюють освітній процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад 6 років та рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів і результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов. При цьому рівень наукової та професійної активності 9 викладачів засвідчується виконанням дев’яти та більше видів і результатів діяльності, 45 викладачів відповідно виконанням 7-9, а решта викладачів від 4 до 6 видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов. За результатами моніторингу професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників варто відзначити кафедри, викладачі яких активно займаються навчально-методичною та науковою роботою. Серед них кафедри: економіки; маркетингу; митного та технічного регулювання; фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу; аудиту, аналізу та оподаткування; фінансів, кредиту та страхування; товарознавства та технологій виробництва харчових продуктів і ін.

Після заслуханої інформації члени вченої ради ухвалили: науково-педагогічним працівникам університету висвітлювати результати наукових досліджень у періодичних виданнях зарубіжних країн та індексованих у наукометричних базах, зокрема Scopus та Web of Science й у фахових виданнях України; активізувати роботу над написанням індивідуальних і колективних монографій; активізувати участь у науково-практичних конференціях, у тому числі закордонних; активізувати видання підручників і навчальних посібників із дисциплін, що включені до навчальних планів освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за відповідними спеціальностями;

Також на засіданні розглянуто результати набору здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії та наукового рівня доктора наук у 2018 році та завдання з організації набору в 2019 році (доповідач: проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак) та затверджено акредитаційні справи освітньо-професійних програм з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня “Облік і оподаткування” зі спец. 071 “Облік і оподаткування”, “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Менеджмент” і “Управління фінансово-економічною безпекою” зі спец. 073 “Менеджмент”, “Товарознавство та комерційна діяльність” і “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Харчові технології” зі спец. 181 “Харчові технології”

Засідання вченої ради від 25 вересня 2018 року

25 вересня 2018 року відбулося перше засідання вченої ради університету у новому навчальному році на якому підведено підсумки роботи приймальної комісії, а також розглянуто інші питання, пов’язані функціонуванням закладу вищої освіти у 2018-2019 навчальному році.

З інформацією про результати набору студентів до Університету та коледжу у 2018 році та завдання з організації набору студентів у 2019 році виступив секретар приймальної комісії, доцент  Р.В. Бойко. У виступі Руслан Володимирович наголосив, що зараховано до числа студентів університету 967 осіб, з них:

 • на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра 269 студентів при ліцензованому обсязі 895 осіб, з них на повний термін навчання – 219 студентів, на скорочений термін навчання – 50 студентів;
 • на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра 427 студентів при ліцензованому обсязі 1325 осіб, з них на повний термін навчання – 39 студентів, на скорочений термін навчання – 388 студентів;
 • для здобуття ступеня магістра на денній і заочній формах навчання – 271 особа, них на денну форму навчання – 112 студентів, на заочну форму навчання – 159 студентів;


До коледжу зараховано 105 осіб, з них:

 • на денну форму навчання 58 осіб при ліцензованому обсязі 170;
 • на заочну форму навчання 19 осіб при ліцензованому обсязі 105;
 • на робітничі професії – 28 особу, при ліцензованому обсязі – 180.


У свою чергу, ректор університету, професор П.О. Куцик відзначив, що результати прийому в університет є задовільними. Враховуючи те, що кількість вступників-абітурієнтів в Україні в 2018 році не збільшилась, у порівнянні з минулим роком, проте набір для здобуття ступеня бакалавра на заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста збільшився на 10 осіб.

Після заслуханої інформації члени вченої ради ухвалили: у термін до 15 жовтня поточного року директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр і директору коледжу розробити конкретні заходи із проведення профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 2019 році та подати їх ректорату університету для затвердження; приймальній комісії, інститутам, факультетам університету та коледжу у жовтні поточного року підготувати всі необхідні рекламні матеріали у паперовій та електронній формі, щодо профорієнтаційної роботи і набору студентів у 2019 році для їх поширення у школах (коледжах) та через мережу Інтернет (веб-сторінки, соціальні мережі, ін.).

Також, на засіданні розглянуто готовність структурних підрозділів і матеріально-технічної бази до роботи у новому навчальному році та затверджено план роботи вченої ради університету у першому семестрі 2018-2019 навчального року.

Засідання вченої ради університету від 3 липня 2018 року

03 липня 2018 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому підведено підсумки 2017-2018 навчального року та окреслено нові завдання на наступний навчальний рік.

З інформацією про використання віртуальних навчальних підприємств у практичній підготовці студентів університету виступила перший проректор університету, професор М.Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що випусковими кафедрами Університету активно проводиться робота із створення та впровадження в освітній процес в якості практичної складової підготовки студентів віртуального навчального підприємства як однієї з найефективніших методик наближення середовища навчання до реальних умов роботи майбутніх фахівців.

В якості віртуального підприємства кафедрою маркетингу у навчальному процесі використовується програмна система “БЕСТ-Маркетинг”, яка надає зручний інструментарій оцінки ринкових позицій підприємства в умовах конкуренції. Кафедрою бухгалтерського обліку при навчанні студентів бакалаврського рівня використовуються два віртуальні підприємства: ПАТ “Автовектор” (основні види діяльності торгівля оптова, роздрібна, виробництво); ТОВ “ВМВ Компані” (торгівля оптова, роздрібна, виробництво). На базі цих віртуальних підприємств підготовлено комп’ютерний комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін "Облік у системі 1С: Підприємство" та "Облік у прикладних програмних рішеннях". При кафедрі фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу функціонує лабораторія інформаційних систем навчального банку “Академія”. Кафедрою підприємництва, торгівлі та логістики активно використовуються можливості щодо набуття навичок моделювання поточної господарської діяльності бізнес-структур з використанням мережі Інтернет, організації та документального відображення комерційних процесів за моделями “В2В” та “В2С”, аналізу методів і способів поведінки суб’єктів бізнесу в умовах сучасної конкуренції із застосування можливостей Інтернету. Кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи створене віртуальне навчальне готельно-ресторанне підприємство на основі програмного комплексу “Парус-Готель” та “Парус-Ресторан”. На кафедрі аудиту, аналізу та оподаткування використовуються ситуаційні ігри та навчальні симуляції окремих етапів аудиторського процесу. В планах є розробка комп’ютерної симуляції аудиторського процесу, яка дозволить студентам виконувати типові функції учасників аудиту, як з боку аудиторської фірми, так і з боку замовника. Кафедра фінансів, кредиту та страхування працює над створенням віртуального підприємства у формі фінансової (аналітичної) компанії. Для цього викладачами кафедри розроблене програмне забезпечення для проведення комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: створити робочу групу з числа завідувачів випускових кафедр та гарантів освітніх програм із створення на платформі університету віртуального навчального підприємства з метою підвищення рівня практичної підготовки студентів різних спеціальностей, що навчаються за різними освітньо-професійними програмами.

На засіданні обговорено порядок організації роботи та завдання інститутів, факультетів і кафедр університету у 2018-2019 навчальному році (доповідач: ректор, професор П.О. Куцик), а також розглянуто: результати анкетування студентів щодо оцінки роботи викладачів  та результати рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр університету (доповідач: перший проректор, професор М.Ю.Барна); результати роботи вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів (доповідачі: директор ІЕФ та декани факультетів); системність виконання ухвал вченої ради університету (доповідач: секретар вченої ради, професор Л.Г. Медвідь).

Також на засіданні відбулося представлення до вченого звання: професора ЛТЕУ, к.ю.н., доц. М. П. Федорова та доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н., доц. Ю. Б. Миронова.

На завершення ректор університету, професор П. О. Куцик привітав присутніх із завершенням навчального року, подякував за плідну роботу впродовж 2017-2018 навчального року та побажав гарного відпочинку під час відпустки.

Засідання вченої ради університету від 25 червня 2018 року

25 червня 2018 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто актуальні питання успішного функціонування закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг.

З інформацією про роботу СНТ університету та активізацію науково-дослідної діяльності студентів доповів проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У виступі Богдан Богданович відзначив, що наукові дослідження значною частиною студентської молоді розглядаються як невід’ємна складова навчального процесу і важлива передумова формування цілого ряду майбутніх професійних компетенцій.

Проректор наголосив: загалом у різного роду наукових конкурсних заходах, котрі проводилися на загальнонаціональному рівні, прийняло участь близько 50 студентів університету. Студенти, котрі входять до складу СНТ, відвідували всі конференції, які організовувались професорсько-викладацьким складом, також студенти відвідували та брали безпосередню участь у конференціях інших вузів, відвідували різного роду майстер-класи, лекції від працівників різних сфер діяльності, на основі чого, закріпили теоретичні та практичні знання та отримали новий досвід.

У 2017-18 навчальному році в Інституті ІЕФ та на факультетах університету було проведено 9 студентських наукових  конференцій різного рівня.
Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: включити у тематику конференцій, засідань круглих столів та наукових гуртків, що працюють при кафедрах,  розгляд наукових проблем, що будуть цікавими і актуальними для більшості студентів і матимуть безпосередній вплив на формування їх майбутніх фахових компетенцій.

Про роботу органів студентського самоврядування університету в сприянні створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів доповіли голова Студентської ради гуртожитків ЛТЕУ Софія Пелех та помічник ректора з організаційних питань та по роботі зі студентам, доцент О. В. Шумський. У виступі відзначено, що об'єднана студентська рада гуртожитків упродовж навчального року проводила в гуртожитках перевірки санітарного стану кімнат, дотримання студентами  правил проживання, вивчала побут студентів, розглядала їх пропозиції і зауваження щодо покращення умов проживання.

Протягом навчального року деканатами факультетів, кафедрами організовано відвідування викладачами і кураторами гуртожитків з метою проведення відповідної роботи серед студентів.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: кураторам академічних груп сприяти активізації роботи студентського самоврядування у сфері правового виховання студентів, що проживають в гуртожитках університету. У вересні 2018 року провести зустріч зі студентами першого курсу для роз'яснення Правил проживання в гуртожитку та внутрішнього трудового розпорядку на тему “Знай свої права – бережи своє майно”; провести семінар кураторів академічних груп з питань підтримки ініціативи і творчості студентів, співпраці з органами студентського самоврядування, залучення студентів до масових заходів гуманітарного спрямування, а також нараду працівників студентських гуртожитків.

Крім того, на засіданні розглянуто результати акредитації підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання) за спеціальностями: 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”; 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”; 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство і торговельне підприємництво” та ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”; 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа”; 081 “Право” ОПП “Право”; 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг”, а також обговорено стан підготовки акредитаційних справ підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”; 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” та ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”; 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” та ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”, 051 “Економіка” ОПП “Економіка підприємства” та 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології”.

Засідання вченої ради від 21 травня 2018 року

21 травня 2018 року  в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто питання освітнього процесу та профорієнтаційної роботи.

На засіданні затверджено акредитаційні справ для здобувачів першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти (за скороченим терміном навчання) за спеціальностями: 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”; 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”; 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство і торговельне підприємництво” та ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”; 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа”; 081 “Право” ОПП “Право”.

З інформацією про профорієнтаційну роботу кафедр університету у квітні-травні 2018 року доповіли директор Інституту економіки та фінансів і декани факультетів. У виступах доповідачі відзначили, що за звітний період проведено низку заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2018 році. Це і проведення конференцій, спортивних та виховних заходів, а також низку безпосередніх зустрічей з потенційними абітурієнтами.

Після заслуханої інформації членами вченої ради відзначено на необхідності  продовжити співпрацю з керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних завдань та створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів якісної освіти у стінах університету.   

Також, членами вченої ради розглянуто і затверджено теми дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Засідання вченої ради від 27 квітня 2018 року

27 квітня 2018 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто питання освітнього процесу, міжнародної та наукової діяльності.

Розпочалося засідання із урочистого вручення Подяк з нагоди Всесвітнього дня охорони праці працівникам університету за сумлінне відношення, активне сприяння з організації охорони праці на робочих місцях.

З інформацією про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 роки кафедр: вищої математики та кількісних методів і природничих наук та захисту навколишнього середовища виступили завідувачі кафедр професор Пілявський А.І. та професор Скоробагатий Я.П. відповідно. Доповідачі відзначили: працівники кафедр постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення, модернізацією освітнього процесу, підвищенням якості наукових досліджень і їх впровадженням у наукову та практичну діяльність.

Викладачами кафедри вищої математики та кількісних методів виконується науково-дослідна тема “Кількісні методи в економіці”. В рамках виконання науково-дослідної теми опубліковано 13 статтей, з них 6 у фахових виданнях та 2 у виданнях, що індексуються в науко метричних базах. Викладачі кафедри взяли участь у роботі 14 науково-практичних конференцій, з яких у 5 міжнародних, за матеріалами яких опубліковано 12 тез.

На кафедрі у рамках програми обміну ERSAMUS+ проходить стажування ing. Lucie Kopecká – докторантка кафедри математики та кількісних методів  Univerzita Pardubice, (Пардубіце, Чехія)

Під керівництвом викладачів кафедри двоє студенток нашого університету  підготували і виступили з доповідями на міжнародній науковій конференції у м. Вроцлаві (Польща).

Колективом кафедри природничих наук та захисту навколишнього середовища підготовлено та видано 1 посібник і 1 готується до друку; видано 13 навчально-методичних розробок. Видано 2 монографії, опубліковано 20 наукових праць, з яких 12 входять до наукометричної бази Scopus. Викладачі кафедри брали участь у 28 конференціях, з яких: 14 міжнародних, 3 всеукраїнських, 11 міжвузівських.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр особисто проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши особливу увагу на використання сучасних інноваційних технологій в розрізі кожної теми для формування компетентностей, що відповідають вимогам ринку праці; викладачам кафедр активно використовувати результати наукових стажувань в освітньому процесі, у другому семестрі поточного навчального року організувати та провести семінари з метою обміну набутим досвідом і ознайомленням з найкращими прикладами організації освітнього процесу та моніторингу навчальної діяльності; - застосовувати в освітньому процесі сучасні прогресивні підходи до організації навчання.

Зі звітом про міжнародну діяльність університету виступила керівник центру міжнародної освіти та співпраці Штанько Т. М. У виступі Тетяна Михайлівна відзначила: університет успішно працював у напрямах активізації та інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва. Найбільшого прогресу досягнуто у розвитку професійних зв’язків із партнерами Польщі, Чехії, Болгарії та Білорусі.

У межах програми ERASMUS+ напряму KА1 “Мобільність студентів, викладачів та персоналу” навчались 19 студентів різних освітніх ступенів і спеціальностей, проходили стажування 8 працівників університету. Своєю чергою Університет приймав 4 викладачів і 2 аспірантів з партнерських університетів. П'ятеро студентів навчались у зарубіжних університетах поза межами грантових програм. Досягнуто низку попередніх домовленостей з іноземними університетами для отримання фінансування в рамках програми ERASMUS+, що будуть реалізовуватись у наступному навчальному році.

Розгорнуто масштабну роботу з набору іноземних студентів. У поточному навчальному році в Університеті навчаються 33 іноземні студенти із 11 країн - Італія, США, Алжир, Ємен, Єгипет, Туреччина, Камерун, Нігерія, Азербайджан, Грузія, Молдова.

Відповідно до угод про співробітництво (зокрема проходження практики) у цьому році студенти університету відповідних напрямів і спеціальностей проходитимуть літню практику у трьох країнах: Туреччина, Болгарія, Польща.

На партнерських безоплатних засадах продовжується обмін публікаціями з Лодзьким університетом (Польща), Єреванським державним університетом (Вірменія), Університетом менеджменту у Варні (Болгарія) та ін.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: розробити та включити до Програми розвитку факультетів (кафедр) пропозиції щодо участі викладачів і студентів у міжнародних проектах; передбачити впровадження сучасних англомовних технологій супроводження навчання іноземних студентів (документообіг, розклад, сервіси тощо) для забезпечення навчального процесу з іноземними студентами. Центру міжнародної освіти та співпраці працювати у напрямі розширення контактів із міжнародними організаціями та партнерами, здійснити аналіз пропозицій потенційних партнерів (або структурних підрозділів Університету) щодо напрямів співробітництва Університету із закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями.

Також на засіданні відбулося обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, а також розглянуто та затверджено навчальні плани і освітньо-професійні програми для набору студентів 2018 року.

Засідання вченої ради від 22 березня 2018 року

22 березня 2018 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто питання профорієнтаційної роботи, а також навчально-методичної й наукової діяльності вишу.

Розпочалося засідання із вручення ректором університету, професором П. О. Куциком почесної нагороди університету “Почесна відзнака” професору кафедри маркетингу, заслуженому професору університету, Відміннику освіти України, Лауреату державної премії України Станіславу Володимировичу Скибінському.

Після урочистого вручення почесної нагороди, з інформацію про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору у 2018 році доповіли декани факультетів та відповідальний секретар приймальної комісії. Доповідачі відзначили, що проведено ряд заходів з метою забезпечення та організації  набору у 2018 році. Зокрема, крім традиційних заходів слід відзначити таке: відбулося безпосереднє розміщення оголошень у школах та коледжах Західного регіону України; налагоджено співпрацю з Рахівським районним центром зайнятості Закарпатської області; подано рекламну інформацію про університет у друковані засоби масової інформації (Львівська пошта, Львівські оголошення); проведена розсилка інформаційно-профорієнтаційних портфоліо на e-mail шкіл, гімназій та ліцеїв Львівської, Волинської, Полтавської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Загалом профорієнтаційними заходами охоплено 164 шкіл, гімназій і ліцеїв та 18 коледжів України.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: директору Інституту, деканам факультетів і завідувачам кафедр: продовжити співпрацю з керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних завдань та створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів якісної освіти у стінах університету; продовжити проведення днів спеціальностей, святкування знаменних дат, спортивних змагань, олімпіад, тощо із залученням до загально університетських, інститутських, факультетських і кафедральних заходів учнів закладів середньої освіти, вищих навчальних закладів.

Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 р.р. кафедр: кримінального права і процесу, кафедра господарського права та процесу та цивільного права та процесу доповіли завідувачі кафедр. Виступаючі відзначили, що кафедри постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення, модернізацією освітнього процесу, підвищенням якості наукових досліджень і їх впровадженням у наукову та практичну діяльність. У 2017 році вперше проектними групами кафедр розроблені та впроваджені в освітній процес освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, які повною мірою характеризують загальні та специфічні підходи до провадження освітнього процесу; проведена значна робота із започаткування провадження підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії шляхом ліцензування.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр:  особисто проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши особливу увагу на використання сучасних інноваційних технологій в розрізі кожної теми для формування компетентностей, що відповідають вимогам ринку праці; забезпечити розробку планів проведення наукових семінарів з метою підвищення наукової компоненти освітньої діяльності, імплементації новітніх наукових досліджень в практику викладання дисциплін, що закріплені за кафедрами; викладачам кафедр:  активно використовувати результати наукових стажувань в освітньому процесі; застосовувати в освітньому процесі сучасні прогресивні підходи до організації навчання;
Інформацію про представлення та затвердження звітів за науково-дослідними темами кафедр університету з державною реєстрацією
доповів  проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У виступі Богдан Богданович відзначив: виконання науково-дослідних тем з державною реєстрацією є ключовим елементом наукової діяльності університету, одним з важливих чинників його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та його рейтингової оцінки. Відтак, до виконання науково-дослідних тем залучена 21 кафедра університету. У січні 2018 року кафедрами було зареєстровано 15 нових науково-дослідних тем та продовжено (перереєстровано)  термін виконання 4 існуючих тем.

Станом на березень 2018 року вченими університету виконувалось 43 науково-дослідні теми, з яких з державною реєстрацією 31 і без державної реєстрації – 12. У 2017 році в університеті виконувалось 39 тем, з яких з державною реєстрацією 25 і без державної реєстрації – 14. Таким чином, спостерігається тенденція до збільшення кількості тем з державною реєстрацією та зменшення кількості тем без державної реєстрації.

Заслухавши та обговоривши подану інформацію вчена рада ухвалила: збільшити кількість публікацій за результатами виконання науково-дослідних тем у періодичних наукових виданнях університету; регулярно проводити кафедральні та міжкафедральні обговорення підсумків виконання окремих розділів науково-дослідних тем.

Зі звітом про роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 за спеціальностями 05.18.08 – “Товарознавство непродовольчих товарів” та 05.18.15 – “Товарознавство харчових продуктів“ виступив голова спеціалізованої ради, професор Сирохман.  І.В. Іван Васильович наголосив, що за звітний період спеціалізована вчена рада провела 9 засідань, на яких проведено захист 4 (чотирьох) кандидатських дисертацій, у тому числі 2 − за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 2 – за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів (технічні науки). З них 3 дисертації захищено здобувачами Львівського торговельно-економічного університету; 1 – здобувачем Національного університету харчових технологій. Для підвищення ефективності діяльності аспірантури, досягнення  бажаної ритмічності й системності наукових досліджень і підвищення їхнього фахового рівня необхідно посилити інтенсивність та дотримуватись плану та графіка виконання наукових дисертаційних досліджень здобувачами і аспірантами.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: із врахуванням необхідності у функціонуванні спеціалізованої вченої ради зі захисту кандидатських дисертацій з зазначених спеціальностей Голові спеціалізованої вченої ради подати документи в МОН України для перереєстрації ради на наступний термін.

Також на засіданні розглянуто питання  про використання соціальних мереж у профорієнтаційній роботі університету (доповідач: помічник ректора з організаційних питань та по роботі з студентами, доцент О.В. Шумський) та розглянуто заходи щодо відзначення 100-річчя ЗУНР (доповідач: проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д. Гелей).

Засідання вченої ради від 16 лютого 2018 року

З інформацією про науково-дослідницьку діяльність у 2017 році і завдання вчених університету на 2018 рік доповів проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У виступі Богдан Богданович наголосив, що за 2017 рік збережено позитивні тенденції та досягнуто вагомі результати:

1)    успішно завершена процедура ліцензування в МОН України і університет отримав право здійснювати підготовку фахівців освітньо-наукового рівня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти ще за трьома спеціальностями –  081 “Право”, 241 “Готельно-ресторанна справа” та  242 “Туризм”;

2)    вченими університету виконувалося 39 науково-дослідних тем, з яких 25 тем виконувалось з державною реєстрацією. Виконанням науково-дослідних робіт з державною реєстрацією у звітному році було охоплено більше половини кафедр університету;

3)    станом на кінець звітного року в університеті функціонували 18 наукових шкіл під керівництвом провідних вчених;

4)    опубліковано 215 статей в загальноукраїнських журналах (з них 193 статті у фахових виданнях) і 17 публікацій у зарубіжних виданнях;

5)    опубліковано 37  монографій, з яких 34 у співавторстві, що значно більше ніж у попередні роки;

6)    опубліковано 123 статті у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах, з яких 9 статей у виданнях Scopus, 8 у виданнях Web of Science, а також 106 статей у виданнях включених до наукометричних баз Google Scholar, Copernicus, DOAJ та інших;

7)    вчені університету зробили 307 доповідей на понад 200 зарубіжних, всеукраїнських, міжнародних та вузівських конференціях, а також було опубліковано 680 тез за результатами участі у цих конференціях. Із цієї кількості у 2017 р. на закордонних конференціях була зроблена 21 доповідь, а за їх результатами опубліковано 27 тез;

8)    підвищили свою кваліфікацію 46 працівників університету, що на 30% більше ніж у 2016 році. Ряд викладачів у звітному році пройшли стажування за кордоном  у провідних вузах Польщі та Чехії;

9)    у звітному році в університеті було захищено 13 кандидатських і 3 докторські дисертації (проф. І. П. Міщук, проф. С. В. Черкасова  та проф. Р. М. Воронко);

10)    у 2017 році студентами університету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт здобуто 8 дипломів (1 – І ступеня, 3 – ІІІ ступеня і  4 – ІІІ ступеня), а також двоє студентів здобули дипломи ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді;

11)    за звітний період отримані міжнародні ISSN коди на три наукові вісники університету та розпочата робота з їх отримання для ще двох. У 2017 році видано друком 6 наукових вісників університету.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: для активізації цитованості та міжнародного визнання наукових праць вчених університету, посилити співпрацю з вченими з інших країн та забезпечити розміщення спільних англомовних публікацій у каталогах провідних міжнародних наукових інтернет-платформ, таких як Academia.edu,  Research Gate тощо; активізувати наукову роботу викладачів університету із студентами, котрі виявляють бажання займатися науковими дослідженнями та планують у перспективі поступати в аспірантуру; науковим керівникам дисертаційних робіт, завідувачам кафедр взяти під особистий контроль академічний рівень та оформлення наукових публікацій працівників, аспірантів і сприяти їх розміщенню у фахових періодичних наукових виданнях та виданнях включених до міжнародних наукометричних баз.

Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі університету доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богданович  відзначив, що в аспірантурі навчається 174 аспіранти, у тому числі 140 осіб на денній формі навчання і 34 особи – заочно. У 2017 році було зараховано 26 осіб  на денну форму навчання і 6 осіб на заочну форму навчання. Проректор наголосив, що збільшення кількості аспірантів було частково пов’язане із відкриттям нових спеціальностей в аспірантурі університету.  

Також Б.Б. Семак відмітив, що у 2017 році завершили навчання в аспірантурі 7 осіб, у тому числі 6 аспірантів достроково у зв’язку із успішним захистом дисертації.  Успішно пройшли міжкафедральні семінари і рекомендовані до захисту 8 аспірантів і здобувачів.

Заслухавши інформацію, вчена рада ухвалила:  завідувачам і працівникам кафедр університету, при яких функціонує аспірантура, активізувати роботу із залучення перспективних претендентів для навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти.

Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 роки кафедр: теоретичної та прикладної економіки, історії та політології, філософії та культури й іноземних мов доповіли завідувачі кафедр. У виступах доповідачами відзначено, що науково-педагогічні працівники кафедр постійно працюють над удосконаленням, модернізацією навчально-методичної роботи, підвищенням якості наукових досліджень і їх впровадженням у наукову та практичну діяльність.

Заслухавши та обговоривши інформацію вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши особливу увагу на використання сучасних інноваційних технологій в розрізі кожної теми для формування компетентностей, що відповідають вимогам ринку праці; викладачам кафедр: активно використовувати результати наукових стажувань в освітньому процесі, у другому семестрі поточного навчального року організувати та провести семінари з метою обміну набутим досвідом і ознайомленням з найкращими прикладами організації освітнього процесу та моніторингу навчальної діяльності.

Також на засіданні вченої ради розглянуто питання: про фінансово-господарську діяльність університету у 2017 році та напрями її здійснення у 2018 році (доповідач: начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л.Т. Ясінська); про підготовку до акредитації спеціальностей освітніх рівнів бакалавра і магістра у 2018- 2019 навчальному році (доповідач: ректор університету, професор П.О. Куцик);  затвердження плану роботи вченої ради університету у другому семестрі 2017-2018 навчального року (доповідач: секретар вченої ради, професор Л.Г. Медвідь).

Засідання вченої ради від 28 грудня 2017 року

28 грудня 2017 року в університеті відбулося засідання вченої ради, яке було останнім у 2017 році.

На засіданні відбулося обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад: директора Інституту економіки та фінансів, декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, декана юридичного факультету, декана факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій університету. За результатами голосування директором Інституту економіки та фінансів обрано доцента Т.О. Герасименко; деканом факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування обрано доцента В.В. Гаврилишина; деканом юридичног факультету обрано доцента О.С. Котуху, а деканом факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій – доцента Ю.В. Полякову.
З інформацією про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 р.р. кафедр: бухгалтерського обліку; фінансів, кредиту та страхування; менеджменту; туризму та готельно-ресторанної справи; митного та технічного регулювання; комп’ютерних наук доповіли завідувачі кафедр. Виступаючим відзначено, що проектними групами кафедр розроблені та впроваджені в освітній процес освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, які повною мірою характеризують загальні та специфічні підходи до провадження освітнього процесу; проведена значна робота із започаткування провадження підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії шляхом ліцензування; здійснено рейтингування професорсько-викладацького складу кафедр і визначено місце кафедри у загальному рейтингу інституту (факультетів) та університету в цілому.
Після заслуханої інофрмації вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр особисто проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши особливу увагу на використання сучасних інноваційних технологій в розрізі кожної теми для формування компетентностей, що відповідають вимогам ринку праці; залучати провідних фахівців-практиків при проведенні лекційних, практичних занять і майстер-класів для запровадження елементів дуальної освіти та створення каналів професійної та соціальної комунікації з випускниками, працедавцями та іншими зацікавленими особами. Викладачам кафедр: активізувати видання підручників та навчальних посібників із нових дисциплін, що включені до навчальних планів підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами; застосовувати в освітньому процесі сучасні прогресивні підходи до організації навчання, зокрема, активно впроваджувати методики дуальної освіти, використовувати сучасні технології в освітньому процесі, які є прийнятними для підготовки висококваліфікованих кадрів освітнього рівня бакалавр та магістр;
Також на засіданні розглянуто: теми науково-дослідних робіт, які пропонуються виконувати в університеті з державною реєстрацією; стан виконання дипломних робіт і підготовки до їх захисту студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр.
На завершення, ректор привітав членів вченої ради з наступаючим Новим 2018 роком та Різдвом Христовим і побажав щастя та добра, невичерпного життєвого оптимізму, а також наснаги для нових звершень на Благо України й рідної Alma-Mater!

Засідання вченої ради від 18 грудня 2017 року

18 грудня 2017 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто особливості навчально-методичної та наукової роботи кафедр та питання активізації роботи органів студентського самоврядування в організації дозвілля та суспільно-корисної роботи студентів.

Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 р.р. кафедр: аудиту, аналізу та оподаткування; економіки; товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів; харчових технологій, підприємництва, торгівлі та логістики доповіли завідувачі кафедр. У виступах доповідачами відзначено, що науково-педагогічні працівники кафедр постійно працюють над удосконаленням, модернізацією навчально-методичної роботи, підвищенням якості наукових досліджень і їх впровадженням у наукову та практичну діяльність. Зокрема, проектними групами кафедр розроблені та впроваджені в освітній процес освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, які повною мірою характеризують загальні та специфічні підходи до провадження освітнього процесу; проведена значна робота із започаткування провадження підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії шляхом ліцензування; здійснено рейтингування професорсько-викладацького складу кафедр і визначено місце кафедри у загальному рейтингу інституту (факультетів) та університету в цілому.
Заслухавши та обговоривши інформацію вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр забезпечити розробку планів проведення наукових семінарів з метою підвищення наукової компоненти освітньої діяльності, імплементації новітніх наукових досліджень в практику викладання дисциплін, що закріплені за кафедрами; залучати провідних фахівців-практиків при проведенні лекційних, практичних занять і майстер-класів для запровадження елементів дуальної освіти та створення каналів професійної та соціальної комунікації з випускниками, працедавцями та іншими зацікавленими особами. Викладачам кафедр: активізувати видання підручників та навчальних посібників із нових дисциплін, що включені до навчальних планів підготовки спеціальностей.
З інформацією про активізацію роботи органів студентського самоврядування університету в організації дозвілля та суспільно-корисної роботи студентів виступила голова старостату юридичного факультету Анна Можарівська. Студентка відзначила, що метою виховної роботи в університеті є формування у студентської молоді особистісних якостей і мотиваційних засад майбутнього фахівця, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову та політичну культуру. Водночас не всі студенти відвідують культурно-освітні заходи, не завжди проявляють творчу ініціативу, бажання співпрацювати з органами студентського самоврядування щодо створення належних умов для розвитку та задоволення культурних потреб студентів та їх реалізації. Не всі студенти дотримуються постулату про те, що усі випускники Університету мають бути не просто знаючими спеціалістами, а й людьми творчими, духовно багатими з демократичним світобаченням.
Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: Раді університету з навчально-виховної роботи спільно зі Студентською радою створити умови для самореалізації, духовного пошуку та культури, зростання соціальної активності студентів.
Також на засіданні вченої ради відбувся розгляд та затвердження Правил прийому до Львівського торговельно-економічного університету в 2018 році (доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Р.В. Бойко).

Засідання вченої ради від 30 листопада 2017 року

30 листопада 2017 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто навчально-методичну та наукову діяльність вишу.

Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи у жовтні-листопаді  2017 року доповіли відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Р.В. Бойко, директор Інституту економіки та фінансів й декани факультетів. У виступах доповідачі відзначили, що за звітний період проведено низку заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2018 році. Зокрема, з нагоди Міжнародного дня студента проведено “Благодійний ярмарок” та концертне ярмаркове дійство за участю студентів Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ, Львівського коледжу індустрії моди. Розроблено презентації та буклети спеціальностей університету, оновлено рекламні матеріали. Проведено низку профорієнтаційних заходів із потенційними абітурієнтами у школах і коледжах Західного регіону України.
Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: проводити разом із випускниками інституту (факультетів), студентами першого і старших курсів та потенційними абітурієнтами спільні заходи (конференції, круглі столи, ярмарки, спартакіади, тренінги, семінари, наукові дискусії, гуртки тощо) на основі ув’язки навчальних дисциплін, що вивчаються студентами в університеті із предметами, які вивчаються у школах, коледжах, тощо; постійно слідкувати за вдосконаленням змісту, структури та наповненням електронних сторінок інституту, факультетів і кафедр університету з метою популяризації спеціальностей у середовищі потенційних абітурієнтів, які користуються мережею Інтернет і соціальними мережами;
З інформацією про стан відображення публікацій професорсько-викладацького складу університету у Google-академія та на електронних сторінках кафедр виступив проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У  доповіді Богдан Богданович відзначив: впродовж останніх років суттєво посилилась вагомість наукометричних показників при виборі університету потенційними абітурієнтами, а також у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету. При оцінці ефективності наукової роботи вищих навчальних закладів на даний час широко застосовуються показники зазначені у бібліографічних та реферативних базах даних. Однією з найбільш відомих є реферативна база Google-академія (Google Scholar). На даний час усі наукові видання університету індексовані у базі Google-академія та всі наукові публікації викладачів, аспірантів та студентів у цих виданнях відповідно індексуються цією базою. Крім цього, публікації в усіх фахових наукових виданнях України, що розміщені у електронному каталозі на офіційному веб-сайті бібліотеки ім. Вернадського теж індексуються у базі Google-академія.
Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: до кінця 2017 року завершити роботу з створення всіма викладачами та аспірантами Університету Google-аккаунтів та їх реєстрації у базі Google-академія. Інформацію про наукові публікації, що наявні в Інтернеті, але не будуть ідентифіковані системою, ввести у ручному режимі.
Також на засіданні вченої ради розглянуто питання: про результати контролю залишкових знань студентів і їх якості (доповідач: перший проректор, професор М.Ю. Барна); про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 роки кафедр маркетингу, міжнародних економічних відносин, фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, теорії держави і права, товарознавства та технології непродовольчих товарів; про розгляд та затвердження акредитаційних справ освітнього рівня бакалавра спеціальності 075 “Маркетинг” (напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг”); освітнього рівня магістра спеціальностей 075 “Маркетинг” і 056 “Міжнародні економічні відносини”.

Засідання вченої ради від 30 жовтня 2017 року

30 жовтня 2017 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто питання успішного функціонування вишу у поточному навчальному році.

З доповіддю про «Інформаційно-бібліотечне забезпечення освітньої та наукової діяльності університету» виступила перший проректор, професор  М.Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що станом на 25 жовтня поточного року фонд бібліотеки університету налічує 428908 примірників, у т.ч. навчальної літератури – 229337 примірників, наукової – 91254 примірники. У 2017 р.  Станом на цю ж дату в електронній бібліотеці вишу розміщено 3401 документ, серед яких 317 навчальних посібників та підручників, 28 монографій, 418 конспектів лекцій, 270 навчально-методичних комплексів, 257 тестів, 580 завдань та методичних вказівок для самостійної роботи, 342 методичні вказівки для контрольних робіт, 104 – для виконання лабораторних робіт, 207 – для виконання практичних завдань тощо.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила:  Навчально-науковому інформаційному інституту, з метою оновлення і наповнення фонду електронних ресурсів університету, організувати роботу із забезпечення електронної бібліотеки університету електронними версіями наукової та навчально-методичної літератури, що видається науково-педагогічними працівниками;  започаткувати та провести акцію “Подаруй бібліотеці сучасний підручник” серед професорсько-викладацького складу університету.

Також на засіданні розглянуто та обговорено питання: про розвиток матеріально-технічної бази університету для удосконалення та розширення освітньо-наукової діяльності факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування (доповідач: декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент В.В. Гаврилишин); про результати набору здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії та наукового рівня доктора наук у 2017 році та завдання з організації набору у 2018 році (доповідач: проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак); про підготовку до акредитації освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” та освітнього рівня магістр спеціальностей 075 “Маркетинг” і 056 “Міжнародні економічні відносини”.

Засідання вченої ради від 19 вересня 2017 року

19 вересня 2017 року в університеті відбулося перше засідання вченої ради у новому 2017-2018 навчальному році на якому розглянуто результати набору студентів у 2017 році та окреслено завдання на навчальний рік.

З інформацією про результати набору студентів до університету та коледжу у 2017 році та завдання з організації набору студентів у 2018 році доповів секретар приймальної комісії, доцент Р.В. Бойко. У виступі Руслан Володимирович наголосив, що у 2017 році зараховано до числа студентів університету 1196 осіб, а до числа студентів коледжу університету 145 осіб. У виступі доповідач відзначив: враховуючи те, що кількість вступників-абітурієнтів в Україні в 2017 році зменшилась, у порівнянні з минулим роком, проте набір для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти збільшився в університеті на 30 осіб.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: на факультетах і кафедрах університету та в коледжі створити профорієнтаційні групи з числа викладачів, випускників і студентів із залученням органів студентського самоврядування для проведення профорієнтаційної роботи із використанням мережі Інтернет (веб-сторінки, соціальні мережі, ін.). Ректорату університету продовжити роботу з розвитку співпраці між університетом і навчальними закладами першого і другого рівнів акредитації системи Укоопспілки й інших відомств, а керівництву коледжу – із закладами профтехосвіти та іншими закладами освіти.

Про готовність структурних підрозділів і матеріально-технічної бази університету до роботи у 2017-2018 навчальному році виступила перший проректор університету, професор М.Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що підготовка до нового 2017-2018 навчального року проводилася відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативних листів Міністерства освіти і науки України, Положення про організацію освітнього процесу та інших внутрішніх нормативних документів університету. Освітня діяльність університету забезпечена діючими нормативно-правовими документами, ліцензіями та сертифікатами.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: Директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів контролювати дотримання встановлених термінів перевидання навчально-методичних розробок для проходження практик, дипломних робіт (проектів), особливо зі спеціальностей, які підлягатимуть акредитації у 2017-2018 навчальному році. Активізувати роботу над пошуком і впровадженням в освітній процес нових форм і методів навчання, аудиторних і позааудиторних занять, досвіду провідних вчених університету.

Також, на засіданні вченої ради затверджено план роботи вченої ради університету у першому семестрі 2017-2018 навчального року (доповідач:
секретар вченої ради, професор Л.Г. Медвідь)

Засідання вченої ради від 6 липня 2017 року

Розпочалось засідання із вручення ректором університету, професором П. О. Куциком почесної нагороди університету “Почесна відзнака” професору кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, професору Б.Д. Семаку та Почесної грамоти очільнику відділу аспірантури університету О. М. Попковій.

З інформацією про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування доповів декан факультету, доцент В.В. Гаврилишин. У виступі Володимир Володимирович відзначив, що  діяльність факультету за звітний період в цілому є успішною та відповідає пріоритетам, визначеним програмними документами розвитку структурного підрозділу та університету.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: підвищувати професійні якості викладачів факультету шляхом проходження стажування, в тому числі закордоном, з подальшим впровадженням набутого досвіду у навчальному процесі; збільшити кількість видання монографій, підручників, навчальних посібників та публікацій викладачів факультету у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; завідувачам кафедр активізувати роботу кафедральних студентських гуртків, залучати студентів до участі у наукових семінарах, засідань круглих столів, участі у конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах; активізувати співпрацю з випускниками факультету та налагодити ефективну взаємодію з ними для розширення можливостей проходження виробничої практики студентів та їх подальшого працевлаштування.

Про роботу вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів. Основні завдання інститутів, факультетів і кафедр Університету на 2017-2018 навчальний рік.

Секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь доповіла про системність виконання ухвал вченої ради університету у 2016-2017 навчальному році.
З інформацією про обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету доповіла секретар конкурсної комісії університету Л. К. Притула. Після таємного голосування кандидатури на заміщення вакантних посад були схвалені членами вченої ради. Також на засіданні відбулося представлення до вченого звання професора університету: д.ф.-м.н. А.М. Коструби, д.е.н. О.С. Вербової, д.е.н. С.В. Черкасової та д.е.н. І.П. Міщука.

На завершення ректор університету, професор П. О. Куцик привітав присутніх із завершенням навчального року, подякував за плідну роботу впродовж 2016-2017 навчального року та побажав гарного відпочинку під час відпустки.

Засідання вченої ради від 19 червня 2017 року

З інформацією про якість та результати використання дистанційних курсів (ДК) у навчальному процесі виступили перший проректор, проф. Барна М. Ю. та проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. У виступі доповідачами зазначено, що соціологічні дослідження, свідчать про достатньо високий ефект ДК. Більше 76% опитаних викладачів стверджують, що дистанційні курси підвищують рівень якості освітньої послуги, а 87,7% працюють над ДК у переконанні доцільності, корисності цієї праці та внаслідок високої само дисциплінованості і відповідальності. 78,3% респондентів-студентів звертання до ДК зумовлюють поєднанням праці за фахом з навчанням, паралельним з навчанням в іншому ВНЗ та зручністю освоювати навчальні дисципліни за ДК при систематичному відвідуванні занять. Серед побажань студентів до ДК і їх авторів називається збільшення методичних порад, пояснень до виконання завдань, забезпечення комплектності.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: вважати, що впровадження ДК в навчальний процес університету відповідає світовій практиці модернізації вищої освіти, свідчить про належний рівень інформатизації, дозволяє покращити рівень якості освітньої послуги, відкриває нові перспективи підвищення ефективності освітнього процесу, впроваджуються методи активного пізнання, самоосвіта. Надається можливість підвищити конкурентноздатність університету на ринку освітніх послуг та випускників на ринку праці, їх працевлаштуванні.

Про результати попереднього рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр університету доповіла перший проректор, проф. Барна М. Ю. У виступі Марта Юріївна відзначила, що метою рейтингового оцінювання є встановлення якості роботи науково-педагогічних працівників і кафедр університету, вдосконалення системи управління структурними підрозділами та створення умов динамічного розвитку на основі максимально повного використання наявного кадрового потенціалу. Крім того, перший проректор наголосила, що проведене попереднє рейтингування дало можливість оцінити відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в частині кадрових вимог.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: ректорату університету результати рейтингового оцінювання ефективності роботи враховувати при укладанні контрактів з науково-педагогічними працівниками, а завідувачам кафедр – при розподілі навантаження на наступний навчальний рік;
Про рівень якості навчально-методичних розробок професорсько-викладацького складу університету і запровадження підготовки фахівців із застосуванням принципів дуальної освіти доповів проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. У виступі Станіслав Володимирович відзначив, що в університеті вже впроваджено окремі елементи дуального навчання й нагромаджено певний досвід. Зокрема переглянуто принципи навчання, зорієнтованого тепер на посилення практичної підготовки в аудиторній і позааудиторній роботі зі студентами, практикуванні, самостійній, науковій і інших видах навчальних робіт. Відома співпраця в контексті дуального навчання з багатьма підприємствами бізнесу, закладами невиробничої сфери (ПАТ “Приватбанк”, ТзОВ “Епіцентр К”, ТзОВ “Львівхолод”, ПП “Древній Град” та ін.). Літню практику студенти успішно проходять на підприємствах готельно-туристичних комплексів Польщі, Туреччини і інших країн, що є важливою складовою дуального навчання.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила:  оголосити наступний навчальний 2017/2018 рік роком активізування і удосконалення дуального навчання в університеті і сприяння вирівнюванню рівнів дуального навчання в Україні з європейським, яке опановують все більше коледжів і університетів; розгорнути агітаційну і роз'яснювальну роботу на підприємствах малого і середнього бізнесу та особливо в організаціях і на підприємствах споживчої кооперації, потреба в дуальному навчанні в якій особливо відчутна; посилити співпрацю в організуванні дуального навчання із коледжами системи споживчої кооперації, в рамках Навчально-наукового комплексу “Академія”, а також з позасистемними коледжами міста і регіону, з якими в університеті існують традиційні тісні зв’язки.

Також на засіданні вченої ради розглянуто та затверджено зміни до Правил прийому на навчання до університету в 2017 році та начальні плани для здобувачів першого рівня освіти 2017 року набору.

Засідання вченої ради від 31 травня 2017 року

Зі звітом про міжнародну діяльність університету виступила директор Центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько. У виступі Тетяна Михайлівна наголосила, що за останні роки в університеті значно збільшились обсяги міжнародної діяльності за рахунок розвитку співробітництва із зарубіжними університетами, асоціаціями, фондами, активної участі у міжнародних ґрантових програмах, роботі в рамках спільних наукових та освітніх проектів, сприяння академічній мобільності, а також розширення представництва у міжнародному освітньому інтернет-просторі.

Зокрема, в університеті виконується 7 проектів, у тому числі в рамках міжнародних ґрантових програм Європейського Союзу (Erasmus Mundus, Erasmus+, Польський Erasmus для України). До програм міжнародної академічної мобільності залучено студентів, аспірантів, викладачів та адміністративний персонал.

У поточному навчальному році в університеті навчаються іноземні студенти з 6-ти зарубіжних країн – Азербайджану, Грузії, Ємену, Китаю, Молдови, Узбекистану.

Завдяки активній співпраці з Українським державним центром міжнародної освіти Університетом укладено угоди із підприємствами-агентами, що надають послуги із набору іноземних студентів. З метою збільшення кількості партнерських підприємств-агентів зараз проводиться активна робота з пошуку та укладення з ними угод.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила:  з метою підвищення рейтингу Університету за показником “Міжнародна активність” директору ІЕтаФ та деканам факультетів відповідно до пропозицій кафедр Університету, необхідно: визначити перелік та забезпечити методичне і кадрове супроводження відповідних освітніх програм підготовки іноземних громадян; для забезпечення організації навчального процесу з іноземними студентами передбачити впровадження сучасних англомовних технологій супроводження їх навчання (документообіг у деканатах, розклад, сервіси тощо); запрошувати іноземних професорів, фахівців на роботу за принципом часткової занятості з метою впровадження англомовних магістерських програм та міжнародно-визнаних практик викладацької діяльності; активізувати роботу з організації студентських практик за кордоном та на підприємствах іноземних фірм в Україні.

Про місію Студентської ради університету в підвищенні якості навчання студентів доповіла Голова студентської ради університету П.Т. Шевченко. У виступі Поліна Шевченко відзначила, що студентське самоврядування виступає важливою підсистемою в системі управління вищим навчальним закладом, що викликано соціально‐педагогічними чинниками впливу на студентську молодь.

Після виступу Голови студентського самоврядування присутні визнали необхідність залучення органів студентського самоврядування до управління навчально-виховним процесом. Студентське самоврядування є полігоном для відпрацювання студентських інновацій в управлінській, організаційній та соціальній галузях. Студенти, задіяні в роботі органів студентського самоврядування, отримують можливість приймати рішення, реалізовувати їх зі студентською громадою.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: Голові студентської ради сформувати план роботи студентської ради університету на 2017-2018 навчальний рік згідно розробленого Положення про органи студентського самоврядування. Студентській раді університету використовувати досвід та можливості виконуваних Університетом міжнародних проектів для розвитку молодіжних ініціатив та студентського самоврядування.

Також на засіданні розглянуто та затверджено начальні плани для здобувачів другого рівня освіти 2017 року набору;  розглянуто і затверджено теми дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Засідання вченої ради від 25 квітня 2017 року

25 квітня  2017 року відбулося засідання вченої ради університету на якому обговорено актуальні питання навчально-наукової діяльності вишу.

З інформацією про результати набору здобувачів наукового ступеня доктора філософії та основні напрями вдосконалення роботи аспірантури доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богданович зазначив, що в аспірантуру університету було прийнято 24 особи, у тому числі 18 осіб на денну форму навчання і 6 аспірантів на заочну форму навчання. Вперше було здійснено набір на спеціальність 081 “Право”. Станом на 25 квітня поточного року в аспірантурі навчається 173 аспіранта, у тому числі 141 – на денній формі навчання, 32 – на заочній формі.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр і науковим керівникам посилити увагу до аспірантських досліджень на предмет їх відповідності тематиці науково-дослідних робіт, що виконуються кафедрами та мають державну реєстрацію; завідувачам кафедр та керівникам науково-дослідних тем започаткувати роботу з оновлення їх тематики та перереєстрації згідно сучасних вимог і з врахуванням змін назв спеціальностей, а також завершити підготовку та представлення звітів про виконання раніше зареєстрованих тем у термін до 30 травня 2017 р.

Про результати ректорських контрольних робіт доповіла перший проректор, професор М. Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна наголосила, що протягом березня-квітня поточного року були проведені ректорські контрольні роботи та проаналізовано результати їх виконання. Аналіз показав, що в цілому має місце зниження успішності за результатами ректорського контролю якості навчання студентів порівняно з результатами іспитів.

З інформацією про роботу юридичного факультету з правового виховання студентів університету доповів декан юридичного факультету, доцент О.С. Котуха. У виступі Олександр Степанович відзначив, що правове виховання студентів в університеті значною мірою здійснюється на лекціях та семінарських заняттях з правових дисциплін, проводиться правопросвітницька робота, виходячи з необхідності дотримання студентами обов'язків громадянина України – важливої умови попередження правопорушень, шкідливих звичок, соціальної пасивності, переконань, що норми поведінки людини випливають із моральних, етичних, політичних, культурних нормативів суспільства. Зокрема, роз’яснення та застосування основоположних прав людини і громадянина, проведення семінарів для студентів Інституту економіки та фінансів, факультетів ТУСО, МЕВ та ІТ на такі актуальні теми як: «Основні сучасні концепції та моделі правового виховання студентів», «Знання своїх конституційних прав та обов’язків – запорука успіху», «Правові аспекти дотримання принципу територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві», «Правовий аналіз податкового законодавства», «Реформа судової системи України» тощо.  

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів, завідувачам кафедр і кураторам академічних груп в основу процесу формування особистості студента та його свідомості покласти методологічний принцип, згідно якого одним з головних чинників є правова культура студента а набуття знань має не лише особисте а й загальнодержавне та загальнолюдське значення; активізувати роботу студентського самоврядування та кураторів у сфері правового виховання студентів які проживають у гуртожитках ЛТЕУ.  

Також на засіданні вченої ради заслухано звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01, який доповів голова спеціалізованої ради, професор Б. М. Мізюк.

Засідання вченої ради від 28 березня 2017 року

28 березня  2017 року відбулося засідання вченої ради університету на якому обговорено питання навчально-методичної та освітньої діяльності навчального закладу.

З інформацією про навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються на спеціальностях: “Журналістика”, “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” та “Туризм” доповів проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський. Він зазначив, що впродовж останніх п’яти років в університеті проводилася активна і цілеспрямована робота з диверсифікації освітніх послуг. Відкрито низку нових спеціальностей і спеціалізацій відповідно до змін кон’юнктури ринку і запитів роботодавців на ринку праці. Проте, питання про використання кадрового потенціалу, розроблення і видання навчальної літератури для новоліцензованих спеціальностей недостатньо заслуховується на вчених радах факультетів та на засіданнях кафедр, а виконання прийнятих рішень вимагає ефективнішого, результативнішого контролю, вжиття відповідних заходів.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: схвалити діяльність ректорату університету, інститутів, факультетів і кафедр у справі забезпечення освітнього процесу навчально-методичною літературою, організації видавничої справи, диверсифікування освітніх послуг, активізації зусиль спрямованих на пріоритетне навчально-методичне забезпечення дисциплін; розробити на кафедрах маркетингу, комп’ютерних наук, менеджменту, туризму і готельно-ресторанної справи заходи з формування сучасного навчально-методичного забезпечення дисциплін професійного спрямування орієнтованого на практичну підготовку, з метою набуття студентами практичних навичок на новоліцензованих спеціальностях. Цілеспрямовано підвищувати кваліфікацію викладачів, шляхом проходження ними стажування на підприємствах, у вітчизняних і зарубіжних навчальних заходах, що стане основою покращення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору у 2017 році доповіли директор Інституту економіки та фінансів й декани факультетів. У виступах відзначено, що у 2016-2017 рр. проведено низку рекламно-організаційних заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2017 році. Зокрема, проведено профорієнтаційні заходи із учнями 252 навчальних закладів (загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї) м. Львова, Львівської області та інших регіонів (Волинська, Хмельницька, Тернопільська, Миколаївська, Кіровоградська, Закарпатська області), 15 коледжів (у т. ч. 7 коледжів системи споживчої кооперації). З метою покращення якості профорієнтаційної роботи запроваджена практика проведення анкетування із потенційними абітурієнтами та сформовано базу електронних адрес.  Постійно розповсюджуються рекламно-інформаційні матеріали про університет, спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка фахівців та умови вступу.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: активніше налагоджувати співпрацю із укладанням відповідних угод із керівництвом навчальних закладів, які знаходяться у районних центрах і сільських населених пунктах Львівської та інших областей України та особливо з тими, із яких поступили на навчання до університету студенти за останні три роки із забезпеченням належного контролю за їх якісним виконанням; проводити разом із випускниками інститутів (факультетів), студентами першого і старших курсів й потенційними абітурієнтами спільні заходи (конференції, круглі столи, олімпіади, ярмарки, спартакіади, тренінги, семінари, наукові дискусії, гуртки тощо) на основі ув’язки навчальних дисциплін, що вивчаються студентами в університеті із предметами, які вивчаються у школах, коледжах, ВПТУ тощо

З інформацією про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності юридичного факультету, доповів декан юридичного факультету, доцент О. С. Котуха. У виступі Олександр Степанович відзначив, що колектив факультету системно працює над вирішенням стратегічних і тактичних завдань досягнення високих показників якості освіти, запровадження інновацій в освітньому процесі, адаптації позитивного досвіду кращих навчальних закладів та напрацювання власних підходів, впровадження у навчальні програми практичної та фахової складових, підвищення рівня наукових публікацій та видання нових підручників і посібників, налагодження ефективної взаємодії з органами студентського самоврядування.

Також декан наголосив, що науково-дослідницька робота факультету характеризується збільшенням показників присвоєння вчених звань, порівняно з минулими роками, а також з позитивною тенденцією щодо захисту дисертацій. Збільшено кількість опублікованих монографій; опубліковано 70 наукових статей, з яких 54 - у фахових виданнях; прийнято участь у конференціях, за результатами яких опубліковано 65 тез. Студентами факультету під керівництвом викладачів опубліковано понад 100 тез конференцій. У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з "Правознавства" студентами юридичного факультету  здобуто ІІ місце серед команд-учасниць. Вагомим досягненням є те, що вийшов друком уже 4 Вісник ЛТЕУ - серія юридична, який подано для отримання статусу фахового видання, а також відкрита аспірантура за спеціальністю Право.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: постійно підвищувати професійні якості викладачів факультету шляхом проходження закордонного стажування та використання набутого досвіду у навчальному процесі; збільшити кількість виданих монографій та публікацій викладачів факультету у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; до 30 червня 2017 року провести рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників факультету; продовжити роботу для відкриття на юридичному факультеті аспірантури щодо здійснення підготовки кандидатів юридичних наук у галузі права за іншими спеціальностями та створення спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; завідувачам кафедр активізувати роботу кафедральних студентських гуртків, залучати студентів до участі у наукових семінарах, засіданнях круглого столу, участі у конкурсах студентських наукових робіт та студентських олімпіад.

Засідання вченої ради від 17 лютого 2017 року

17 лютого 2017 року відбулося перше засідання вченої ради університету у новому календарному році на якому підведено підсумки 2016 року і обговорено завдання професорсько-викладацького колективу на 2017 рік.

Відкрив засідання вітальним словом ректор університету, професор П. О. Куцик. Під час виступу Петро Олексійович побажав членам вченої ради плідної науково-педагогічної праці у новому навчальному році.
З інформацією про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2016 рік і завдання вчених університету на 2017 рік доповів проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У виступі Богдан Богданович відзначив, що що за звітний період за всіма принци¬пово важливими напрямами збережено позитивні тенденції та досягнуто вагомі результати:

1)    у 2016 році аспірантура університету згідно вимог нового Закону України “Про вищу освіту” успішно пройшла процедуру ліцензування в МОН України і  Університет отримав право здійснювати підготовку фахівців освітньо-наукового рівня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти за 9 спеціальностями з нового переліку;

2)    у 2016 році вченими Університету виконувалося 45 науково-дослідних тем. Даний показник у 2013 р. становив 62 теми, в 2014 р. – 59, а в 2015 р. – 50. У 2016 році кількість тем з державною реєстрацією становила 25 і вперше перевищила кількість внутрішньо університетських тем. Виконанням науково-дослідних робіт з державною реєстрацією у 2016 році було охоплено більше половини кафедр Університету;

3)    станом на кінець звітного року в університеті функціонували 17 наукових шкіл під керівництвом провідних вчених. Найбільше наукових шкіл функціонує на кафедрах Інституту економіки та фінансів і факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування;

4)    у 2016 р. вченими університету у загальноукраїнських та зарубіжних журналах було опубліковано 335 наукових статей. У звітному році збільшилася кількість публікацій за кордоном (в 2016 р. опубліковано 63 праць за кордоном, а у 2015 р. – 51);

5)    за звітний період опубліковано 26  монографій з яких 23 у співавторстві, що значно більше ніж у попередньому 2015 році;

6)    загалом вченими Університету у 2016 році було опубліковано 139 статей у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах, з яких 12 статей у виданнях Scopus, 3 у виданнях Web of Science, а також 124 статті у базах Google Scholar, Copernicus, DOAJ та інших наукометричних базах;

7)    за звітний період вчені університету зробили 333 доповіді на понад 200 зарубіжних, всеукраїнських, міжнародних та вузівських конференціях, а також було опубліковано 680 тез за результатами участі у цих конференціях. Із цієї кількості у 2016 р. на закордонних конференціях було зроблено 22 доповіді, а за їх результатами опубліковано 39 тез;

8)    загалом за 2016 р. підвищили кваліфікацію 32 працівники Університету, більшість з них шляхом проходження стажування в основному у вузах та науково-дослідних установах західного регіону України. Ряд викладачів у звітному році пройшли стажування  у провідних вузах Європи та США;

9)    у звітному році в університеті було захищено 18 кандидатських і 2 докторські дисертації (проф. Барна М. Ю. і проф. Лозова Т. М.);

Попри вагомі досягнення, у звітному році був виявлений ряд проблем науково-дослідницької діяльності Університету: вчені університету у недостатній мірі використовують можливості отримання міжнародних грантів на проведення наукових досліджень як в Україні, так і за її межами; незначною залишається кількість одноосібних і спільних англомовних публікацій працівників університету разом з авторами з інших країн, а також представленість їх праць у каталогах провідних міжнародних наукових інтернет-платформ, таких як Academia.edu,  Research Gate тощо;   З метою підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності  університету  вчена рада ухвалила: науково-дослідницьку діяльність університету у  2016 році визнати ефективною. Проте, кафедрам університету активізувати роботу з пошуку та отримання міжнародних грантів у рамках виконуваних наукових досліджень, тематики дисертаційних робіт і науково-дослідних тем.

Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі університету доповів проректор з наукової роботи, професор Б.Б.Семак. У виступі проректор відзначив, що на сьогоднішній день в аспірантурі навчається 164 аспіранти, у тому числі 130 – на денній формі навчання, 34 особи – заочно. У 2016 році викладачами, аспірантами та здобувачами Університету захищено 2 докторські дисертації і 18 кандидатських дисертацій.

У 2016 році прийом до аспірантури та докторантури здійснювався за новим переліком наукових спеціальностей і за новими правилами прийому, котрі згідно вимог МОН України, вперше були розроблені як додаток до загальних правил прийому Університету.

З метою підвищення ефективності діяльності аспірантури, поліпшення організації роботи з молодими вченими і аспірантами, вчена рада ухвалила: роботу аспірантури Університету у 2016 році визнати ефективною. Завідувачам і працівникам кафедр Університету, при яких функціонує аспірантура, активізувати роботу із залучення перспективних претендентів для навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти.

З інформацією про фінансово-господарську діяльність університету у 2016 році, напрями її здійснення та затвердження кошторису на 2017 рік виступила начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  Л.Т. Ясінська.

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансово-господарської служби, головного бухгалтера п. Ясінської Л.Т., Вчена рада відзначає, що ректоратом і фінансово-господарською службою університету проводилась необхідна робота для забезпечення необхідного рівня формування доходів університету та їх раціонального використання, своєчасного проведення розрахунків з оплати праці й отриманими послугами, збереження майна тощо

Проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д. Гелей доповів про заходи Університету з протидії антиукраїнській пропаганді. У доповіді Степан Дмитрович відзначив, що протягом 2016 року в навчальному закладі проведена низка заходів, спрямованих на протидію антиукраїнській пропаганді. Так, 5 травня на всіх факультетах проведено інформаційні години щодо відзначення трагічних подій, пов'язаних із геноцидом кримськотатарського народу. З метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій, борців за національні інтереси українського народу, виховання у студентської молоді патріотизму і мужності у відстоюванні своєї громадянської позиції, викладачі та студенти взяли участь у церемоніях покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних місць, місць масових поховань та могил репресованих. 27 травня 100 студентів університету взяли участь у флешмобі на площі біля Львівського національного університету ім. Івана Франка, присвяченого відзначенню Днів Європи в Україні. 22 серпня представники Університету були учасниками засідання "круглого столу" з обговорення концептуальних напрямів створення у Львові пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: ректорату, деканатам факультетів та громадським організаціям Університету протягом року провести низку заходів, спрямованих на піднесення патріотичного духу викладачів, співробітників та студентів, розвитку волонтерського руху, розвінчування міфів російської пропаганди, активізації співробітництва з вузівськими колективами інших регіонів України та світу.

Крім того,  на засіданні затверджено план роботи вченої ради університету у другому семестрі 2016-2017 навчального року.

Засідання вченої ради від 28 грудня 2016 року

28 грудня 2016 року  в  університеті відбулося засідання вченої ради на якому обговорено актуальні питання освітнього процесу у навчальному закладі.

З інформацією про публікації статей у виданнях, що індексовані в наукометричних базах  витсупив проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У доповіді Богдан Богданови відзначив, що для оцінки ефективності наукової роботи все більше значення приділяється рейтингу університету за наукометричними показниками.  У 2016 році науково-педагогічними працівниками університету було опубліковано 139 статей у різних наукометричних базах, з яких 10 у наукометричній базі Scopus, 3 у наукометричній базі Web of Science і 126 у інших наукометричних базах.  
Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: активізувати діяльність науково-педагогічних працівників Університету в напрямі збільшення публікацій у виданнях включених до провідних світових наукометричних баз.

Про запровадження сучасних програм підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників системи споживчої кооперації та інших галузей національної економіки доповів директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, професор Я.М. Антонюк. У виступі директор Інститут відзначив, що традиційно важливим напрямком діяльності ЛТЕУ є післядипломна освіта, яка базується на перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців, їх спеціалізації та стажуванні тощо. Останнім часом активізуються завдання підвищення кваліфікації кадрів в системі споживчої кооперації. Відсутність донедавна такого навчання стало причиною того, що в споживчій кооперації бракує лідерів, які зможуть працювати на перспективу. Вчена рада університету відмічає, що є потреба у відновленні безперервної освіти працівників споживчої кооперації.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: Завідувачам кафедр сумісно з Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти розробити курси і тренінги для підвищення кваліфікації керівників і працівників споживчої кооперації та залучити для цього досвідчених  викладачів.

Про моніторинг освітнього процесу та результати ректорських контрольних робіт доповіла перший проректор, професор М.Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що відповідно до затвердженого плану роботи вченої ради та Положення про організацію освітнього процесу був проведений  моніторинг  якості освітнього процесу та дисципліни в навчальному процесі університету. У виступі перший проректор наголосила, що серед основних чинників, що значною мірою  зумовлюють якість освіти в Університеті  та  знаходяться в сфері його прямого впливу, найбільш вагомими є  такі: кваліфікація науково-педагогічних працівників, програми підготовки та методичне забезпечення, матеріально-технічна база університету та організація навчального процесу.

Про Участь студентського самоврядування в популяризації Львівського торговельно-економічного університету доповіла Голова студентської ради університету Поліна Шевченко. У виступі студенка відзначила, що з метою популяризації рідної Alma mater студентські активісти співпрацюють з різними інституціями країни. Так 29 листопада в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка відбулася Х Генеральна асамблея Української асоціації студентського самоврядування, у якій взяли участь представники Студентської ради університету Поліна Шевченко та Аделіна Лабай. З листопада 2016 р. студентська рада Університету входить до складу Студентської ради м. Львова. 25-27 листопада 2016 р. відбувся тренінг "Активні громадяни за підтримки Британської ради" для найактивніших студентів Львівського торговельно-економічного університету. 5 грудня, до Міжнародного Дня волонтера, студенти Університету обговорили на круглому столі проблеми надання допомоги національним меншинам, переселенцям, учасникам АТО; 12 грудня – організували флешмоб на арені "Львів" під патріотичну пісню про Україну з величезним національним символом нашої країни – синьо-жовтим прапором; 15-17 грудня 2016 р. Поліна Шевченко взяла участь у роботі ІІ Всеукраїнського з'їзду органів студентського самоврядування, а згодом у Всеукраїнському форумі "Студентство-авангард державотворення"; 20 грудня відбувся тренінг для учасників програми молодіжних проектів Lviv Young Project, який проводила Галина Бордун – керівник персоналу ЛМР та програми стажувань "Перший кар'єрний крок".

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: протягом 2017 року створити в Університеті осередок однієї з волонтерських інституцій, організувати співпрацю з осередками у Львові та в інших містах України, запровадити різні форми волонтерського руху як способу виховання у студентів гуманізму і почуття відповідальності; посилити активність студентів щодо їх участі в громадській, суспільно-корисній праці, клубі поетичної творчості, в роботі спортивного клубу і спортивних секцій.

Засідання вченої ради від 5 грудня 2016 року

5 грудня 2016 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто питання навчально-методичної та наукової діяльності навчального закладу.

На засіданні вченої ради членами розглянуто такі питання: про стан виконання дипломних робіт і підготовки до їх захисту студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня “магістр” (доповідачі директор Інституту економіки та фінансів й декани факультетів); про затвердження акредитаційної справи щодо первинної акредитації спеціальності 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою” галузі знань 1801 “Спеціальні категорії” освітнього рівня “магістр” (доповідав проректор з науково-педагогічної  роботи, професор С.В. Скибінський); затвердження плану видання навчально-методичної літератури видавництвом ЛТЕУ на 2017 рік (доповідав проректор з науково-педагогічної  роботи, професор С.В. Скибінський); затвердження Положення про рейтингове оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу Львівського торговельно-економічного університету (доповідала перший проректор, професор М. Ю. Барна); про затвердження Звіту щодо завершення науково-дослідної теми державної реєстрації кафедри фінансів, кредиту та страхування й реєстрацію нової (доповідав проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак); про затвердження навчальних планів для спеціальностей 081 “Право” та 242 “Туризм“ третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) (доповідала перший проректор, професор М. Ю. Барна).

Засідання вченої ради університету від 30 листопада 2016 року

30 листопада  2016 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому обговорено актуальні питання освітніх послуг та наукової діяльності, а також інших питань, повязаних з діяльністю вищого навчального закладу.

Розпочалося засідання розглядом та затвердженням Правил прийому до Львівського торговельно-економічного університету в 2017 році (доповідав відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Р.М. Воронко.

З інформацією про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи у жовтні-листопаді  2016 року виступили відповідальний секретар приймальної комісії,  директори Інститутів та декани факультетів.

Доповідачі відзначили, що у вересні-листопаді 2016 року проведено ряд рекламно-організаційних заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2017 році. Зокрема, з нагоди 200 річниці з дня заснування Львівського торговельно-економічного університету та Міжнародного дня студента Інститутом економіки та фінансів проведено студентське свято "200-літня економічна ера" за участю студентів Львівського кооперативного коледжу економіки і права; проведено "День факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування" у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі, Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі, Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі (за участю делегації студентів Тернопільського  коледжу харчових технологій і торгівлі); зустріч викладачів і студентського активу факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування й Інституту економіки та фінансів університету зі студентами Рівненського коледжу економіки та бізнесу. Проведено низку профорієнтаційних заходів із учнями шкіл міста Львова та районів області.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: встановити і постійно підтримувати ділові контакти із керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних  завдань та  створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів ґрунтовної освіти у стінах університету. Активніше налагоджувати співпрацю із укладанням  відповідних угод із керівництвом навчальних закладів, які знаходяться у районних центрах і сільських населених пунктах Львівської та інших областей України та особливо з тими, з яких поступили на навчання до університету випускники за останні три роки із забезпеченням належного контролю за їх якісним виконанням; систематично розміщувати та покращувати електронні презентації основних подій, які мають місце в навчально-методичному і науково-організаційному житті інститутів, факультетів та кафедр університету на веб-сайті університету й соціальних мережах.

З інформацією про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності факультету  міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій за 2016 рік  доповіла декан факультету  міжнародних економічних відносин  та інформаційних технологій, доц. Ю.В. Полякова.

У виступі Юлія Володимирівна відзначила, що факультет у звітному періоді провів підготовку до прийому на навчання іноземних студентів та  здійснив наповнення англомовного контенту сайту факультету. Колектив факультету продовжує працювати над вирішенням стратегічних і тактичних завдань досягнення високих показників якості освіти, запровадження інновацій в освітньому процесі, крос-культурної взаємодії, зростання обсягів академічної мобільності, адаптації позитивного досвіду кращих навчальних закладів та напрацювання власних підходів, впровадження у навчальні програми практичної та фахової складових, підвищення рівня наукових публікацій та видання нових підручників і посібників, налагодження ефективної взаємодії з органами студентського самоврядування.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: постійно підвищувати професійні якості викладачів факультету шляхом проходження закордонного стажування та використання набутого досвіду у навчальному процесі, зокрема, викладання іноземними мовами. Збільшити кількість публікацій викладачів факультету у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, таких як: Scopus, Web of Science, Index Copernicus International, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals (DOAJ), РИНЦ та ряді ін. До 30 січня 2017 року провести рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників факультету.

Також на засіданні вченої ради розглянуто питання: про стан виконання дипломних робіт і підготовки до  їх захисту студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня “магістр”; про  стан готовності акредитаційної справи з первинної акредитації спеціальності 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою” освітнього рівня “магістр”.

Засідання Вченої ради університету від 3 листопада 2016 року

3 листопада 2016 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому обговорено питання навчально-наукової діяльності закладу для успішного функціонування на ринку освітніх послуг.

З інформацією про результати набору здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії та наукового рівня доктора наук у 2016 році та завдання з організації набору у 2017 році доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богданович наголосив, що у 2016 році прийом до аспірантури та докторантури здійснювався за новим переліком наукових спеціальностей і за новими правилами прийому, котрі згідно вимог МОН України, вперше розроблені як додаток до загальних правил прийому університету. Проректор відзначив, що на сьогоднішній день в аспірантурі навчається 173 аспіранта, у тому числі 143 – на денній формі навчання та 30 чоловік – заочно. Крім того, у виступі було виділено, що у 2016 році викладачами, аспірантами та здобувачами захищено 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій.

За результатами заслуханої інформації вчена рада університету роботу аспірантури у 2016 році визнала ефективною, проте наголошено на необхідності завідувачам кафедр, де функціонує аспірантура, розробити проекти паспортів для спеціальностей нового переліку і затвердити їх на засіданні вченої ради.

Про завдання кафедр в інтенсифікуванні інновацій в навчальному процесі як основи профорієнтаційної роботи та забезпечення набору студентів доповів проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський. Станіслав Володимирович наголосив, що впровадження інновацій в навчальному процесі розглядається ректоратом як основний напрям роботи професорсько-викладацького складу університету. Під час доповіді проректор відзначив, що показники, які відображають запровадження інновацій в університеті відповідають всім акредитаційним вимогам, а за окремими з них, зокрема видання підручників і посібників, відкриття комп’ютерних класів, забезпечення студентів ПК – навіть перевищують. Також було наголошено на необхідності системного впровадження інновацій у навчально-науковий процес та його постійного висвітлення на веб-ресурсах університету, оскільки це впливатиме на результати набору абітурієнтів у майбутньому.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: звернути особливу увагу на організацію освітнього процесу, впровадження інновацій, навчально-методичне забезпечення на перших курсах, особливо на нових відкритих в університеті спеціальностях; взяти за правило розпочинати навчальний рік першою парою із Вступу в спеціальність у виконанні завідувача випускової кафедри, професора, або якщо на кафедрі ліцензовано дві спеціальності, то на одній з них – гаранта освітньої програми.

З інформацією про стан інформаційного забезпечення веб-ресурсів та ефективність роботи сайту університету виступив директор навчально-наукового інформаційного інституту, доцент О. М. Швець. У виступі Олег Михайлович відзначив, що в сучасних умовах веб-ресурси є основним рушійним елементом реклами для потенційних абітурієнтів, що зумовлює необхідність постійного оновлення сторінок структурних підрозділів університету. Тому директором Інституту наголошено на необхідності швидшого подання оновленої інформації та новин з життя навчального закладу.

Про хід підготовки до відзначення 200-річчя заснування Львівського торговельно-економічного університету доповіли ректор, професор П. О. Куцик та проректор з навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей.

Також на засіданні вченої ради заслухано інформацію: про стан готовності акредитаційних справ спеціальності (напряму підготовки) 6.030203 “Міжнародні економічні відносини” освітнього рівня “бакалавр” та спеціальності 7.03040101 “Правознавство” освітнього рівня “спеціаліст” (перепідготовка) до повторної акредитації; про підготовку до первинної акредитації спеціальності 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою” освітнього рівня “магістр”. Крім того, членами вченої ради розглянуто та затверджено теми дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Засідання Вченої ради університету від 30 вересня 2016 року

30 вересня 2016 року відбулося перше засідання вченої ради університету у новому навчальному році на якому підведено підсумки набору студентів та окреслено основні напрями діяльності навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік.

Про  результати набору студентів до університету і Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ у 2016  році доповів секретар приймальної комісії, доцент Р. М. Воронко. У виступі Роман Михайлович підвів підсумки набору студентів на денну та заочну форми навчання в університеті та в коледжі у 2016 році.

У доповнення даного питання порядку денного, члени вченої ради відзначили позитивні та негативні чинники, що вплинули на результати набору у 2016 році, а також зголосилися на потребі вдосконалення чинних та розробки нових завдань з організації набору студентів на наступний навчальний рік.

З інформацією про  готовність структурних підрозділів університету до роботи у 2016-2017 навчальному році виступили проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський та начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л. Т. Ясінська.

У виступах було наголошено, що в університеті проведено низку організаційних та навчально-методичних робіт, які дозволили підготуватися до нового навчального року. Освітній процес проводиться відповідно до розроблених і затверджених навчальних планів денної та заочної форм навчання, розкладів проведення занять. Стосовно підготовки матеріально-технічної бази – проведено планові заходи із забезпечення сталого функціонування об’єктів університету.

З інформацією про хід підготовки до відзначення 200-річчя з Дня заснування Львівського торговельно-економічного університету виступив проректор з навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей.

На завершення засідання, секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь ознайомила присутніх з планом роботи вченої ради університету на 2016-2017 навчальний рік.

Засідання Вченої ради університету від 4 липня 2016 року

04 липня 2016 року відбулось засідання вченої ради університету на якому підведено підсумки поточного навчального року та окреслено нові завдання на наступний навчальний рік.

Розпочалось засідання із вручення атестатів професора д.т.н. Т. М. Лозовій, д.е.н. Т. Г. Васильціву та д.е.н. К. І. Редченку.

З інформацією про реалізацію Програми діяльності університету в 2014-2016 роках і завдання на 2016-2017 навчальний рік доповів ректор університету, професор П. О. Куцик. У виступі Петро Олексійович відзначив основні чинники, що вплинули на функціонування навчального закладу впродовж 2014-2016 року та акцентував увагу тому, що вдалося досягнути за цей період. Зокрема, наголошено, що навчальний заклад займає 4 місце у Львові, має право на підготовку іноземних студентів, успішно проведено акредитацію всіх спеціальностей, постійно відкриваються нові спеціальності та спеціалізації, успішно проведено ліцензування аспірантури, що дає підстави стверджувати, що незважаючи на скрутну ситуацію на ринку освітніх послуг, наш університет намагається розвиватися.

Крім того, ректором окреслено завдання на 2016-2017 навчальний рік, які полягають у необхідності ефективної роботи з потенційними абітурієнтами для успішного набору студентів, удосконалення матеріально-технічної бази та налагодження якісних зв’язків з роботодавцями.

З інформацією про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності Інституту економіки та фінансів й юридичного факультету за 2015-2016 навчальний рік виступили директор Інституту, доцент Т. О. Герасименко та декан факультету, доцент О. С. Котуха. У виступах відзначено, що структурні підрозділи здійснювали свою діяльність, яка відповідає нормам Закону України “Про вищу освіту” та внутрішнім документам, що регламентують освітню і наукову діяльність та організацію роботи в університеті.

З доповіддю про розгляд матеріалів самоаналізу з спортивно-оздоровчої діяльності університету виступив завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент І. М. Блащак. У виступі Ігор Михайлович відзначив, що спортивно-масова робота в університеті є осередком формування та забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів навчального закладу. Наголошено, що близько 200 студентів займаються у спортивних відділеннях з обраних видів спорту. На кафедрі працює 15 груп спортивного вдосконалення. Студенти університету є активними учасниками та лауреатами Всесвітніх універсіад, спартакіад, чемпіонатів Європи та світу й інших змагань.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: ініціювати проведення серед студентів університету заходів національно-патріотичного виховання; започаткувати проведення навчань з надання першої медичної допомоги та лікувальної фізичної культури; започаткувати проведення міжвузівської науково-практичної конференції.

Про роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит доповів голова ради, професор К. І. Редченко. У виступі наголошено що за період функціонування ради проведено захист 21 кандидатської дисертації, з них 13 дисертацій захищено здобувачами нашого університету.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: голові спеціалізованої ради подати документи для перереєстрації ради на наступний термін у Міністерстві освіти і науки України.

Секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь доповіла про системність виконання ухвал вченої ради університету у 2015-2016 навчальному році.

З інформацією про обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету доповіла секретар конкурсної комісії університету Л. К. Притула. Після таємного голосування кандидатури на заміщення вакантних посад були схвалені членами вченої ради.

На завершення ректор університету, професор П. О. Куцик привітав присутніх із завершенням навчального року, подякував за плідну роботу впродовж 2015-2016 навчального року та побажав гарного відпочинку впродовж літніх канікул.

Засідання Вченої ради університету від 3 червня 2016 року

03 червня  2016 року відбулося засідання вченої ради університету на якому обговорено актуальні питання, пов’язані з успішним функціонуванням навчального закладу на ринку освітніх послуг.

Про роботу Студентської ради університету  та активізацію науково-дослідної діяльності студентів доповідали голова студентської ради Сільвестр Заставний та Голова студентського наукового товариства Ярина Умриш.

У виступі Сільвестр Заставний відзначив, що студентська рада спрямує свої зусилля на засвоєння студентами загальнолюдських норм моралі, формування почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, активної життєвої позиції.

Протягом поточного навчального року в університеті проводилися літературно-мистецькі вечори, круглі столи, проте не всі заходи є ефективними, оскільки студенти до цього серйозно відносяться. Тому гостро постає питання їх низької соціальної активності і моральної відповідальності.

Ярина Умриш у доповіді відзначила, що студентська наукова робота в університеті розвивалася за такими напрямами: підготовка студентських наукових робіт; участь у роботі конференцій; участь у конкурсах наукових робіт та бізнес-проектах, олімпіадах; проведення засідань круглих столів та наукових гуртків. Загалом у різного роду наукових конкурсних заходах, котрі проводилися на загальнонаціональному рівні, прийняло участь більше 20 студентів університету.

Після заслуханої інформації члени вченої ради ухвалили: з метою розвитку студентської наукової творчості, залучення молоді до активної наукової діяльності, узагальнення і поширення позитивного досвіду студентської наукової роботи запровадити щорічний конкурс “Кращий студент-науковець ЛТЕУ”, котрий проводити у кінці кожного навчального року.

З інформацією про організацію набору в університет іноземних студентів виступила начальник відділу міжнародних зв’язків Т.М. Штанько. У виступі Тетяна Михайлівна відзначила, що університетом укладено угоди з п’ятьма фірмами-агентами, що надають послуги із набору іноземних студентів. На наступний навчальний рік для іноземців пропонується навчання на англомовній програмі факультету МЕВ за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”. Також заплановано створення підготовчого факультету з метою подальшого збільшення пропонованих спеціальностей. 

Заслухавши та обговоривши інформацію вчена рада ухвалила: організувати створення системи підготовки іноземних громадян трьома мовами (українською, російською, англійською), яка передбачає підготовку повного комплекту навчально-методичної  літератури, викладачів для забезпечення підготовки іноземних громадян; продовжити розробку комплексу рекламних заходів щодо всебічного інформування іноземних громадян про університет та правила вступу до нього; постійно брати участь у заходах з набору іноземних громадян на навчання на державному та місцевому рівнях через раду ректорів та державний центр міжнародної освіти МОН України.  

Також на засіданні розглянуто інформації: про розгляд нової редакції Статуту Львівського торговельно-економічного університету  (доповідав: ректор університету, професор  П. О. Куцик); про результати перевірки наявності планів, розпоряджень та інструктивних документів у структурних підрозділах університету  (доповідала: начальник навчального відділу Л. К. Притула); про заходи щодо підготовки та відзначення 160-річчя від народження і  100-річчя з дня смерті Івана Франка,  150-річчя від  народження Михайла Грушевського (доповідала:  проректор з навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей).

Засідання Вченої ради університету від 25 квітня 2016 року

25 квітня 2016 року відбулось перше засідання вченої ради Львівського торговельно-економічного університету на якому обговорено важливі питання з удосконалення якості освітньо-наукових послуг.

Відкрив засідання ректор університету, професор П. О. Куцик, який привітав членів вченої ради та викладачів зі зміною назви та статусу вишу. Після вітального слова ректор урочисто вручив атестати доцента  к.ю.н. М.М. Олашин, к.ю.н. Б.П. Ратушній; к.ю.н. О.М. Чабан, та к.е.н. А.Я.Дмитрів.

Про роботу вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів доповіда секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь. У виступі Любов Гнатівни відзначено, що за 2015-2016 навчальний рік засідання вчених рад проводилися  у відповідності до затверджених планів роботи рад  та оформлені відповідними протоколами. На засіданнях розглядалися питання щодо затвердження Плану профорієнтаційних заходів, складу профорієнтаційних груп, виконання завдань з профорієнтаційної роботи;  організації навчального процесу, підсумків екзаменаційної сесії за результатами навчання та завдань кафедр з удосконалення навчального процесу;  роботи  викладачів-кураторів академічних груп; організації наукової роботи викладачів і  студентів, організації виробничої практики студентів, проведення ректорських контрольних робіт тощо.

Після заслуханої інформації члени вченої ради ухвалили: відповідно до п.4 ст. 35 ЗУ “Про вищу освіту” для виконання прийнятих вченими радами ухвал і контролю за їх виконанням у ІЕтаФ та на  ТКФ, ЮФ і  факультеті МЕВ  використовувати  практику прийняття деканами відповідних розпоряджень.

З інформацією про дисципліну в навчальному процесі  Університету  доповіла перший проректор, професор М. Ю. Барна. У виступі перший проректор наголосила, що протягом березня-квітня поточного року були проведені ректорські контрольні роботи та проаналізовано результати їх виконання. Аналіз показав, що в цілому має місце зниження успішності за результатами ректорського контролю якості навчання студентів порівняно з результатами іспитів.

Про моніторинг освітнього процесу та результати ректорських контрольних робіт доповіла перший проректор, професор М. Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що відповідно до затвердженого плану роботи вченої ради та Положення про організацію освітнього процесу був проведений  моніторинг  якості освітнього процесу та дисципліни в навчальному процесі університету. У виступі перший проректор наголосила, що серед основних чинників, що значною мірою  зумовлюють якість освіти в Університеті  та  знаходяться в сфері його прямого впливу, найбільш вагомими є  такі: кваліфікація науково-педагогічних працівників, програми підготовки та методичне забезпечення, матеріально-технічна база університету та організація навчального процесу. 

Заслухавши та обговоривши подану інформацію вчена рада ухвалила: деканам факультетів, працівникам деканатів, завідувачам кафедр: взяти під особистий контроль початок і закінчення навчальних занять та присутність студентів на них;  з  метою формування сталого зворотного зв’язку зі студентами в питаннях забезпечення якості освіти,  вчена рада Університету пропонує  Студентській раді університету  розробити тематичний план проведення соціологічних опитувань студентів, забезпечити проведення  опитувань та оприлюднення результатів, подання власних рекомендацій ректорату щодо вирішення проблемних питань.

З інформацією про організацію і проведення усіх видів практики студентів доповів проректор з науково-педагогічної роботи, професор С.В. Скибінський. У виступі він відзначив, що ректоратом, кафедрами і методичними радами різних рівнів проведено цілеспрямовані роботи із забезпечення відповідності освітнього процесу сучасним вимогам державних стандартів освіти.

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада ухвалила: продовжити роботу в університеті спрямовану на покращення організації і проведення практик студентів, оптимізування практичної підготовки в науковій, навчальній, аудиторній та поза аудиторній роботі й розробці навчально-методичного забезпечення і практикування на підприємствах.

Також на засіданні розглянуто та затверджено акредитаційні справи: освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) “бакалавр” з напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”  та освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) “магістр” зі спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” (за спеціалізованими програмами).

Засідання Вченої ради академії від 18 березня 2016 року

18 березня 2016 року відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання, пов’язані з освітньою та навчально-науковою діяльністю навчального закладу.

Розпочалось засідання із вручення ректором академії, професором П. О. Куциком Почесної Грамоти Укоопспілки професору кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Б. В. Гриніву.

Про завдання кафедр академії щодо розроблення та запровадження з 1 вересня 2016 року освітніх програм і навчальних планів з підготовки здобувачів вищої освіти за новими ліцензійними умовами доповіла перший проректор академії, доцент М. Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна наголосила на основні особливості нових вимог та відзначила основні завдання кафедри при підготовці освітніх програм до нового навчального року. Після виступу першого проректора в обговоренні даного питання взяли участь професор П. О. Куцик, А. І. Пілявський та В. О. Шевчук.

З інформацією про результати розробки дистанційних курсів виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський, який відзначив, що розроблено більше 60 % дистанційних курсів від кількості навчальних дисциплін як цього вимагають нові умови ліцензування. У виступі Станіслав Володимирович відзначив про схвальні відгуки студентів академії про роботу з дистанційними курсами. Проте, проректором у виступі наголошено на певних недоліках, які полягають в тому, що викладачі академії не встигають із розробкою дистанційних курсів у зв’язку з динамічністю навчальних дисциплін в навчальних планах і відкриттям нових спеціальностей.

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада ухвалила: активізувати роботу з розробки дистанційних курсів і пошуку нових підходів роботи над ними на кафедрах, відповідних організаційних форм і методів їх здійснення.

З інформацією про хід виконання заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору студентів у 2016 році виступили директор Інституту економіки та фінансів і декани факультетів. У виступах відзначено, що за профорієнтаційними групами проведено ряд рекламно-організаційних заходів з метою підвищення рейтингу академії та підготовки до проведення набору на наступний навчальний рік.

Заслухавши інформацію виступаючих вчена рада ухвалила: директорам Інститутів, деканам факультетів і завідувачам кафедр забезпечити у повному обсязі виконання заходів із проведення профорієнтаційної роботи і організації набору студентів у 2016 році; забезпечити наявність комплекту інформаційних матеріалів про академію, інститути, факультети та спеціальності  для розсилки у заклади, що можуть сприяти залученню студентів з-за кордону

Також на засіданні членами вченої ради заслухано інформацію про нові вимоги щодо присвоєння вчених звань професора і доцента (доповідач: секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь) та про роботу видавництва академії та затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2016 році (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський).

Засідання Вченої ради академії від 5 лютого 2016 року

5 лютого 2016 року відбулось перше засідання вченої ради у календарному році, на якому підведено підсумки 2015 та визначено основні пріоритети на 2016 рік.

Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2015 рік і завдання вчених академії на 2016 рік вчена рада заслухала інформацію проректора з наукової роботи, професора Б. Б. Семака. У виступі Богдан Богданович відзначив, що за підсумками 2015 року викладачами академії опубліковано 1223 наукові праці, що на 51 % більше від кількості публікацій 2014 року. Загалом вченими академії у 2015 році опубліковано 119 статей у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах. Опубліковано 19 одноосібних монографій,  а також 36 розділів у монографіях. У звітному  році захищено рекордну кількість дисертаційних робіт: 6 докторських та 37 кандидатських дисертацій.

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада ухвалила: науково-дослідну діяльність академії визнати ефективною; оновити тематику науково-дослідних робіт та узгодити з основними напрямами дисертаційних досліджень викладачів та аспірантів; науковим керівникам та завідувачам кафедр взяти під особистий контроль академічний рівень та оформлення наукових публікацій працівників, аспірантів та сприяти їх розміщенню у фахових періодичних наукових виданнях та виданнях включених до міжнародних наукометричних баз.

З інформацією про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі академії  виступив проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі він відзначив, що у 2015 році в аспірантуру прийнято 121 особу, а 25 – завершили навчання.  Станом на кінець року в академії навчалося 211 аспірантів та здобувачів. Також Богданом Богдановичем наголошено, що затверджено нові правила прийому в аспірантуру академії на 2016 рік відповідно до нових вимог МОНУ.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: роботу аспірантури у 2015 році визнати ефективною; посилити персональну відповідальність наукових керівників та завідувачів кафедри  за забезпечення відповідності між обраними аспірантами темами дисертаційних робіт та паспортами спеціальностей.

З інформацією про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору у 2016 році виступили директор Інституту та декани факультетів, які доповіли про виконану роботу й основні заходи, які будуть реалізовані до завершення реєстрації ЗНО.

Також на засіданні вченої ради розглянуто питання: про фінансово-господарську діяльність академії у 2015 році та напрями її здійснення у 2016 році  (доповідала: начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  академії Л. Т. Ясінська); розгляд і затвердження тем дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії (доповідав: проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак); про затвердження акредитаційної справи за напрямом підготовки 6.050701 “Харчові технології та інженерія” (доповідав: проректор з науково-педагогічної роботи, професор С.В. Скибінський).

На завершення засідання секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь ознайомила присутніх із планом роботи вченої ради академії на другий семестр 2015 – 2016 навчального року.

Засідання Вченої ради академії від 25 грудня 2015 року

25  грудня  2015 року відбулося засідання вченої ради, на якому розглянуто питання  пов’язані з оптимізуванням якості і складових забезпечення практичної підготовки студентів для підвищення конкурентності освітньої послуги академії.

З інформацією про оптимізування якості і складових забезпечення практичної підготовки студентів для підвищення конкурентності освітньої послуги академії виступив проректор х науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський. У виступі він відзначив, що в академії проводиться значна організаційна і методична робота, що спрямована на покращення практикування студентів, готовності виконувати ними різні функції, розв’язувати конкретні проблеми вже за місцем працевлаштування та сприяння зайняти вищі конкурентні позиції на ринку праці.

Після обговорення поданої інформації вчена рада ухвалила: активізувати зусилля кафедр і студентів академії у напрямі підвищення ефективності освітнього процесу та практики як його окремого елементу за рахунок нових форм практикування, наприклад, поза кредитна практика, практика в канікулярний період, за кордоном тощо; створення на базі кафедр академії лабораторій, гуртків, клубів за професійними інтересами як бази для практичної підготовки студентів.

Про підсумки прийому до аспірантури та докторантури доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі він відзначив, що у 2015 році за два прийоми в аспірантуру зараховано 121 особу. У звітному році завершили навчання в аспірантурі 25 осіб. Крім того, Богдан Богданович наголосив, що затверджено нові правила прийому в аспірантуру академії на 2016 рік, котрі згідно вимог МОН України, вперше розроблені як додаток до загальних правил прийому до академії.

Також, на засіданні членами вченої ради заслухано та обговорено інформацію про стан готовності акредитаційної справи за напрямом підготовки 6.050701 “Харчові технології та інженерія”.

Крім того на засіданні відбулось представлення до вченого звання: професора кафедри аудиту, д.е.н. К. І. Редченка, професора кафедри фінансів і кредиту, д.е.н. Т.Г. Васильціва, доцента кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. Б.П. Ратушної; доцента кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. О.М. Чабан, доцента кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. М.М. Олашин та доцента кафедри маркетингу, к.е.н. А.Я.Дмитрів.

На завершення засідання, ректор академії, професор П.О. Куцик привітав присутніх з наступаючим Новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Ректор побажав міцного здоров'я, щастя, успіхів, щедрого та успішного 2015 року, невичерпного життєвого оптимізму та здійснення всіх задумів і сподівань.

Засідання Вченої ради академії від 11 грудня 2015 року

11 грудня 2015 року відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання з удосконалення навчального процесу та підведено підсумки виконання завдань з профорієнтаційної роботи у першому семестрі 2015-2016 навчального року.

Першим питанням порядку денного стало представлення до вченого звання професора кафедри товарознавства продовольчих товарів, к.т.н. Т. М. Лозової. Після таємного  голосування  кандидатура на присвоєння вченого звання була схвалена членами вченої ради одноголосно.

Також члени вченої ради академії одноголосно схвалили рекомендацію д.ю.н., професора, завідувача кафедри кримінального права та процесу Б. В. Щура до обрання в члени-кореспонденти Національної академії правових наук України.

З інформацією про розгляд та затвердження Правил прийому до Львівської комерційної академії в 2016 році доповів відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Р. М. Воронко. У виступі Роман Михайлович розповів про основні зміни в правилах прийому та ознайомив присутніх з новими спеціалізаціями, за якими академія розпочне підготовку фахівців у 2016 році.

Про запровадження англомовних проектів в академії доповіли заступник начальника відділу міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку академії, доцент Ю. В. Полякова та завідувач кафедри іноземних мов, доцент Н. В. Ковалик. У доповідях виступаючих відзначено, що академія значно збільшила обсяги міжнародної активності за рахунок розвитку співробітництва із зарубіжними університетами, асоціаціями фондами, активної участі у міжнародних грантових програмах, роботі в межах спільних наукових та освітніх проектів тощо.

Після обговорення даного питання вчена рада ухвалила: запрошувати іноземних професорів, фахівців для спілкування зі студентами, шляхом проведення відкритих лекцій, семінарів, майстер-класів та круглих столів; активізувати роботу з організації студентських практик за кордоном та на підприємствах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, опрацювати можливість працевлаштування випускників академії на підприємствах, які є закордонними представництвами; переглянути стратегію надання додаткових освітніх послуг на базі Центру сучасних європейських мов. 

З інформацією про виконання завдань з профорієнтаційної роботи у першому півріччі 2015-2016 навчального року виступили в.о. декана факультету міжнародних економічних відносин, доцент Ю. В. Полякова, декан товарознавчо-комерційного факультету, професор Я. П. Скоробагатий, декан юридичного факультету, доцент О. С. Котуха та директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко. Доповідачі розповіли членам вченої ради про інновації у профорієнтаційній роботі, які проводить їх структурний підрозділ, а також з про ряд недоліків, які виникли у викладачів академії.

Після заслуханої  інформації ректор академії, професор П. О. Куцик наголосив на необхідності ширшого  використання відеороликів про академію серед потенційних абітурієнтів та закликав рекламувати офіційні сторінки академії в соціальних мережах.  Крім того, Петро Олексійович закликав встановити і постійно підтримувати ділові контакти із керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних завдань і створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів ґрунтовної освіти у стінах академії.

Після виступу ректора вчена рада ухвалила:  продовжити практику проведення профорієнтаційної роботи викладами кафедр у середніх школах й вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації в міських, районних та сільських населених пунктах України; інформувати абітурієнтів про можливість здобуття під час навчання в академії військової підготовки в академії сухопутних військ ім. Гетьмана П. Сагайдачного.

Засідання Вченої ради академії від 5 листопада 2015 року

5 листопада 2015 року відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання пов’язані імплементацією Закону України “Про вищу освіту” та удосконаленням навчально-наукового процесу.

Розпочалось засідання із вручення ректором академії, професором П. О. Куциком атестата доцента к.е.н. О. М. Вовчанській.

Першим питанням порядку денного стало представлення до вченого звання професора кафедри товарознавства непродовольчих товарів, к.т.н. М. С. Бендарчука. Після таємного  голосування  кандидатура на присвоєння вченого звання була схвалена членами вченої ради одноголосно.

Про створення наглядової ради академії доповіла перший проректор академії, доцент М. Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна наголосила на необхідності створення ради, що передбачено насамперед Законом України “Про вищу освіту”. Крім того, у доповіді наголошено, що наглядова рада створюється для здійснення нагляду за додержанням мети створення академії, яка повинна сприяти розв’язанню перспективних завдань розвитку навчального закладу, ефективній взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітніх послуг.

Після обговорення даного питання вчена рада ухвалила: у термін до 20 листопада 2015 року обрати кандидатів осіб, які можуть увійти до складу наглядової ради, а до 25 листопада поточного року розробити положення про наглядову раду.

З інформацією про роль наукового товариства молодих вчених у покращенні наукових досліджень і розвитку наукових шкіл академії доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богданович відзначив, що молоді вчені академії залучені до проведення наукових досліджень у межах роботи всіх наукових шкіл, що функціонують при кафедрах академії. Середній показник їх участі у роботі наукових шкіл складає 22 – 27 % від загальної кількості учасників.

Після обговорення даного питання вчена рада ухвалила: у термін до 15 грудня 2015 року провести установчі збори товариства на якому обрати керівництво і затвердити Положення про наукове товариство молодих вчених Львівської комерційної академії.

Про роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів доповів голова ради, професор І.В. Сирохман. У виступі Іван Васильович розповів про досягнення ради та основні завдання на які слід звернути науковим школам академії, що пов’язані з виконанням дисертаційних робіт здобувачами та аспірантами академії. Після заслуханої  інформації вчена рада ухвалила: на необхідності подальшого функціонування спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій за визначеними спеціальностями для чого до 17 листопада подати документи  у МОН України для перереєстрації ради на наступний термін.

Засідання Вченої ради академії від 25 вересня 2015 року

25 вересня 2015 року відбулось перше засідання вченої ради академії у новому навчальному році на якому окреслено основні напрями діяльності професорсько-викладацького складу у 2015-2016 навчальному році. 

Розпочалось засідання із вручення ректором академії, професором П. О. Куциком атестатів професора Я. М. Антонюку, Л. І. Гальків,  Л. Г. Медвідь та атестатів доцента М. П. Бодаку, О. І. Гирці, Т. Я. Андрейків, Р. А. Крамченку, О. О. Ільчук, О. О. Перепьолкіній та Н. С. Палько. Крім того, ректор академії урочисто вручив професору Я. М. Антонюку найвищу нагороду Укоопспілки, почесну трудову відзнаку – ЗНАК ПОШАНИ.

Першим питанням порядку денного стало представлення до вченого звання: професора кафедри економіки підприємства д.е.н. С. С. Гринкевич і доцента кафедри  харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу к.техн.н. М. І. Філь. Після таємного  голосування  кандидатури на присвоєння  вченого звання були схвалені членами вченої ради.

Про  результати набору студентів до академії  та  Луцького кооперативного коледжу у 2015  році доповів секретар приймальної комісії, доцент Р. М. Воронко. У виступі Роман Михайлович підвів підсумки набору студентів на денну та заочну форми навчання в академії та коледжі у 2015 році.

У доповнення даного питання порядку денного, ректор академії, професор П. О. Куцик розповів про позитивні та негативні фактори, які вплинули на результати набору студентів у 2015 році, а також наголосив на необхідності вдосконалення чинних та розробки нових завдань з організації набору студентів у 2016 році.

З інформацією про  готовність матеріально-технічної бази і структурних підрозділів академії виступили перший проректор, доцент М. Ю. Барна, проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський та начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л. Т. Ясінська.

У виступах було наголошено, що в академії проведено низку організаційних та навчально-методичних робіт, які дозволили підготуватися до нового навчального року. Освітній процес проводиться відповідно до розроблених і затверджених навчальних планів денної та заочної форм навчання, розкладів проведення занять. Стосовно підготовки матеріально-технічної бази – проведено планові заходи із забезпечення сталого функціонування об’єктів навчального закладу.

На завершення засідання, секретар вченої ради, професор Л. Г. Медвідь ознайомила присутніх план роботи вченої ради академії на перший семестр 2015-2016 навчального року.

Засідання Вченої ради академії від 3 липня 2015 року

Розпочалось засідання із вітальних слів ректора академії, професора П.О. Куцика  з нагоди дня народження  завідувача кафедри фінансів і кредиту, професора Т. Г. Васильціва та вручення атестату професора д.е.н. М. В. Корягіну.

Першим  питанням  порядку  денного  було  представлення  до  вченого  звання:  доцента  кафедри  економічної  теорії, к.е.н. Б.  І. Кабаці  та  доцента  кафедри  експертизи  товарів  і послуг ,  к.т.н. О.  З. Микитина. Після  таємного  голосування кандидатури  на  присвоєння  вченого  звання  були  схвалені членами вченої ради одноголосно.

З  інформацією  про  підвищення  конкурентності  академії на ринку освітніх послуг шляхом адаптації в освітній процес сучасних  навчальних  продуктів (дистанційних  курсів,  електронних підручників тощо) доповіли перший проректор, доцент М. Ю. Барна та проректор з науково-педагогічної роботи, професор  С.  В.  Скибінський.  У  виступі  доповідачі  наголосили, що в сучасних умовах для належного функціонування академії на ринку освітніх послуг пріоритетним у новому навчальному  році  є  подальша  розробка  дистанційних  курсів  з навчальних дисциплін і належне функціонування електронної бібліотеки.  Відповідно,  в  академії  здійснено  низку  заходів, які  сприяли  ефективній  роботі  професорсько-викладацького складу у цьому напрямі. Для цього проведено науково-педагогічний семінар, на якому розглянуто організаційні і методичні питання розробки дистанційних курсів. Більшість кафедр цю роботу провели активно і її завершили. Значна частина матеріалів дистанційних курсів подана у Центр дистанційного навчання і знаходяться на стадії адаптування. Після обговорення даного питання вчена рада ухвалила: продовжити роботу з удосконалення змісту, структури і придатності дистанційних курсів як таких, що будуть здатні підвищити рівень якості освітньої послуги академії та її конкурентності на ринку.

Про  навчально-методичну,  наукову  і  виховну  роботи  в академії та внесок у них кафедр  і  їх завідувачів вчена рада заслухала інформацію підготовлену проректором з науково-педагогічної  роботи,  професором  С.  В.  Скибінським,  проректором з наукової роботи, професором Б. Б. Семаком та головою Ради з гуманітарної освіти та виховання, професором С. Д. Гелеєм. У  доповідях  виступаючих  наголошено, що  в академії  за останні 5 років  захищено 14 докторських та 46 кандидатських дисертацій, присвоєно вчених звань професора 16 викладачам, а доцента – 53. За останній навчальний рік у трьох спеціалізованих радах за 5 науковими спеціальностями захищено 2 докторських і 32 кандидатських дисертації. Професорсько-викладацьким складом видано більше 220 підручників і посібників, впроваджено низку інновацій у навчальний  процес (інноваційні  лекційні  курси,  дистанційні курси тощо). В академії успішно функціонують органи студентського самоврядування, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції. Проте наукова, навчально-методична і виховна робота повинна орієнтуватися на вимоги сучасного періоду  і на перспективу, що дозволить  активніше  інтегруватися у європейську спільноту, що вимагає нових підходів в  організації  і проведенні  відповідних  робіт  за  даними на-
прямами. Для цього  важливим  є  виконання  спільних  із  європейськими університетами наукових програм, організація стажувань  професорсько-викладацького  складу,  здійснення підготовки  і  написання  навчальних  видань,  передусім  підручників,  а  також  впровадження  новітніх технологій  навчання. Всі ці  заходи  слід  спрямувати на  запити  студентів, виконання завдання підготовки в академії фахівців  здатних конкурувати на європейському ринку праці.

Про  хід  виконання  Заходів ЛКА  з  імплементації  Закону України “Про  вищу  освіту”  та  затвердження  відповідних Положень доповів ректор, професор П. О. Куцик. У виступі Петро  Олексійович  наголосив,  що  академія  притримується раніше встановленого  графіку  щодо виконання  заходів, пов’язаних  із  імплементацією Закону,  і виконати всі заходи планується наприкінці календарного 2015 року.

На завершення ректор академії, професор П. О. Куцик привітав присутніх  із  завершенням навчального  року, подякував за плідну роботу впродовж 2014-2015 н. р. та побажав гарного відпочинку впродовж літніх канікул.

Засідання Вченої ради академії від 29 травня 2015 року

29 травня 2015 року на засіданні вченої ради розглянуто питання, пов’язані з науковою діяльністю академії. Відкрив засідання ректор академії, професор П. О. Куцик, який  у  виступі  наголосив,  що  академія  успішно  пройшла акредитацію як спеціальностей так  і загалом. Від себе особисто Петро Олексійович подякував всім, хто долучився до проведення акредитації та закликав присутніх не зупинятися на досягнутому.

Першим питанням порядку денного стало представлення до вченого  звання: доцента кафедри  товарознавства продовольчих товарів, к.т.н. М. П. Бодака, доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів, к.т.н. О. І. Гирки, доцента кафедри  економічної  теорії,  к.е.н. О. О. Перепьолкіну,  доцента кафедри маркетингу, к.е.н. О. М. Вовчанську та доцента кафедри фінансів  і кредиту, к.е.н. Т. Я. Андрійків. Після таємного  голосування  кандидатури  на  присвоєння  вченого звання були схвалені членами вченої ради одноголосно.

Про  освітньо-наукові  програми  з  підготовки  здобувачів наукового  ступеня  доктора філософії  вчена  рада  заслухала інформацію, яку доповів проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У  виступі Богдан Богданович  зазначив, що академією  здійснено у квітні 2015 року  зарахування на третій рівень здобуття вищої освіти 76 осіб за різними спеціальностями.  Загалом  в  академії  на  даний  час  навчається 186 аспірантів за 8 науковими спеціальностями. Після обговорення даного питання вчена рада академії ухвалила: розроблені науковим відділом спільно з випусковими кафедрами освітньо-наукові програми затвердити та довести до відома наукових керівників дисертаційних робіт і здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

З інформацією про розгляд та затвердження тем дисертаційних робіт і наукових керівників для здобувачів наукового ступеня  доктора  філософії  виступив  проректор  з  наукової роботи, професор Б. Б. Семак. Після заслуханої  інформації вчена рада ухвалила: у термін до 5 червня 2015 року видати відповідні накази на затвердження розглянутих тем дисертаційних робіт  і призначення наукових  керівників  здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Про норми часу на виконання навчальної, наукової, методичної  та  організаційної  роботи  для  науково-педагогічних працівників академії доповів ректор, професор П. О. Куцик.

Засідання Вченої ради академії від 27 квітня 2015 року

27  квітня  2015 року відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання пов’язані з імплементацією Закону України “Про вищу освіту” у навчальному закладі.

Розпочалось засідання із вручення  з вручення атестатів професора ректором академії, професором П. О. Куциком к.е.н. Н.Г. Міценко, д.е.н. О.І. Іляш та атестата доцента к.е.н. І. В. Артищук.

Про діяльність органів студентського самоврядування в академії та напрямки його реформування у відповідності до Закону України “Про вищу освіту” розповів проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д.  Гелей.

Проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д.  Гелей ознайомив присутніх із заходами пов’язаними з освітньо-просвітницькою роботою в національно-патріотичному вихованні студентів академії в умовах сьогодення. 

З інформацією про проходження підвищення кваліфікації професорсько-викладацьким складом академії у 2014-2015 рр. та затвердження плану на 2015-2016 рр. виступив проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. 

Крім того, члени вченої ради академії на засіданні затвердили Положення про освітній процес у Львівській комерційній академії та Положення, які розроблені відповідно до наказу ректора академії “Про імплементацію документації академії до Закону України “Про вищу освіту”.

Також на засіданні відбулось представлення до вченого звання:

- професора кафедри фінансів і кредиту д.е.н. Л.І. Гальків 

- професора кафедри бухгалтерського обліку к.е.н. Л.Г. Медвідь 

- професора кафедри комерційної діяльності та підприємництва к.е.н. Я.М. Антонюка;  

- доцента кафедри фінансів і кредиту к.е.н. М.Я. Вірта.

Засідання Вченої ради академії від 3 квітня 2015 року

3 квітня 2015 року в академії відбулось засідання вченої ради академії на якому розглянуто питання, пов’язанні з навчальним процесом в академії.

Розпочалось засідання з вшанування хвилиною мовчання з приводу першої роковини пам'яті померлого професора І.М. Копича. 

Після хвилини мовчання, ректор академії, професор П.О. Куцик урочисто вручив грамоти Львівської обласної ради начальнику фінансово-економічного відділу – головному бухгалтеру академії Л.Т. Ясінській, директору навчально-наукового інформаційного інституту, доценту О.М. Швецю, проректору з наукової роботи, професору Б.Б. Семаку, завідувачу кафедри маркетингу, професору Ю.А. Дайновському,  а також атестат доцента  к.е.н. Р.Л. Лупаку.

Про хід виконання дипломних робіт студентами академії та підготовку їх до захисту вчена рада заслухала інформацію підготовлену директором Інституту економіки та фінансів і деканами факультетів. У доповіді наголошено, що ступінь готовності більшості дипломних робіт студентів денної форми складає 60-70 %. Під час обговорення даного питання члени вченої ради акцентували увагу на необхідності враховувати  сучасні досягнення науки при розробці питань, використовувати економіко-математичні розрахунки та моделі, передові методи наукових і експериметнтальних досліджень, приймати оптимальні рішення із застосуванням системного підходу.

З інформацією “Про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору у 2015 році” перед членами вченої ради виступили директор Інституту економіки та фінансів, декани факультетів, директор Луцького кооперативного коледжу ЛКА та секретар приймальної комісії. Виступаючими наголошено, що в академії та в коледжі проведено ряд рекламно-профорієнтаційних заходів (реклама на телебаченні, радіо, зустрічі, бесіди, круглі столи за участю випускників коледжів, ліцеїв та шкіл). Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: посилити ділові контакти із керівниками шкіл, коледжів і гімназій з метою розвитку співпраці, оперативного обміну інформацією та створення умов для спілкування із потенційними абітурієнтами.

На засіданні заслухано інформацію першого проректора академії, доцента М.Ю. Барни про підготовку Положення про організацію освітнього процесу та  про стан готовності кафедр щодо роботи експертних комісій МОН України з питань акредитації та ліцензування; проректора з науково-педагогічної роботи, професора С.В. Скибінського про стан формування дистанційних курсів.

Крім того, на засіданні вченої ради відбулось представлення до вченого звання: доцента кафедри фінансів і кредиту к.е.н. Р.А. Крамченка та доцента кафедри комерційної діяльності та підприємництва к.е.н. В.М. Мулярчука.

Засідання Вченої ради академії від 23 лютого 2015 року

23 лютого 2015 року в академії відбулось перше засідання вченої ради академії у цьому календарному році, на якому було підведено підсумки 2014 року та визначено основні пріоритети діяльності вишу в 2015 році.

Розпочалося засідання з вручення атестатів доцента  ректором академії, професором П. О. Куциком  к.е.н. Н. І. Черкас, к.х.н. М.В. Бужанській та к.т.н. М.К. Турчиняк.

З інформацією про підсумки підготовки Львівської комерційної академії з цивільного захисту за 2014 рік та завдання на 2015 рік виступив з доповіддю начальник штабу цивільного захисту академії В. Г. Кріп. У виступі доповідач наголосив, що проведену роботу в 2014 році слід  визнати такою, яка відповідає вимогам Кодексу цивільного захисту України та іншим правовим актам із цивільного захисту. 

Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2014 рік і завдання вчених академії на 2015 рік вчена рада заслухала інформацію проректора з наукової роботи, професора Б. Б. Семака. У виступі Богдан Богданович відзначив, що в академії за всіма принципово важливими напрямами збережено позитивні тенденції: поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу; отримано зарубіжні гранти для проведення наукових досліджень; підвищення результативності студентської наукової роботи. 

Після обговорення заслуханої інформації вчена рада визнала науково-дослідницьку діяльність академії за 2014 рік ефективною. 

З інформацією про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі академії виступив проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі доповідач наголосив, що співвідношення кількості аспірантів до штатних науково-педагогічних працівників зросло до 0,4, що засвідчує підвищення інтенсивності роботи аспірантури в останні роки. Також Богдан Богданович розповів про особливості навчання в аспірантурі та в докторантурі з 2015 року відповідно до вимог нового закону України “Про вищу освіту”.

Про фінансово-господарську діяльність академії у 2014 році та затвердження кошторису на 2015 фінансовий рік  вчена рада заслухала інформацію начальника фінансово-економічного відділу – головного бухгалтера  академії Л.Т. Ясінської. У виступі Любомира Тимофіївна відзначила, що ректоратом та фінансово-економічним відділом проводилася необхідна робота для забезпечення належного рівня формування доходів академії та їх ефективного і раціонального використання, своєчасного проведення розрахунків з оплати праці та отриманими послугами, недопущення протермінованих заборгованостей, збереження майна академії.

Також членами Вченої ради затверджено план роботи Вченої ради академії на другий семестр 2013-2014 навчального року. 

Крім того, на засіданні Вченої ради відбулося представлення до вченого звання: професора кафедри бухгалтерського обліку д.е.н. М.В. Корягіна; доцента кафедри економіки підприємства к.е.н. О.О. Ільчук; доцента кафедри товарознавства продтоварів к.техн.н. Н.С. Палько. 

Засідання Вченої ради академії від 29 грудня 2014 року

29 грудня 2014 року відбулось засідання Вченої ради на якому розглянуто питання, пов’язанні з підвищенням якості навчального процесу в академії.

При розгляді І питання порядку денного “Шляхи збільшення  інтенсивності  публікацій  у  виданнях,  що  індексовані  в  наукометричних  базах”  перед  членами  Вченої ради  виступив  проректор  з  наукової  роботи,  профессор В. О. Шевчук.

В обговоренні даного питання взяли участь професор В.В. Апопій, професор І.В. Сирохман, професор Т.Г. Васильців. Підвів підсумок ректор академії, професор П.О. Куцик, який наголосив на необхідності збільшення наукових публікацій у виданнях, які є індексованими в науко метричних базах, що дасть змогу підвищити рейтинг навчального закладу.

Проректор  науково-педагогічної  роботи,  професор С. В. Скибінський  виступив  з  доповіддю “Про  удосконалення  організації навчального процесу  в  умовах  використання дистанційних елементів у навчанні із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій”. 

Також на засіданні Вченої ради академії відбулось представлення до вчених  звань: професора кафедри економіки підприємства д.е.н. О. І. Іляш; професора кафедри економіки підприємства к.е.н. Н. Г. Міценко; доцента кафедри економіки підприємства к.е.н. Р. Л. Лупака; доцента кафедри ІС у менеджменті к.е.н. І. В. Артищук.

На завершення засідання, ректор академії, професор П.О. Куцик привітав присутніх з наступаючим Новим 2015 роком та Різдвом Христовим. Петро Олексійович побажав щедрого та успішного 2015 року, невичерпного життєвого оптимізму та здійснення всіх задумів і сподівань.

Засідання Вченої ради академії від 18 листопада 2014 року

Засідання Вченої ради академії розпочалось з вручення атестатів професора к.е.н. В. І. Бачинському, д.е.н. М. І. Флейчук та атестата доцента к.е.н. З. Я. Макогін ректором академії, професором П. О. Куциком.

З інформацією про виконання завдань з профорієнтаційної роботи у 2014-2015 навчальному році виступили декан товарознавчо-комерційного факультету, професор Я. П. Скоробагатий, декан юридичного факультету, доцент О. С. Котуха, декан факультету міжнародних економічних відносин, доцент І. В. Бойчук та  директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко. Доповідачі у виступах наголосили на нових профорієнтаційних заходах, які започатковуються профорієнтаційними групами структурних підрозділів академії.

У свою чергу, професор П. О. Куцик наголосив на необхідності активного залучення до профорієнтаційної роботи студентів академії. Крім того, ректор академії закликав активізувати профорієнтаційну роботу у тих навчальних закладах освіти, з яких поступили на навчання до академії випускники за останні три роки.

Про впорядкування видання підручників і посібників в академії перед Вченою радою виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський. У виступі Станіслав Володимирович наголосив на досягненнях професорсько-викладацького складу академії за останні роки та акцентував увагу на певних проблемних аспектах, пов’язаних з ситуацією на ринку освітніх послуг.

З інформацією про хід реалізації Концепції вивчення іноземних мов  у академії виступила завідувач кафедри іноземних мов, доцент Н. В. Ковалик, яка проінформувала членів Вченої ради про проведену роботу на першому етапі реалізації даної документу. Також у виступі, акцентовано увагу на подальше впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес,  а також розробка пакетів дистанційних навчальних дисциплін з курсу вивчення іноземної мови.

Крім того,  на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання: 

 • доцента кафедри хімії і фізики к.х.н. М. В. Бужанської;
 • доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів к.техн.н. М. К. Турчиняк;
 • доцента кафедри міжнародних економічних відносин к.е.н. Н. І. Черкас.

Засідання Вченої ради академії від 7 жовтня 2014 року

7 жовтня 2014 року розпочалось засідання Вченої ради академії  з вручення атестатів професора д.е.н. Б.Б. Семаку, д.т.н. Л. В. Пелик та атестата доцента к.е.н. О. М. Музичці ректором академії, професором П.О. Куциком. 

Про заходи щодо попередження і недопущення можливих терористичних проявів на території академії із використанням вибухових пристроїв перед Вченою радою виступили начальник відділу вибухо-технічної і пожежно-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області, майор А. Б. Штангрет, начальник штабу цивільної оборони академії В. Г. Кріп та проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д. Гелей.

З Інформацією про святкування 197-річчя з Дня заснування академії виступив проректор з навчально-виховної роботи, професор С.Д. Гелей, який проінформував членів ради про заходи, які будуть проводитись з нагоди святкування 197 річниці. Відповідно до пропозиції Степана Дмитровича Вчена рада затвердила запропонований перелік заходів з нагоди свята, а також список студентів, яким буде вручено імені нагороди, відзнаки та премії.

Про підготовчі роботи з акредитації напрямів підготовки і спеціальностей та академії вцілому в 2015 році Вчена рада заслухала інформацію проректора з  науково-педагогічної роботи, професора С.В. Скибінського. У виступі Станіславом Володимировичем наголошено на певні проблеми у підготовці до акредитації, що насамперед пов’язані з відсутністю належної нормативної бази, умов та критеріїв з огляду на нових Закон України “Про вищу освіту” та низки підзаконних актів.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання:

-  професора кафедри бухгалтерського обліку к.е.н. В.І. Бачинського;

- доцента кафедри комерційної діяльності та підприємництва к.е.н. Л.М. Коваль;

- доцента кафедри міжнародних економічних відносин к.е.н. З.В. Макогін.

Після таємного голосування кандидатури на присвоєння вчених звань були схвалені членами Вченої ради.

Засідання Вченої ради академії від 19 вересня 2014 року

19 вересня 2014 року відбулось перше засідання Вченої ради академії у новому навчальному році, на якій обговорено низку актуальних питань пов’язаних з діяльністю вузу.

Присутніми заслухано інформацію секретаря приймальної комісії, доцента Р. М. Воронка про результати набору студентів до академії та коледжу ЛКА у 2014 році та завдання з організації набору у 2015 році.
З інформацією про підготовку об’єктів академії до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. виступила начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л. Т. Ясінська.

Членами ради розглянуто Програму діяльності академії  на період 2014-2017 років з врахуванням норм нового Закону України “Про вищу освіту”. З інформацією виступили ректор академії, професор П.О. Куцик, проректори, професори С.Д. Гелей, В.О. Шевчук, С.В. Скибінський та декани факультетів. За результатами обговорення, ректором академії запропоновано обрати робочу групу, яка проводитиме наради з розробки програми діяльності академії на 2014-2017 роки.

Крім того, члени Вченої ради затвердили план роботи Вченої ради академії на перший семестр 2014-2015 навчального року.

Засідання Вченої ради академії від 2 липня 2014 року

2 липня 2014 року відбулось засідання Вченої ради академії  на якій підведено підсумки навчального року.

 Про підсумки роботи ДЕК для фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і форм навчання,  а також про підсумки екзаменаційної сесії за результатами навчання у другому семестрі доповіли директори Інститутів та декани факультетів академії.

В.о. ректора академії, професор П.О. Куцик доповів про основні завдання інститутів, факультетів і кафедр академії на 2014-2015 навчальний рік. Вчений секретар ради, доцент Л.Г. Медвідь доповіла про виконання ухвал Вченої ради академії за 2013-2014 навчальний рік.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання  професора кафедри маркетингу д.е.н. Семака Б.Б. Після таємного голосування кандидатуру на присвоєння вченого звання була схвалена членами Вченої ради.

Засідання вченої ради академії від 18.06.2014 року

18 червня 2014 року відбулось засідання Вченої ради академії на якому розглянуто питання : про проект Програми подальшого реформування кооперативної освіти (на прикладі навчально-наукового комплексу “Академія”) та адаптація практичної підготовки студентів в академії до сучасних вимог роботодавців (на прикладі співпраці академії з національною мережею “Епіцентр К”).

Про проект Програми подальшого реформування кооперативної освіти (на прикладі навчально-наукового комплексу “Академія” заслухано доповідь в.о. ректора академії, професора П.О. Куцика. 

При розгляді 2-го питання порядку денного “ адаптація практичної підготовки студентів в академії до сучасних вимог роботодавців (на прикладі співпраці академії з національною мережею “Епіцентр К”)” Вчена рада заслухала інформацію директора західного регіону національної мережі “Епіцентр К” Д. М. Танька.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання:

 • професора кафедри товарознавства непродовольчих товарів д.техн. н. Л.В. Пелик;
 • професора кафедри міжнародних економічних відносин д.е.н. М.І. Флейчук;
 • доцента кафедри банківської справи к.е.н. О.М. Музичку.

 Після таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схваленні членами Вченої ради.

Крім того, членам Вченої ради повідомлено, що на 1 липня Укоопспілкою призначено вибори ректора академії, які відбудуться на засіданні трудового колективу.

Засідання вченої ради академії від 22.05.2014 року

22 травня 2014 року відбулось засідання Вченої ради академії на якій було розглянуто питання: про підвищення якості академічних публікацій працівників академії; про виховання студентів в умовах політичної та економічної кризи в Україні.

Про підвищення якості академічних публікацій працівників академії Вчена рада заслухала інформацію проректора з наукової роботи, професора Шевчука В.О.

З інформацією про виховання студентів в умовах політичної та економічної кризи в Україні виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор С.Д. Гелей.

Засідання вченої ради академії від 11.04.2014

11 квітня 2014 року відбулось засідання Вченої ради на якій було розглянуто питання: про результати проведення ректорських контрольних робіт студентами усіх напрямів підготовки академії  та  про удосконалення процесу навчання в академії для підвищення конкурентності випускників на ринку праці.

Розпочалось засідання з вшанування хвилиною мовчання в пам'ять померлого ректора академії, професора І.М. Копича.

Про результати проведення ректорських контрольних робіт студентами усіх напрямів підготовки академії Вчена рада заслухала інформацію першого проректора, професора П.О. Куцика, директора Інституту економіки та фінансів, доцента Т. О. Герасименко і деканів факультетів: професора Я. П. Скоробагатого, доцента І. В. Бойчук та  доцента О. С. Котуху.

З інформацією про удосконалення процесу навчання в академії для підвищення конкурентності випускників на ринку праці виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор С. В. Скибінський.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення до вченого звання доцента:

 • кафедри економічного прогнозування та ризику к.ф.-м. н З. Г. Можировської;
 • кафедри економіки підприємства к.е.н. Н. І. Дуляби;
 • кафедри міжнародних економічних відносин к.е.н. І. О. Куревіної та к.е.н. Н. Ю. Федоришин.

Після таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схваленні членами Вченої ради.

Засідання Вченої ради академії від 7 березня 2014 року

Засідання розпочалось із вручення першим проректором, професором П.О. Куциком атестатів доцента викладачам академії: доценту кафедри ІС у менеджменті, к.е.н. І.І. Тучковській, доценту кафедри іноземних мов к. філол. н. О.І. Ванівській, доценту кафедри програмних засобів інформатики к.е.н. Н.І. Бойко та доценту кафедри історії та політології к. філос. н. О.З. Кендус. 

На засіданні було розглянуто питання про проведення профорієнтаційної роботи щодо набору студентів у 2014 році та про хід виконання дипломних і магістерських робіт студентами академії. 

На засіданні відбулось також представлення до вченого звання:

 • доцента кафедри банківської справи к.е.н. І. Б. Чікіти;
 • доцента кафедри банківської справи к.е.н. І. Є. Бучко.

За результатами проведеного таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схвалені членами Вченої ради.

Засідання Вченої ради академії від 11 лютого 2014 року

Відкриваючи засідання Вченої ради, ректор академії, професор І. М. Копич привітав членів Вченої ради з початком нового навчального семестру та побажав нових звершень у навчально-науковій роботі. 

Розпочалось засідання з вручення першим проректором академії, професором П.О. Куциком дипломів та грамот Міністерства освіти і науки України студентам академії за наукові досягнення у 2012-2013 навчальному році.

Про підсумки науково-дослідницької діяльності за 2013 рік і завдання вчених академії на 2014 рік  та про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі академії доповів  проректор з наукової роботи, професор В. О. Шевчук. 

Про фінансово-господарську діяльність академії у 2013 році та напрями її здійснення у 2014 році  доповіла  начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л. Т.  Ясінська.

Крім того, на засіданні вченої ради відбулось представлення до вченого звання:

 • професора кафедри філософії та культури д.філос.н. Тимченка О.П.
 • доцента кафедри історії і політології к.істор.н. Клока В.І.

Також членами Вченої ради затверджено план роботи Вченої ради академії на другий семестр 2013 – 2014 навчального року. 

Засідання Вченої ради від 27 грудня 2013 року

27 грудня на засіданні вченої ради було розглянуто питання: про видавничу діяльність академії у 2013 році та її планування на 2014 рік; про готовність акредитації спеціальностей 8.03040101 “Правознавство” і 8.03050802 “Банківська справа”; обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр аудиту та банківської справи та на посади професорів кафедр.

Розпочалось засідання з вручення диплома професора – д.е.н. професору кафедри теорії держави та права – І.Я. Вдовичина; диплома доцента – к.е.н. доценту кафедри фінансів та кредиту, к.ю.н. доценту кафедри теорії держави і права Ю.О. Фігель, к.ю.н. доценту кафедри господарського права та процесі Т.В. Волинець.

Про видавничу діяльність академії у 2013 році та її планування на 2014 рік заслухано доповіді проректора з науково-педагогічної роботи, професора С.В. Скибінського та проректора з наукової роботи, професора В.О. Шевчука. У свої виступах доповідачі наголошували на необхідності збільшення кількості видань навчально-методичного забезпечення, оскільки основну перевагу у підготовці до занять студенти віддають друкованим виданням, а не електронним. 

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного Вчена рада ухвалила: сприяти розвитку видавничої справи в академії, шляхом збільшення кількості видань з метою рівномірного та якісного забезпечення навчальними матеріалами студентів різних напрямів підготовки стаціонарної та заочної форм навчання.

При розгляді 2-го питання порядку денного члени вченої ради заслухали інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, професора С.В. Скибінського про готовність до акредитації спеціальностей 8.03040101 “Правознавство” і 8.03050802 “Банківська справа”.

Члени вченої ради обрали за конкурсом завідувачів кафедр аудиту і банківської справи д.е.н. професора К.І. Редченка та к.е.н., професора О.І. Копилюк відповідно; професорів кафедри теорії держави та права – І.Я. Вдовичина; товарознавства непродовольчих товарів – Л.В. Пелик; міжнародних економічних відносин – Л.А. Яремко.

Крім того на засіданні відбулось представлення до присвоєння вчених звань:

 • доцента кафедри ІС у менеджменті к.е.н. І.І. Тучковської;
 • доцента кафедри історії та політології к.філос. н. О.З. Кендус. 

Після таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схвалені членами Вченої ради.

Засідання Вченої ради від 29 листопада 2013

29 листопада 2013 року відбулось засідання Вченої ради академії на якому було розглянуто два основних питання: про виконання завдань з профорієнтаційної роботи у 2013-2014 навчальному році та презентація проекту “Розширення можливостей ERASMUS MUNDUS у сфері освіти” програми ERASMUS MUNDUS.

З інформацією про особливості проведення профорієнтаційної роботи у 2013-2014 навчальному році виступили директори інститутів та декани факультетів академії. В обговоренні 1-го питання порядку денного, директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т.О. Герасименко, декан товарознавчо-комерційного факультету, професор Я.П. Скоробагатий, декан факультету менеджменту, професор Б.М. Мізюк, в.о. декана юридичного факультету, доцент О.С. Котуха, декан факультету заочної освіти, доцент В.В. Гаврилишин та заступник декана факультету міжнародних економічних відносин, доцент Ю.В. Полякова. 

При підведенні підсумків поставленого питання професор П.О. Куцик акцентував увагу на необхідності активніше застосовувати мережу Інтернет та сучасні інформаційні технології, а також залучення до профорієнтаційної роботи випускників академії. Крім того, перший проректор наголосив на доцільності залучення студентів кооперативних коледжів до участі на конференціях, семінарах, круглих столах та при проведенні студентських свят. 

При розгляді 2-го питання порядку денного “Презентація проекту “Розширення можливостей ERASMUS MUNDUS у сфері освіти” програми ERASMUS MUNDUS” Вчена рада заслухала доповідь першого проректора академії, професора П. О. Куцика.

Також на засіданні Вченої ради відбулось представлення вчених звань: 

 • доцента кафедри іноземних мов к.філол.н. О.І. Ванівської;
 • доцента кафедри програмних засобів інформатики к.е.н. Н.І. Бойко.

За результатами проведеного таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого звання були схвалені членами Вченої ради.

31 жовтня 2013 року відбулось засідання Вченої ради академії, на якій обговорено низку актуальних питань пов’язаних з навчально-науковою та виховною діяльністю академії.  

Про підвищення ефективності наукових стажувань, які проходять викладачі академії заслухано доповідь проректора з наукової роботи, професора В.О. Шевчука. У виступі Віктор Олексійович наголосив, що підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є однією з важливих академічних завдань, що передбачає отримання додаткових знань і досвіду, які необхідні для підвищення якості навчального процесу.

Після обговорення даного питання Вчена рада ухвалила затвердити Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників академії. 

При розгляді 2-го питання порядку денного “Про заходи деканатів та кафедр академії щодо пропаганди Євроінтеграційних процесів в Україні” Вчена рада заслухала доповідь проректора з науково-педагогічної роботи академії, професора С.Д. Гелея. У виступі Степан Дмитрович наголосив на необхідності розробити і затвердити організаційно-виховні заходи ректорату, факультетів та кафедр з питань Євроінтеграції на 2013-2015 роки. Після обговорення даного питання члени Вченої ради узгодили перелік загально академічних заходів з питань Євроінтеграції України.

Про  святкування 196-річчя з дня заснування академії (3-тє питання порядку денного) доповів проректор з науково-педагогічної роботи, професор С.Д. Гелей, який проінформував членів Вченої ради про заходи, що планується провести з нагоди свята. Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Вчена рада затвердила запропонований перелік свят, а також список викладачів та студентів академії котрим вручатимуться іменні нагороди, відзнаки та премії.

Засідання Вченої ради від 20 вересня 2013

20 вересня 2013 року  відбулось перше засідання Вченої ради академії у новому навчальному році.

Відкриваючи захід ректор академії, професор І. М. Копич привітав присутніх з початком навчального року та побажав нових наукових та навчальних звершень професорсько-викладацькому колективу академії у новому навчальному році.

Про результати набору студентів до академії та Луцького кооперативного коледжу Львівської комерційної академії у 2013 році та завдання щодо організації набору у 2014 році заслухано доповіді секретаря приймальної комісії доцента  Р.М. Воронка та директора коледжу Є.М. Лавринюка. 

Вченою радою заслухано інформацію начальника фінансово-економічного відділу – головного бухгалтера академії Л.Т. Ясінську Про виконання Плану комплексних заходів з підготовки об’єктів академії до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.

Щодо рекомендації до друку підручників і навчальних посібників доповів проректор з науково-педагогічної  роботи, професор С.В.Скибінський. 

Інформацію про затвердження тем дисертаційних робіт, а також про представлення вчених академії до премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради доповів проректор з наукової роботи, професор В.О.Шевчук. 

Також членами Вченої ради затверджено план роботи Вченої ради академії на перший семестр 2013-2014 навчального року (.pdf).